UNIcert

 

Certifikačný a vzdelávací systém UNIcert® zaviedla v roku 1992 Nemecká asociácia jazykových centier na vysokých školách – Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS).

UNIcert je zameraný na univerzitných študentov – nelingvistov. Poskytuje im všeobecný a komplexný systém jazykového vzdelávania v rôznych jazykoch.

Výstupným dokumentom v tomto vzdelávacom systéme je certifikát, ktorý môžu udeľovať iba univerzity, ktoré sú akreditovanými členmi siete UNIcert.

Certifikáty UNIcert sú vydávané v súlade s požiadavkami a stupňami CEFR.  

pUNIcert

CEFR

UNIcert IV C2
UNIcert III C1
UNIcert II B2
UNIcert I B1

 

Podmienky na vykonanie skúšky

 

Na vykonanie skúšky s cieľom získať certifikát UNIcert musí byť kandidát študentom alebo absolventom príslušnej univerzity.

Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120 – 180 vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému.

Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, kto na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.  

Kandidát sa môže na opravnú skúšku prihlásiť dva razy. Podmienkou pre vykonanie prvej a druhej opravnej skúšky je predloženie dokladu o absolvovaní ďalšieho jazykového kurzu medzi skúškami. Opravnú skúšku môže kandidát vykonať najskôr jeden rok po predchádzajúcej neúspešnej skúške.

 

Ako sa prihlásiť na skúšku

 

Prihláška musí byť podaná písomne, doručená v stanovenom termíne a adresovaná skúšobnému výboru na danej univerzite.

K prihláške je potrebné doložiť:

- výkaz o štúdiu alebo o absolvovaní štúdia na danej univerzite
- doklad o absolvovaní prípravného jazykového kurzu
- vyhlásenie o tom, či sa už kandidát predtým skúšky neúspešne zúčastnil, prípadne bol z nej vylúčený  

Rozhodnutie o prijatí prihlášky na vykonanie skúšky, prípadne o zamietnutí prihlášky je doručené kandidátovi písomne s udaním dôvodu, najneskôr 1 mesiac pred konaním skúšok. Termíny skúšok si stanovuje každá akreditovaná univerzita samostatne.  

 

Všeobecná forma skúšok

 

Skúšky na stupeň UNIcert I a UNIcert II pozostávajú z písomnej aj ústnej časti.

Ústna skúška sa skladá z ústnej interkacie a zo samostatného ústneho prejavu v cieľovom jazyku (každá časť trvá cca 15 minút).

Písomná skúška má dve časti (každá trvá 60 minút): čítanie s porozumením a písomná produkcia.

 

Skúška na stupeň UNIcert III (IV) obsahuje:

Ústnu skúšku: cvičenia na preskúšanie počúvania s porozumením a produktívna časť v cieľovom jazyku; trvá 30 minút. 

Písomná skúška má dve časti: úlohy na preskúšanie čítania s porozumením a rôzne úlohy na voľnú produkciu v cieľovom jazyku; každá časť trvá 90 minút. 

Písomnú aj ústnu skúšku hodnotia minimálne 2 skúšajúci.

 

Hodnotenie sa vyjadruje nasledujúcimi stupňami:


A 91-100% výborný - vynikajúci výsledok
B 81 – 90 % veľmi dobrý - výsledok výrazne prevyšujúci priemer
C 73 – 80 % dobrý - priemerný výsledok
D 66 – 72 % uspokojivý - výsledok, ktorý je síce podpriemerný, ale ešte vždy vyhovuje požiadavkám
E 60 – 65 % dostatočný - výsledok, ktorý napriek nedostatkom ešte vždy vyhovuje požiadavkám

 

Podmienky jednotlivých skúšok si môžu akreditované univerzity prispôsobiť na svoje podmienky. 

Viac konkrétnych informácií o termínoch, cenách a pod. získate na jednotlivých univerzitách.
Na SPU v Nitre: UNIcert II, UNIcert III