Ako si vybrať prekladateľa - Zákazník verzus prekladateľ

 

Potrebujete preklad a máte záujem o kvalitu?

 

Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale prvým krokom k dosiahnutiu kvalitného prekladu je vzájomná spolupráca s prekladateľom (alebo prekladateľskou agentúrou), to znamená aj Váš vklad – a nielen finančný.

 

Čo môžete urobiť Vy ako zákazník pre dosiahnutie, čo najvyššej kvality prekladu?

 

Pripravte kvalitný text na preklad 

 

Myslite vopred na to, že daný text budete chcieť preložiť a vyhýbajte sa preto hovorovým výrazom, typickým zvratom, prirovnaniam, slovným hračkám a pod., ktoré môžu byť ťažko preložiteľné a takisto ťažko pochopiteľné v inom jazyku. Prekladateľ síce môže takého pasáže preložiť alternatívnymi prirovnaniami, slovnými hračkami v cieľovom jazyku, avšak nemusia byť v konečnom dôsledku pochopené tak, ako ste to mali v úmysle. Prípadne prekladateľ zvolí vysvetlenie opisom, čím sa preklad zbytočne predĺži a zaťaží. Ak je to možné, prekonzultujte použitie takýchto slovných prvkov a hračiek v texte najskôr s prekladateľom. 

Ak vopred viete, že daný dokument (príručka, manuál...) bude mať viacero jazykových mutácií a je súčasťou prezentácie úrovne Vašej firmy, dajte si zdrojový (pôvodný) text skontrolovať odborníkovi s výbornou znalosťou daného jazyka, aby Vám odstránil prípadné nezrovnalosti v gramatike, štylistike, forme. Samozrejme, ak ste veľká firma, ktorá zamestnáva pracovníka výlučne zodpovedného za prípravu dokumentov, mal by to byť človek jazykovo zdatný – myslí sa tým zdatný vo svojom materinskom jazyku. 

Text si môžete skontrolovať aj bežnými editormi (napr. MS Word – Kontrola pravopisu), ktoré odstránia preklepy a aj mnohé gramatické chyby. 

Na preklad poskytnite až konečnú verziu textu (dokumentu, manuálu...). Ušetríte tým veľa práce prekladateľovi, ktorý by musel už preložený text opätovne upravovať a sebe peniaze za duplicitnú prácu. 

Text na preklad doručte prekladateľovi v kvalitne upravenom formáte, aby sa mohol venovať predovšetkým náplni svojej práce, t. j. prekladu a nemusel hľadať napr. kde ktorý odstavec začína a pod.. Používajte formátovanie pomocou predvolených príkazov na lište, nie ručné úpravy, pretože prekladateľovi sa síce súbor otvorí, ale môže sa stať, že bude rozhádzaný. 

Najlepšie je, ak sa prekladateľa vopred spýtate, v akých formátoch prijíma podklady na preklad (MS Word, Open Office, ppt, PDF...).

 

Buďte realista 

 

Kvalitný prekladateľ zvládne preložiť 2000 – 2800 zdrojových slov denne (t. j. slov v pôvodnom jazyku). Samozrejme to závisí aj od kvality podkladov na preklad, náročnosti textu, grafických prvkov... 

Nežiadajte od prekladateľa expresný preklad vo veľkom rozsahu, prekladateľ nie je čarodejník a nemôže za to, že Vy ste si preklad nechali na poslednú chvíľu, či dokonca ste ho možno potrebovali už pred týždňom. 

Iné je to samozrejme v prípade prekladateľských agentúr s veľkou kapacitou prekladateľov. Pozrite si článok Prekladateľ verzus prekladateľská agentúra.

 

Ako si vybrať prekladateľa?

 

Kvalitný prekladateľ by mal ovládať nielen cudzí jazyk (jazyky), ale predovšetkým svoj materinský jazyk. 

V zásade by mal prekladateľ prekladať len z cudzieho jazyka do materinského

V prípade, že prekladateľ ponúka preklad do cudzieho jazyka, mal by dať konečný preklad na korektúru rodenému hovorcovi. Určite ste si všimli, že niektorí prekladatelia uvádzajú samostatne cenu prekladu z cudzieho jazyka a do cudzieho jazyka, kde cena do cudzieho jazyka je vyššia práve z dôvodu korektúr rodeným hovorcom. 

V priebehu praxe sa prekladateľ zvyčajne postupne špecializuje na určité druhy textu (technické, poľnohospodárske, obchodné...) a v daných odboroch sa vzdeláva, či už samoštúdiom, alebo za pomoci odborníkov. 

Kvalitný prekladateľ sa pýta, žiada vysvetlenie a spresnenie významu slov, je totiž odborník na jazyk, nie na Váš odbor. 

Ak potrebujete preložiť nejaký text len zbežne pre porozumenie významu (napr. nejaký list, e-mail), kľudne využite aj študenta jazykovej školy, ktorý Vám túto službu poskytne určite lacnejšie ako profesionálny prekladateľ. Ak však potrebujete preklad na úrovni, ktorý má reprezentovať Vašu firmu, produkt, službu, alebo sa jedná o právny dokument, zmluvu a pod., zvoľte si profesionálneho prekladateľa (agentúru). 

V prípade, že Vám prekladateľ povie, že pri prekladoch využíva CAT (nebojte sa, takto napísané to vyzerá ako mačka po anglicky, ale k týraniu zvierat určite nedochádza :-)), znamená to, že používa nástroje pre počítačovú podporu prekladu. Ide o dômyselné počítačové aplikácie, ktoré v priebehu prekladu vytvárajú databázu zdrojových viet a ich prekladu (prekladovú pamäť) a ak sa v prekladanom texte vyskytuje nejaká veta opakovane, táto prekladová pamäť ju prekladateľovi automaticky ponúkne. Ide teda o využívanie predchádzajúceho ľudského prekladu. Netreba si CAT zamieňať so strojovými online prekladačmi.