Vysledky univerzitneho vyskumu GE

Genki English - Univerzitný výskum - University Research

G14-7-8, 2014

Report of the main findings

Softvér Genki English je určený na výučbu anglického jazyka ako cudzieho jazyka. Je veľmi pozitívne ladený, s motivačnými témami, ktoré sú blízke a príbuzné deťom.

Posúdenie softvéru je rozdelené do troch hľadísk, a to hľadisko obsahové, metodické a socio--kultúrne.

Obsah

Z hľadiska obsahového sú obsiahnuté témy každodenného života, ktoré sú aplikovateľné v živote žiakov mladšieho školského veku. Zahŕňajú abecedu, predstavovanie sa, farby, čísla, počasie, oblečenie, zvieratá, škola, domov, dni v týždni, čas, sviatky, povolania, pohyb, voľný čas, atď. Sú to témy, ktoré sú poväčšine pokryté aj v ostatných učebných materiáloch, ktoré sa venujú výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka. Slovná zásoba uvedených tém je totiž blízka žiakom danej vekovej kategórie a preto je cieľom, aby si ju osvojili aj v angličtine.

Čo sa týka gramatických štruktúr, tie sú využité v kontexte a tým úplne prirodzene predstavujú a upevňujú tie javy, ktoré sú potrebné v jazyku danej úrovne. Súčasťou kurikula žiakov mladšieho staršieho veku je časovanie slovesa byť ("to be"), slovesa "môcť" (can), "mať" (have), prítomný jednoduchý čas, s otázkami a zápormi pomocou slovies "do", does", priebehový čas. Veľkou výhodou je, že v tomto spracovaní je gramatika zakomponovaná úplne prirodzene do pesničiek, a tým naozaj nie je nikde zdôrazňovaná skutočnosť, že cieľ hodiny je venovaný gramatike, čo sa väčšinou rozlišuje v iných učebniciach angličtiny.

Metodické hľadisko

Z metodického hľadiska je najväčší prínos vo využití rytmiky a hudby, ktoré sú v tomto projekte takpovediac nosné. Rytmus je základným aspektom nášho každodenného života, je všade okolo nás, je chytľavý, nákazlivý a obzvlášť prirodzený pre deti v tejto vekovej kategórii. Melódie využité v piesňach sú jednoduché, ľahko opakovateľné a hlavnekopírujú rytmus anglického jazyka, zdôrazňujú rozdielnosti, rôznorodosti niektorých zvukov, hlások a intonácie reči. Spôsob, akým sú jazykové štruktúry prezentované, je veľmi prirodzený, pozitívny, ba priam až "nákazlivý" a poslucháčov vyzýva, aby sa pridali a núti ich zopakovať predstavované časti jazyka. V ďalších krokoch sa dôkladne zopakuje a utvrdzuje.

Dôležitá je skutočnosť, že frázy a slová sú zopakované rôznou rýchlosťou, rôznou intonáciou, či hlasom, čo napomáha aj pomalším, integrovaným žiakom, prípadne žiakom so špeciálnymi potrebami lepšie rozpoznať slová a jazykové štruktúry.

Zároveň sú cvičenia koncipované tak, že nútia poslucháča zopakovať a imitovať, nielen výslovnosť a intonáciu, ale aj dynamiku a prednes reči.

Z hľadiska zostavenia cvičení je veľmi pozitívne fixná súslednosť jednotlivých častí: predstavenie jazykových štruktúr, precvičenie a utvrdenie učiva a precvičovanie s možnosťou vyhodnotenia.

Tým, že každá lekcia má pevnú štruktúru: predstavenie témy a slovnej zásoby (expozícia), precvičovanie, pesnička a hra (upevnenie) spĺňa metodické pravidlá učenia a učenia sa, kde sa prechádza od expozície, precvičovania a upevnenia učebnej látky. Pevná štruktúra zároveň podporuje detskú potrebu rituálov a pevných pravidiel.

V značnej miere Genki English využíva metódu TPR (Total Physical Response), t.j. zapojenie pohybu celého tela spolu s rečou, čo je veľmi aktivizujúce a motivujúce nielen pre žiakov mladšieho školského veku. Hlavne v témach, ako sú pokyny, orientačné strany (vľavo, vpravo), časti tela, dokonca aj v uvedení osobných zámien v jednotnom a množnom čísle.

