ŠTÁTNE SKÚŠKY Z CUDZIEHO JAZYKA VERZUS MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY

 

Pomerne častou dilemou, nad ktorou ľudia učiaci sa cudzí jazyk váhajú je, či sa majú prihlásiť na štátnu jazykovú skúšku alebo medzinárodnú skúšku. Dôležité je uvedomiť si, prečo skúšku z cudzieho jazyka potrebujete absolvovať.

Ak chcete pracovať, alebo študovať v zahraničí, je lepšie zamerať sa na medzinárodnú skúšku.

Ak chcete pôsobiť doma, prípadne v Čechách, je vhodnejšia štátna jazyková skúška, ktorá je zaradená v legislatíve SR. Na vysvedčení o štátnej jazykovej skúške, ako aj na osvedčení o ukončení kurzu, je vyznačená úroveň dosiahnutých zručností v danom jazyku podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, takže aj v zahraničí sa dokážu zorientovať v jazykových znalostiach absolventa a často tieto doklady aj akceptujú.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠKACH

 

Štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie vydané Ministerstvom školstva SR. Štátnu jazykovú skúšku môže vykonať aj ten uchádzač, ktorý na takejto jazykovej škole neštudoval.

Štátne jazykové skúšky sa konajú spravidla dvakrát ročne, v jarnom termíne a v jesennom termíne. Termín podania prihlášok a konania štátnej skúšky určí riaditeľ príslušnej jazykovej školy. Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi preukázateľným spôsobom najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky a dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Na štátne jazykové skúšky sa účastníci prihlasujú na predpísanom tlačive v jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie. Súčasne s podaním úplne a správne vyplnenej prihlášky na štátnu jazykovú skúšku účastník preukáže zaplatenie úhrady. Výšku úhrady určuje riaditeľ jazykovej školy po prerokovaní so zriaďovateľom. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude na skúšku pozvaný.

Ústna časť skúšky sa koná najskôr 14 dní po písomnej časti štátnej jazykovej skúšky.

Celkový prospech zo štátnej jazykovej skúšky sa určuje podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a hodnotí sa stupňami:

    - prospel s vyznamenaním - ak v písomnej a v ústnej časti skúšky dosiahol uchádzač priemerný prospech 1 alebo 1,5

    - prospel veľmi dobre - ak v písomnej a v ústnej časti skúšky dosiahol uchádzač priemerný prospech 2

    - prospel - ak v písomnej a v ústnej časti skúšky uchádzač dosiahol priemerný prospech 2, 5 a 3

    - neprospel - ak v písomnej a v ústnej časti skúšky uchádzač dosiahol priemerný prospech vyšší ako 3

 

Druhy štátnych jazykových skúšok

základná - 1. stupeň náročnosti,

odborná - 2. stupeň náročnosti,

všeobecná - 2. stupeň náročnosti,

špeciálna - 3. stupeň náročnosti. 

CEFR
ŠJS
C2 špeciálna
C1 všeobecná; odborná
B2 základná
B1  
A2  

 

Základná štátna jazyková skúška

 

Túto skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku veku.

Jazykovou náročnosťou zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca,

Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 2500 slov, čo zodpovedá 525-600 hodinám výučby.

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky kultúrneho, hospodárskeho a politického diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskom.

Písomná časť štátnej jazykovej skúšky a ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa hodnotí každá samostatne. Uchádzač, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky.

 

Písomná časť skúšky pozostáva:

a) z počúvania alebo z diktátu cudzojazyčného textu v rozsahu 2x2 minúty (asi 150 plnovýznamových slov). Diktát sa číta najskôr pomalšie, potom sa diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát zachytil text v materinskom jazyku, a nakoniec sa prečíta znova. Diktát sa odovzdá. Pri počúvaní sa text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie.

b) z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 500 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...)

c) z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)

d) z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah 1,5 strany formátu A4 rukopisného textu).

Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme (bod c) a d)) sa môže používať slovník.

Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.

 

Ústna časť skúšky pozostáva:

a) z práce s textom (v rámci prípravy, t.j. 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia

b) z konverzačnej témy

c) zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach)

d) z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (3 diela, celkový rozsah cca 300 strán textu) - rozbor jedného z prečítaných diel, ktoré určí skúšajúci. Pod rozborom sa rozumie stručný obsah, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora do príslušného literárneho obdobia, hodnotenie diela, dojmy.

