Zlatý fond denníka SME

http://zlatyfond.sme.sk

Slovanský národopis

Pavol Jozef Šafárik

Digitalizátor : Viera Studeničová, Michal Garaj, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Daniela Kubíková, Andrea Kvasnicová, Zuzana Šištíková, Robert Zvonár, Daniel Winter, Pavol Tóth, Alena Kopányiová

Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/


Obsah

Pôvodná publikácia
Předmluva
Úvod
§ 1. Rozdíl plemen a kmenův
Částka I. Jazyk slovanský
§ 2. Rozřadění nářečí slovanských
§ 3. Návod
Oddíl I. Mluva jihovýchodní
§ 4. Pole, znaky a řeči
Hlava I. Řeč ruská
§ 5. Pole, znaky a nářečí
§ 6. Nářečí velkoruské
§ 7. Podřečí novohradské
§ 8. Nářečí maloruské
§ 9. Nářečí běloruské
Hlava II. Řeč bulharská
§ 10. Pole, znaky a nářečí
§ 11. Nářečí církevní čili cyrilské
§ 12. Nářečí bulharské
Hlava III. Řeč illyrská
§ 13. Pole, znaky a nářečí
§ 14. Nářečí srbské
§ 15. Nářečí chorvatské
§ 16. Nářečí korutanské
Oddíl II. Mluva západní
§ 17. Pole, znaky a řeči
Hlava I. Řeč leská
§ 18. Pole, znaky a nářečí
§ 19. Nářečí polské
§ 20. Podřečí kašubské
Hlava II. Řeč česká
§ 21. Pole, znaky a nářečí
§ 22. Nářečí české
§ 23. Nářečí uhersko-slovenské
Hlava III. Řeč lužickosrbská
§ 24. Pole, znaky a nářečí
§ 25. Nářečí hornolužické
§ 26. Nářečí dolnolužické
Hlava IV. Řeč polabská
§ 27. Připomenutí
§ 28. Nářečí drevanské
Částka II. Jazykové cizí
§ 29. Indoevropejští
§ 30. Severané
Přídavky
Přehled národův kmene slovanského léta 1842
Vzory slovanských nářečí
I. Velkorusky
II. Malorusky
III. Bělorusky
IV. Starobulharsky
V. Bulharsky
VI. Srbsky
VII. Chorvatsky
VIII. Korutansko-slovensky
IX. Polsky
X. Česky
XI. Uhersko-slovensky
XII. Hornolužicky
XIII. Dolnolužicky
XIV. Drevansky
Výklad místních jmen
Výklad zkracování
Připomenutí
Omyly na mapě

Pôvodná publikácia

[1] Pavel Josef Šafařík. Slovanský národopis. Československá akademie věd. Praha. 1955. 288. Hana. Hynková. pripravila na vydanie. . Josef. Hůrský. spolupracoval. . Luboš. Řeháček. spolupracoval. . Dr. Jaroslav. Kramařík. vedecký redaktor. . Dr. Olga. Adamová. zodpovedná redaktorka. .

Bibliografické poznámky

Pavel Josef Šafařík: Slovanský národopis

Československá akademie věd — Ústav pro ethnografii a folkloristiku

Klasikové vědy — sekce filosofie a historie

Předmluva redakce ke čtvrtému vydání

Čtvrtým vydáním „Slovanského národopisu“ dostává se do rukou našeho čtenářstva významné dílo naší vědy, dílo vpravdě obrozenecké a klasické, jež neprávem bylo v nedávné minulosti zařazeno do starého arsenálu jako mnoho jiných starších pokrokových děl. A přece, jak je dnes, více než po stu letech, Šafaříkův „Slovanský národopis“ dílem živým a jak velikou úctu v nás vzbuzuje, co stále nového nám dává! Ne pouze svým, na tu dobu pracně sebraným materiálem o slovanských sídlech, ale především přístupem k tak složitým otázkám, jakými jsou otázky jazykové a národnostní. V tomto ohledu znamenalo Šafaříkovo dílo vskutku tvůrčí přínos a bylo také tak oceněno předními učenci současné doby, především pak ruskými. I politický dosah jeho byl nezměrný; pro boj utlačovaných Slovanů především tím, že znamenal neobyčejně mnoho pro pochopení významu Slovanů v Evropě vůbec. Při všem Šafaříkově zápalu pro věc Slovanů je to však dílo nanejvýš kritické, nijak nezatížené jednostranně nacionalismem, psané s plným zaujetím pro pravdu. V tom se jeví Šafařík věrným žákem Dobrovského, s nímž vytváří základ k velikým tradicím studia Slovanů, které u nás dosáhlo v osobě Lubora Niederla v pozdější době pak světové pověsti.

Toto nové vydání Šafaříkova „Slovanského národopisu“ je textově shodné s posledním vydáním, t. j. vydáním třetím z r. 1849. Je opatřeno místopisnými, filologickými a literárně historickými poznámkami, aby se čtenář mohl řádně orientovat. Dále jsou k němu připojeny studie o filologické a ethnografické práci Šafaříkově na „Slovanském národopisu“ a podrobné práce o vzniku kartografického vyjádření slovanských sídelních oblastí — „Slovanského zeměvidu“. Všechny poznámky a příspěvky nemají ovšem za úkol Šafaříkovo dílo nijakým způsobem korigovat nebo doplňovat, ale přiblížit je dnešnímu čtenáři co možná nejvíce.

