City & Guilds Young Learners

 

Skúšky City & Guilds Young Learners sú určené pre deti vo veku od 8 až po 14 rokov.

Tvoria súčasť kvalifikácií International English Qualifications a slúžia ako začiatok pre následný pokrok ku skúškam City & Guilds General English (Všeobecné skúšky C&G). 

Skúšky sú dostupné na základe požiadavky s flexibilným dátumom skúšky v školách s akreditáciou.  

Tieto skúšky testujú vedomosti cez témy deťom blízke, ako sú napr. spoločne trávený voľný čas, priatelia, miláčikovia - zvieratá, atď.. Konajú sa v podmienkach bez stresu, na akreditovanej škole a s vlastnými učiteľmi.

Písomná a ústna skúška sa môžu vykonať nezávisle na sebe podľa potrieb kandidátov a akreditovaného centra pre skúšanie.


Skúšky City & Guilds Young Learners majú dve úrovne:

 

Úroveň č.1 - Základná Basic (zodpovedá A1 podľa CEFR)

Úroveň č.2 - Elementárna Elementary (zodpovedá A2 podľa CEFR) 

 

Basic

 

 

Kandidát má základný repertoár slov a jednoduchých fráz vzťahujúcich sa na jeho osobné údaje a konkrétne situácie. Dokáže zvládnuť veľmi krátke, izolované prejavy, s mnohými pauzami, počas ktorých hľadá výrazy.

 

Z gramatiky kandidát ovláda:

- jednoduchý a priebehový prítomný čas
- používanie pomocného slovesa DO v otázke a v zápore
- sloveso HAVE GOT
- používanie pomocného slovesa CAN pre vyjadrenie schopnosti a povolenia
- množné číslo podstatných mien
- príslovky času a miesta

- zámená

- určitý a neurčitý člen
- používanie AND, BUT, BECAUSE
- vyjadrenie množstva pomocou SOME, ANY, MUCH a MANY
 

 

Elementary  

 

Kandidát využíva základné typy viet s naučenými frázami, skupinami niekoľkých slov a formuláciami na to, aby vyjadril obmedzený rozsah informácií v jednoduchých situáciách každodenného života. Dokáže zodpovedať na otázky a jednoduché výroky. Môže naznačiť porozumenie, ale zriedkakedy je schopný porozumieť tak, aby udržiaval konverzáciu vo vlastnom tempe. 
 
Z gramatiky kandidát ovláda: 

- jednoduchý a priebehový minulý čas
- jednoduchý budúci čas a používanie GOING TO
- otázky a negácie
- nepravidelné slovesá - tvar minulého času
- pomocné slovesá CAN, MUST, COULD, WOULD
- zámená (vzťažné, reflexívne, privlastňovacie)
- používanie SO
- príslovky (well, fast, slowly, atď.)
- druhý a tretí tvar stupňovania prídavných mien
 

 

Témy písomnej skúšky (2 hod.) :

Miesta: domov, škola, mesto, obľúbené miesta

Ľudia: členovia rodiny, priatelia, učitelia, spolužiaci, pen-friends

Špeciálne udalosti: sviatky, oslavy

Každodenné veci: život v škole, športy, hobby, voľný čas, zvieratá, jedlá

Svet fantázie: rozprávky, legendy, roboti, sci-fi

 

Počas testu kandidáti môžu používať anglicko-anglický výkladový slovník.   


Témy ústnej skúšky (5 min príprava + 5 min. skúška): 

Domov, rodina, škola, každodenné činnosti, voľný čas, cestovanie, sviatky, nakupovanie, zvieratá, služby, oblečenie, sci-fi. 

 

Body do hodnotenia skúšky sa udeľujú za celkový dojem, relevantnosť, hĺbku, plynulosť a presnosť odpovede pre danú úroveň. 

Prípravné vyučovacie materiály na pomoc učiteľom ku skúške sa dajú stiahnuť tu (v angličtine).  

Z učebníc sa môžu používať bežné učebnice na kurz angličtiny, napríklad: New English Parade, Splash!, Project, You and Me, I - Spy, Stepping Stones, Chatterbox, atď.. 

 

Ďalšie skúšky City & Guilds:

Všeobecné skúšky z AJ

ACE pre učiteľov
Anglický jazyk pre účely obchodu a podnikania

Všeobecne o City & Guilds