Anglický jazyk pre účely obchodu a podnikania

 

Certifikáty City&Guilds - Anglický jazyk pre účely obchodu a podnikania pôsobia pre existujúcich a potenciálnych zamestnávateľov ako dôkaz, že učiaci sa majú potrebné zručnosti na robenie obchodu a podnikanie v medzinárodnom prostredí.

 

Do tejto skupiny C&G skúšok patria:

                Ústna skúška pre účely obchodu a podnikania (SET for Business)
                Anglický jazyk pre potreby obchodnej komunikácie
                Anglický jazyk pre sekretárske účely
 

Ústna skúška pre účely obchodu a podnikania
 

Táto kvalifikácia pomáha učiacim sa zlepšiť si svoje zručnosti hovoreného prejavu a je tiež účinným prostriedkom pre zamestnávateľov, ktorí chcú ohodnotiť jazykové zručnosti svojich už existujúcich alebo potenciálnych zamestnancov.

 

Skúška má štyri časti:
 

1. časť: Poskytnutie osobných údajov a informácií týkajúcich sa obchodu

Pri ústnej skúške začína skúšajúci s otázkami týkajúcimi sa kandidátových osobných kontaktných údajov ako sú meno, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

 

2. časť: Komunikácia v každodenných obchodných situáciách

Cieľom tejto časti skúšky je otestovať, či kandidát vie použiť tzv. funkčný jazyk v celej škále situácií podobných skutočnému životu v obchodnom kontexte.

Väčšina situácií zahŕňa osobné, tzv. face-to face interakcie, ale jedna zo situácií v každej skúške môže vyžadovať simuláciu telefonického dialógu.

V čase určenom na prípravu kandidát dostane opis troch rôznych situácií, ktoré bude následne na skúške demonštrovať.

 

3. časť: Výmena informácií s cieľom vykonať istú úlohu

Cieľom tejto časti skúšky je otestovať, či kandidát vie používať jazyk pri poskytovaní a získavaní informácií, aby splnil istú úlohu súvisiacu s obchodom alebo podnikaním, a to v spolupráci so skúšajúcim.

Počas prípravy dostane kandidát informácie, ktoré sú však odlišné od tých, ktoré má k dispozícii skúšajúci.

 

4. časť: Pripravená prezentácia

Cieľom tejto časti skúšky je otestovať schopnosť kandidáta prezentovať ním zvolenú tému orientovanú na oblasť obchodu a podnikania a udržať nasledujúcu diskusiu na túto tému.

Kandidátovi sa odporúča zvoliť si tému podľa vlastného výberu, ktorú si môže vopred pripraviť. Umožní mu to preukázať svoje schopnosti súvisiace s jeho špeciálnymi obchodnými skúsenosťami alebo odbornosťou.

Témou môžu byť zistenia výskumu, ktorý kandidát uskutočnil počas svojho štúdia alebo téma môže súvisieť s jeho odbornou prácou, ale musí sa zjavne týkať oblasti obchodu a podnikania.

 

Skúška SET for Business sa dá vykonávať na troch úrovniach, ktoré sa nazývajú "stages':

 
                            Stage 1: zahŕňa úrovne A1 a A2 CERR

                            Stage 2: zahŕňa úrovne B1 a B2 CERR

                            Stage 3: zahŕňa úrovne C1 a C2 CERR

 

Skúška prebieha vo forme štrukturovaného rozhovoru kandidáta s učiteľom akreditovaného centra City & Guilds. Tento učiteľ  výkon kandidáta nehodnotí, jeho úlohou je viesť rozhovor a vystupovať v úlohe partnera v konverzácii. Skúška sa nahráva na audiopásku, ktorá sa odosiela do centrály City & Guilds, kde ju klasifikujú vyškolení hodnotitelia.
 

 

Anglický jazyk pre potreby obchodnej komunikácie
 

Táto kvalifikácia vyžaduje od kandidáta schopnosť čítať a písať v rámci celej škály obchodnej korešpondencie od e-mailu až po list.