Jaroslav Kramařík s redakčním kruhem

Ediční poznámky

Za základ nového vydání Šafaříkova Slovanského národopisu jsme vzali třetí vydání tohoto spisu z r. 1849, jakožto poslední vydání pořízené za života autorova a autorem samým edičně připravené, při čemž ovšem přihlížíme i k variantám vydání předchozích. Nejvíce se od textu posledního vydání liší text prvního vydání díla z r. 1842; v druhém vydání, jež se od třetího odlišuje jen nepatrnými změnami, byla provedena již celá řada oprav. Podstatnější odchylky mezi prvním a druhým vydáním Šafařík přehledně shrnul v čtyřstránkovém doplňku k prvnímu vydání, který vyšel pod názvem „Přídavky a opravy k prvnímu vydání Slovanského národopisu od P. J. Šafaříka. V Praze 1842. 12°“. V našem vydání jsou varianty prvého a druhého vydání, pokud nejde o tiskové chyby nebo pravopisné nedůslednosti Šafaříkovy, ve všech případech uvedeny v poznámkách pod čarou: příslušné odchylné místo označujeme hvězdičkou (křížkem) a pod čarou uvádíme patřičné znění prvého nebo druhého vydání.

Text díla ponecháváme v tomto vydání po stránce gramatické, lexikální i stylistické v původním Šafaříkově znění, které je i dnešnímu čtenáři ostatně plně srozumitelné, takže nepotřebuje ani vysvětlivek. Provedli jsme pouze vnější úpravu pravopisnou, při níž jsme se řídili zásadami dnešního českého pravopisu. Ke starému pravopisu Šafaříkovu přihlížíme jen v případech, kdy toho povaha příslušného Šafaříkova výkladu přímo vyžaduje, a to vždy s náležitou poznámkou pod čarou.

Cizí jména vlastní, uváděná Šafaříkem v textu, ponecháváme v jeho transkripci (ovšem s případnými pravopisnými úpravami, jako v místo w, ou místo au a pod.), řídíce se tu rovněž třetím vydáním z r. 1849; pod čarou pak uvádíme případné varianty, a pokud je toho třeba, také dnes obvyklý přepis nebo vysvětlení. Nejednotnosti v přepisu cizích jmen vlastních, zejména zeměpisných, si byl Šafařík sám vědom a upozornil na ni již ve své předmluvě.

Rovněž Šafaříkovu transliteraci ukázek lidové poesie slovanských národů ponecháváme v původní podobě, neboť je dokladem jeho filologických znalostí i tehdejší transliterační techniky. Také výrazy z jednotlivých slovanských jazyků, uváděné v textu jako příklady, jsou v tomto vydání zachovány v jeho přepise (s případným uvedením patřičné podoby podle dnes přijatých transliteračních zásad, pokud je toho třeba).

Tiskové chyby, uvedené i neuvedené, jichž je v původním tištěném textu knihy celá řada a jsou vesměs ostatně jasně patrné, jsme v tomto vydání náležitým způsobem opravili (vesměs bez jakýchkoli poznámek).

Vlastních Šafaříkových poznámek je v textu třetího vydání jen málo; vyskytují se vůbec jen v druhé příloze nazvané Vzory slovanských nářečí (obdobně je tomu i u vydání předchozích). Jsou označeny hvězdičkou nebo arabskými číslicemi s obloučkem, jak je označil Šafařík sám, na př. ¹), a je jich vesměs použito k vysvětleni a překladu některých méně srozumitelných slov z jednotlivých slovanských jazyků.

Pokud jde o typografickou úpravu knihy, zachováváme podle možnosti původní úpravu Šafaříkovu.

Kritický komentář (zvl. k problematice ethnogenese) by vyžadoval široké spolupráce nejpřednějších odborníků a zdaleka by přesáhl rámec našich edičních možností. Naše snahy o vypracování poznámek a připomínek usilují pouze o to, aby čtenář s běžně dostupnými mapami našel Šafaříkem uváděné obce, města či řeky, potoky, hory atd. Jde tedy o poznámky, jež jsou toliko vysvětlujícího charakteru a slouží k orientaci čtenáře na mapách. Topografické poznámky, značené arabskými číslicemi, se týkají takových míst, kde předpokládáme u čtenáře nebezpečí omylu nebo jež se na běžných mapách těžko zjišťují. Používáme pro ně jednolitého schematu a zkratek. Tak na př. odkaz u obce Beheň je Böhönye (Kaposvár, SZ — Maďarsko) — M. Znamená to, že maďarsky se tato obec jmenuje Böhönye, že leží severozápadně od města Kaposváru v Maďarsku. Značka M znamená, že bylo použito mapy, která pod značkou M je uvedena v seznamu map na str. 180 — 181.

V případech, kde nebyla zjištěna změna ani rozdíl mezi Šafaříkem citovaným místním názvem a mezi nyní používaným názvem, je pouze v závorce uvedeno zeměpisné určení hledaného místa zpravidla podle světových stran. Na př. na str. 23 Šestakovo. Ve vysvětlivce je pouze (Kirov, SV — RSFSR) — E. T. zn.: dnešní název je Šestakovo, leží severovýchodně od Kirova v Ruské sovětské federativní socialistické republice. V případě velkých měst, řek nebo všeobecně známých míst přirozeně toto zeměpisné určení uváděno není.

