Jazykový kvet 2015

OZNAMY A PRIEBEH SÚŤAŽE VIĎ NIŽSIE V BLOKU "PRIEBEH".

Na základe prihlášok sme vypracovali zopár nasledujúcich informácií:

Účasť podľa krajov: NR - KE + PO + ZA - BA + TT - BB - TN

Účasť podľa jazykov: AJ - NJ - RJ - ŠJ - TJ - FJ - SFF

Účasť podľa typu tvorby: PT - VT /nárast oproti 2014/

PRIEBEH - JAZYKOVÝ KVET 2015

E-book a fotografie

E-book "Jazykový kvet 2015" s vlastnou tvorbou súťažiacich bol uverejnený a je voľne prístupný vpravo hore na tejto stránke.

Fotografie zo sútaže postupne uverejňujeme tu.

SR finále

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO FINÁLE 2015

Sprievodné aktivity SR finále: Cena publika; Výstava projektu MSZR 2015

Počas celoslovenského finále sa riadte inštrukciami v pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť a cestujúcim želáme šťastnú cestu a všetkým vydarené súťažné príspevky! 

Potvrdzovanie účasti je uzatvorené.  

Rozoslanie pozvánok prebehlo dňa 21. apríla 2015  

Poďakovanie za krajské finále

Ďakujeme za spoluprácu na krajských finálových kolách CVČ ABC Prešov - p. Šimčíkovej a študentkám PF; ŠVK Banská Bystrica; FIIT STU Bratislava; Krajskej knižnici Žilina; CVČ Kalokagatia Trnava; Piaristickému gymnáziu Trenčín a študentkám PF v Nitre.

Takisto ďakujeme všetkým porotám, ktoré prišli zodpovedne svojou účasťou podporiť a vzhliadnuť krásne, zaujímavé, tvorivé, vzletné i dynamické príspevky súťažiacich.

Záznamy: 1 - 3 zo 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


ČO JE JAZYKOVÝ KVET?

 

Jazykový kvet je celosloveská akreditovaná jazyková súťaž v prednese poézie&prózy a dráme.

Súťaž je určená pre deti a mládež od 4 do 19 rokov. Prehľad vekových kategórií nájdete nižšie v pravidlách.

Súťaží sa s príspevkami z prevzatej a/lebo vlastnej tvorby v angličtine, nemčine, ruštine, španielčine, francúzštine, taliančine a Slovak for Foreigners.

Na súťaž sa prihlasujete priamo s použitím prihlášky, ktorú nájdete nižšie pod Pravidlami. Počet účastníkov z jednej školy a pre jednotlivé kategóre nie je obmedzený. 

Školy, ktoré majú záujem, si môžu zorganizovať školské kolo Jazykového kvetu, ktoré je však výhradne dobrovoľné, nie je povinné a nie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž. Zorganizovanie školského kola je potrebné vopred zaevidovať a musí prebehnúť pred uzávierkou prihlášok na súťaž, t.j. pred 6. decembrom 2014. Evidencia školských kôl tu (otvorí sa v novom okne). 

Otvárajú sa vždy všetky kategórie, do ktorých prídu prihlášky. 

Účasť sa líši podľa krajov a jazykov. V krajoch s kvalitnejšou výučbou jazykov je zvyčajne vyššia účasť. Predošlé ročníky súťaže nájdete na ročníkových stránkach "Jazykový kvet 2014" atď. nižšie - v bloku pod prihláškami.   

VŠETKY INFORMÁCIE O JAZYKOVOM KVETE, termíny, pravidlá, prihlášky a pod., sú uverejnené a uverejňované výlučne na tejto stránke. Priebeh je uverejňovaný v bloku "Priebeh - Jazykový kvet 2015".

Pre učiteľov "Kvetu" (pripravujúcich žiakov na súťaž) bol v ponuke seminár tu (uzávierka prihlášok býva 30. 09.).

 

PRAVIDLÁ JAZYKOVÝ KVET 2015

 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA SÚŤAŽIACICH

 

Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách:

I. 4 - 10 rokov (MŠ a I. stupeň ZŠ)

II. 11 - 14/15 rokov (II. stupeň ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií)

III. 15 - 19 rokov (SŠ, II. stupeň osemročných gymnázií, bilingválne gymnázia)

V prípade "zlého" vychádzania rokov a pod. sa berie ako prioritný ukazovateľ pre zaradenie do kategórie stupeň školy.

