Jazykový kvet 2016

Jazykový kvet je akreditovaná celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládež od 4 do 19 rokov v prednese a dráme.

Pravidlá a aktuálne informácie pre ročník 2016 sú uverejnené nižšie.

ŠKOLSKĚ KOLÁ: Školy, ktoré sa už v minulosti zúčastnili súťaže minimálne jedenkrát, majú možnosř a právo zorganizovať si školské kolo súťaže. Organizovanie školského kola je potrebné zaevidovať. Pre ďalšie pokyny ku školským kolám a evidenciu kliknite sem.  Evidencia bola ukončená. 

SEMINÁR pre učiteľov pripravujúcich žiakov na súťaž sa bude konať opäť v októbri /NR-KE-ZA/. Informácie a prihlasovanie nájdete tu. Semináre už prebehli.

PRIEBEH a všetky oznamy k súťaži (termíny pre rozosielanie pozvánok, výsledky a pod.) sú uverejňované v bloku "Priebeh Jazykového kvetu 2016" nižšie.

PRIEBEH Jazykového kvetu 2016

Knižka Jazykový kvet 2016 - Vlastná tvorba

Ročník 2016 je prvým ročníkom, na ktorom súťažiaci, ktorí sa umiestnili na celoslovenskom finále na prvom mieste v kategórii "Vlastná tvorba" obdržia publikáciu "Jazykový kvet 2016". Publikácia vychádza každoročne po súťaži ako e-book a tento rok ju spmínaní autori obdržia vo forme knižky. 

Jazykovy kvet 2016 Vlastna tvorba knizka

SR FINÁLE

VÝSLEDKY TU          FOTKY SR FINÁLE

 
Ďakujeme za účasť na celoslovenskom kole všetkým súťažiacim, ich pedagógom a hosťom, porotcom, FF UCM za priestory, dobrovoľníkom a partnerom projektu za venované ceny. 

 

HARMONOGRAM     POZVÁNKY BOLI ROZOSLANÉ   

VŠETKÝM SR FINALISTOM ŽELÁME ŠŤASTNÚ CESTU NA FINÁLE A NECH SA VÁM SÚŤAŽNÉ PRÍSPEVKY VYDARIA!  

 

Krátka štatistika Kvetu 2016

Kvet 2016 - 2015: nárast účasti o 46%

Zastúpenie jazykov: AJ → NJ → RJ → ŠJ → FJ → TJ → SFF

Zastúpenie vetiev: P-P → D

Zastúpenie typu tvorby: PT → VT (nárast VT o 36% oproti 2015)

Zastúpenie krajov: KE -PO- NR → ZA → BB - TT → BA → TN

Straty a nálezy - SR finále

Veci sú na vrátnici FF UCM.

1 | 2 | 3 | 4 >>

PRAVIDLÁ - JAZYKOVÝ KVET 2016

 

ZAMERANIE SÚŤAŽE

 

Súťaží sa s príspevkami z prevzatej a/lebo vlastnej tvorby v angličtine, nemčine, ruštine, španielčine, francúzštine, taliančine a Slovak for Foreigners v dvoch vetvách a to "Poézia-próza" a "Dráma".

 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

 

1) Vek súťažiacich 4 až 19 rokov (resp.  20 v čase konania sa súťaže, berie sa do úvahy posledný ročník SŠ).

Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách:

I. 4 - 10 rokov (MŠ a I. stupeň ZŠ)

II. 11 - 14/15 rokov (II. stupeň ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií)

III. 15 - 19 rokov (SŠ, II. stupeň osemročných gymnázií, bilingválne gymnázia)

V prípade "zlého" vychádzania rokov a pod. sa berie ako prioritný ukazovateľ pre zaradenie do kategórie stupeň školy.

Kategória Slovak for Foreigners zatiaľ nemá delenie.

2) Súťažný príspevok v predpísanom časovom limite, t. j.:

 • pre vetvu "Poézia-próza" od 2 minút do max. 6 minút (podľa skúseností pre kategŕiu I. sú ideálne 2 min., pre II. a III. cca 3,5 min. pre poéziu a plus 1,5 min. pre prózu)

 • pre vetvu "Dráma" od 5 minút do 20 minút 

Za prekročenie časového limitu a trvania príspevku uvedeného v prihláške stráca súťažiaci bod v hodnotení.

 

3) Typ súťažného príspevku - súťažiť je možné s prevzatou alebo vlastnou tvorbou.

