NAJ JP

Ocenenie NAJ JAZYKOVÝ PRODUKT

Award BEST LANGUAGE PRODUCT

 

Organizačný poriadok

OBSAH ORGANIZAČNÉHO PORIADKU OCENENIA  „NAJ JAZYKOVÝ PRODUKT“

 

I.    Charakteristika ocenenia

II.   Štruktúra, podmienky a termíny ocenenia, kategórie ocenenia

II. A  ŠTRUKTÚRA OCENENIA "NAJ JP"

1. Spôsob a podmienky prihlasovania – navrhovania kandidujúcich produktov

2. Stupne ocenenia

3. Termíny konania

II. B  KATEGÓRIE OCENENIA "NAJ JP"

III.   Odborné a organizačné zabezpečenie ocenenia a činnosť odbornej poroty

IV.  Hodnotenie nominovaných produktov

IV. A  HODNOTIACE KRITÉRIA

IV. B  DIPLOMY A VÝHRY

IV. C  CELKOVÉ VYHODNOTENIE OCENENIA

V.   Spracovanie údajov

IV.   Účinnosť organizačného poriadku     

 

I. Charakteristika ocenenia

 

1.      „NAJ jazykový produkt“; skrátene „NAJ JP“; je celoštátne ocenenie určené pre jazykové produkty špecifikované v kategóriách v bode II. B.

2.      Ocenenie prebieha každý rok, prípadne podľa oficiálneho vyhlásenia organizátora uverejneného na jeho internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové produkty“ https://www.jazykovevzdelavanie.sk/jazykove-produkty/.

3.      Kandidatúra jazykových produktov je dobrovoľná, napomáha posilniť kredit a meno jazykového produktu a podporuje aktívne zlepšovanie kvality jazykových produktov.

4.   Poslaním ocenenia „NAJ JP“ je najmä:

a)       hodnotenie kvality jazykových produktov z hľadiska lingvistov, študentov a cieľových skupín, ktorým sú produkty určené;

b)       predkladať možnosti na zlepšenie kvality jazykových produktov;

c)       vytvárať pre autorov, vydavateľov a predajcov prostredie na vzájomné porovnávanie kvality jazykových produktov.

 

II. Štruktúra, podmienky a termíny ocenenia, kategórie ocenenia

 

II. A  ŠTRUKTÚRA OCENENIA "NAJ JP“

„NAJ jazykový produkt“ je ocenenie prebiehajúce v rámci celého Slovenska a umožňujúce autorom/vydavateľom/predajcom získať prestížny titul NAJ jazykového produktu z pohľadu lingvistov a klientov.

1. Spôsob a podmienky prihlasovania – navrhovania kandidujúcich produktov

Do súťaže sa môže zapojiť autor / vydavateľ / predajca jazykového produktu pôsobiaci na území Slovenska, pričom jazykový produkt musí spĺňať všetky základné požiadavky a to:

a)       produkt musí byť po prvý krát vydaný (prvé vydanie) minimálne 6 mesiacov pred dňom jeho prihlásenia na monimanta pre získanie ocenenia;

b)      z produktu musí byť ku dňu prihlásenia predaných minimálne 60 ks;

c)      produkt musí byť popísaný na internetovej stránke autora / vydavateľa / predajcu (vlastná internetová stránka/blog alebo zaradenie v e-shope)

Predmetný jazykový produkt prihlasuje navrhovateľ zaslaním:

a)       kompletne a správne vyplnenej prihlášky uverejnenej na stránke organizátora www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové produkty - Ocenenie NAJ JP" - prislušný ročník súťaže;

b)      jedného kusu predmetného produktu (produkt je poskytnutý členom odbornej poroty za účelom hodnotenia a následne ja zaradený na stránku www.ialf.org na predaj a suma z predaja je v plnej výške venovaná do fondu jazykovej súťaže pre deti „Jazykový kvet – LFF“);

c)       a úhradou účastníckeho poplatku, pričom výška poplatku je uverejňovaná v informáciách pre príslušný ročník ocenenia.

Do súťaže sa nemôžu prihlásiť partneri súťaže. Organizátor môže podľa uváženia navrhnúť kandidátov.

Jeden kus produktu a účastnícky poplatok zasiela navrhovateľ až po schválení zaslanej prihlášky.

Po kompletizácii prihlášky je prihlásený produkt zaradený medzi nominované produkty na ocenenie a automaticky získava bannerovú reklamu (obrázok) v sekcii Jazykové produkty – príslušný jazyk s preklikom na webstránku produktu (e-shop/autor/vydavateľ) na celé obdobie trvania ocenenia až po vyhlásenie ďalšieho ročníka ocenenia (spravidla je to 11 mesiacov).

Jeden autor / vydavateľ / predajca môže do ocenenia prihlásiť maximálne tri produkty pre jednotlivé kategórie. Termín na odoslanie prihlášok uverejňuje organizátor v sekcii „Jazykové produkty - Ocenenie NAJ JP“ - príslušný ročník.

