Z pokynov Ministerstva školstva pre výučbu cudzích jazykov

 

Vybrali sme pokyny, na ktoré máme rovnaký názor.

 

1) Pri vyučovaní cudzieho jazyka venujte pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú napr.:

 • tvorba myšlienkových máp,
 • projektové vyučovanie,
 • obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL),
 • kaskádová metóda učenia a vyučovania,
 • metóda učenia sa na stanovištiach,

2) V nižších ročníkoch využívajte najmä lingvomotorickú metódu – TPR (Total  Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy.

3) Vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh.

 

Naše odporúčania

 

Materským, základným, stredným, osemročným a bilinguálnym školám odporúčame  prihlásiť na súťaže:

 

JAZYKOVÝ KVET - LANGUAGE FLOWER

 

"Jazykový kvet" je celoslovenská akreditovaná súťaž v prednese poézie&prózy a v dráme v rôznych cudzích jazykoch pre vekové karegórie od 4 do 19 rokov.

 

Prihlásením sa do súťaže "Jazykový kvet" a následnou prípravou na súťaž môžete:

 • zvýšiť záujem žiakov o jazyky,
 • podporiť rozvoj jazykových zručností žiakov: čítanie pri výbere a nácviku súťažného príspevku, počúvanie a hovorenie pri prednese a predvedení príspevku a pri vetve „Vlastná tvorba“ aj písanie,
 • rozvíjať kreativitu žiakov v cudzom jazyku,
 • podporovať osobný motivačný faktor žiakov,
 • podporovať rozvíjanie schopností žiakov zapájať sa do tímovej práce, tvorby projektov, tolerancie, akceptácie schopností súpera,
 • vytvárať zážitkové asociácie s jazykom, atď.

Prihlášky a informmácie nájdete tu.

 

Jazyková štafeta jazykovevzdelavanie.sk

 

JŠJV Je súťaž pre trojčlenné družstvá bez vekového obmedzenia zameraná na aktívne použivanie slovnej zásoby, gramatiky a rozvoj komunikačných schopností.

 

Súťaž prebieha aktívnou formou spojenou s pohybom, okrem jazykových zručností rozvíja aj osobnostné schopnosti tímovej spolupráce a zdravej súťaživosti, zážikové prepojenie jazyka a hry.

 

Prihášky a ďalšie informácie nájdete tu.

 

 

KRAJINA JAZYKOV – LANGUAGE LAND

Prvá medzinárodná prezentačno-predajná jazyková výystava

 

Špecificky zameraná výstava na oblasť cudzích jazykov určená pre širokú verejnosť bez vekového obmedzenia a odborné jazykové subjekty.

Súčasťou výstavy je aj oslava Európskeho dňa jazykov Nitra.

 

Školám poskytujeme možnosť získať pozvánku na voľný vstup na výstavu.

Učiteľom poskytujeme možnosť prezentovať sa s jazykovou témou v prednášacej sekcii výstavy a získať cesrtifikát o účasti.

 

Informácie o výstave a možnostiach účasti nájdete tu.

 

 

Jazkovým školám odporúčame zapojiť sa do ocenenia „NAJ Jazyková škola Slovenska“

 

Ocenenie „Naj JŠ SR“ je ocenenie každoročne udeľované najlepšej jazykovej škole nielen z hľadiska odbornej poroty, ale aj z hľadiska študentov jazykových škôl.

Kandidátov na dané ocenenie môžu navrhovať samotné školy, študenti, bývalí študenti. Z kandidujúcich škôl sú následne zvolené nominované jazykové školy, ktoré postupujú aj do hlavného verejného hlasovania.

Cieľom každej jazykovej školy by mala byť predovšetkým spokojnosť študentov svýučbou, formou vedenia kurzov, schopnosťami zvoliť individuálny prístup ku študentom, dosiahnutými výsledkami, prostredím školy a pod..

Hlasovanie verejnosti je považované za dôležitú polovicu procesu udelenie tiutlu „NAJ Jazyková škola Slovenska“.

 

Informácie o ocenení NAJ JŠ SR nájdete ru.