Nákupné podmienky, poštovné, dodanie

PLATNÉ PRE TLAČENÉ KNIŽKY A E-KNIŽKYI. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy * II. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky * III. Dodacia doba * IV. Storno objednávky * V. Špecifické podmienky * VI. Záverečné ustanovenia

Vysvetlivky: znak “/” lomítko, šikmá čiara znamená “alebo”.

Nakupovanie tovaru a online poduktov na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vy ako kupujúci (zákazník / klient) si objednávate tovar / online produtky z ponuky na tejto stránke prostredníctvom obchodného systému elektronickou písomnou formou cez e-shop alebo s použítím objednávkových formulárov uverejnených na tejto stránke. Predajca nepredáva uvedený tovar vo vlastnej kamennej predajni.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri objednávke je nutné kompletne uviesť všetky požadované údaje vo formulári.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR použité iba v rámci spracovania a zrealizovania nákupu a na interné štatistiky predajcu a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov doručovateľovi, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru (dodacia adresa kupujúceho).

Záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru / online produktov vzniká v momente odoslania objednávky. Všetky takto odoslané objednávky sú považované za objednávky s povinnosťou platby.

Objednávku je nutné uhradiť vopred na základe údajov, ktoré Vám budú doručené po prijatí Vašej objednávky.

Predajca (prevádzkovateľ tejto stránky) je združenie IALF, o. z., IČO: 042334829, kontaktná adresa IALF, Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, e-malový kontakt info @ jazykovevzdelavanie.sk | jazykove @ gmail.com.

II. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky

Ako kupujúci ste povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru / online produktov.

Úhradu objednaného tovaru / online produktov je možné vykonať:

  • bankovým prevodom (cez Internet banking; klasický prevod)

Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od subdodávateľov.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet. Cena uvedená na stránke je garantovaná v priebehu piatich dní odo dňa odoslania objednávky. V prípade neuhradenia objednávky v danom termíne je táto stornoovaná systémom a kupujúci nemá pri opätovnej objednávke nárok požadovať v prípade zmeny ceny pôvodnú cenu.

Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru / online produktov + poštovné (cena, poplatok za doručenie).

POŠTOVNÉ v rámci Slovenska (cena za doručenie tovaru):

  • Objednávka nad 39 EUR: Slovenská pošta – poštovné zadarmo (0€)
  • Objednávka do 39€: Slovenská pošta – poštovné 3.90€ (EUR)

POŠTOVNÉ Online produkty: V prípade produktov, ktoré sú dodávané elektronickou online formou / link na stiahnutie / e-mail je cena za doručenie: 0 EUR

Ak si objednávate iba elektronické online produkty je poštovné zadarmo.

Ak si objednávate elektronické online produkty aj tlačené a hmotné produkty je poštovné určené cenou za doručenie Slovenskou poštou – viď vyššie.

III. Dodacia doba

Dodacia doba závisí od charakteru tovaru, produktu.

  • Poštou zasielané produkty sú zvyčajne vyexpedované v lehote 2 – 14 pracovných dní.
  • Online produkty sú doručované v priebehu 24-78 hodín po prijatí úhrady.

Pri preberaní poštou doručovaného tovaru ste ako kupujúci povinný skontrolovať zásielku. V prípade, že zistíte, že obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámte túto skutočnosť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujte stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru ste povinný vyhotoviť záznam a foto/videodokumentâciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. O uvedenej situácii nás ihneď informujte mailom na info @ jazykovevzdelavanie.sk. Na základe zhotoveného záznamu môžeme situáciu vyriešiř.

IV. Storno objednávky

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať e-mailom.

V. Špecifické podmienky


Špecifické podmienky sa vzťahujú ku elektronicky dodávaným produktom, ktoré nie je možné po odoslaní stornovať ani vrátiť vzhľadom na ich charakter.

VI. Záverečné ustanovenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty alebo komplikácie vzniknuté tkzv. vyššou mocou (prírodné živly a pod.).

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, nedorozumenia a podobne budú prioritne riešené vzájomnou komunikáciou, dohodou a mimosúdnou cestou.

Prípadné podnety, návrhy k e-shopu môže kupujúci zaslať priamo k nám cez kontaktný formulár tu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním objednávky ako kupujúci prehlasujete, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito Nákupnými podmienkami, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu.

PONUKA KNIŽIEK >>>