Haky-baky

Čo sú to za haky – baky?

A či vari román dáky?

Novela, rozprávka, či zbierka básní?

Pisateľa v sebe zažni!

✍✍✍

Tento projekt vznikol na základe inšpirácie z ŤUKNI ~ poviedky.

Ak máš pocit, že v Tebe drieme básnické črevo, alebo si stále niečo škrabeš, či čarbeš a je to dlhšie, či iné ako poviedka pre ŤUKNI, zapoj sa do Haky – baky.

PRAVIDLÁ HAKY – BAKY

Haky – baky je celoslovenský jazykovo-tvorivý projekt pre deti a mládež do 20 rokov v písaní prózy, poézie a iných diel.

Ide o dlhodobý typ projektu – viď nižšie v časti Termíny projektu.

I. KATEGÓRIE PROJEKTU

1) Vekové kategórie

I. Deti do 12 rokov

II. Deti od 13 do 15 rokov

III. Mládež od 16 do 20 rokov

2) Jazykové kategórie

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ)
 • ruština (RJ)
 • španielčina (ŠJ)
 • iné jazyky (IJ)

3) Finálna kategória

Názov finálnej kategórie sa skladá z vekovej + jazykovej kategórie, prípadne označenia biligvalizmu.

VZORY:

I. SLJ; II. SLJ; II. AJ; II. RJ; III. ŠJ; II. AJ BIL

II. PROPOZÍCIE HAKY – BAKY

 1. Téma a žáner: ľubovolné
 2. Rozsah normostrán: 2 normostrany a viac
 3. Dielo ešte nebolo nikde publikované a autor sa s daným dielom zapája v danom roku výhradne do projektu Haky – baky.

III. REALIZÁCIA A TERMÍNY PROJEKTU

1) Kolá a termíny

Haky – baky je jednokolový projekt, t. j. autori posielajú svoje diela v konečnej forme.

Diela sú zaradené jednotlivým porotám hodnotiacim jazykovú a obsahovú stránku diel.

Výsledkom je určenie víťazného diela alebo diel v jednotlivých kategóriách. Tieto diela sú následne vydané v knižnej forme.

 • Prihlasovanie do projektu: do 31. januára UKONČENÉ
 • Zaslanie diel: 1 – 15. máj
 • Výsledky: 19. október

Ak je autor v končiacom ročníku školy, je potrebná spolupráca pripravujúceho pedagóga, rodiča a pripravujúceho pedagóga na novej škole.

2) Zaslanie diel

a) Formát diela:

 • pdf, Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5
 • V úvode diela je potrebné uviesť: názov diela, celé meno autora, vek autora; VZOR: Naozaj neviem, Hortenzia Píšuca, 13r.
 • súbor pdf je potrebné nazvať v tvare: finálna kategória priezvisko meno názov diela

VZOR: II. SLJ Píšuca Hortenzia Naozaj neviem; III. AJ Spisovný Bonifác I Started

b) Zaslanie diela:

Dielo je potrebné poslať v termíne od 1. do 15. mája s nasledujúcim sprievodnym textom:

Finálna kategória

Priezvisko a meno autora, vek

Názov diela, celková dĺžka učenia sa jazyka + frekvencia učenia sa jazyka/týždeň v posledných 2 rokoch; čestné vyhlásenie

VZOR: II. SLJ Píšuca Hortenzia, 13 r.

Naozaj neviem – 7 rokov, 5 hod./týž.

Čestne vyhlasujem, že dielo “názov diela – napr. Naozaj neviem” som napísal/a sam/a a je výhradne mojou vlastnou doposiaľ nepublikovanou tvorbou.

na e-mailovú adresu:

hakybaky @ jazykovevzdelavanie.sk

Medzeru pred a za @ pri posielaní vymažte. Doručenie je potvrdzované automatickým spätným e-mailom.

IV. VÝSTUPY HAKY – BAKY

Všetci zapojení autori majú možnosť po zaradení diela do hodnotenia vyžiadať si eCertifikát o účasti v projekte. Ak autora prihlasila škola, má nárok na eCertifikát aj pripravujúci/konzultujúci pedagóg.

Víťazní autori:

 • diplom
 • knižné vydanie diela

V. ZÁVER

1) Prihlásením sa do projektu prihlasujúci a autor potvrdzujú, že si prečítali tieto Pravidlá, porozumeli im a súhlasia s nimi v plnom rozsahu.

Rovnako prihlasujúci a autor súhlasia so spracovaním svojich údajov, ktoré uvádzajú v prihláške do projektu, fotodokumentáciou a videodokumentáciou na účely realizácie a vyhodnotenia projektu Haky – baky.

2) Organizáror má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu. Ročníky projektu sú vyhlasované podľa uváženia.

✍️✍️✍️