SWEDEX

 

Swedex je systém skúšok zo švédčiny ako cudzieho jazyka na úrovniach A2 a B1 podľa CEFR. Tento systém začal fungovať 31. decembra 2003.

Skúšky sú vhodné pre všetkých, ktorí chcú študovať alebo pracovať vo Švédsku, ale aj pre pracovníkov firiem spolupracujúcich so švédskymi firmami a spoločnosťami.

Swedex testuje všetky štyri jazykové zručnosti a zahŕňa päť rôznych častí:

    1. Čítanie

    2. Počúvanie

    3. Slovná zásoba a gramatika

    4. Písanie

    5. Ústna skúška

Časti 1 - 4 sa vykonávajú v skupinách. 

 

Trvanie a hodnotenie skúšok:

Písomná časť

  • Úroveň A2: cca 2 hodiny vrátane jednej prestávky
  • Úroveň B1: cca 3 hodiny vrátane dvoch prestávok

Ústna časť

  • Úroveň A2: prebieha individuálnou formou a trvá približne 8 minút.
  • Úroveň B1: prebieha v pároch a trvá približne 15 minút + 15 minút prípravy.

Čítanie, počúvanie, slovná zásoba a gramatika sú hodnotené počtom bodov podľa počtu správnych odpovedí. Tieto sú potom spočítané dokopy, čiže slabšie výsledky v jednej časti môžu byť vykompenzované lepšími výsledkami v inej časti. Písanie a ústna časť sú hodnotené osobitne podľa stanovených kritérií.

Celkovo je potrebné dosiahnuť 60% v písomnej aj ústnej časti. Úspešní kandidáti sú ohodnotení tromi stupňami: prospel, prospel veľmi dobre a prospel s vyznamenaním.

Testy sú pripravované centrálne inštitúciou Folkuniversitetet.

 

Podmienky skúšok:

Skúšky môže vykonat osoba staršia ako 14 rokov.

Prihláška na skúšku musí byť doručená do EPZ centra najneskôr týždeň pred skúškou.

V prípade, že sa kandidát nedostaví na prihlásený termín, poplatok za skúšku mu nebude vrátený. V prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov, je potrebné doručiť lekárske potvrdenie najneskôr týždeň po termíne skúšky a poplatok môže byť presunutý na ďalší termiín.

Neúspešní kandidáti môžu skúšku opätovne absolvovať najskôr o šesť mesiacov.

Certifikát obsahuje dosiahnuté hodnotenie, logo Folkuniversitetet, Švédskeho inštitútu a International Certificate Conference a je vydávaný EPZ.

Termíny skúšok si môžu jednotlivé licenciované skúšobné centrá určovať samostatne. 

 

Za spoluprácu ďakujeme Švédskej ambasáde a Swedish Council.