Prehľad skúšok Goetheho inštitútu

 

Dokladmi o znalostiach nemeckého jazyka sú medzinárodne uznávané certifikáty a diplomy, ktoré udeľuje Goethe Institut. Tieto certifikáty zlepšujú šance na medzinárodnom trhu práce a niektoré z nich umožňujú štúdium na nemeckých vysokých školách bez nevyhnutnosti preukázania sa ďalším certifikátom o znalosti nemeckého jazyka.

  • Start Deutsch 1 (A1) 
  • Start Deutsch 2 (A2)
  • ZD (Zertifikat Deutsch) - (B1) je dokladom o dobrých znalostiach základov nemeckého jazyka. Skúšaný preukáže základné znalosti hovorovej nemčiny, t.j. dokáže porozumieť bežným životným situáciám, zapojiť sa do každodennej komunikácie a písomne a ústne sa vyjadrovať k témam z bežného života. Skúška je akceptovaná zamestnávateľmi ako doklad o dobrej znalosti nemeckého jazyka a je uznávaná ako doklad o jazykovej znalosti pri žiadosti o nemecké občianstvo.
  • ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) – (B2) je dokladom o primeraných znalostiach nemeckého jazyka pre bežnú prax. Skúšaný musí preukázať, že sa vie v nemeckom jazyku primerane písomne a ústne orientovať v bežných každodenných pracovných situáciách. Keďže skúška je orientovaná na jazyk z praxe, získava čoraz väčšie uplatnenie v priemysle a podnikaní.
  • ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) (C1) je dokladom o dobrých všeobecných jazykových vedomostiach nemeckého jazyka. Skúšaný preukáže, že ovláda štandardný nemecký jazyk, t.j. správne sa vyjadruje ústne a písomne aj k náročnejším témam a je schopný porozumieť pôvodným textom so stredným stupňom obtiažnosti. Vysvedčenie zo skúšky ZMP oprávňuje na štúdium na Studienkolleg (ročný prípravný kurz pre zahraničných študentov), mnohých vyšších odborných školách, niektorých univerzitách (bližšie informácie o uznávaní vysvedčenia je možné získať na konkrétnych vysokých školách) a je celosvetovo uznávené zamestnávateľmi.
  • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) – (C2) je dokladom o kvalifikovanom ovládaní nemeckého jazyka. Skúšaný preukáže, že je schopný porozumieť zložitejším pôvodným textom a plynulo sa ústne aj písomne vyjadrovať. Skúška zodpovedá stupňu obtiažnosti Kleines Deutches Sprachdiplom. Skúška  je v praxi uznávaná ako potvrdenie kvalifikovaných znalostí nemeckého jazyka a oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách. 
  • KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) – (C2) zodpovedá stupňu obtiažnosti Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP). Skúšaný preukáže, že je schopný porozumieť zložitejším pôvodným textom, plynulo sa ústne a písomne vyjadrovať a že má prehľad v oblasti nemeckých reálií a kultúry. KDS udeľuje Goethe Institut od roku 1962 z poverenia Ludwig-Maximilian Universität zu München. Testové otázky pripravuje Goethe Institut v spolupráci s univerzitou. Skúška je akceptovaná zamestnávateľmi ako doklad o kvalifikovaných znalostiach nemeckého jazyka a oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách a univerzitách.
  • PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) - (C1) je dokladom o znalosti hospodárskej nemčiny pre pokročilých. Skúška predpokladá znalosť nemeckého jazyka na úrovni Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) s dodatočnými odbornými jazykovými znalosťami a prakticko-odbornými znalosťami z ekonómie. Skúšaný musí preukázať vysokú mieru porozumenia ústnej a písomnej komunikácie v nemeckom jazyku v oblasti ekonómie. Skúška vznikla spoluprácou Goethe Institutu, Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory a Centrami Carla Duisberga a je udeľovaná týmito troma inštitúciami. Skúška je uznávaná zamestnávateľmi mnohých krajín ako doklad o prakticko-ekonomicky orientovaných znalostiach nemeckého jazyka na veľmi pokročilej úrovni.
  • GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) – je dokladom o znalosti nemeckého jazyka na úrovni materinskej reči. Diplom je vysoko odbornou záverečnou skúškou z nemčiny ako cudzieho jazyka, ktorá nebola zložená v rámci univerzitného štúdia alebo tlmočnícko-prekladateľského vzdelania. KDS udeľuje Goethe Institut od roku 1962 z poverenia Ludwig-Maximilian Universität zu München. Testové otázky pripravuje Goethe Institut v spolupráci s univerzitou. Skúška je akceptovaná zamestnávateľmi ako doklad o vysoko odborných znalostiach nemeckého jazyka. Diplom oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách a univerzitách (prekračuje požiadavky kladené pri týchto skúškach). V niektorých krajinách je uznávaným jazykovým dokladom pre budúcich učiteľov nemeckého jazyka. Skúška je dokladom pre učiteľov, ktorí chcú v Nemecku pracovať. 

Medzinárodné skúšky Goetheho Inštitútu, ako aj prípravné kurzy na tieto skúšky, je možné vykonať V Goetheho inštitúte v Bratislave a oprávnených jazykových školách (aktuálne v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici). 

Ďalšie skúšky z nemčiny: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) a TESTDaF

PRÍPRAVNÉ  KURZY NA CERTIFIKÁTY Z NEMČINY

 
 

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.