EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV SLOVAKIA

 

Európsky deň jazykov Slovakia je jazykové podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe počas septembra pri príležitosti European Day of Languages. Tento deň sa oslavuje 26. septembra a všetky aktivity a podujatia majú za cieľ podporiť všeobecné ciele EDL.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

 

Európskym dňom jazykov je 26. september a je určený tak pre odborné inštitúcie a orgány, ako aj pre širokú verejnosť. 

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska Únia a úspešne sa doň zapojilo 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. 

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie plurilingualizmu a interkultúrneho porozumenia.

2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorá musí byť zachovaná a pestovaná.

3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už kvôli štúdijným účelom, pracovným potrebám, mobilite alebo pre potešenie. 

Myšlienka "Európskeho roka jazykov” sa zrodila na pôde Rady Európy počas Project's Final Conference v apríli 1997, ktorú organizovala Language Policy Division. Návrh bol podporený predstaviteľmi jednotlivých štátov a preskúmaný rôznymi orgánmi Európskej komisie, ktorá bola prizvaná k účasti. 

V januári 1999 bol rok 2001 deklarovaný za Európsky rok jazykov a Európska Únia sa k projektu pridala v júni 2000. 

Hlavným cieľom kampane v r. 2001 bola podpora bohatého lingvistického a kultúrneho dedičstva Európy. Bola to príležitosť osláviť jazykovú rozmanitosť Európy a zdôrazniť dôležitosť jazykového vzdelávania v prostredí narastajúceho multilingválneho a multikulturálneho kontinentu. 

Rada Európy pozvala členské štáty k nominácii koordinátora EYL a národných spolukoordinátorov, čím sa vytvorila široká sieť udalostí a aktivít po celej Európe. Úspech projektu a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov.  

 

Zaujímavosti EYL:

  • Špeciálna edícia fínskej známky pri príležitosti EYL 2001.

  • Dvomi najväčšími udalosťami EYL boli:

Týždeň jazykového vzdelávania dospelých v máji 2001

Európsky deň jazykov 26. septembra 2001

  • Bola vydaná publikácia pre dospelých študentov jazykov How you can learn languages v náklade 500 tis. kusov. 
  • Bolo distribuovaných 1.000.000 kópií textov o EYL.  
  • Minimálne 70 národných novín, televízií a rádií po celej Európe informovalo o EYL.   
  • Hodnotenie EYL nájdete v správe z mája 2002 Final Evaluation of the European Year of Languages 2001.  
  • Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Logo: 

 

Slogany (sú k dispozícii v rôznych jazykoch):

 

Kalendár udalostí organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa jazykov je k dispozícii na oficiálnej stránke Európskeho dňa jazykov.   

 

"Everybody deserves the chance to benefit from the cultural and economic advantages language skills can bring. Learning languages also helps to develop tolerance and understanding between people from different linguistic and cultural backgrounds."

(Council of Europe Secretary General Walter Schwimmer and the European Commissioner Viviane Reding, vyhlásenie pri zahájení Európskeho roka jazykov 2001.) 

Od ročníka 2015 je EDL Slovakia na tejto stránke.