Při použití map jsme vycházeli ze zásady označovat a určovat hledaná místa na mapách nejnovějších a dostupných. Tam, kde nebylo možno získat podrobné mapy nové nebo když některé názvy na těchto mapách chyběly, bylo použito i Šafaříkových mapových konceptů a starších map ze Šafaříkovy pozůstalosti. Když jsou uváděny dvě mapy jako prameny, je pro orientaci základní mapa první. Druhá je uváděna většinou proto, že orientačními body byla zvolena města nebo řeky, jejichž názvy byly pozměněny, nebo proto, že identifikace byla provedena na základě starých map s použitím směřování podle větších měst, jak jsou na mapách nových.

Zásadně byly všechny počeštěné nebo jinak Šafaříkem pozměněné či již zastaralé názvy převedeny do jazyka používaného v daném státě, kde osada, město, řeka, pohoří a j. leží. Protože však Šafařík velmi často uvádí mnoho zcela malých obcí, osad a dokonce samot, nebylo vždy možno opatřit si tak podrobné nové mapy a lexikony obcí s dnešními názvy a bylo v těchto případech nutno použít dostupných map z nedávné doby, příp. z doby před 2. světovou válkou. Tam, kde nebylo možno určitou obec najít na nových mapách, na mapách v Šafaříkově mapové sbírce, ani na jeho vlastních mapových konceptech, mohla být v několika případech uvedena lokace jen podle Šafaříkova Zeměvidu. Asi ve dvaceti případech se nám identifikace místa nepodařila i při vyčerpávajícím použití mapových příruček, které jsme měli k disposici.

Poznámky ke správnímu rozdělení většinou neuvádíme pro složitost popisu vymezení správních celků, vzhledem k častým změnám a z nedostatku podrobných pramenů. V přílohách podáváme správní rozdělení některých zemí, jaké bylo za Šafaříka.

Také literárně historické poznámky jsou výhradně informativního rázu a nekladou si za cíl kriticky komentovat Šafaříkův výklad. Sloužíce k orientaci širokých čtenářských vrstev, konkretisují po stránce bibliografické Šafaříkovy odkazy, případně podávají vysvětlení tam, kde je toho bezprostředně zapotřebí (na př. upozorňují na dnes obvyklý a všeobecně přijatý způsob přepisu osobních jmen, pokud se liší od přepisu Šafaříkova, nebo vysvětlují význam některých dat, které Šafařík udává bez bližšího výkladu a pod.).

Poznámky topografické vypracovala H. Hynková. (Použila k tomu i originálních mapových kreseb Šafaříkových a j. kartografického materiálu, který připravil J. Hůrský v Kabinetu pro kartografii ČSAV.)

Literárně-historické a filologické poznámky zpracoval L. Řeháček.

Seznam map a jejich značky, jak jich bylo použito v topografických poznámkách

A1 Politická mapa Lidové republiky Albánie, 1 : 1 000 000, autoři Dr Karel Kuchař a Dr Jaromír Janka, Orbis n. p., Praha 1952.

A2 Regno d’ Albania, 1 : 300 000, Istituto geografico de Agostini, Novara 1927 — 1938.

AA Andrés Allgemeiner Handatlas in 126 Haupt- und 137 Nebenkarten, A. Scobel, Leipzig, 1899.

AO Politicko-hospodářský atlas světa, Orbis, Praha 1952.

Č1 Súbor map krajov ČSR, 1 : 200 000, Státní zeměměř. a kartograf. ústav, Praha.

Č2 Přehledná mapa Československé republiky, 1 : 750 000, (Fastr) Praha.

B1 Narodna republika Bălgarija, 1 : 400 000.

B2 Karta na Bălgarija, 1 : 1 000 000, Sofija.

B3 Karta knjažestva Bolgarii i pograničnych s nim zemeľ.

E Podrobná politická mapa Evropy, 1 : 4 000 000, autoři K. Kuchař a J. Janka, Orbis, Praha 1952.

I [Rakousko-uherská mapa Terstského okolí, 1 : 576 000].

J1 Karta izdanja Vojnog geografskog instituta, 1 : 100 000, Beograd.

J2 Federativna ljudska republika Jugoslavija, 1 : 1 500 000, Selan, Ljubljana, 1949.

J3 Mali zemljovid Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1 : 1 000 000, A. Franović Gavazzi, Zagreb.

L Srbové v Horní a Dolní Lužici, sestavil Adolf Černý, 1905 (v Ottově naučném slovníku).

M Politická mapa Maďarské lidové republiky, 1 : 1 000 000, Orbis, Praha, 1953.

N Politická mapa Německa, 1 : 1 000 000, Orbis, autoři K. Kuchař a J. Janka, Praha, 1952.

P1 Politická mapa Lidové republiky Polské, 1 : 1 000 000, Orbis, Praha, 1953.

P2 Mapa Polski, vydal Wojskowy instytut geograficzny sztabu generalnego, 1 : 500 000, 1947.

PA Příruční atlas SSSR, red. Dr R. Turčín, podle mapové části Velké sovětské encyklopedie, svazku SSSR, vyd. Svět sovětů, Praha 1952.

R Politická mapa Lidové republiky Rumunské, 1 : 1 000 000, Orbis, Praha 1953.

Ra1 Karte der Republik Öesterreich, 1 : 500 000, Wien 1951.

Ra2 Generální mapa Rakousko-Uherska, 1 : 200 000.

Ra3 Speciální mapa Rakousko-Uherska, 1 : 75 000.

Ř1 Politikos chartés tés Elladas, 1 : 600 000, Kartografický ústav, Praha, 1950.

Ř2 Aiaglyfos morté Ellados, 1 : 1 100 000, Athenai, 1938.