Každá veková kategória má jazykové podkategórie:

I. AJ, II. AJ, III. AJ

I. NJ, II. NJ, III. NJ

I. ROJ, II. ROJ, III. ROJ (španielčina, francúzština, taliančina - každý jazyk je samostatne)

I. RJ, II. RJ, III. RJ

Slovak for Foreigners

Každý jazyk má delenie na vetvy:

a) Poézia & próza

 • PT = Prevzatá tvorba - prednes z diela iného autora (trvanie od 2 do 6 minút)
 • VT = Vlastná tvorba - prednes vlastnej tvorby (od 2 do 6 minút)

b) Dráma

 • PT = Prevzatá tvorba - divadelné scénky z pera iných autorov (max. trvanie 20 minút)
 • VT = Vlastná tvorba - predvedenie divadelnej scénky podľa vlastného scénara (max. trvanie 20 minút)
 • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci a do vetvy Dráma skupinky súťažiacich.
 • Prihlásiť súťažiacich môžu učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, osemročných gymnázií, bilingválnych škôl, ale takisto, ak škola nemá záujem, môžu sa súťažiaci prihlásiť aj individuálne. Pri individuálnom prihlásení je potrebné uviesť kontakt na zákonného zástupcu (rodiča) súťažiaceho (do 18r).
 • Všetky príspevky musia byť samozrejme v danom cudzom jazyku :-).
 • TRVANIE PRÍSPEVKOV, ako je uvedené už vyššie, je pre vetvu Poézia&próza je limitované od 2 do 6 min. a pre vetvu Dráma je max. trvanie 20 min.. Za prekročenie časového limitu stráca súťažiaci bod v hodnotení.

Súťažiaci z bilingválneho prostredia (rodič cudzinec) sú povinní túto slutočnosť uviesť v prihláške. V prípade neuvedenia tejto informácie, bude takýto súťažiaci zo súťaže vylúčený. Súťažiaci z bilingválneho prostredia budú hodnotení ako samostatná kategória.

 

TERMÍNY JK 2015

 

Uzávierka prihlášok:  6. december 2014

Preibeh súťaaže - termíny v jednotlivých krajoch: 

krajské semifinále - marec

 • KE kraj: 9. marec - VKJB, Hlavná 48, Košice
 • PO kraj: 10. marec - CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov
 • ZA kraj: 11. marec - Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina
 • TN kraj: 12. marec - VKMR, Hasičská 1, Trenčín
 • BB kraj: 13. marec - ŠVK, Lazovná 9, B. Bystrica
 • NR kraj: 16. marec - ZUŠ, Vajanského 1, Nitra
 • TT kraj: 18. marec - ZUŠ, Mozartova 10, Trnava 
 • BA kraj: 19. marec - FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava

krajské finále - apríl

 • 16. apríl: ZA - Krajská knižnica; KE - Dom techniky
 • 17. apríl: ostatné kraje 
  • BA - FIIT STU, Ilkovičova 2
  • BB - ŠVK, Lazovná 9
  • PO - CVČ ABC, Októbrová 30
  • TN - Piaristické gymnázium, Palackého 4 
  • TT - CVČ Kalokagatia, Stelecká 1 

SR finále: 15. máj 2015 - Aula UKF Nitra

Zaslanie príspevkov "Vlastná tvorba":  21. apríl 2015 

Príspevky zasielajú všetci - aj nepostupujúci - súťažiaci prihlásení do kategórie Vlastná tvorba. Príspevky budú publikované v e-book-u s platným ISBN a autori si ich môžu v CV uvádzať ako publikačnú činnosť.

Príspevky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument. Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, žiaľ nebudú do e-book-u zaradené. Príspevky je potrebné zaslať e-mailom na jazykove(at)gmail.com a uviesť ako predmet spravy "Vlastna tvorba 2015".

Zaslaný súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU (vzor: II. AJ a Adam Šikovný Perfect Day).

V sprievodnom e-maili vždy uvádzajte kraj, názov školy, súťažnú kategóriu, svoje meno. Prijatie príspevku zaslaného v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom.

Uvedené termíny môžu byť upravené podľa reálnej situácie. Akékoľvek prípadné zmeny sú uverejňované na tejto stránke.

 

PRIHLASOVANIE

 

Záujemcovia sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom záväznej prihlášky.

Účastníci, ktorí sa zúčastňujú súťaže po prvý raz, použijú na prihlásenie sa na súťaž nižšie uvedený formulár prihlášky na stiahnutie a vyplnenú prihlášku odošlú podľa pokynov v nej uvedených 1 x e-mailom a 1 x poštou.

Účastníci a učitelia, ktorí sa už v minulosti súťaže zúčastnili a neporušili pravidlá súťaže, sa môžu zaregistrovať do  VIP sekcie a na prihlásenie použiť online prihlášku. Schválenie registrácie trvá 3 až 7 dní.     

