Zmluva o vypracovaní prekladu - vzor

 

 

DODÁVATEĽ

Meno a priezvisko / Firma: ..........................................................................

Adresa: .....................................................................................................

Telefón: ................................................... E-mail: ......................................

IČO: ......................................................... DIČ:........................................

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

OBJEDNÁVATEĽ

Meno a priezvisko / Firma / organizácia: ........................................................

Adresa: ........................................................................................................

Telefón: ................................................... E-mail: ........................................

IČO: ......................................................... DIČ:............................................

(ďalej len ako "objednávateľ")

 

uzatvárajú túto zmluvu o vypracovaní prekladu 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1) Dodávateľ sa zaväzuje dodať v dohodnutom termíne správny preklad textu popísaného v nasledujúcich bodoch: 

a) Názov textu: ....................................................................

b) Zdrojový jazyk: ................................................................

c) Cieľový jazyk: .................................................................

d) Rozsah: .........................................................................

e) Použitie prekladu: ........................................................... 

 

II. Povinnosti dodávateľa 

 

1) Dodávateľ považuje všetky informácie obsiahnuté v zdrojovom texte a jeho preklade za prísne dôverné a zachová o nich úplnú mlčanlivosť. Za žiadných okolností ich nepoužije na úkor objednávateľa. 

 

III. Povinnosti objednávateľa 

 

1) Zdrojový text, ktorý objednávateľ dodá dodávateľovi, musí byť terminologicky a jazykovo zrozumiteľný a musí mať čitateľnú a prehľadnú podobu. Ak zdrojový text nebude spĺňať tieto požiadavky, dodávateľ neručí za správnosť prekladu a nenesie zodpovednosť za prípadné priame a nepriame škody, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku nesprávneho prekladu. 

2) Objednávateľ oznámi dodávateľovi účel prekladu. Ak objednávateľ neuvedie účel použitia prekladu, dodávateľ doručí preklad s cieľom využitia na poskytovanie informácií. 

Ak následne objednávateľ použije preklad na iný účel, ako podľa tohto bodu alebo bodu I./e), nenesie dodávateľ zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré objednávateľovi týmto krokom vzniknú. 

 

IV. Formát překladu 

 

Objednávateľ a dodávateľ sa dohodnú na formáte prekladu. Ak nie je dohodnuté inak, bude preklad dodaný elektronickou formou v čistopise v MS Word. 

1) Normostranou (NS) sa rozumie 1 800 znakov vrátane medzier (t .j. 30 riadkov po 60 úderov). Nadpisy a nedokončené riadky sú považované za celé riadky. Nedokončená normostrana sa považuje za celú normostranu. 

2) Pokiaľ je preklad účtovaný počtom zdrojových slov, pod zdrojovým slovom sa rozumie slovo v pôvodnom texte určenom na preklad. 

 

V. Konzultácie a pomocné materiály 

 

1) Pokiaľ sa jedná o preklad náročného textu z hľadiska terminologického alebo tématického, vyhradzuje si dodávateľ právo na priebežné konzultácie s objednávateľom a nahliadnutie na súvisiace texty, audio a video záznamy, apod., pokiaľ sú dostupné. Vylepšenia v rámci štylistiky, či odsúhlasenie špecifickej terminológie sa nepovažujú za nedostatky prekladateľskej služby. 

2) Dodávateľ môže za úšelom uvedeným v  V./1), kontaktovať:

Meno: ........................................................................ Tel.: .....................

Kontaktná adresa:....................................................... E-mail:................... 

3) Ak nie je dohodnuté inak, dodávateľ vráti objednávateľovi originál textu a všetky pomocné materiály, ktoré od neho obdržal pri odovzdaní prekladu. 

 

VI. Platobné podmienky 

 

1)     Zmluvná cena zahŕňa odmenu za dodanie prekladu a za prevedenie korektúry a je stanovená podľa cenníka služieb uverejneného na stránke dodávateľa. 

2) Zmluvná cena za jednu NS ......., slovom: .......................... EUR. (Zmluvná cena za 1 zdrojové slovo .........., slovom .............................. EUR.) 

3) Ak nie je vopred dohodnuté inak, bude cena za preklad uhradená ku dňu splatnosti faktúry vystavenej dodávateľom. Dodávateľ má právo ponechať si preklad aj originál textu až do okamihu, kedy objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu v plnej výške. 

4) V prípade omeškania platby sa pripočíta 1% (jedno percento) celkovej dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

VII. Dodacia lehota 

 

1) V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi preklad v dohodnutom termíne, zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi penále vo výške 1% (jedno percento) z celkovej zmluvnej hodnoty prekladu za každý započatý týždeň omeškania. Táto čiastka je splatná v deň odovzdania prekladu. 

Tento bod sa nevzťahuje na situácie mimo kontroly dodávateľa, ako napr. úraz, nemoc, živelná pohroma apod.. 

Bežné množstvo vyhotovované za jeden pracovný deň je 10 (desať) normostrán. 

2) Preklad textu bude pripravený na odovzdanie objednávateľovi: .................... . 

 

VIII. Vlastnícke práva 

 

Výhradným vlastníkom prekladu a práv súvisiacích s jeho používaním sa stáva objednávateľ v okamžiku uhradenia celého honoráru dodávateľovi. 

 

IX. Odstúpenie od zmluvy 

 

1) Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi: 

a) v prípade, že dodávateľ do momentu stornovania nezahájil prácu na preklade alebo jej prípravu, stornovací poplatok vo výške 10 % (desať percent) z celkovej zmluvnej ceny prekladu. 

b) v prípade, že dodávateľ prácu na preklade už začal, honorár za už vykonanú prácu podľa rozpracovaného prekladu (ten bude odovzdaný objednávateľovi), všetky preukázateľné náklady spojené s s prácou na preklade alebo jej prípravou a stornovací poplatok vo výške 10% (desať percent) z celkovej zmluvnej ceny prekladu. 

Celková čiastka je splatná do 5 (piatich) dní odo dňa stornovania. V prípade omeškania platby sa pripočítava 1% (jedno percento) z dlžnej sumy za každý aj započatý deň omeškania. 

2) Obe strany majú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, v prípade, že druhá strana poruší zmluvné podmienky. 

 

X. Zvláštne dojednania

 

.....................................................................................................................

................................................................................................................................. 

XI. Záverečné ustanovenia 

 

1) Tato zmluva nadobúda platnosť v okamžiku podpisu oboma zmluvnými stranami. Môže byť menená a doplňovaná len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

2) Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

3) Vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené, sa zmluvné strany riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky. 

4) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a je im vo všetkých bodoch jasná a zrozumiteľná. 

 

V ................ dňa ..........                V ................ dňa ..........

 

.........................................            ............................................

Podpis a pečiatka objednávateľa      Podpis a pečiatka dodávateľa

 

Zmluva na stiahnutie v PDF.