S Zemljevid slovenskega ozemlja, 1 : 200 000, Matica Slovenska, Ljubljana, 1921.

Š Slovanský zeměvid Pavla Josefa Šafaříka.

ŠSM Mapové koncepty a různé mapy z pozůstalosti P. J. Šafaříka.

ŠR Speciaľnaja karta zapadnoj časti Rossijskoj imperii (vypracovaná pod vedením generálporučíka Šuberta), 1 : 420 000 (60 listů), S. Peterburg, 1832.

T1 Türkei, 1 : 1 000 000, Berlin, 1941.

T2 Türkei, 1 : 2 000 000, Uebersichtskarte, 1941.

TA The Times Survey Atlas of the World, J. G. Bartholomew, London, 1922.

Kromě vyjmenovaných map byly použity lexikony obcí v Čechách a na Moravě, na Slovensku a v býv. Uhrách a pro obce v Polsku Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, Wroclaw, 1951 (sestavil Stanislav Rospond), různá mírová memoranda, statistické přehledy a pod. i další mapy. Uvedený seznam nepředstavuje tedy výstižný soubor pramenů, nýbrž jen ta díla, v nichž bylo pátrání po nejasných nebo sporných topografických názvech úspěšné.

Předmluva

Před několika lety, vydávaje první oddělení svého spisu o slovanských starožitnostech,[1] zamýšlel jsem, jakž o tom ve předmluvě zmínka, dáti později na světlo dvoji historickou mapu, totiž pro každou dobu zvláštní, na níž by, co ve knize o sídlech starých Slovanův šíře a po sobě vyloženo jest, pospolu a názorně sestavené spatřovati se mohlo. Než přistoupiv po některé chvíli k vykonání oumyslu svého, brzo jsem shledal, že dotčené potřebě již jednou mapou, ovšem něco porozšířenější, dobře vyhověti se může a že na ten čas jiná mapa, jíž by se důkladnému poznání nynějšího stavu kmene slovanského, ohledem na sídla a jazyk jeho, napomáhalo, mnohem potřebnější jest, ježto zdařilé zkoumání starobylosti na dokonalé známosti nynějška zakládati se musí, kterážto známost mezi Slovany našimi v plnější míře bohužel ještě pořídku se nachází. Pročež poodloživ vydání historické mapy, v rukopisu již hotové, k jinému, snad příznivějšímu času, přistoupil jsem k vydání přítomného národopisného zeměvidu s krátkým vysvětlením.

Mapa tato vzrostla ze staviva, od několika let pomocí a přispíváním dobrých přátel, jimž za ochotné se mi v tom propůjčení srdečné díky skládám, pečlivě sbíraného, a sestavení jí nebylo vší obtíže a nesnáze prázdno. První obtíž povstala z míry. Chtěje všecko na jednom listu uměstiti, volil jsem míru dle možnosti velikou, s odloučením severu ve zmenšené míře do vedlejší mapky. Avšak i tou měrou, při větších slovanských zemích dosti pohodlnou, přišly vždy některé menší země a krajiny, a sice zrovna ty, jenž pro nás Čechoslovany nad jiné důležitější jsou, ke zkrácení, takže ani jmen měst na hranicích a osad jinojazyčních v poli nářečí v žádoucí ouplnosti na mapě pokládati, ani všech zvláštních názvův jednotlivých větví na příslušných místech vpisovati nebylo možné. Nedostatek tento jsem poněkud tím vynahraditi hleděl, že jsem ve knížce hranice jazykův a nářečí podle speciálních map zevrubněji popisoval, zvláštní národní a pokrajinské názvy všudy s pilností udával a jména cizích osad, v poli nebo sousedství našich nářečí hromadně skupených, ve přídavcích vyčítal. Podle toho navedení milovník této nauky snadno sobě sám ouplnější národopisnou mapu té země, na níž mu nejvíce záleží, zhotoviti může. Druhá obtíž vznikla tudy, že vyhýbaje se pracnému kreslení docela nové mapy a nevěda tehdáž nic o pařížské mapě Evropy od Andriveau-Goujona, míry téměř stejné s mou, za základ své práce obral jsem výkrojek z berlínské mapy Evropy od Reymanna, kterážto, jsouc dávno a dle starých pramenův sestavená, jak co do polohy některých, zvláště jižních zemí, tak co do jmen neslýchaně porouchaných s velikou prací ouplně předělána býti musila, neztrativši nicméně vždy, jako navzdor, některých patrných znakův svého původu. O jiných obtížích, jejichž nepohodlí jediné vydavatel sám pociťoval, schválně a rád mlčím, zvláště poněvadž se týkají věcí, které na povahu čili vnitřní cenu jak zeměvidu, tak i spisu jej sprovázejícího žádného vplyvu neměly.