ZMENY

 • Prípadnú zmenu súťažného príspevku je potrebné nahlásiť koordinátorovi pri evidencii na semifinále. Trvanie príspevku nesmie byť dlhšie ako pôvodný príspevok. V prípade prekročenia nahláseného trvania príspevku stráca súťažiaci jeden bod v hodnotení.
 • V prípade zmeny súťažiaceho v divadelnej skupine je potrebné nahlásiť túto zmenu koordinátorovi na súťaži. 

 

DOKUMENTY A DOKUMENTÁCIA

 

Fotografovať a nahrávať video je povolené len rodinným príslušníkom, spolužiakom a to len svojich súťažiacich. Iné subjekty môžu fotografovať a nahrávať video len s písomným súhlasom organizátorov.

V prípade neprevzatia si potvrdení, diplomov, či iných tlačív, je možné prevziať si dané dokumenty v Nitre v termíne 60 dní odo dňa ukončenia súťaže; prípadne je možné písomne e-mailom požiadať o ich zaslanie za administratívny poplatok vo výške 3 - 4 EUR (suma závisí od zvolenej formy zaslania - bežná alebo doporučená pošta; tento poplatok môže byť priebežne upravený, ak by došlo ku zmene cenníka Slovenskej pošty).

 

ZÁVER A PRIHLÁŠKY

 

Účastník súťaže sa zaväzuje nepoškodzovať a neosočovať iných účastníkov súťaže, organizátora a ostatné subjekty zapojené do súťaže.

PRI KOMUNIKÁCII VŽDY UVÁDZAJTE: KRAJ, SÚŤAŽNÚ KATEGÓRIU, NÁZOV ŠKOLY a SVOJE MENO (napr. Trenčiansky kraj, III. NJ a) PT, Gymnázium Trenčín, Laura Motivujúca).

Odoslaním prihlášky súhlasíte s týmito pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili a porozumeli ste Organizačnému poriadku súťaže (otvorí sa v novom okne).

Všetka komunikácia prebieha elektronicky (ekologické, rýchle, ekonomické), preto v prihláške uvádzajte správny tvar e-mailovej adresy školy i svojej. Ak sa pošta vráti kvôli nesprávne uvedenému e-mailu, nebudeme žiaľ zisťovať správnu adresu a za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť prihlasovateľ.

Oznamy o odosielaní e-mailov (pozvánky, inštrukcie...) sú uverejňované vždy na tejto stránke - "Priebeh Jazykový kvet 2015" (viď vyššie).

Údaje v prihláške vyplňte dôkladne, pretože také isté budete mať automaticky na potvrdeniach a diplome. Opravy sú následn možné len za administratívny poplatok.

   PRIHLÁŠKY UŽ NIE SÚ K DISPOZÍCII - PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉKURZY - WORKSHOPY

Seminár Jazykový kvet 2019

  Prihlasovanie prebieha   Pre koho je seminár? Seminár je určený pre učiteľov pripravujúcich žiakov na súťaž "Jazykový...

Kuzy angličtiny a nemčiny v Dubnici

  Kurzy angličtiny a nemčiny v Dubnici nad Váhom a v Novej Dubnici.   Kurzy ponúkame pre 6 rôznych úrovní jazyka (Level 1 - 6)....

Intenzívny kurz anglického jazyka

Intenzívny kurz anglického jazyka cez Skype Intenzívny kurz anglického jazyka rozložený na 2 mesiace s intenzitou 3x1...

CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español...

Ponuka Vášho workshopu, kurzu

Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje aj na...

Angličtina pre deti Helen Doron English Nitra

Zaraďte svoju ratolesť k viac ako 2 miliónom detí, ktoré už rozprávajú anglicky vďaka Helen Doron! Od 3 mesiacov až do 19 rokov. Pred 30...

Anglicky rozprávať - nielen rozumieť - kurz angličtiny, Martin

Chcete anglicky rozprávať - nielen rozumieť? Práve pre vás je určený nasledovný kurz angličtiny. · Anglicky 4x rýchlejšie · Konverzačná...

Seminár Jazykový kvet 2018 - úspešne prebehli

Prihlasovanie je ukončené. Cieľová skupina semináru: učitelia pripravujúci žiakov na súťaž "Jazykový kvet" - ročník 2018, forma...

Seminár Jazykový kvet 2017 - úspešne prebehol

  Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2017   Obsah: - aktualizovaný Organizačný poriadok súťaže - pravidlá...

Seminár ku Jazykovému kvetu 2016 - úspešne prebehol

Semináre úspešne prebehli. Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2016 Obsah: - Organizačný poriadok súťaže -...
1 | 2 >>