piatok, 19 júla, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vybrané slová v slovenčine

 

Čo sú to vybrané slová?

Vybrané slovású tie slová domáceho pôvodu v slovenčine, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach, t. j. po b, m, p, r, s, v, z, (f ) vo vnútri slova píše “y” a nie “i”.

Ako a kedy vznikli?

Vybrané slová máme od roku 1852, kedy vyšla Krátka mluvnica slovenská, ktorú napísal Martin Hattala, po spoločnom dohovore viacerých jazykovedcov, medzi ktorými bol aj Ľudovít Štúr. Tak ako dnes máme dvojice tvrdých a mäkkých spoluhlások d – ď, t – ť, n – ň, l – ľ, mali sme v minulosti takéto dvojice aj pri hláskach b – b´, m – m´, p -p´, r – ŕ, s – ś, v – v´, z – ź.

Pôvodné mäkké varianty týchto hlások u nás zanikli a na tom mieste, kde pôvodne boli, píšeme po nich mäkké i, napr.:

źima (mäkko) – zima (tvrdo)

śeno (mäkko) – seno (tvrdo)

Na tých miestach, kde sa pôvodne vyskytovali tvrdé spoluhlásky, píšeme po nich tvrdé y.

A to sú tie naše vybrané slová :).

Ktoré to sú?

Vybrané slová po B:

by, aby, bylina, byľ, bystrý, bystrina, byť (jestvovať), živobytie, bytosť, bývalý, bývať, obývať, prebývať, obyvateľ, bydlo (bývanie), bydlisko, byt, príbytok, nábytok, obyčaj, obyčajný, dobytok, kobyla, býk, býčí, byvol, zbytočný, nadbytočný, prebytok, úbytok, odbyt, dobyť äzmocniť sa), vydobyť, výdobytok, dobývať (zmocňovať sa), neodbytný, Bytča, Bystrica

po M:

my, umyť, umývať, pomyje, mydlo, mýliť sa, mylný, omyl, šmýkať sa, šmyk, šmykľavka, priemysel, hmýriť sa, mykať, zamykať, odmykať, pomykov, žmýkať, myslieť, myšlienka, myseľ, premýšľať, zmysel, úmysel, výmysel, myš, hmyz, smyk, mýto, mýtnik, mys, priesmyk, Myjava

po P:

pyšný, pýcha, pýšiť sa, pyšnieť, prepych, pýtať sa, spytovať sa, dopyt, pýr, pýriť sa, pysk (papuľa), pyskatý, pyštek, pytliak, kopyto, pykať

po R:

ryba, rybník, rybina, rýchly, zrýchliť, rýchlosť, rys, rysovať, ryť (rozrušovať povrch), rozrývať, rýľ, hrýzť, kryť, skryť, pokryť, pokrývka, prikryť, prikrývka, skrýša, úkryt, strýc, strýko, stryná, ryža, bryndza, ryk, ryčať, rým, rýmovať sa, úryvok, rýdzi, rýdzik, ryšavý, trýzniť, prýštiť, Korytnica, Torysa, brýzgať, trysk, varyto (strunový hudobný nástroj)

po S:

syn, syr, syrovník, sýty, nasýtiť, nenásytný, sypať, sýpky, osýpky, syčať, sykať (vydávať zvuk), sykavý, sykot, sýkorka, syseľ, sychravý, vysychať

po V:

vy (zámeno), vykať, vysoký, výška, Vyšehrad, navyše, zvýšiť sa, zvyšovať, zvyšok, zvyk, zvykať, zvyčajný, návyk, vydra, vyžla, výr (sova), výskať, výskok, vyť (vydávať zvuk), zavýjať, vyhňa, Vyhne

po Z:

jazyk, jazykový, jazyčnica, jazykoveda, nazývať, pozývať, vyzývať, prezývať, prizáať, vzývať sa

Slová, v ktorých po L píšeme y:

lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

 

Príklady na lepšie zapamätanie si vybraných slov

a) Vybrané slová v prísloviach a porekadlách:

Každej pesničke býva koniec.

My o vlkovi a vlk za dverami.

Tichá voda brehy podmýva.

Myslel, že len jemu slnce svieti.

Beda tej myši, s ktorou sa kocúr zahráva.

Pýcha peklom dýcha.

Krava pyskom dojí.

Šuster, drž sa svojho kopyta!

Skryl by sa do myšacej diery.

Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn.

Sýty hladnému neverí.

Zvyk je železná košeľa.

Kto vysoko rúbe, nízko padne.

Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš

Rada chodí jazyk prať.

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

b) Vybrané slová vo vetách:

B: Bystrý býk býva obyčajne s kobylou.

Dobytok by mal byť bylinožravý.

M: My sa mýlime, keď si myslíme, že myška umyla šmykľavým mydlom hmyz a zamykala ho a žmýkala.

V Myjave je priemysel, neďaleko priesmyk, kde sa hmýria autá.

P: Pýtam sa pyšného pytliaka: “Prečo má srna zranený pysk a kopyto?”

Nepýr sa, budeš za to pykať!

R: Ryšavý strýc hryzie ryžu a bryndzu.

V koryte je ryba a korytnačka.

Rýchly rytier ryje úkryt pred rysom, čo ryje do zeme.

S; Sýty syn sypal sýkorke syr.

Syseľ syčí, že je sychravo.

V: Vyžla zvykne vyť na vydru.

Výr výska nad vysokou vyhňou: “Predpona VY-!”

Z: Nazývajú ma jazyčnicou.

Ja sa ozývam a k priateľstvu ju prizývam.

c) Precvičovanie vybraných slov formou diktátov.

d) Čítanie kníh.

 

Tykanie, vykanie, onikanie

Písanie y a i

Jazyková komunikácia