Bylať pak hlavní pravidla, jimiž jsem se při sestavování této své mapy řídil, zkrátka tato: Při vymezování polí jazykův a nářečí v zemích smíšené lidnatosti brán ohled výhradně na mluvu lidu obecného čili sedlákův, vesničanův, jakož částky zvykle samorostlejší a stálejší, nikoli měšťákův, často pouhých buď příchozích, buď pobud, buď odrodilcův. Jen v nadbaltických a tureckých krajinách označena přítomnost tam Němcův, zde Turkův vyhražením větších měst; jinde, jako ku př. v Istrii a Dalmatech, kdež města z většiny zvlaštělá, anebo v Čechách, Moravě, Uhřích, illyrském království, kdež ona dílem zněmčelá jsou, toho pro nedostatek místa, též k odvarování obtížnosti v malování, naschvál zanedbáno. Jména měst a řek na mapě psána tak, jak kde v domácím nářečí znějí. V knížce toho tak přísně nešetřeno, v níž vůbec v tomto ohledu, avšak bez újmy věci, jakž se naději, zůstaly některé nedůslednosti a nerovnosti, budoucně snadno zamezitelné. Aby pak vydání tohoto dílce pro nedostatek nákladu nestalo se nemožným, byl jsem přinucen nade všecko šetřiti krátkosti. Snaha má směřovala především k vystavení celku, totiž souměrného snadně přehledného obrazu polohy a rozvětvení celého kmene slovanského uprostřed jiných kmenův plemene indoevropejského a severského: nikoli k tomu, abych o jedné nebo druhé větvi něco obšírnějšího a ouplnějšího podal, byť to i lehčí věc byla. Tudíž hlavní péče o zevrubní vymezení sídel; naproti tomu gramatické označování řečí a nářečí i vzhled na slovesnost přidány jen co podřízené vstavky k dodání větší jasnosti celku. Mýlil by se tedy velice a za cíl házel, kdo by tyto články přísným zákonem porovnávající gramatiky a historie literatury měřiti a dle toho posuzovati chtěl: toť zajisté nebyl oukol toho času; ačkoli tím vklouzlé snad do těchto stránek omyly zastírati naskrze nemíním. Z ohledu statistických udávek výslovně připomenouti musím, že jsem ode mnoha let nižádné pilnosti a práce nešetřil, abych se v tom ohledu největší možné buď jistoty, buď aspoň podobnosti ku pravdě dopídil. Pročež nebudou-li se mé počty lidnatosti všudy s běžnými, třebas za ouřední vydávanými, srovnávati, prosím čtenáře, aby toho příčiny jinde nehledal než tam, kdež jí jediné hledati sluší, totiž v povaze věci samé, nikoli v mé buď nedbě, buď lehkomyslnosti. Uměl bych o tom, jakož i o některých jiných věcech, mnoho i poučného i zábavného vypravovati, kdyby to sem náleželo.

Chovám naději, že má hojná, od mnohých let s velikou prací a nemalým nákladem sestavovaná sbírka speciálních národopisných map zemí od Slovanův obydlených, z níž tento spis krátký výtah jest, též zásoba k zeměpisnému jmenoslovu, pro obecenstvo a národní nauky se neztratí, nýbrž že někdy některému ze šťastnějších potomkův k vydání něčeho lepšího a ouplnějšího nad to, seč má síla byla, poslouží. Kopie mých jazykopisných map jednotných slovanských zemí, anobrž i celého Rakouska, ba Evropy, nacházejí se od několika let v rukou nejedněch mých přátel a známých, Slovanův i sousedův, jimž jsem je k žádosti jejich ochotně sděloval. Snad někdo z těchto, snad i někdo jiný, lepšími prameny, pomůckami, a zvláště prostředky k vydání vládnoucí, pobídnut jsa nedokonalostí tohoto mého pokusu, dáním na světlo podrobných jazykopisných map jednotných zemí veliké v této částce nauk potřebě naší vyhoví, jakož skutečně horlivý náš Šembera milou Moravu novou původní prací toho druhu ozdobiti oumysl má. Pokud se to[2] nestane, dověřuji se, že nepřijde nevhod poskytnuté zde obmezené světlo, neboť ne bez mračínek a zatmění, o předmětu veledůležitém, kteréž ostatně proto samé, chceme-li bez marnosti a chlouby vyznati pravdu, k onomu idylickému stavu čili obmezenému štěstí, jehož Slované pod sluncem požívají, nezle se hodí. Quod est, eo decet uti; et quidquid agas, agere pro viribus.

Že jsem v maličkosti, totiž v záměně písmen g a j, od novočeského zvyku k staročeskému pravopisu se uchýlil, pravopisu[3] s illyrským, polským, německým, latinským, anobrž evropejským v této částce stejnému, pravopisu nejen od mnohých novějších spisovatelův českých, Palackého (v Archivu českém), Hanky (v jednotlivých[4] básněch), Čelakovského, Šembery, Purkyně, Staňka (v Lebosloví), Jablonského, Sabinského atd., již přijatému, ale i od česko-filologické sekcí kr. Společnosti nauk, též od Sboru musejního pro řeč a literaturu českou schválenému a od tohoto pro staročeskou Biblioteku i malou Encyklopedii nauk předepsanému, toho mi, tuším, žádný na zlé vykládati nebude, kdokoli povahu a oučel mé práce zdravě uváží, byť[5] snad sám o potřebě nebo důležitosti té opravy i jináč smýšlel. Jest mi toho opravdu srdečně líto, že tím maličkým uchýlením od posavadního zvyku pohodlí mnohého českého čtenáře nepříjemně rušiti přinucen jsem; než v tom zvláštním položení, v němž jsem se s tímto svým spisem nalézal, vida před sebou cestu vpravo i vlevo, nemohl jsem nejíti vpravo. Nejsem sice z počtu těch, ježto se domnívají, že klasičnost literatury, ba blaho národu na pravopisu visí; však nicméně v naší příčině, přemítav všecko a odevšad na mysli, přesvědčil jsem se dokonale, že tato oprava, bude-li literatura naše napřed pokračovati, přirozeným během a vnitřní nutností věci, navzdor všem našim rozpakům, tůčkám a odporům, jediný oupadek literatury vyjma, dříve nebo později nastoupí a nastoupiti musí. Pročež nemohu než litovati, že již před dvanácti a potom před sedmi lety přednější spisovatelé čeští, jakž o tom tehdáž zde i onde řeč byla, k této neúchylné opravě jednou a svornou duší nepřilnuli. Čím dříve se takovéto ošklivé příškvary ze živého těla ostrým žehadlem vylučují, tím snadnější bývá zacelení i oželení. Nechejme tedy s mužnou oddaností a bez reptání, což mrtvého jest, odcházeti za mrtvými; a držme se, živi jsouce, se živými toho, což živého jest. Takť budeme hodni vzdělavatelé pravého „slovenství“[6] ne litery, ale ducha. Nebo litera zabíjí, ale duch obživuje.

