Certifikáty z poľštiny ako cudzieho jazyka

 

Štátna certifikovaná skúška z poľštiny ako cudzieho jazyka

State certificate examinations in Polish as a foreign langua

 

Táto skúška je učená pre všetkých zahraničných záujemcov, ako aj poliakov trvalo žijúcich v zahraničí bez ohľadu na to, kde, ako a ako dlho sa ňu pripravovali.

This exam is for all foreigners and Polish citizens permanently residing abroad regardless where, how and how long they have prepared for it.

 

Skúška zahŕňa nasledovné jazykové zručnosti / Exam consists of the following skills:

 

1. Čítanie s porozumením / Reading Comprehension

2. Počúvanie s porozumením / Listening Conprehension

3. Používanie gramatika / Grammar in use

4. Písanie / Writing

5. Hovorenie / Speaking

 

Jazykové úrovne / Levels of language:

 

B1 – základná / Basic

B2 – stredne pokročilá / Intermediate

C2 – pokročilá / Advanced

 

Skúšky na úrovni B1 a B2 môžu absolvovať záujemcovia od 16 rokov.

Úroveň C2 môžu absolvovať záujemcovia od 18 rokov. 

 

Štruktúra skúšky / Examination Structure

 

Skúška pozostáva z dvoch častí / Examination consists of two parts:

1) Písomná časť / Written part

2) Ústna časť / Oral part

 

1) Písomná časť / Written part

 

Písomná časť má rovnakú štruktúru na všetkých úrovniach, ale odlišuje sa úrovňou obtiažnosti úloh.

At all levels, written part has the same structure but it varies in terms of difficulty level of tasks.

 

Jednotlivé časti písomnej skúšky / Individual parts of written examination:

 

Časť A / Part A

Počúvanie s porozumením / Listening comprehension

30 minutes

 

Časť B / Part B

Používanie gramatiky / *Grammar in use

60 minutes

 

Časť B / Part C

Čítanie s porozumením / Reading comprehension

45 minutes

 

Časť D / Part D

Písanie / Writing

90 minutes 

 

2) Ústna časť / Oral part / Egzamin ustny

 

Ústna časť skúšky sa koná v ronaký alebo nasledujúci deň po písomnej časti.

Oral part of the examination takes place on the same day as the written part or on the next day.

 

Kandidát si vytiahne jednu z troch sád materiálov. Každá sada pozostáva z dvoch alebo troch úloh.

The candidate will draw one out of three sets of materials. Each set consists of two or three tasks.

 

Úroveň B1 / Level B1

Čas na prípravu / Preparation time: 5 min.

Trvanie skúšky / Examination time: cca / about 15 min.

 

Úloha A / Task A:

opis fotografie / describing a photograph

 

Úloha B / Task B:

monológ (hovorenie na danú tému) / monologue (speaking on a given topic);

 

Úloha C / Task C:

situačný dialóg / situational dialogue

 

Úroveň B2 / Level B2

Čas na prípravu / Preparation time: 7 min.

Trvanie skúšky / Examination time: cca / about 15 min.

 

Úloha A / Task A:

opis vizuálnych materiálov / describing visual materials

 

Úloha B / Task B:

vyjadrenie vlastného názoru na text / expressing your opinion about the text;

 

Úloha C / Task C:

monológ (hovorenie na danú tému) / monologue (speaking on a given topic)

 

Úroveň C / Level C2

Čas na prípravu / Preparation time: 10 min.

Trvanie skúšky / Examination time: cca / about 15 min.

 

Úloha A / Task A:

krátka prezentácia na základe grafických alebo písaných materiálov

short presentation on the basis of graphic or written materials

 

Úloha B / Task B:

sumár textu a vyjadrenie vlastného názoru naň

summary of the text and expressing your opinion on it

 

 

Poplatky za skúšky / Examination fees:

 

Základná úroveň / Basic level (B1) – 60 EUR

Stredne pokročilá úroveň / Intermediate level (B2) – 80 EUR

Pokročilá úroveň / Advanced level (C2) – 100 EUR

 

Úspešní kandidáti priplácajú 20 EUR za certifikát.

Successful candiates have to pay an extra fee 20 EUR for a certificate. 