Socio-kultúrne aspekty

V dnešnej dobe sa veľmi dbá na prepojenie učiva a upevnenie medzpredmetových vzťahov a kultúrne zvláštnosti a odlišnosti. Témy používané v tomto projekte sú použiteľné aj na hodinách CLIL, v prepojení s predmetmi, ako sú prírodoveda, hudobná výchova, telesná výchova, matematika, vlastiveda a etická výchova.

Treba určite vyzdvihnúť predstavenie pravidiel slušnosti, ktoré sú každodennou skutočnosťou každodenného života v reálnom svete. Sú to frázy na to, ako si niečo vypýtať, ako slušne odmietnuť, predstaviť sa a poďakovať. Všetky používané frázy sú znovu predstavené v prirodzených kontextoch a ľahko zapamätateľné hlavne cez pesničky, ktoré sú v každej téme. Takisto je uvedená aj téma Halloweenu a Vianoc. Práve tieto sviatky sa úplne inak oslavujú v našej krajine a v anglicky hovoriacich krajinách a preto je nevyhnutné ich zaraďovať do učebnej látky, znovu s patričným porovnaním s našimi zvykmi.

Ďalšie časti softvéru: MP3 verzie a doplnkové materiály: Imagination Sheets, Workbooks, Lesson Plans, Black&White Mini Cards

Workbooks sú vlastne pracovné zošity, ktoré veľmi výstižne overujú slovnú zásobu z prebratých lekcií. Sú zostavené ako portfóliá, kde si žiaci buď samostatne alebo na hodinách overujú osvojené učivo, prípadne prichádzajú na to, v čom sa ešte treba zlepšiť. Sú veľmi stručne a jasne koncipované, každá lekcia je na jednej strane, kde je napísaná pesnička, ktorú si môžu žiaci zopakovať a potom zopakovaná slovná zásoba, kde sa už kladie dôraz aj na zručnosť písania a čítania. Tieto pracovné listy môžu byť použité ako domáca úloha alebo spoločná práca na hodinách.

Imagination sheets sú materiály určené na utvrdenie učiva, či už v domácej príprave, alebo spoločne na hodinách. Tu by som chcela veľmi vyzdvihnúť kreativitu a originalitu cvičení, kde majú žiaci naozaj možnosť výberu a viacerých možných odpovedí, čo upevňuje akceptovanie viacerých názorov a jedinečnosti žiakov a napomáha v osobnostnom rozvoji a sebavedomí a svetonázoru. Napríklad cvičenie, kde si deti môžu dokresliť na pizzu rôzne ingrediencie a prílohy na vytvorenie jedla podľa vlastnej chuti a predstavivosti. Dá sa tu veľmi dobre pracovať nielen s jazykom, ale aj s rozvojom osobnosti detí, kde napríklad žiaci posúdia, že niektoré kombinácie nie sú akceptovateľné (napr. pizza so zmrzlinou), prípadne by dobre nechutili, alebo by nás z nej mohlo bolieť brucho. Týmto sa žiaci učia sebahodnoteniu a hodnoteniu iných, ako aj kritickému zhodnoteniu iných ako svojich výtvorov. Takisto aj riešenie pocitov, kedy je človek smutný a šťastný a takisto aj prečo je to tak.

Učebné plány (Lesson plans) sú rozdelené podľa obtiažnosti pre začiatočníkov alebo mierne pokročilých mladšieho školského veku. Veľmi jasne a zreteľne popisujú postup práce učiteľa, kde sa kladie dôraz na warm-up ("rozcvička"), predstavenie nových fráz, pesničku, hru a precvičenie naučeného. Každá nasledujúca hodina začína zopakovaním predošlej, čím sa dodržiava zásada opakovania a upevňovania predstaveného učiva.

Genki Phonics je postup určený na pomoc v rozvíjaní zručnosti čítania. Je to metóda, ktorá sa často využíva v anglicky hovoriacich krajinách na zjednodušenie a ujasnenie jednotlivých zvukov, pretože v angličtine sa veľmi líši grafické zobrazenie so zvukovým prejavom prečítaného textu. Je to problém nielen pre rodených hovoriacich, ale aj pre učiacich sa v iných ako anglicky hovoriacich krajinách. Učiteľom na slovenských školách je Phonics ešte pomerne novým prístupom k rozvíjaniu zručnosti čítania. (Poznámka Genki.sk: Metóda Genki Phonics je súčasťou obsahu Genki workshopov).

Čo sa týka MP3 verzií a pesničiek, ktoré sú v každej jednej z lekcií, tieto sú využiteľné aj bez použitia software, ako samostatný materiál, čo je veľkou výhodou hlavne na hodinách, kde nie je prístup k počítačom.

