O gréčtine

 

 • Grécke jazyky, alebo nepresne gréčtina, je súhrnné označenie pre jazyky starovekého, stredovekého a súčasného Grécka. Je to samostatná vetva indoeurópskej jazykovej skupiny.
 • Je úradným jazykov v Grécku a na Cypre.
 • Grécky jazyk sa utváral približne od konca 3. tisícročia pred Kr..
 • Delí sa na:

- starogréčtinu, - do 1453 po Kr.

- novogréčtinu - od 1453 dodnes

 • V helenistickom období, presnejšie postupne od 500 pred Kr. do 300 pred Kr., starogrécke nárečia ustúpili pred novým, jednotným gréckym jazykom, tzv. koiné, ktorý bol založený na atičtine (=atické nárečie starogréčtiny), teda jazyku Atén.
 • Za vlády Alexandra Veľkého (336-323 pred Kr.) bola gréčtina (koiné) jazykom celého Blízkeho Východu.
 • Dimotiki (doslova "ľudový jazyk") alebo romaiki je v širšom zmysle ľudový jazyk grékov používaný od stredoveku, v užšom zmysle je to forma novogréčtiny, ktorá od roku 1976 (vydanie "Malej gramatiky ľudového jazyka" a vydanie príslušného vládneho nariadenia) slúži ako grécky spisovný a úradný jazyk.
 • Druhou oficiálnou formou súčasnej novogréčtiny je tzv. kathareusa, ktorá bola pred rokom 1976 jazykom úradov, vládnych a právnych textov.
 
NIEČO Z GRAMATIKY

 

 • Gramatika modernej gréčtiny bola zostavená podľa dialektu z Konštantinopolu a Peloponézu.
 • Novogrécka gramatika je pomerne jednoduchá, hlavne keď sa porovná so starogréčtinou. Dimotiki má iba 4 pády, teda nominatív, genitív, akuzatív a vokatív. Funkciu dávno zaniknutého datívu preberá predovšetkým akuzatív a predložka σε (se).
 • Gréčtina dimotiki má 3 rody, mužský, ženský a stredný. Každý má člen.
 • Dimotiki, na rozdiel od starogréčtiny nepozná predložky, tak ako to býva vo väčšine jazykov. Vyjadrenie hocijakej predložky, spojky či iných podobných gramatických javov sa vo všetkých prípadoch tvorí pomocou spojky σε a akuzatívu, pričom sa spolu spoja, napr. στο σπίτι ( sto spíti v dome).
 • Budúci čas patrí medzi najľahšie gramatické javy v modernej gréčtine. Tvorí sa pridaním frázy θα (tha) pred slovo, ktoré chceme dať do budúceho času. θα Je vlastne skrátený tvar frázy θέλω να (chcem).
 • Gréčtina pozná dva druhy minulého času (pleon): minulý čas dokonavý (aoristos) a minulý čas nedokonavý (paratatikos). Pre bežnú konverzáciu však stačí vedieť dokonavý minulý čas.
 • Zápor sa v gréčtine vyjadruje slovom δεν (den), ktoré sa dá pred slovo, ktoré chceme negovať. Pri väčšine rozkazoch nepoužívame den, ale záporové slovo μην (min)!

 

KRÁTKA UKÁŽKA GRÉČTINY

 

Ahoj. - Γεια σου.

Ako sa máš? - Τι κανετε?

Dobre, ďakujem. - Καλά, ευχαριστώ.  

Nerozumiem. - Δεν καταλαβαινω.

  
NOVOGRÉCKA ABECEDA

 

Novogrécka abeceda je rovnaká ako starogrécka, avšak niektoré písmená sa vyslovujú inak. Sú to β a η.

Poradie: veľké a malé grécke písmeno, meno písmena a latinské znenie písmena.

Α,α- Alfa-a

B,β- Víta-v

Γ,γ- Gáma-g

Δ,δ- Délta-dh (vyslovuje sa ako anglická znelá hláska v slove the)

Ε,ε- Epsilo-e

Ζ,ζ- Zíta-z

Η,η- Íta-i

Θ,θ- Thíta-th (vyslovuje sa ako anglická neznelá hláska v slove thing, theme)

Ι,ι- Ióta-i

Κ,κ- Kápa-k

Λ,λ- Lámda-l

Μ,μ- Mi-m

Ν,ν- Ni-n

Ξ,ξ- Xi-x

Ο,ο- Omikro-o

Π,π- Pi-p

Ρ,ρ- Ro-r

Σ,σ,ς (na konci slova)- Sígma-S

Τ,τ- Taf-t

Υ,υ- Ypsilo-y,f

Φ,φ- Fi-f

Χ,χ- Chi-Ch

Ψ,ψ- Psi-ps

Ω,ω- Omega-o