 

Prihlášku na skúšku je možné poslať online, faxom alebo poštou.

Registration form can be sent online, by fax or mail.

 

Stiahnuť prihlášku vo formáte Word. / Download the registration form in Word format

 

Termíny a miesta skúšok Vám poskytnú na / Examination dates and places are available on:

- telefónnych číslach / phone numbers: (+48).22.393.38.25; 22.393.38.49

- adrese / address:

Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

ul. Ogrodowa 28/30

00-896 Warszawa, Polska

- web stránke / website: https://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja

 

Príprava na skúšku / Preparation for the exam

 

Na túto skúšku sa môžete pripraviť v jazykovej škole alebo individuálne.

You can prepare for this exam at a language school or individually.

 

ZDROJE / RESOURCES

 

Základná úroveň / Basic level / Poziom podstawowy

 

Podręczniki podstawowe

 

A. Burkat, A. Jasińska, M.Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 3, Prolog, Kraków 

 

E. Lipińska, Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego (z płytą CD) 

 

M. Szelc-Mays, Coś wam powiem, Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich (z płytą CD)

 

B. Bartnicka, G. Dąbkowski, W. Jekiel, Uczymy się polskiego. Cz. II, Agencja Komputerowa G. Dąbkowski

 

W. Miodunka, Uczmy się polskiego, Cz. II, Podręcznik do programu wideo

 

Podręczniki uzupełniające

 

A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1

 

A. Butcher, B. Maliszewski, A. Przechodzka, M. Rzeszutko-Iwan, A. Trębska-Kerntopf, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany

 

P. Gębal, Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2

 

E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, B2)

 

P. Garncarek, Czas na czasownik. Ćwiczenia z gramatyki języka polskiego

 

J. Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców

 

L. Polakiewicz, Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises

 

M. Gołkowski, A. Kiermut, M. Kuc, M. Majewska-Meyers: Gdybym znał dobrze język polski  

 

Materiały pomocnicze

 

R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, J. Tambor, (red. serii) Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 

 

Stredne pokročilá úroveň / intermediate level / Poziom średni

 

Podręczniki podstawowe

 

B. Morcinek, A. Madeja, Polski mniej obcy, Wydawnictwo Śląsk

 

E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów

 

M. Szelc-Mays, Coś wam powiem, Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich.

 

B. Rudzka, Z. Goczołowa: Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców.

 

Podręczniki uzupełniające

 

A. Butcher, B. Maliszewski, A. Przechodzka, M. Rzeszutko-Iwan, A. Trębska-Kerntopf, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany

 

A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany

 

U. Dobesz, Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany. Uniwersytet Wrocławski

 

S. Mędak, Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami. Universitas, Kraków

 

P. Garncarek, Czas na czasownik. Ćwiczenia z gramatyki języka polskiego

 

S. Mędak, Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Universitas, Kraków

 

Z. Kurzowa, Tackling Polish Verbs

 

B. Klebanowska, Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców

 

Materiały pomocnicze

 

E. Lipińska, A. Seretny (red. i oprac.), Przewodnik po egzaminach certyfikatowych.

 

A. Majkiewicz, J. Tambor, Śpiewająco po polsku 

 

Pokročilá úroveň / Advanced level / Poziom zaawansowany

 

Na poziomie C2 kandydaci winni przygotowywać się do egzaminu czytając i analizując teksty oryginalne, niepreparowane (prasowe z tygodników, literackie, popularnonaukowe).

Podręczniki

 

A. Butcher, I. Janowska, G. Przechodzka, G. Zarzycka, Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2

 

A. Butcher, B. Maliszewski, A. Przechodzka, M. Rzeszutko-Iwan, A. Trębska-Kerntopf, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany

 

A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany

 

M.Zaśko-Zielińska, A.Majewska-Tworek, T.Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych

 

U. Dobesz, Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowanyE. Lipińs

 

A. Butcher, B. Guziuk-Świca, A. Laskowska-Mańko, Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze

 

R. Cudak, J. Tambor, Kultura polska

 

K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

 

M. Kita, Wybieram gramatykę. Cz. I i II

 

M. Foland-Kugler, Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego

 

Materiały pomocnicze

 

A. Majkiewicz, J. Tambor, Śpiewająco po polsku