Ústna časť skúšky trvá 15-20 minút.

Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období - najneskôr do dvoch rokov.

 

Všeobecná štátna jazyková skúška

 

Túto skúšku možno vykonať po dovŕšení osemnásteho roku veku.

Jazykovou náročnosťou zodpovedá stupňu C1 až C2 referenčného rámca.

Je na úrovni 840 až 980 hodín výučby.

Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru kandidáta.

Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF.

Písomná časť štátnej jazykovej skúšky a ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa hodnotí každá samostatne. Uchádzač, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky.

 

Písomná časť skúšky pozostáva z:

a) počúvania s porozumením (minimálne 2x3 minúty) alebo diktát s prekladom (asi 100 plnovýznamových slov)

b) ítania s porozumením (minimálne 600 slov)

c) prekladu do cudzieho jazyka

d) eseje (minimálne 300 slov)

Slovník možno používať len pri preklade do cudzieho jazyka a eseji.

Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny.

 

Ústna časť skúšky pozostáva:

a) z práce s textom

b) z konverzačnej témy

c) zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach)

d) z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške

Čas na prípravu je 20 - 30 minút, čas na odpoveď je 20 - 30 minút.

 

Odborná štátna jazyková skúška

 

Túto skúšku možno vykonať po dovŕšení osemnásteho roku veku a po úspešnom vykonaní základnej alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.

Jazykovou náročnosťou zodpovedá stupňu C1 referenčného rámca.

Je na úrovni 315 až 380 hodín výučby.

Je možné ju vykonať v odbore:

  • spoločenskovednom
  • prírodovednom
  • medicínskom
  • technickom
  • ekonomickom.

 

Špeciálna štátna jazyková skúška

 

Je možné ju vykonať po dovŕšení osemnásteho roku života a po vykonaní všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.

Jazykovou náročnosťou zodpovedá stupňu C2 referenčného rámca.

Je na úrovni 105 až 140 hodín výučby.

Riaditeľ štátnej jazykovej školy môže povoliť vykonanie skúšky aj účastníkovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore a môže povoliť výnimku uchádzačovi, ktorý sa preukáže iným dokladom na rovnakom stupni jazykovej náročnosti.

Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku možno vykonať v odbore:

  • prekladateľskom
  • tlmočníckom

 Štátny vzdelávací program pre jazykové školy

KURZY - WORKSHOPY

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español Lengua Extranjera (FOPELE)   Curso de la...
Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje na 60+ podstránkach. Stačí vypniť nižšie uvedený formulár. Po...
Semináre úspešne prebehli. Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2016 Obsah: - Organizačný poriadok súťaže - pravidlá a postup prihlasovania sa na súťaž - kritéria hodnotenia...
Workshopy úspešne prebehli. Do you like teaching? Učíte radi a s elánom? Zábavne? Efektívne a inovatívne? Príďte si pre nové postupy, nápady a inšpirácie!   Chcete si udržať...
Zaraďte svoju ratolesť k viac ako 2 miliónom detí, ktoré už rozprávajú anglicky vďaka Helen Doron! Od 3 mesiacov až do 19 rokov. Pred 30 rokmi lingvistka a pedagogička Helen Doron urobila zásadný...
Chcete anglicky rozprávať - nielen rozumieť? Práve pre vás je určený nasledovný kurz angličtiny. · Anglicky 4x rýchlejšie · Konverzačná Callanova metóda · Výučba v malých skupinách · Žiadne domáce...
Seminár už úspešne prebehol. Termín rozoslania pozvánok prihláseným účastníkom: 6. október 2014 Cieľová skupina: učitelia "Kvetu" Obsah: - Organizačný poriadk súťaže - pravidlá a...
Workshop už úspešne prebehol. Môžete sa prihlásiť na termín v r. 2015 tu.  Termíny pre nasledujúce workshopy Genki English nájdete tu. ************** Učíte angličtinu a chcete, aby...
SME VAŠIMI DVERAMI DO SVETA JAZYKOV!

MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY

The Better Way to English