Psáno v Praze 13. máje léta 1842.[1] Pavel Josef Šafařík, Slovanské starožitnosti, I. díl, Praha 1837.

[2] V I. a II. vyd. toho.

[3] K Šafaříkovu pravopisu je třeba připojit několik poznámek: Česká literatura obrozenská se opírala silou tradice o starší, ne vždy však důsledný pravopis bratrský. Jeho nejpodstatnější nedůslednosti odstranil již Dobrovský, některé se však uplatňovaly i nadále. Šafařík se ve Slovanském národopisu v základě přiklání k reformovanému pravopisu novému, jehož úpravu schválil v r. 1842 pro své edice Musejní sbor pro řeč a literaturu českou (t. zv. Matice česká). Reforma byla ovšem kompromisní: zavedla literu í, liteře j dala platnost grafického označení palatály j, písmenem g začala označovat znělou veláru g, zachovala však současně — silou tradice a jistě i pod vlivem německým — w a au. V souhlase s tím Šafařík také w i au zachovává, není tu však důsledný: V přepisu cizích textů slovanských píše v (zejména ve Vzorech nářečí slovanských, kde w neužívá ani pro češtinu), na mapě je pak v důsledné vůbec. — V tomto vydání převádíme Šafaříkův pravopis do dnešní pravopisné podoby češtiny; starý pravopis pak zachováváme, a to vždy s náležitým upozorněním a výkladem jen na místech, kde toho povaha věci přímo vyžaduje. O pravopisné úpravě tohoto vydání viz ediční poznámky.

[4] V I. a II. vyd. jednotných.

[5] V II. vyd. byť by.

[6] V I. a II. vyd. slavenství.

Úvod

§ 1. Rozdíl plemen a kmenův

Vědomá jest věc, že pokolení lidské čili lidstvo podle známek tělesných a povahy jazykův na rozličná plemena, čeledi, kmeny a národy se dělí. Z místa, které tento neb onen národ v pořadí kmenův a plemen lidských zaujímá, poznává se jeho větší nebo menší s ostatními národy příbuznost.

Jakož v určení počtu plemen a kmenův, tak ani v užívání jmen nepanuje posavad mezi učenými zpytateli dokonalá souhlasnost. My, ohledem na nynější předsevzetí naše, cíle hrubě se nechybíme, přijmeme-li za pravé rozdělení celého lidského pokolení na čtvero plemen, totižto na indoevropejské, semitské, severské a čínské. Poněvadž ale v slovanském dějepisu a jazykozpytu nejvíce jen o kmenech a národech prvního a třetího plemene, t. j. indoevropejského a severského, řeč jest, z příčiny že národové ostatních dvou plemen ve známé době se Slovany bližších a trvalých svazkův neměli, proto také na místě tomto jediné o oněch, s pominutím posledních, co nejkratčeji něco povědíno buď.

Plémě indoevropejské, na celém oboru zemském nyní nejen na počet nejhojnější, ale i duchovně a občansky předčící, rozkládá se ve mnohé starší i novější čeledi, kmeny a národy. Titoť jsou v Asii: čeleď hinduská s kmenem indickým, čeleď areitská s kmenem medským a sarmatským, jehož odnože Osetinci v Kavkazu, afganským, perským, kurdským a armenským; v Evropě: čeleď thracká s kmenem thrackým, jehož odvětví Arbanasi čili Arnauti v Turecku, řeckým a latinským, čeleď celtoněmecká s kmenem německým, celtickým, jehož ostatkové horáci skotští čili Kaledoni a Irové, a cimbrickým, jehož potomci Brejzarové ve Francouzsku a Walisčané v Anglii, čeleď vindická s kmenem litevským a slovanským.

Kmenové plemene severského sídly svými zaujímají nejen severní polovici Asie, ale i drahnou částku nejpůlnočnější Evropy a Ameriky, jsouce asi v patero čeledí skupeni. Tyto jsou: čeleď uralská s kmenem loparským a čudským, na tři hlavní štěpy rozvedeným, východní, t. Voguly, Ostjáky, Permjáky, Zyrjany, Votjáky, Mordvíny a Čeremisy, západní, t. Čuchonce ve Finlandsku a Čudy v Estonech, a jižní, t. Maďary v Uhřích; kavkazská s mnohými drobnými kmeny, zvláště Čerkesy, Lesgy čili Avary a Gruzy; čeleď samojedská se dvěma kmeny; čeleď turecká s několika kmeny, k nimž i poturčenci Baškiři, Meščeráci a Čuvaši náležejí; čeleď mongolská se čtyřmi hlavními kmeny, mezi nimiž Kalmyci nás nejbližší jsou.