 

 • a) PT = Prevzatá tvorba - prednes z diela iného autora (trvanie od 2 do 6 minút)

 • a) VT = Vlastná tvorba - prednes vlastnej tvorby (od 2 do 6 minút) 

 • b) PT = Prevzatá tvorba - divadelné scénky z pera iných autorov (max. trvanie 20 minút)

 • b) VT = Vlastná tvorba - predvedenie divadelnej scénky podľa vlastného scénara (max. 20 minút). "Ako písať scenár" bude preberané ako prídavok (13:10 - 14:00) pre účastníkov seminára Jazykový kvet 2016 (info), ktorí sa chcú zúčastniť súťaže v tejto súťažnej kategórii. 

4) Prihlásiť súťažiacich môžu učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, osemročných gymnázií, bilingválnych škôl, ale takisto, ak škola nemá záujem, môžu sa súťažiaci prihlásiť aj individuálne. Pri individuálnom prihlásení je potrebné uviesť kontakt na zákonného zástupcu (rodiča) súťažiaceho (do 18r). Súťaže nie je možné zúčastniť sa s príspevkom, s ktorým ste už súťažili, resp. ste sa s ním zúčastnili/zúčastníte inej súťaže.   

Z jednej a tej istej školy je možné prihlásiť max. 3 súťažiacich pre rovnakú súťažnú kategóriu, t. j. kategóriu, ktorú uvádzate na prihláške v rámčeku vpravo hore, napr. pre II. AJ P.P PT max. 3 žiaci; pre I. NJ P-P PT max. 3 žiaci; pre III. FJ P-P VT max. 3 žiaci, a pod... 

5) Všetky príspevky musia byť samozrejme v danom cudzom jazyku :-). 

6) Súťažiaci z bilingválneho prostredia (rodič cudzinec alebo bilingválna/multilingválna škola) sú povinní túto slutočnosť uviesť v prihláške. V prípade neuvedenia tejto informácie, ) bude takýto súťažiaci zo súťaže vylúčený. Súťažiaci z bilingválneho prostredia budú hodnotení ako samostatná kategória.

 

HARMONOGRAM TERMÍNOV SÚŤAŽE

 

 • Uzávierka prihlášok na seminár: 19. september 2015 PREBEHLO
 • Konanie sa semináru: 16. október 2015 NR, 22. október 2015 KE, 23. október 2015 ZA PREBEHLI
 • Realizácia školského kola (ak si ho zaregistrujete): pred odoslaním prihlášky na súťaž PREBEHLO
 • Prijímanie prihlášok na súťaž: 23. november až 6. december 2015 (vrátane); pri poštovej verzii prihlášky je ako najneskorší dátum na pečiatke akceptovaný 6. december 2015.  PREBEHLO
 • Zaslanie príspevkov súťažiacich v kat. "Vlastná tvorba":  21. apríl 2016 (postup viď nižšie) UZATVORENÉ
 • Rozosielanie e-pozvánok na súťaž: február 2016 - presné dátumy pre jednotlivé kraje budú uverejnené v bloku 
 • "Priebeh Jazykového kvetu 2016" PREBEHLO

 

PRIEBEH SÚŤAŽE - v jednotlivých krajoch: 

 

krajské semifinále IT - marec 2016 PREBEHLO

 • NR kraj: 1. marec 

 • TT kraj: 2. marec  

 • BA kraj: 3. marec 

 • KE kraj:  7. marec  

 • PO kraj: 8. marec 

 • ZA kraj: 9. marec 

 • TN kraj: 10. marec 

 • BB kraj: 11. marec 

 

krajské finále - apríl 2016  PREBEHLO

 • 4. apríl: KE - Dom techniky, Južná tr. 2/A, Košice

 • 5. apríl: PO - CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov

 • 6. apríl: ZA - Krajská knižnica, A. Bernoláka 47, Žilina 

 • 7. apríl: BA - FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava

 • 8.  apríl: BB - ŠVK, Lazovná 9, BB

 • 8. apríl: NR - Tlačáreň, F. Mojtu 18, Nitra

 • 8. apríl: TN - Piaristické gymnázium, Palackého 4, Trenčín

 • 8. apríl: TT - CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava 

SR finále: 13. máj 2016, FF UCM Trnava PREBEHLO

 

PRIHLASOVANIE NA KVET 2016 - POSTUP

 

A. Postup pre VIP členov Kvetu (=učitelia, ktorí sa už viackrát zúčastnili súťaže a v jeseni 2014 využili ponúkanú možnosť stať sa VIP Kvetu)

B. Postup pre ostatných záujemcov a záujemcov, ktorí sa prihlasujú po prvý raz  

 

Prijatie elektronickej prihlášky je potvrdzované spätným mailom. Informácie o potvrdzovaní sú uverejňované na stránke súťaže v bloku "Priebeh Jazykového kvetu 2016".

