UNIVERZITY

 

Banská Bystrica

Filologická fakulta, Katedra romanistiky

Oddelenie španielskeho jazyka

www.fif.umb.sk

 

Bratislava

Univerzita Komenského

Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

www.fphil.uniba.sk

 

Pedagogická fakulta, Katedra románskych jazykov a literatúr

www.fedu.uniba.sk

 

Ekonomická univerzita - Ústav jazykov

Katedra románskych jazykov

www.euba.sk

 

Slovenská technická univerzita

Strojnícka fakulta, Katedra jazykov

www.sjf.stuba.sk

   

Košice

Podnikovohospodárska fakulta, Katedra cudzích jazykov

www.euke.sk

 

NItra

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta, Katedra romanistky

www.ff.ukf.sk

 

Jazykové centrum UKF

www.ff.ukf.sk/jc

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra odborného jazykového vzdelávania

www.fem.uniag.sk

 

Prešov

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta, Inštitút románskych a klasických filológií

Katedra španielskeho jazyka a literatúry

www.unipo.sk

 

Ružomberok

Katolícka univerzita

www.ku.sk

 

Trenčín

Trenčianska univerzita

Fakulta ekon. a soc. vzťahov, Katedra jazykov

www.tnuni.sk

 

Trnava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda  

Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

www.ucm.sk

 

Medzinárodné skúšky a certifikáty zo španielčiny.