Tieto skúšky sú zostavené tak, aby spĺňali potreby súčasných moderných organizácií týkajúce sa rýchlej, presnej a účinnej komunikácie v medzinárodnom prostredí.


Časti skúšky:

 

Čítanie s porozumením:  

A) demonštrácia porozumenia písomnej obchodnej komunikácie

B) doplnenie informácií do obchodných dokumentov a získanie informácií z obchodných dokumentov

 
Písomný prejav:

Písanie stručných listov, krátkych správ ako odpovedí podľa daných inštrukcií alebo na dané situácie, načrtnutie dokumentov alebo správ (v závislosti od danej úrovne).

Skúškový test pozostáva z výberu reálnych dokumentov - listov, zápisov, emailov, faxov, správ - s ktorými kandidát musí pracovať, a to načrtnutím odpovede alebo prípravou obdobných dokumentov v súlade s inštrukciami. Kandidáti môžu počas skúšky používať anglicko-anglický výkladový slovník. 

 

Dosiahnuteľné úrovne:


                1. úroveň - level 1: zhodná s úrovňou A2 CERR
                2. úroveň - level 2: zhodná s úrovňou B2 CERR
                3. úroveň - level 3: zhodná s úrovňou C2 CERR

  

1. úroveň - level 1 je vhodná pre úradníkov a administratívnych pracovníkov, ktorí musia čítať a načrtávať obvyklú korešpondenciu v anglickom jazyku podľa presných inštrukcií.

2. úroveň - level 2 je vhodná pre administratívnych pracovníkov, od ktorých sa očakáva, že sú schopní čítať množstvo korešpondencie v anglickom jazyku a odpovedať na ňu vhodným spôsobom a v primeranom štýle.

3. úroveň - level 3 je vhodná pre administratívnych pracovníkov, od ktorých sa očakáva, že sú schopní čítať širokú škálu dokumentov v obchodnej angličtine vrátane tých, ktoré si vyžadujú zložité odpovede, a tiež sú schopní zostaviť také dokumenty, v ktorých výber a tón výrazov sú dôležité pre úspešnosť danej transakcie.

 
Anglický jazyk pre sekretárske účely

 

Anglický jazyk pre sekretárske účely (English for Office Skills) je skúška ideálna pre tých, ktorých pracovná náplň je zameraná na tvorbu písomností v anglickom jazyku. Kandidáti vykonávajú množstvo úloh súvisiacich s reálnym pracoviskom, ktoré testujú ich zručnosti v počúvaní s porozumením, v čítaní a písaní. 

Typickí kandidáti týchto kvalifikácií sú úradníci alebo sekretárky, ktorí nemusia vždy sami vytvárať pôvodné dokumenty, ale od ktorých sa očakáva, že pripravia finálne dokumenty alebo dokumenty pre tlač. 

Hlavné hodnotené zručnosti sú lingvistická presnosť (pravopis, syntax, slovná zásoba a interpunkcia), porozumenie vypočutého i prečítaného textu a korektúra textu.

Keďže pravopis je jednou z testovaných zručností, používať slovník pri týchto skúškach nie je dovolené. 

  

Skúška je dostupná na dvoch úrovniach:

                        Level 1 
                        Level 2

 

Časti skúšky

Čítanie s porozumením:

- demonštrovať porozumenie písaného textu / časti textu
- identifikovať a opraviť gramatické chyby v písanom dokumente
- skorigovať dokumenty s možnosťou prístupu k originálu alebo bez tejto možnosti

 Písanie:

- rozlíšiť správne tvary slov v danom kontexte
- doplniť vhodnú interpunkciu v danom texte

Počúvanie s porozumením:

- napísať náročné slová v danom kontexte
- prepis vypočutej správy do písomnej podoby

 

Skúška má iba písomnú podobu, hodnotia ju vyškolení hodnotitelia v centrále City & Guilds.
 

Ďalšie skúšky City and Guilds:

Všeobecné skúšky z anglického jazyka
City & Guilds Young Learners
ACE pre učiteľov