Záver

Genki English je veľmi pozitívny a motivujúci program na výučbu anglického jazyka. Sústreďuje sa na rozvoj komunikatívnej kompetencie v rámci tém danej vekovej skupiny pomocou piesní, rytmu a cvičení, ktoré sú pre deti zábavné, povzbudzujúce a aktivizujúce. Sú vhodné aj pre žiakov, ktorí sú úplní začiatočníci, ale aj mierne pokročilí, ako aj pre integrovaných žiakov, prípadne tých so špeciálnymi potrebami.

Tento program pokrýva slovnú zásobu a gramatické štruktúry, ktoré sú súčasťou kurikula výučby angličtiny aj na slovenských školách, s rozdielom, že obsah je podaný formou, ktorá je zábavná a aktivizujúca. Dôvodom je, že Genki English zapája metódy, ktoré sú aktivizujúce (ako napr. TPR, využitie hudby a rytmu), a tým prepája jazykové zručnosti s pohybom. Počítačový software k metóde svojou pevnou štruktúrou cvičení jednotlivých lekcií umožňuje žiakom získať istotu v osvojení si výslovnosti a pojmov novej slovnej zásoby, ako aj jej využitia v krátkych vetách alebo dialógoch. Chytľavé melódie a jednoduché texty umožňujú žiakom naučiť sa používať a osvojiť si danú látku. Pomocou hier si dokážu sami skontrolovať a zopakovať naučené.

Učiteľom pri ich práci napomáha aj využitie kartičiek s obrázkami slovnej zásoby z lekcií, jasne popísané učebné plány, ako aj pracovný zošit vo forme portfólia, kde sa žiaci môžu skontrolovať a zhodnotiť. Imagination sheets podporujú kreatívne myslenie, originalitu a jedinečnosť každého z detí. Dajú sa využiť aj na rozvoj kritického myslenia a sebahodnotenia. Program sa dá využiť aj bez použitia počítača, keďže sú dostupné aj MP3 verzie na počúvanie pesničiek a tým sa dajú pesničky použiť aj ako doplnkový materiál.

English Summary

Genki English is a very positive and motivating program for teaching English as a second language for very young and young learners. It focuses on the development of communicative competence in terms of the topics suitable for children through the songs and rhythm, and contains exercises full of action, enthusiasm and fun. The program is suitable for beginners and elementary level of proficiency as well as for the integrated students and the students with special needs. It covers vocabulary and grammar chunks which belong to the curriculum of English classes in Slovak schools with a difference that the form of providing the content is very entertaining and activating. The reason is that Genki English involves methods based on action and body movements (Total Physical Response, music and rhythm) and it connects language skills with the movement which is very natural especially for children. The software has a fixed structure of exercises within the topics and that enables the pupils feel safe when acquiring not only the pronunciation and notions of the vocabulary, but also its use in short sentences or dialogues. Catchy tunes and easily remembered texts make children learn and use the given content. Through the offered games they are able to check themselves and review the language structures.

Teachers are provided with the flashcards to the given topics, clearly described lesson plans as well as workbooks in a form of portfolio. Thus, the children can assess their progress and a teacher gets feedback. Imagination sheets support creative thinking, originality and uniqueness of each individual child. They can be used also for development of critical thinking and self-assessment. The program can be also used without computers due to MP3 versions of the songs and thus they can be used also as additional materials.

Language is a part of the culture. Genki English is a universal program for English learners all over the world and therefore, it lacks the peculiarities and differences which should be pointed at, e. g. between the Slovak culture and culture of English speaking countries. Therefore, when introducing the program in the Slovak environment it seems essential to bring to some lessons necessary vocabulary and descriptions (e. g. topics: Where are you from? Can you speak...? Halloween and Christmas) put the stress on the differences, explain them and thus teach children to understand and accept not only foreign language but also its culture (GenkiEnglish.eu note: Genki English Software Pack with Handfile is especilly designed for Slovak schools and teachers including Slovak fragments; same in Czech version).

 

READ IN ENGLISH

3 Short

25.10.2013 18:59
  DID U KNOW...? In the English language, there is a new word...

Multifunctional Story

15.12.2012 17:31
  Do you know anybody who does not like story telling? I don´t....

A Few Christmas Traditions

12.12.2012 18:37
  First decorated Christmas tree appeared in Germany in the...

Did you know...?

07.11.2012 18:58
  The opposite sides of a dice cube always add up to...

What is a palindrome?

07.11.2012 18:30
  Palindromes are words or phrases that read the same in both...