Všeobecné skúšky z anglického jazyka

 

Všeobecné skúšky z anglického jazyka C&G majú šesť úrovní a sú vhodné pre:

  • Anglicky hovoriace osoby, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom a ktoré chcú mať hodnoverný doklad o svojich vedomostiach z angličtiny pre štúdium alebo pre zamestnanie.
  • Ľudí, ktorí potrebujú angličtinu pre dennú prax alebo každodenný život.
  • Študentov, ktorí potrebujú externý certifikát o úrovni ovládania anglického jazyka.
  • Študentov jazykových kurzov, ktorí chcú mať istotu postupného pokroku po jednotlivých stupňoch ovládania jazyka.

Skúšky sú zamerané na všetky štyri jazykové zručnosti - písanie, čítanie, počúvanie a ústny prejav.   

 

Medzi všeobecné skúšky City & Guilds patria:

  • International ESOL
  • Spoken ESOL (SESOL)

Písomná časť ESOL a ústna časť SESOL sa môžu vykonať nezávisle na sebe podľa potrieb kandidátov a akreditovaného centra pre skúšanie.

Priemerná dľžka písomnej časti je približne 2,5 hod.. Ústna časť SESOL trvá 15 minút.

Počas písomnej skúške je možné používať anglicko-anglický výkladový slovník.

 

Celkové hodnotenie kandidáta pri písomnej časti je stanovené podľa dosiahnutých výsledkov: 

First Class Pass (FCP) = prospel/a s vyznamenaním
Pass = prospel/a
Fail = neprospel/a

Hodnotenie FCP sa udeľuje v prípade, ak kandidát dosiahol FCP vo všetkých sekciách Počúvania, Čítania a Písania.

Hodnotenie Pass sa udeľuje v prípade, ak kandidát dosiahol najmenej 2 Pass hodnotenia a Narrow fail v sekciách Počúvania, Čítania a Písania.

Hodnotenie Fail sa udeľuje v prípade, ak kandidát dosiahne 1 alebo viac hodnotení Fail.

 

Hodnotenie ústnej skúšky International Spoken ESOL (English for Speakers of Other Languages) prebieha takisto v súlade s kritériami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Celkové hodnotenie kandidáta je stanovené podľa dosiahnutých výsledkov: 
                First Class Pass (FCP) = prospel/-a s vyznamenaním
                Pass = prospel/ -a Fail = neprospel /-a

 

Po úspešnom absolvovaní písomného testu a ústnej časti skúšky získate Medzinárodný diplom International ESOL Diploma.   

Skúšky City & Guilds International ESOL a SESOL sú prispôsobené úrovniam CEFR:    

 

CITY & GUILDS

CEFR ÚROVEŇ A NÁZOV

Mastery C2  Mastery 
Expert C1  Effective operational proficiency
Communicator B2  Vantage
Achiever B1  Threshold
Access A2  Waystage
Preliminary A1  Breakthrough

 

Skúšky City & Guilds si nevyžadujú špeciálne prípravné kurzy, pre vyššiu úspešnosť a sebaistotu na skúške sa však odporúča príprava zameraná na zvolenú skúšku. 

 

International ESOL Diploma Achiever

 

Skúška úrovne Achiever (B1) v plnom rozsahu zodpovedá kritériám európskeho referenčného rámca pre danú úroveň, t.j. samostatný používateľ jazyka. 

Test je zameraný na: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a ústna interakcia / samostatný ústny prejav. 

Pri hodnotení testovaných zručností kandidáta sa posudzuje, či dokáže porozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej štandardnej komunikácie týkajúcej sa každodenných situácií, napr. škola, zamestnanie, voľný čas, cestovanie, a pod. a či je schopný sledovať myšlienky dlhšej diskusie / textu. 

Kandidát na tejto skúške by mal dokázať nielen pochopiť hovorený a písaný text, ale aj byť schopný zapojiť sa do rozhovoru na bežné témy, vyjadriť osobný názor, získať, overovať a vymieňať si informácie o témach, riešiť bežné situácie a vysvetliť podstatu problému. 

 

International ESOL Diploma Communicator

 

Skúška úrovne Communicator (B2) je v súlade s kritériami CEFR na úrovni B2. 

Je uznávaná mnohými univerzitami na Slovensku a v Českej republike ako náhrada prijímacích skúšok z anglického jazyka. 

Test je zameraný na: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a ústna interakcia / samostatný ústny prejav.

Úspešným absolvovaním tejto skúšky kandidáti preukazujú schopnosť rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu komunikácie na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii, schopnosť komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi bez toho, aby musel obmedzovať rozsah toho, čo chce povedať.

Kandidát na úrovni B2 by mal byť schopný vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností ako v ústnej, tak aj v písomnej forme so zreteľom na jasnosť a relevantnosť príspevku do komunikácie a na detaily v širokej škále tém.

 

International ESOL Diploma Expert

 

Skúška úrovne Expert (C1) v plnom rozsahu zodpovedá kritériám CEFR na úrovni C1. 

Je uznávaná na väčšine univerzít vo Veľkej Británii ako podklad o znalosti požadovanej úrovne angličtiny. 

Test je zameraný na: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a ústna interakcia / samostatný ústny prejav.

Úspešné zvládnutie skúšky si od kandidáta vyžaduje porozumenie širokého rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznanie ich implicitných významov. Kandidát musí byť schopný plynulo a spontánne sa vyjadrovať s použitím širokého lexikálneho repertoáru a bez priveľmi zjavného hľadania výrazov, mal by využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely a tiež dokázať vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.  

 

Certifikáty City & Guilds International ESOL sú uznávané napr.:

UCAS - a UK organisation coordinating the academic progression of foreign students at UK institutions of higher education
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants
V Čechách ako požadovaná kvalifikácia pre zamestnancov štátnej sféry a vládnych inštitúcií.
Na Slovensku ako možnosť náhrady maturitnej skúšky z anglického jazyka.
Univerzitami, zamestnávateľmi.
 

 

Ďalšie skúšky City & Guilds:

City & Guilds Young Learners 

Anglický jazyk pre účely obchodu a podnikania

ACE pre učiteľov

Všeobecne o City & Guilds