Všeobecná ŠJS z maďarčiny

 

Vyžadovaný stupeň osvojenia maďarského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 44/96 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch jazykovej školy.

Všeobecná ŠJS je na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.).

Skúšku je možné vykonať po dovŕšení 18. roku veku. V prípade, že kandidát skúšky nemá požadovaný vek v čase skúšky, ale dosiahne ho v krátkom čase, môže písomne požiadať o výnimku riaditeľa príslušnej jazykovej školy.

 

Všeobecná štátna jazyková skúška má dve časti - písomnú a ústnu.

 

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

 

Reprodukcia textu

Skšajúci prečíta text na reprodukciu najprv pomalšie, druhýkrát bežnou hovorovou rýchlosťou. Kandidáti sa sústredia na pochopenie obsahu, pri druhom čítaní si môžu robiť poznámky..

Pri reprodukcii sa nesmie používať slovník.

Porozumenie písaného textu

Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v maďarčine, ktorý si prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy. Slovník sa nesmie používať. 

Preklad do maďarčiny

Prekladá sa článok z novín, časopisov alebo modernej literárnej prózy v rozsahu cca 100. Kandidát má dokázať schopnosť voľne prekladať. .

Voľná téma

Kandidát si vyberá z troch navrhovaných tém, ktorú spracuje v rozsahu asi dvoch strán A4.

Pri preklade do maďarčiny a voľnej téme je možné používať slovníky.

Príprava na písomnú časť

Odporúčame kandidátom pravidelne prekladanie, reprodukovanie článkov a textov. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, čiže používať vhodnú frazeológiu, väzby a zvraty.

Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

 

Ústna časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

 

Práca s autentickým textom

Počas 20 minútovej prípravy si kandidát potichu prečíta zadaný text, ktorý následne voľne reprodukuje. Je to zvyčajne úryvok z tlače alebo literárneho diela. Od kandidáta sa môže žiadať aj popis obrázku alebo fotografie, prípadne vysvetlenie nejakého špecifického gramatického javu použitého v texte..

Konverzačná téma

Úlohou kandidáta je hovoriť na jednu z nižšie uvedených konverzačných tém.

Tému si kandidát žrebuje spolu s otázkou z reálií.

Otázky z reálií 

Kandidát má dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery Maďarska a vie ich porovnať so znalosťami o SR.

Sylaby konverzačných tém a reálií (na stiahnutie v MS Word)

Literatúra

Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov, ktoré prečítal v origináli.

Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka, hlavne z 20. storočia. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní poslednej časti ústnej skúšky. 

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informácia o súčasnom dianí vo svete.

Odporúčaná študijná literatúra (na stiahnutie v MS Word)

 

Termíny skúšok

 

Interní študenti, ktorí absolvujú prípravné kurzy na JŠ: jarný termín

Externí študenti: jesenný termín, ak je predbežne prihlásených dostatočný počet záujemcov. Uzávierka prihlášok je vždy 16. septembra.  

    písomná časť: cca polovica novembra 

    ústna časť: je možná len po úspešnom absolvovaní písomnej časti; v decembri/januári

Termín konania je spresnený v písomnej pozvánke, ktorú dostane kandidát na adresu uvedenú s prihláške.

 

Prihlásenie na skúšku 

 

Potrebné je doručiť kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku a jeden ústrižok zaplatenej poukážky. 

Za akceptáciu prihlášky po 16.9. do 30.9. sa platí poplatok z omeškania vo výške 17 €. Po 30.9. sa už prihlášky neprijímajú. 

Kandidáti so špeciálnymi potrebami na vykonanie šjs to oznámia pri podávaní prihlášky a poznačia do poznámky.

Prihláška na stiahnutie.

Orientačný poplatok za skúšku: 75 € /2 259,45,- Sk

Miesto konania skúšok: Skúšku je možné vykonať v 1. štatnej jazykovej škole v Bratislave. Kontakt: info(at)1sjs.sk

 

Všeobecné informácie o štátnych jaz. skúškach       ECL certifikát z maďarčiny