NAJ JŚ Slovenska - BEST Language School of Slovakia

 

Organizačný poriadok

 

OBSAH ORGANIZAČNÉHO PORIADKU OCENENIA „NAJ JŠ SLOVENSKA“

 

I.  Charakteristika ocenenia

II.  Poslanie ocenenia

III.  Štruktúra ocenenia, počet kôl, počet a charakteristika kategórií, postupový kľúč

        III. A ŠTRUKTÚRA OCENENIA "NAJ JŠ SLOVENSKA"

            1. Spôsob prihlasovania – navrhovania kandidátov

            2. Stupne ocenenia

            3. Termín konania

        III. B KATEGÓRIE OCENENIA "NAJ JŠ SLOVENSKA"

        III. C POSTUPOVÝ KĽÚČ

            1. Navrhovanie kandidátov

            2. Hlavná časť „Hlasovanie“

            3. Celoslovenské finále

IV.  Odborné a organizačné zabezpečenie ocenenia a činnosť odbornej poroty

V.   Hodnotenie kandidátov

        V. A HODNOTIACE KRITÉRIA

        V. B DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝHRY

            1. Certifikát o nominácii

            2. Diplom

            3. Výhry

            4. Putovný pohár

        V. C CELKOVÉ VYHODNOTENIE OCENENIA

VI.  Podmienky účasti jazykových škôl

        1. Požiadavky na kandidátov 

        2. Spracovanie údajov

VII.  Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov na odovzdávaní ocenenia

 

I. Charakteristika ocenenia

 

1. „NAJ Jazyková škola Slovenska“ je celoštátne ocenenie určené pre jazykové školy. 

2. V priebehu navrhovania kandidatúr a hlasovania na získanie ocenenia sa prezentujú a hodnotia služby (poskytovanie výučby cudzích jazykov)     jednotlivých jazykových škôl.

3. Ocenenie prebieha každý rok, prípadne podľa oficiálneho vyhlásenia organizátora uverejneného na jeho internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“ do konca decembra v jednotlivých kalendárnych rokoch.

4. Kandidatúra jazykových škôl je dobrovoľná, napomáha posilniť kredit školy a podporuje aktívne rozvíjanie a zlepšovanie kvality výučby.

5. Kandidatúra a účasť jazykových škôl spojená s ocenením sa posudzuje ako činnosť, ktorá prispieva k zdravému súťaživému prostrediu a zvyšovaniu     kvality výučby.

 

II. Poslanie ocenenia

 

Poslaním ocenenia „NAJ jazyková škola Slovenska“ je najmä:

a) hodnotenie kvality jazykovej výučby z hľadiska študentov, pre ktorých školy existujú,

b) hodnotenie prezentácie jazykovej výučby ponúkanej na jednotlivých jazykových školách, ako aj vzťahov ku študentom (existujúcim a potencionálnym),

c) predkladať možnosti na zlepšenie a rozvíjanie poskytovanej výučby,

d) vytvárať pre jazykové školy súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie jazykových služieb a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

III. Štruktúra ocenenia, počet kôl, počet a charakteristika kategórií, postupový kľúč

 

III. A ŠTRUKTÚRA OCENENIA "NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA“

 

„NAJ jazyková škola Slovenska“ je ocenenie prebiehajúce v rámci celého Slovenska a umožňujúce jazykovým školám získať prestížny titul NAJ jazykovej školy z pohľadu klientov - študentov a poroty hodnotiacej podľa stanovených kritérií. 

 

1. Spôsob prihlasovania – navrhovania kandidátov

 

a) Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek jazyková škola pôsobiaca na území Slovenska.

b) Do súťaže sa nemôžu prihlásiť partneri súťaže, v prípade, že sú jazykovou školou. 

c) Účastníkom súťaže sa jazyková škola stáva tak, že sa sama prihlási, navrhne ju iná osoba alebo organizátor podľa pokynov uverejnených pre príslušný ročník ocenenia na stránke organizátora www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“.

d) Termín na odoslanie prihlášok stanoví organizátor do konca decembra v roku predchádzajúcom konaniu súťaže a uverejní ho na svojej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“.

 

2. Stupne ocenenia

 

Prvým stupňom ocenenia je „Navrhovanie kandidátov“, ktoré prebieha zvyčajne počas dvoch mesiacov a realizuje sa na internetovom sídle organizátora www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“ podľa pokynov vydaných pre príslušný ročník ocenenia.

Ďalším stupňom ocenenia je „Hlasovanie“ podľa krajov. Víťazi na prvých miestach následne postupujú podľa postupového kľúča (viď III. C) do celoslovenského finále.

