Kronika slovenčiny

26. 11.: Poslali sme VÝZVU tímom, ktoré sa stávajú spoluautormi Kroniky. Blahoželáme!

Všetkým tímom ďakujeme za účasť.

28. 10.: A ideme vyberať z vašich dielok! Tímy, ktorých dielka budú súčasťou Kroniky slovenčiny budeme kontaktovať cca 25. 11.

Pre koho je projekt?

Projekt je určený pre tímy zo ZŠ, SŠ, rodín.

Jeden tím môźe mať 3 až 30 členov.

Projekt má medzipredmetový charakter – spája v sebe slovenčinu, cudzie jazyky a výtvarnú/tvorivú výchovu.

Zadanie projektu

Úlohou tímov je vytvoriť 3 (tri) listy do Kroniky slovenčiny.

A. Formát listov: A3 (odporúčame výkres); vnútorný okraj 8 cm (nutný na ručné viazanie Kroniky)

B. Obsah listov:

 • Prvý list – str. 1: obsahuje názov projektu; názov príbehu (povesti, legendy, mýtu); autorov (=menoslov členov tímu); názov školy; použité jazyky; dátum vytvorenia listov; strana je dotvorená ilustráciami, ornanentami

VZOR – je to len náčrt, listy musia byť vytvorené ručne.

 • Prvý list – str. 2: obsahuje vlastnú fotodokumentáciu ku príbehu (ak je príbeh o mlyne, podniknete výlet k danému mlynu, pofotíte ho, nájdete o ňom informácie v starých novinách a tie odfotíte, nájdete knihy, v ktorých sa príbeh spimína, atď.)
 • Druhý list – str. 1: obsahuje príbeh (povesť / legendu / mýt) viažúci sa k mestu/obci/regiónu tímu napísaný čitateľne ručne perom, kaligrafickým perom, husím perom atramentom alebo na pc a vytlačený na tvorivo upravenom papieri, ktorý je následne prilepený na vytváraný list. List je tvorivo dotvorený ilustráciou, ornamentami a pod.
 • Druhý list – str. 2: obsahuje vysvetlivky (napr. nárečové výrazy použité v príbehu + ekvivalent v spisovnej slovenčine) a použité zdroje (meno toho, kto vám príbeh rozprával, názov knihy, kde ste ho čítali, názvy novín, atď.)
 • Tretí list – str. 1: obsahuje vo zvolenom cudzom jazyku / jazykoch al. nárečí krátky opis z akého obdobia je príbeh, o čom je a aký by bol jeho názov vo zvolenom cudzom jazyku / jazykoch a/lebo v nárečí, resp. v spisovnej slovenčine podľa toho v akej forme jazyka je hlavný príbeh. Ak je hlavný príbeh v nárwčí, potom je krátky popis v spisovnej slovenčine; ak je v spis. slovenčine, tak krátky popis je v nárečí alebo v štúrovskej slovenčine. Formy písania rovnaké ako sú uvedené vyššie pre Druhý list – str. 1.
 • Tretí list – str. 2: obsahuje vlastnoručné umelecké podpisy členov tímu aj s “funkciou”, napr. Adam Šikovný, fotograf, Melinda Kresličová, autorka AJ textu, atď.

C. Forma zaslania vyrvorených troch listov

 • vytvorené listy nafoťte tak, aby boli texty a iné vyobrazenia na nich na fotke dobre viditeľné. Fotky pošlite e-mailom na adesu kronika @ jazykovevzdelavanie.sk do uzávierky (28. 10. 2022). V maili uveďte týchto päť údajov: názov tímu, počet členov tímu, menoslov tímu, názov školy a kontaktnú osobu, ktorá tím registrovala.

Čo nasleduje?

Po prijatí fotografií výtvorov nasleduje výberová fáza, počas ktorej sa vyberajú výtvory, ktoré budú zviazané do Kroniky slovenčiny.

Po výbere pošleme tímom, ktoré sú tvorcami vybraných listov výzvu a tie musia zaslať do stanoveného termínu originály listov podľa inštrukcií, ktoré obdržia. Zástupcovia týchto tímov budú pozvaní na krst Kroniky slovenčiny. Účasť však nie je povinná.

Výstupy projektu

 • Členovia všetkých tímov obdržia e-certifikát o zapojení sa do projektu a e-publikáciu.
 • Členovia tímov, ktorých listy boli vybrané do Kroniky slovenčiny obdržia e-dekrét o spoluautorstve Kroniky slovenčiny a e-publikáciu.
 • Z tímov, ktorých listy sa stanú súčasťou Kroniky slovenčiny bude náhodným žrebovaním, alebo hlasovaním, vybratý jeden tím, ktorý získa 30 kníh – o slovenčine, o Slovensku, v slovenčine, od slovenských autorov – pre knižnicu svojej školy, alebo si ich členovia tímu môžu podeliť a nový softvér na výučbu jazyka pre školu.

Termíny projektu

 1. Registrácia tímov: ukončená
 2. Tvorenie: do konca októbra 2022
 3. Uzávierka pre zaslanie fotografií výtvorov: 28. október 2022, vrátane
 4. Výber výtvorov pre Kroniku slovenčiny: 28. 10. – 25. 11. 2022
 5. Termín pre zaslanie originálov vybraných výtvorov: do 12. 12. 2022
 6. Krst Kroniky slovenčiny ku 30. výročiu vzniku SR: január 2023