OP NAJ JA

 

Ocenenie NAJ JAZYKOVÁ AGENTÚRA

Jazykové kurzy a štúdium v zahraničí

BEST LANGUAGE AGENCY

 

Organizačný poriadok

 

OBSAH ORGANIZAČNÉHO PORIADKU OCENENIA „NAJ JAZYKOVÁ AGENTÚRA“

 

I.   Charakteristika ocenenia

II.  Štruktúra a termíny ocenenia

III. Podmienky účasti

III. A  Požiadavky na kandidátov a spôsoby prihlasovania kandidátov

III. B  Spracovanie údajov

IV.  Hodnotenie kandidátov a nominovaných subjektov

IV. A  Hodnotiace kritéria

IV. B  Diplomy a výhry

IV. C  Celkové vyhodnotenie ocenenia

V.  Organizačné zabezpečenie ocenenia a činnosť odbornej poroty

 

I. Charakteristika ocenenia

 

1. „NAJ Jazyková agentúra – Jazykové kurzy a štúdium v zahraničí“, skrátene „NAJ JA“, je celoštátne ocenenie určené pre jazykové agentúry a subjekty pôsobiace na Slovensku ako sprostredkovatelia / predajcovia jazykových kurzov a štúdia v zahraničí.

2.. Ocenenie prebieha každý rok, prípadne podľa oficiálneho vyhlásenia organizátora uverejneného na internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové agentúry“.

3. Poslaním ocenenia „NAJ JA“ je najmä:

a) hodnotenie kvality poskytovaných služieb z hľadiska klientov / študentov,

b) hodnotenie prezentácie jazykovej agentúry / sprostredkovateľa a vzťahov ku študentom (existujúcim a potencionálnym),

c) predkladať možnosti na zlepšenie a rozvíjanie poskytovaných služieb,

d) vytvárať pre jazykové agentúry / sprostredkovateľov korektné súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie kvality služieb.

 

II. Štruktúra a termíny ocenenia

 

1. Stupne ocenenia

Ocenenie „NAJ JA“ prebieha v dvoch stupňoch:

1. stupeň - „Navrhovanie kandidátov“

2. stupeň - „Hlasovanie za nominované subjekty“.

 

2. Termíny ocenenia

Prvý stupeň prebieha od 15. septembra do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.

Druhý stupeň prebieha od 01. decembra do konca apríla nasledujúceho roka. Presný termín ukončenia druhého stupňa uverejňuje organizítor na stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové agentúry“.

Akékoľvek prípadné zmeny termínov uverejňuje organizátor na uvedenej stránke.

 

III. Podmienky účasti

 

III. A   Požiadavky a spôsoby navrhovania kandidátov

 

Do ocenenia sa môže zapojiť jazyková agentúra / sprostedkovateľ:

- pôsobiaci na území Slovenska

- poskytujúci predaj a sprostredkovanie jazykových kurzov a štúdia v zahraničí a to minimálne po dobu jedného kalendárneho roka 

 

Do súťaže sa nemôžu prihlásiť partneri súťaže, v prípade, že sú jazykovou agentúrou / sprostredkovateľom. 

 

Kandidáta na nomináciu môže prihásiť / navrhnúť:

- samotná agentúra / sprostredkovateľ

- tretí subjekt (aktuálny, či bývalý klient)

- organizátor

 

Prihlasovanie a navrhovanie kandidátov prebieha na internetovom sídle organizátora www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové agentúry“ prostredníctvom elektornickeho formulára.

 

III. B   Spracovanie údajov

 

Všetci navrhovatelia a rovnako hlasujúci súhlasia so spracovaním poskytnutých údajov na štatistické spracovanie a dokumentáciu ocenenia a tiež s použitím fotografií a videodokumentácie z odovzdávania ocenenia na internetových stránkach organizátora a prípadne aj spoluorganizátorov. 