2. Stupne ocenenia

Prvým stupňom ocenenia je „Navrhovanie/prihlasovanie kandidujúcich produktov“, ktoré prebieha zvyčajne počas júna - júla, kedy organizátor príma a schvaľuje prihlášky. 

Ďalším stupňom ocenenia je „Hodnotenie a hlasovanie“ podľa kategórií produktov otvorených pre daný ročník ocenenia.

O umiestnení nominovaných produktov v jednotlivých kategóriách rozhoduje:

-          počet zaslaných hlasov od študentov, klientov, verejnosti

-          hodnotenie lingvistickej poroty

TOP NAJ JP sa stáva produkt s najvyšším ohodnotením a počtom hlasov v rámci všetkých produktov.       

3. Termíny konania

a)  Prvá časť ocenenia „Prihlasovanie/Navrhovanie kandidujúcich produktov“ prebieha spravidla v mesiaci jún - júl príslušného roka. 

b)  Hlavná časť „Hodnotenia a hlasovanie“ prebieha spravidla v mesiacoch august - október príslušného roka.

 

II. B  KATEGÓRIE OCENENIA "NAJ JP"

Ocenenie má nasledovné kategórie:

1)      Jazyková učebnica

2)      Jazyková audioučebnica

3)      Jazyková cvičebnica

4)      Jazykový slovník - knižný

5)      Jazyková publikácia/pomôcka (tabuľky, doplňovačky, papierové hry a pod.)

6)      Jazykový softvér (elektronické slovníky, cvičebné programy, jazykové hry)

7)      Softvér pre prekladateľov a tlmočníkov

III. Odborné a organizačné zabezpečenie ocenenia

1.      Autorom, hlavným organizátorom a garantom súťaže je IALF o. z. v rámci projektu Jazykovevzdelavanie.sk.

2.      Organizátor ocenenia zostavuje pre objektívne hodnotenie nominovaných produktov odbornú porotu zloženú z 3 – 6 členov.

3.      Členmi poroty nemôžu byť lingvisti, ktorí sú autormi/spoluautormi/korektormi niektorého z nominovaných produktov; pôsobia resp. spolupracujú s vydavateľom / predajcom niektorého nominovaného produktu v príslušnom roku ocenenia.

4.      Organizátor poskytne členom poroty na hodnotiacu prácu jazykový produkt zaslaný navrhovateľom. Členovia odbornej poroty vyhotovujú hodnotenie jednotlivých produktov formou bodového a slovného ohodnotenia.

5.     Členstvo v porote je čestné, nezastupiteľné a vzniká na základe písomnej dohody o účasti v porote, ktorá upravuje práva a povinnosti členov pre daný ročník ocenenia.

IV. Hodnotenie nominovaných produktov

 

IV. A  HODNOTIACE KRITÉRIA

Odborná porota sa riadi nasledovnými hodnotiacimi kritériami:

-          súlad obsahovej štruktúry a koncepcie jazykového produktu vzhľadom na cieľovú skupinu produktu a účel produktu;

-          jazyková správnosť nominovaného produktu;

-          účelnosť a praktickosť nominovaného produktu;

-          komplexnosť jazykového produktu;

-          atraktivita nominovaného jazykového produktu;

-          doplňujúce kritéria: prístupnosť produktu pre cieľové skupiny vzhľadom k cene nominovaného produktu; množstvo predaných kusov nominovaného produktu Ku dňu prihlásenia produktu do ocenenia; iné ocenenia, ktoré prípadne nominovaný produkt vlastní (odporúčateľská doložka, najpredávanejší produkt e-shopu a pod.);

-          vlastné slovné ohodnotenie poroty.

IV. B  DIPLOMY A VÝHRY

1. Diplomy

Diplomy v elektronickej forme obdržia víťazi na prvých miestach v jednotlivých kategóriách a tiež držitel TOP NAJ JP.

2. Výhry

Jazykové produkty, ktoré sa umiestnia na prvých miestach v jednotlivých kategóriách získajú ceny, pričom informácie o cenách v aktuálnom ročníku ocenenia uverejňuje organizátor v sekcii „Jazykové produkty - Ocenenie NAJ JP“ - príslušný ročník ocenenia.

Organizátor má výhradné právo na zmenu pravidiel a cien kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.

Zaujímavé výhry získajú aj traja z hlasujúcich.

IV. C  CELKOVÉ VYHODNOTENIE OCENENIA

Po ukončení daného ročníka ocenenia vypracuje organizátor celkové vyhodnotenie ocenenia, ktoré uverejní na svojej internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové produkty - Ocenenie NAJ JP“ - príslišný ročník ocenenia do 45 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov ocenenia.

V. Spracovanie údajov

Autori / vydavatelia / predajcovia nominovaných jazykových produktov súhlasia so spracovaním údajov poskytnutých v prihláške na štatistické spracovanie a dokumentáciu ocenenia a tiež s použitím fotografií a videodokumentácie na internetových stránkach organizátora a prípadne aj spoluorganizátorov. 

VI. Účinnosť organizačného poriadku

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Špecifickým číslom ocenenia je číslo: NAJJP13/1-7.

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.

NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SR

Neboli nájdené žiadne záznamy.