Navrhovanie kandidátov, hlasovanie a hodnotenia poroty prebiehajú na internetovom sídle organizátora www.jazykovevzdelavanie.sk a individuálne v jednotlivých mestách.

Najvyšším stupňom ocenenia je celoslovenské finále, ktoré sa koná v meste Nitra.

 

3. Termín konania

 

a) Prvá časť súťaže „Navrhovanie kandidátov“ prebieha spravidla v mesiacoch január – február príslušného roka. 

b) Hlavná časť súťaže „Hlasovanie“ prebieha spravidla od marca do septembra. 

Presné termíny pre aktuálny ročník uverejňuje organizátor na svojej internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“.

 

III. B KATEGÓRIE OCENENIA "NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA"

 

Ocenenie má 2 kategórie:

    I. NAJ jazyková škola v jednotlivých krajoch (napr. NAJ jazyková škola Prešovského kraja)

    II.NAJ jazyková škola Slovenska v celoslovenskom meradle

 

III. C POSTUPOVÝ KĽÚČ

 

1. Navrhovanie kandidátov

 

Po ukončení prvéj časti ocenenia „Navrhovanie kandidátov“ postupuje do hlavnej časti „Hlasovanie“ za každý kraj max. 9 jazykových škôl na základe hodnotiacich kritérií (V. A 1)). 

Do hlavnej časti postúpia jazykové školy, ktoré získajú najvyšší počat bodov, pričom však škola nemôže dostať ani od jedného porotcu hodnotenie 0 bodov podľa hodnotiacich kritérií. 

 

2. Hlavná časť „Hlasovanie“

 

O umiestnení kandidátov v jednotlivých krajoch rozhoduje:

    - počet zaslaných hlasov od študentov, fanúšikov a pod. danej JŠ,

    - počet slovných hodnotení/komentárov školy,

    - hodnotenie poroty. podľa hodnotiacich kritérií (V. A 2)). 

Víťazi v jednotlivých krajoch následne postupujú do celoslovenského kola.

 

3. Celoslovenské finále

 

V celoslovenskom finále je poradie víťazov určené podľa počtu získaných bodov, ktoré priniesli danej jazykovej škole titul na krajskej úrovni ocenenia.

 

IV. Odborné a organizačné zabezpečenie ocenenia

 

1. Autorom, vlastníkom všetkých práv, hlavným organizátorom a garantom súťaže je Agentúra ENY v rámci projektu Jazykovevzdelavanie.sk. 

2. Jednotlivé stupne súťaže organizuje organizátor v spolupráci s o. z. IALF, miestnymi kultúrnymi a osvetovými zariadeniami, univerzitami a inými jazykovými inštitúciami a jazykovými organizáciami na základe dohody o spolupráci.

3. Organizátor ocenenia zostavuje pre objektívne hodnotenie kandidátov odbornú porotu zloženú zo 4 – 6 členov.

4. Pri zostavovaní odbornej poroty organizátor ocenenia dbá na odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemôžu byť pedagógovia a lektori, ktorí v príslušnom roku pôsobia v niektorej kandidujúcej jazykovej škole.

5. Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu. Členovia odbornej poroty vyhotovujú hodnotenie jednotlivých kandidátov formou bodového a slovného ohodnotenia podľa kritérii hodnotenia (viď V. A).

6. Za prácu odbornej porory zodpovedá predseda, ktorý navrhuje postup kandidátov v súlade s postupovým kľúčom súťaže (viď III. C) v stanovenom termíne.

7. Členstvo v porote je čestné, nezastupiteľné a vzniká na základe písomnej dohody o účasti v porote, ktorá upravuje práva a povinnosti členov pre daný ročník súťaže. Člen poroty môže odstúpiť zo svojej pozície len na základe preukázateľne vážnych zdravotných dôvodov a len v takomto prípade je možné zastúpenie člena poroty. Odstupujúci člen poroty je povinný za seba navrhnúť adektvátnu náhradu, ktorú následne schvaľuje predseda poroty a organizátor.

 

V. Hodnotenie kandidátov

 

V. A HODNOTIACE KRITÉRIA

 

Odborná porota sa riadi hodnotiacimi kritériami organizátora súťaže.

 

1.    Prvý stupeň „Navrhovanie kandidátov“

 

V časti „Navrhovanie kandidátov“ porota hodnotí:

    - počet návrhov JŠ na kandidatúru treťou osobou (študentami, ex študentami, fanúšikmi a pod.) – za každý návrh škola získava 1 bod,

    - kandidatúra navrhnutá samotnou školou – škola získava 30 bodov,

    - počet jazykových licencií / akreditácií – za každú licenciu / akreditáciu získava škola 5 bodov,

    - hodnotenie poroty – porota v tejto fáze súťaže hodnotí prehľadnosť, zrozumiteľnosť a atraktívnosť prezentácie školy, t. j. web stránku školy a pod., 

    pričom každý člen poroty môže jednotlivým kandidujúcim JŠ udeliť 0, 1, 5 alebo 10 bodov.

