SÚŤAŽ MLADÍ PREKLADATELIA - JUVENES TRANSLATORES

 

Súťaž Mladí prekladatelia - Juvenes Translatores vznikla so zámerom podporiť štúdium jazykov a prekladanie. 

Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Zároveň umožňuje ľahší pohyb po európskych krajinách, či už kvôli štúdiu alebo práci.

Súťaž je organizovaná Európskou komisiou a je venovaná žiakom stredných škôl, ktorí majú za úlohu preložiť text z jedného z oficiálnych jazykov EÚ do iného oficiálneho jazyka.

Súťaž sa organizuje koncom novembra, aby zodpovedala školskému roku vo všetkých krajinách EÚ a aby mali školy dostatok času na registráciu po letných prázdninách.

 

Hlavnými fázami súťaže sú:
  • prípravná fáza
  • prekladový test
  • slávnostné odovzdávanie cien

Registráciu do súťaže môžu uskutočniť iba školy alebo učitelia v stanovenom období.

Po ukončení obdobia registrácie prebehne náhodný elektronický výber škôl, ktoré sa budú môcť súťaže zúčastniť. Počet škôl vybraných v jednotlivých krajinách je priamo úmerný počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente podľa Lisabonskej zmluvy (t. j. podľa zloženia Európskeho parlamentu v roku 2014). Zoznam vybraných škôl je následne uverejnený na webových stránkach Juvenes Translatores.

Vybrané škôly informované e-mailom musia zadať mená a jazykové kombinácie navrhovaných súťažiacich (najviac päť žiakov a jeden náhradný súťažiaci z jednej školy) do databázy.

Jednu hodinu pred začiatkom súťaže sú súťažné texty odoslané na kontaktné e-mailové adresy uvedené v prihláškach. Od tohto okamihu sú prístupné na stiahnutie na webových stránkach Juvenes Translatores.

Preklady je potrebné zaslať na adresu Európskej komisie v Belgicku v deň súťaže, a to ako doporučenú listovú zásielku (rozhoduje dátum na pečiatke). Ak je pošta zavretá alebo je vyhlásený štrajk, škola sa musí skontaktovať s tímom JT, ktorý jej poskytne ďalšie pokyny.

Čo sa týka prípravy na súťaž pre školy, neexistujú žiadne konkrétne pokyny – môžu sa pripravovať podľa vlastného uváženia.

Školy môžu zorganizovať prvé kolo, v ktorom vyberú najlepších kandidátov do samotnej súťaže. Predbežný výber sa v predchádzajúcich rokoch uskutočnil v niekoľkých krajinách. Niektoré školy vybrali jedného žiaka za každý cudzí jazyk, ktorý sa na škole vyučuje. Každá škola sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či predbežný výber uskutoční.

Žiaci sa môžu rozhodnúť, akú dvojicu východiskového a cieľového jazyka si zvolia. Odporúča sa však, aby žiaci prekladali do svojho materinského jazyka alebo jazyka, ktorý ovládajú najlepšie. Pre všetky jazykové kombinácie platia rovnaké kritériá hodnotenia.

Súťažné preklady sú hodnotené prekladateľmi EC z príslušných jazykových oddelení generálneho riaditeľstva pre preklad, aby sa tak zabezpečila čo najvyššia úroveň hodnotenia a rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich.

Mená víťazov ako aj víťazné preklady sú uverejnené na webových stránkach Juvenes Translatores najneskôr začiatkom februára.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, ale neboli medzi víťazmi dostanú certifikát o účasti (jeden pre každého zúčastneného žiaka a jeden pre povereného učiteľa).

Pravidlá pre aktuálny ročník súťaže ako aj texty z predchádzajúcich ročníkov nájdete na tejto stránke

.