Jakož plemena po stupních v čeledi, čeledi ve kmeny, kmenové v národy, národové v jiné menší větve a ratolesti se rozkládají a rozrostají, tak i s jazyky jejich jest. Než poněvadž se nám určitých a vůbec přijatých názvův nedostává, jimiž bychom mluvu lidskou podle stupňův jejího pokrevenství rovnoběžně s oněmi rozdíly plemen, čeledí, kmenův a národův označovati mohli; proto zde, pro lepší vyrozumění toho,[7] což následovati bude, jediné to připomeneme, že slova jazyk v tomto spisu užíváme na stejném stupni s názvem_kmen a slova řeč s názvem národ. Jazyk pak dělíme na mluvy čili řady řečí více méně sobě příbuzných, mluvu na řeči, řeč na nářečí, nářečí na podřečí, podřečí na různořečí.[8]

Za základ a střed tohoto potažného a tudy libovolného rozřadění beřeme vlastně řeč, kterouž tam nacházíme, kdež způsob mluvení jednoho národu, ačkoli snad někdy zeměpisně a občansky rozdrobeného a za tou příčinou i rozličných jmen užívajícího, tak jest sobě látkou i formou příbuzný a snadno srozumitelný, že všickni jeho oudové, ovšem při potřebné pomoci škol a národního vychování, pohodlně a bez újmy svého vzdělání, anobrž k nemalému prospěchu celku, jednoho písemného jazyka užívati, jednu literaturu vzdělávati mohou, byť to snad nyní zde onde jinak bylo. Neboť ve světě, t. v lidských věcech, mnoho jinak jest, nežli by, rozumně mysle, mohlo a mělo býti.

Tomuto rozdělení lidstva na plemena, čeledi, kmeny, národy a menší větve, a hovoru lidského na jazyky, mluvy, řeči, nářečí, podřečí a různořečí tak rozuměti dlužno, žeť ono jest pouhý obrazec, s obzvláštním ohledem na kmen slovanský ponavržený, jehož v jednotných případnostech přiměřeně k věci samé, t. velikosti a rozlehlosti kmenův a jazykův, buď porozšířiti, buď zúžiti potřebí. Příroda zajisté miluje jak v jiných svých útvorech, tak i ve tvoření kmenův a jazykův lidských nekonečnou rozmanitost. Tím to jest, že ježto někteří kmenové a jazykové, jako na př. slovanský a německý, téměř v neobmezené moře národův a nářečí i jiných poddílův se rozlívají, jiní na odpor, jako ku př. osetinský, ostatek to medského, již jen na vzor pohorské studánky, bez přítoku i odtoku, jednotvárně bytnost svou prodlužují. Jazyky těchto maličkých[9] kmenův týmž, co oněch velikánských, měřidlem měřiti bylo by nemístné.

Ačkoli pak dvojího způsobu jsou znakové, podle nichž obor lidstva na třídy se rozkládá a příbuznost národův určuje, tělesní, na oustrojnosti těla člověčího založení, a duchovní, z řeči vážení, však nicméně v mravném čili výkonném ohledu převaha jest tak velice na straně poslední, jak velice duch nad hmotu vyniká. Jazyk zajisté jest oblesk ducha, jest duch sám, konavě živý. Bez jazyka byl by člověk na zemi této málem více než zvíře, neboť vždy týž a týž, zbaven jsa hlavního nástroje[10] k založení občanské společnosti a ke všestrannému sebe v ní zdokonalování, což cíl jest člověčenstva. Jazyk jest, mluv co mluv, v prvotním tajemství plném zárodu svém dar boží, neprostředný smyslný výprysk čili promyk duše nadsmyslné.[11] Ze stupně vzdělanosti jazyka, vyobrazeného v národní literatuře, poznává se nejjistěji stupeň vzdělanosti národu, a ze stupně lásky k němu i péče o jeho zachování a zdokonalení, bez vnucování jinorodcům, stupeň duchovní i mravné[12] výšky jeho. Národ, jenž, maje povědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší duchovní život svůj, sám jej zavrhuje a jeho se odříká, páchá nad sebou samovraždu a přerušuje tím věčné zákony boží.[13] Milovati a hájiti nad život svého, šetřiti a nepotlačovati cizího jest zde svatá povinnost každého jak člověka, tak národu, jenž k mravnému[14] povědomí sebe a svého určení dospěl.[15][7] V I. vyd. porozumění tomu.

[8] Šafařík se tu pokusil vybudovat systematickou terminologii, která by odpovídala tehdejším představám o příbuzenství a třídění jazyků. Tato terminologie nebyla ovšem ani v jeho době obecně přijata. Při četbě spisu je pak nutno mít neustále na zřeteli rozdíly v platnosti termínů Šafaříkových a termínů, obvyklých dnes. Tak na př. základního termínu jazyk užíváme dnes na rozdíl od Šafaříka v užším významu, v platnosti jazyka národního, příp. jazyka národnosti a pod., tedy asi ve významu Šafaříkova nářečí. Dnešnímu termínu nářečí pak odpovídá Šafaříkovo podřečí atd.

[9] V I. a II. vyd. malitkých.

[10] V I. vyd. pouze nástroje, bez přívlastku hlavního.

[11] V I. vyd. nepostředný smyslný výdech duše z boha pošlé a k němu se vrátiti mající.

[12] V I. vyd. mravní.

[13] V I. vyd. a vydá z toho počet bohu, jehož věčné zákony tím přerušuje.

[14] V I. vyd. mravnímu.

