streda, 24 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Before, ago, in front of alias PRED

Ako preložiť slovenské pred?

In front of 

[ɪn ‘frʌnt əv]

In front of je miestna predložka, používame ju, keď hovoríme, že niečo sa niekde nachádza, napr.:

 • There is a fountain in front of our school. ~ Pred našou školou je fontána.
 • In front of the museum turn right. – Pred múzeom zaboč doprava.
fountain in front of the palace

Ago 

[ə’gəʊ]

Ago je príslovka, ktorú takisto prekladáme do slovenčiny ako pred. Používa sa v spojení s dňami, mesiacmi, rokmi, inými časovými úsekmi a s minulým časom. Napr.:

 • I was in Paris four years ago. ~ Bol som v Paríži pred štyrmi rokmi. (= roky späť od súčasnosti)
 • One hour ago I was sitting in the park. Now I am passing a test. ~ Pred hodinou som sedel(a) v parku. Teraz píšem test.

Before 

[,bɪ’fɔ:r]

Before ako časová spojka sa používa v zmysle pred niečím v čase – predtým než, skôr než, napr.:

 • I met her before I started to study abroad. ~ Stretol som ju predtým než som začal študovať v zahraničí.

V angličtine po spojke before v časovom význame nepoužívame budúci čas, ale prítomný, napr.:

 • Before you will go go out, switch off the light. ~ Predtým než pôjdeš von, zhasni svetlo.
 • You should tidy your room before you will invite invite your friends.

Before ako príslovka – prekladáme ju do slovenčiny ako predtým, obvykle stojí na konci vety a spája sa s predprítomným časom (Present Perfect), napr.:

 • We have never been to Japan before. ~ Predtým sme nikdy neboli v Japonsku.
 • I have already read this book before. ~ Už som túto knihu predtým čítal(a).

Before ako predložka sa používa pri formálnejšej situácii aj namiesto in front of, napr.:

 • bow before the Princess ~ pokloň sa pred prnceznou

Tiež sa používa v miestnom význame v zoznamoch, napr.:

 • letter A goes before letter B ~ písmeno A ide pred písmenom B

Before vs. ago

Before použijeme, ak časové obdobie siaha od minulosti ešte ďalej.

Pri ago odrátavame od súčasnosti do minulosti, napr. dva roky späť odo dnes.

 • They bought a new flat nine weeks before they moved. ~ Kúpili si nový byt deväť týždňov predtým než sa presťahovali.
 • They bought a new flat nine weeks ago. ~ Kúpili si nový byt pred deviatimi týždňami.