O ruštine

 

 • Ruština je slovanský jazyk patriaci k indo-európskym jazykom.       

 

 • Ruština je najrozšírenejší hovorený jazyk spomedzi slovanských jazykov a najväčší materinský jazyk v Európe.

 

 • Používa sa hlavne v Rusku, Bielorusku, Uzbekistane, Kazachstane a Kirgistane. Je často používaným jazykom na Ukrajine, v Moldavsku, Litve, Tadžekistane, Džikistane, Turkménsku a Estónsku. Takisto sa v menšej miere používa v ďalších krajinách, ktoré boli kedysi súčasťou ZSSR.

 

 • Je tiež jedným zo šiestich oficiálnych jazykov United Nations.

 

 • Moderný ruský jazyk sa formoval od 18. storočia.

 

 • Ruština sa píše azbukou – modifikovaná verzia cyriliky.

 

 • Ruská abeceda pozostáva z 33 písmen. 

 

 • Výslovnosť slov je identická s ich hláskovaním.

 

 • Regulačným orgánom je Inštitút ruského jazyka (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН) na Akadémii ruských vied.

 

Chceš sa dozvedieť viac o skúškach z ruštiny?

 

ZOPÁR FRÁZ (prízvuk je tu vyznačený dĺžňom): 

 

Добрый день. /Dóbryj ďeň/         Dobrý deň.

Добрый вечер./Dóbryj véčr/        Dobrý večer.

Здравствуй(те). /Zdrástvuj(ťe)/    Dobrý deň/večer/ráno, Vitaj(te). neformálne

Пока. /Paká/                              Dovi / Maj sa / Ahoj.

До свидания. /Dasvidáňja/          Dovidenia.

 

Вы говорите по- русски? /Vy gabaríte pa ruski/   Hovoríte po rusky?

Да. /Da/                          Áno.

Нет. /Ňet/                        Nie.

Я не говорю по-русски (хорошо). /Ja ňegavarju pa ruski (charašó)/ Nehovorím po rusky (dobre).

Я не понимаю. /Ja ňe paňimáju/      Nerozumiem.

Вы говорите по-английски? /Vy gabaríte pa anglijski/   Hovoríte po anglicky?

 

Извини(те). /Іzviňí(ťe)/            Prepáč(te).

Пожалуйста. /Pažálsta/         Prosím.

Спасибо. /Spasíba/               Ďakujem.

 

Как вас зовут? /Kak vas zavút/        Ako sa voláte?

Меня зовут ... /Мiňá zаvút .../          Volám sa ... .

Очень приятно. /Óčeň prijátna/        Teší ma.

 

Как дела? /Kak delá/                             Ako sa máte?

Хорошо, спасибо. /Charašó, spasíba/     Ďakujem, dobre.

 

Скажите пожалуйста, где туалет? /Skažíťe pažálsta, gďe tuaľét?/  (Povedzte) prosím Vás, kde je (tu) záchod?  

Lacné letenky - Moskva

 

About Russian

 

 • Russian is the most widely spoken of the Slavic languages, and the largest native language in Europe.

 

 • It is used primarily in Russia, Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. It is widely spoken language in Ukraine, Moldova, Latvia, Tajikistan, Turkmenistan and Estonia and, to a lesser extent, in the other countries that were once constituent republics of the USSR.

 

 • It is also one of the six official languages of the United Nations.

 

 • Modern Russian language has been forming since the 18th century.

 

 • Russian is written using „azbuka“ - a modified version of the Cyrillic alphabet. The Russian alphabet consists of 33 letters.

 

 • Words' pronunciation is identified by their spelling.

 

 • Russian Language Institute (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН) at the Russian Academy of Sciences is the regulatory body.

 

Vaše príspevky o ruštine:

Sp.nova Ves

Jan | 17.11.2012

Ahoj. Preparujem hlavu stuky. Napis e-mail. Chcem na ryby latvia lov stuky. Napis prosim

Pridať nový príspevok

JAZYKOVÉ PRODUKTY - RUŠTINA