 

IV. Hodnotenie kandidátov a nominovaných subjektov

 

IV. A   HODNOTIACE KRITÉRIA

 

1. Prvý stupeň „Navrhovanie kandidátov“

 

V časti „Navrhovanie kandidátov“ porota hodnotí:

- počet návrhov subjektu na kandidatúru treťou osobou (klientmi, ex študentami) – za každý návrh získava navrhovaný kandidát 1 bod,

- prihlásenie sa samotnou agentúrou / sprostredkovateľom – kandidát získava š0 bodov,

- počet licencií – za každú licenciu získava subjekt 1 bod,

- počet slovných hodnotení navrhovaného subjektu treťou stranou /klient, exštudent) – za každé komplexné hodnotenie získava navrhovaný subjekt 5 bodov. Za komplexné hodnotenie sa považujú rozvité vety s udaním dovôdov, prečo je daný subjekt navrhovaný na ocenenie; „Sú skvelí.“ nie je komplexné hodnotenie.

 

2. Druhý stupeň „Hlasovanie“

 

V časti „Hlasovanie“ porota hodnotí:

- počet zaslaných hlasov od klientov, exštudentov, fanúšikov,

- vlastné hodnotenie poroty - prehľadnosť, zrozumiteľnosť a atraktívnosť prezentácie nominovaného subjektu, t. j. web stránku a pod.; jazykové a proklientske zručnosti pracovníkov nominovaného subjektu; pričom každý člen poroty môže udeliť 0, 1, 5 alebo 10 bodov.

 

Členovia poroty môžu samostatne alebo spoločne navštíviť nominované subjekty za účelom hodnotenia a udelenia bodov. 

 

Kritéria hodnotenia nezahŕňajú:

- počet jazykov a krajín, pre ktoré nominovaný subjekt poskytuje jazykové kurzy a štúdium,

- veľkosť agentúry / sprostredkovateľa.

 

IV. B   DIPLOMY A VÝHRY

 

1. Certifikát o nominácii

 

Všetci kandidáti, ktorí postúpili do hlavnej časti „Hlasovanie“, môžu požiadať na adrese jazykov(zavináč)gmail.com o vydanie „Certifikátu o nominácii“ v elektronickej forme spolu s povolením na jeho vytlačenie a kopírovanie pre vlastné potreby.

Vystavenie certifikátu je za administratívny poplatok vo výške 3 EUR. Faktúra za poplatok je zasielaná v elektronickej forme spolu s certifikátom.

 

2. Diplomy

 

Diplom obdržia víťazi na prvých troch miestach.

 

3. Výhry

 

Subjekty, ktoré sa umiestnia na 1. – 3. mieste, získajú aj zaujímavé ceny.

Informácie o cenách v aktuálnom ročníku ocenenia uverejňuje organizátor na stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové agentúry“.

Organizátor má výhradné právo na zmenu cien kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.

Zaujímavé vecné výhry získajú aj traja z hlasujúcich.

 

IV. C   Celkové vyhodnotenie ocenenia

 

Po ukončení druhého stupňa ocenenia vypracuje organizátor na základe podkladov a hodnotení poroty celkové vyhodnotenie ocenenia, ktoré uverejní na internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykové agentúry“ do 45 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov a odovzdania ocenenia.

 

V. Organizačné zabezpečenie ocenenia a činnosť odbornej poroty

 

1. Hlavným organizátorom a garantom súťaže je IALF, o. z. v rámci projektu Jazykovevzdelavanie.sk.

2. Organizátor ocenenia zostavuje pre objektívne hodnotenie kandidátov odbornú porotu zloženú z 3 členov.

3. Pri zostavovaní odbornej poroty organizátor ocenenia dbá na jazykovú odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemôžu byť odborníci, ktorí v príslušnom ročníku aktívne pôsobia v niektorej kandidujúcej jazykovej aentúre / u sprostredkovateľa.

4. Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu. Členovia odbornej poroty vyhotovujú hodnotenie jednotlivých kandidátov formou bodového ohodnotenia podľa kritérii hodnotenia (viď IV.).

5. Členstvo v porote je čestné, nezastupiteľné a vzniká na základe písomnej dohody o účasti v porote, ktorá upravuje práva a povinnosti členov pre daný ročník ocenenia. Člen poroty môže odstúpiť zo svojej pozície len na základe preukázateľne vážnych zdravotných dôvodov a len v takomto prípade je možné zastúpenie člena poroty. Odstupujúci člen poroty je povinný za seba navrhnúť adektvátnu náhradu, ktorú následne schvaľuje organizátor.

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 08. 2013.