Kedy nebude prihláška zaradená:

 • nesprávne vyplnená prihláška (vzor je súčasťou prihlášky na stiahnutie, vypĺňanie sa preberá aj na seminári)

 • nekompletná prihláška (kompletná prihláška = 1x vyplnený formulár prihlášky zaslaný elektronicky + 1x vyplnený, vytlačéný, podpísaný a školou opäčiatkovaný formulár prihlášky zasslaný poštou) 

Ak ste tak ešte neurobili, uložte si adresu jazykove(at)gmail.com do kontaktov, aby vám maily nehádzalo do spamu. Rovnako si uložte krajskú adresu (kontakty tu).

 

 

POSTUP ZASLANIA PRÍSPEVKOV VLASTNÁ TVORBA

 

1) Príspevky zasielajú všetci - aj nepostupujúci - súťažiaci prihlásení do kategórie Vlastná tvorba. Príspevky budú publikované v e-book-u s platným ISBN a autori si ich môžu v CV uvádzať ako publikačnú činnosť.

2) Príspevky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument. 

Predpísané parametre príspevkov: 

 

 • uvedená súťažná kategória 

 • uvedený názov príspevku

 • uvedené meno / mená autorov

 • uvedený názov školy

 • typ písma: Times New Roman

 • veľkosť písma: 12 bodov

 • riadkovanie: 1,5 boda

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú do e-book-u zaradené. 

3) Word súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU (vzor: II AJ PP Adam Šikovný Perfect Day alebo III NJ D Laura Múdra Das).

4) V sprievodnom e-maili vždy uvádzajte kraj, súťažnú kategóriu, svoje meno a názov školy. 

Prijatie príspevku zaslaného v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom.

5) Príspevky odošlite v prílohe e-mailu na jazykove(at)gmail.com a ako predmet spravy uveďte "Vlastna tvorba 2016".

 

 

ZMENY

 

 • Prípadnú zmenu súťažného príspevku je potrebné nahlásiť koordinátorovi pri evidencii na semifinále, ktorý musí túto zmenu zapísať do registračného zoznamu. Trvanie príspevku nesmie byť dlhšie ako pôvodný príspevok. V prípade prekročenia nahláseného trvania príspevku stráca súťažiaci jeden bod v hodnotení.

 • V prípade zmeny súťažiaceho v divadelnej skupine je potrebné nahlásiť túto zmenu koordinátorovi na súťaži. 

 

DOKUMENTY A DOKUMENTÁCIA

 

Fotografovať a nahrávať video je povolené len rodinným príslušníkom, spolužiakom a to len svojich súťažiacich. Iné subjekty môžu fotografovať a nahrávať video len s písomným súhlasom organizátorov.

V prípade neprevzatia si potvrdení, diplomov, či iných tlačív, je možné prevziať si dané dokumenty v Nitre v termíne 60 dní odo dňa ukončenia súťaže; prípadne je možné písomne e-mailom požiadať o ich zaslanie za poštovné vo výške 2 - 4 EUR (suma závisí od hmotnosti zásielky podľa cenníka pošty). Tieto žiadosti sú vybavované po ukončení súťaže v termíne 60 dní.

 

ZÁVER

 

Účastník súťaže sa zaväzuje nepoškodzovať a neosočovať iných účastníkov súťaže, organizátora a ostatné subjekty zapojené do súťaže.

PRI KOMUNIKÁCII VŽDY UVÁDZAJTE: KRAJ, SÚŤAŽNÚ KATEGÓRIU, NÁZOV ŠKOLY a SVOJE MENO (napr. Trenčiansky kraj, III. NJ a) PT, Gymnázium Trenčín, Laura Motivujúca).

Komunikácia prebieha elektronicky (ekologické, rýchle, ekonomické), preto v prihláške uvádzajte správny tvar e-mailovej adresy školy i svojej. Ak sa pošta vráti kvôli nesprávne uvedenému e-mailu, nebudeme zisťovať správnu adresu a za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť prihlasovateľ.

Organizátor má výhradné právo na prípadné zmeny.