 

2.    Druhý stupeň „Hlasovanie“

 

V časti „Hlasovanie“ porota hodnotí:

    - počet zaslaných hlasov od študentov, fanúšikov danej jazykovej školy,

    - počet slovných hodnotení/komentárov školy,

    - vlastné hodnotenie poroty.

 

Porota pozostáva zo štyroch – šiestich členov, z ktorých každý ma tri hlasy pre jednotlivé kategórie, t. z. tri hlasy pre každý kraj a tri hlasy pre celoslovenskú kategóriu. Porotca môže udeliť všetky tri hlasy jednej škole, alebo ich môže rozdeliť medzi tri školy, ktoré hodnotí ako najlepšie. 

Členovia poroty môžu samostatne alebo spoločne navštíviť kandidujúce jazykové školy za účelom hodnotenia a udelenia hlasov.  

Porota hodnotí kandidujúce školy podľa jednotne stanovených kritérii pre daný ročník ocenenia. pričom Kritéria nezahŕňajú: dĺžku existencie školy, počet vyučovaných jazykov a počet študentov.

 

V. B DIPLOMY, CERTIFIKÁTY A VÝHRY

 

1. Certifikát o nominácii

 

Všetci kandidáti, ktorí postúpili do hlavnej časti „Hlasovanie“, obdržia na požiadanie „Certifikát o nominácii“ v elektronickej forme spolu s povolením na jeho vytlačenie a kopírovanie pre potreby školy.

 

2. Diplom

 

Diplomy obdržia víťazi na prvých troch miestach krajských kôl a tiež celoslovenského finále. 

 

3. Výhry

 

Jazykové školy, ktoré sa umiestnia na prvých miestach v krajských kolách a na 1. – 3. mieste v celoslovenskom finále, získajú aj zaujímavé ceny.

Informácie o cenách v aktuálnom ročníku ocenenia uverejňuje organizátor na svojej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“.

Organizátor má výhradné právo na zmenu cien kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.

Zaujímavé výhry získajú aj traja z hlasujúcich, ktorí budú vyžrebovaní na odovzdávaní ocenenia „NAJ jazyková škola Slovenska“.

 

4. Putovný pohár „NAJ jazyková škola Slovenska“

 

a) Putovný pohár získava víťaz celoslovenského kola. Pohár zostáva u víťaza až do vyhlásenia nového víťaza v nasledujúcom ročníku ocenenia.

b) V prípade poškodenia, či straty putovného pohára, je držiteľ povinný vzniknutú škodu okamžite nahlásiť organizátorovi a uhradiť pohár v plnej výške. 

c) Víťaz je zodpovedný za putovný pohár a je povinný ho odovzdať novému víťazovi nasledujúceho ročníka. Počas „kraľovania“ ma víťaz právo pohár     vystavovať, fotografovať, natáčať, či použiť na vlastnú propagáciu.

 

V. C CELKOVÉ VYHODNOTENIE OCENENIA

 

Po ukončení celoslovenského kola ocenenia vypracuje organizátor na základe podkladov a hodnotení poroty celkové vyhodnotenie podujatia, ktoré uverejní na svojej internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „NAJ jazyková škola“ do 45 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov a odovzdania ocenenia.

 

VI. Podmienky účasti jazykových škôl

 

1. Požiadavky na kandidátov 

 

a) Štatút jazykovej školy.

b) Pre zaradenie medzi kandidujúce jazykové školy je potrebný minimálne jeden návrh kandidatúry zaslaný počas časti „Navrhovanie kandidátov“.

c) Vlastná internetová stránka alebo prezentácia jazykovej školy (Word, PDF). 

 

2. Poskytnuté údaje

 

Kandidujúce školy súhlasia so spracovaním údajov o škole na štatistické spracovanie a dokumentáciu ocenenia, s použitím fotografií a videodokumentácie z odovzdávania ocenenia na internetových stránkach organizátora a prípadne aj spoluorganizátorov. 

 

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov na odovzdávaní ocenenia

 

1. Za dodržiavanie bezpečnosti počas odovzdávania ocenenia zodpovedajú organizátor a ním poverené osoby.

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ujmy, stratu vecí, či škody spôsobené nedodržaním jeho pokynov a     nedisciplinovaným správaním sa kandidátov - účastníkov a sprevádzajúcich osôb.

3. V prípade neadekvátneho správania sa kandidáta tento môže byť z podujatia vylúčený.