Druhy certifkátov z fínčiny

 

SUOMEN KIELI PERUSTASO – základná úroveň

 

Perustaso je monolinguálny test na základnej úrovni, ktorý bol vytvorený pre všetkých nerodených hovorcov fínčiny.

 

Skúška zahŕňa:

 • Čítanie: obsahuje 3-4 autentické texty a trvá cca 50 minút
 • Písanie: pozostáva z rozličných písomných úloh ako sú napr. písanie neformálneho listu a krátkej správy a trvá cca 50 minút
 • Gramatika a slovná zásoba: má 4 - 6 úloh, ktoré zahŕňajú doplňujúce cvičenia, cvičenia s možnosťou výberu odpovede a trvá cca 50 minút
 • Počúvanie: zahŕňa 3 - 4 úlohy – hovorené texty a dialógy a trvá cca 25 minút
 • Hovorenie: prebieha formou troch diskusií a trvá cca 20 minút

Každá z častí testu je hodnotená samostatne. Dosiahnuté výsledky môžu mať stupeň 1 – 2. Stupeň nižší ako 1 znamená, že kandidát bol v teste neúspešný.

 

SUOMEN KIELI KESKITASO – pokročilá úroveň

 

Je test z fínčiny, ktorý testuje schopnosť kadidáta komunikovať v bežných sociálnych a pracovných situáciách.

 

Test zahŕňa:

 • Čítanie: má 3 - 4 samostatné úlohy, z ktorých každá obsahuje niekoľko autentických textov a trvá 50 minút
 • Písanie: pozostáva z 2 – 3 relatívne krátkych formálnych a poloformálnych písomných úloh a trvá 50 minút
 • Gramatika a slovná zásoba: obsahuje 4 – 6 úloh s cvičeniami typu vyber správnu odpoveď, doplň odpoveď a pod. a trvá 50 minút
 • Počúvanie: má 3 – 4 úlohy, ktoré testujú kadidátovu schopnosť porozumieť krátkym dialógom v rôznom tempe a trvá 30 minút
 • Hovorenie: pozostáva z troch rozličných zadaní so zameraním na situácie z reálneho života a trvá 20 minút

Každá časť testu je hodnotená samostatne stupňami 3 – 4. Hodnotenie nižšie ako 3 znamená, že kandidát nebol úspešný.

 

 

SUOMEN KIELI YLIN TASO - advanced úroveň

 

Suomen Kieli Ylin Taso je profesionálny test, ktorý testuje kadidátovu schopnosť interakcie v komplexných sociálnych a pracovných situáciách.

 

Skúška má pať častí:

 • Čítanie: obsahuje 3 – 4 samostatné úlohy a trvá 60 minút
 • Písanie. pozostáva z písania neformálneho a formálneho listu a testuje kadidátovu schopnosť vyjadrovať vlastné argumenty a názory a trvá 60 minút
 • Gramatika a slovná zásoba: pozostáva zo 4 – 6 úloh s doplňujúcimi cvičeniami a cvičeniami s možnosťou výberu odpovede a trvá 60 minút
 • Počúvanie: obsahuje 3 – 4 úlohy testujúce kadidátovu schopnosť porozumieť rôznym typom jazyka a trvá 30 minút
 • Hovorenie: prebieha formou individuálneho rozhovoru na 2 – 3 témy a trvá 20 minút

Každá časť testu je hodnotená samostatne stupňami 5 - 6. Dosiahnutý stupeň nižší ako 5 znamená, že kandidát bol v teste neúspešný.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke University of Jyväskylä (v angličtine).