[15] V I. vyd. je ještě navíc: Kdo o světoobčanství v jazycích přeludně neb záludně klepá a řečňuje, ten, buď kdo buď, šílenec jest anebo něco ještě horšího.

Částka I. Jazyk slovanský

§ 2. Rozřadění nářečí slovanských

Jazyk slovanský co jazyk kmene prastarého, velikého, od pradávna nesmírné prostranství zemí zaujímajícího a na mnohé, obzvláštní správy užívající národy rozptýleného, dělí se na znamenitý počet nářečí, z nichž jiná povahou svou sebe bližší a příbuznější, jiná různější a povzdálenější jsou. Podle rozličnosti stupňův této příbuznosti vidí se toto vedle sebe postavení všech slovanských nářečí býti k věci nejpřiměřenější.

V jazyku slovanském jest mluva dvoje: jihovýchodní a západní.

Mluva jihovýchodní dělí se na trojí řeč: ruskou, bulharskou a illyrskou; mluva západní na čtverou: leskou, českou, lužickosrbskou a jižjiž vymřelou polabskou.

V řeči ruské rozeznáváme nářečí troje: velkoruské, maloruské a běloruské; v bulharské, ač jen historicky, dvoje: církevní čili cyrilské a novobulharské; v illyrské troje: srbské, chorvatské a korutansko-slovenské; v leské jedno: polské, v české dvoje: české a uhersko-slovenské; v srbskolužické tolikéž dvoje: hornolužické a dolnolužické; v polabské jen jedno: drevanské, téměř vyhaslé.

Mnohá z těchto nářečí rozbíhají se na rozličná podřečí, jichž počtu ještě určiti nelze. Zdeť jen toto dvé, jakožto známější, zejména uvedeno buď: novohradské[16] a kašubské; ono velkoruského, toto polského nářečí poboční výstřelek.

Menší jak v nářečích, tak i podřečích znamenané rozdíly jmenujeme různořečími. Jejich počet u kmene tak ohromného a rozšířeného, jako[17] jest slovanský, jest jistě neobmezený a nepřehledný. Pročež k nim zde jen místy a s poskokem zření obrátíme.

Podle toho projdeme v jazyku slovanském mluvu dvoji, řečí sedmero, nářečí čtrnácte a k tomu ještě podřečí dvé.

Počítámeť pak lidnatosti celého kmene slovanského, těchto sedmera řečí a dvanáctera nářečí, s odloučením církevního a drevanského, užívajícího, roku 1842 do 78,691.000 duší.

§ 3. Návod

Jakož jazykové, tak i řeči a nářečí dělí se různo jednak formou čili gramaticky, jednak látkou čili lexikálně. Formální čili gramatičtí rozdílové záleží buď v základních hláskách, buď ve přízvuku, buď v tvoření slov, buď ve skloňování a časování, buď naposledy v sadbě;[18] lexikální naproti jednak ve přítomnosti jistých slov v jedné a nebytí jich v druhé řeči, jednak též v užívání jich zde i tam v docela rozdílném smyslu. K dokonalému vyměření podstatných vlastností a vytčení hlavních znakův kterékoli řeči náleželo by ovšem ke všem těmto teď dotčeným rozdílům stejné zření míti: než poněvadž to věc přeobšírná, a k pouhému rozeznání jedné řeči ode druhé již stručné vytčení vlastností a rozdílův v základních hláskách dobře postačuje; proto nynější náš oukol nebudiž dále, než k tomuto vymezení, proveden a z jiných gramatických oddílův, zvláště skloňování a časování, jen onde i onde jako na příklad a mimochodem něco podotčeno. V označení mluv, řečí a nářečí beřemeť sice za základ znaky výhradné, avšak proto znakův několika oudům též řady, nikdy všechněm, společných vždycky a naprosto nevylučujeme, snažíce se tak stejným časem, vedle rozeznání patrných a tak říkaje makavých rozdílův řečí a nářečí, též ku poznání ukrytější jejich příbuznosti a rozmanitého jedněch do druhých zabíhání mysl čtenáře vésti. Při čemž jediné na to dobře pamatovati sluší, že k určení řeči neb nářečí znakové zde vytčení nikdy každý sám o sobě anebo několik z nich porůznu sloužiti nemohou, nýbrž že všickni dohromady, v témž počtu, jakž zde položeni jsou, vzati a přiměřováni býti musí.[16] Novohradské je čechisovaná podoba ruského tvaru novgorodskoje; rozuměj tedy novgorodské.

[17] V I. vyd. jakýž.

[18] Sadba — dnes zastaralý mluvnický termín pro skladbu. Souvisí s obrozenským termínem pro větu sada.

Oddíl I. Mluva jihovýchodní

§ 4. Pole, znaky a řeči

Pole

Mluva tato prostírá se po zemích přeobšírných od národa ruského, bulharského a illyrského zaujatých a do tří evropejských státův, t. ruského, rakouského a tureckého vtělených, dosahujíc na severu Archangelska, na jihu Soluna,[19] na východu celistvě Vjatky[20] a Saratova, roztroušeně (σπoράδην) až Ameriky, na západu Gorice[21] a Terstu, anobrž až Bělé[22] v království benátském. Počítámeť sem l. 1842 ouhrnkem 62,017.000 Slovanův, a sice Rusův 51,184.000, Bulharův 3,587.000, Illyrův 7,246.000, a z těch ve státu ruském 48,590.000, rakouském 7,327.000 a tureckém 6,100.000.

Znaky

1) d před l se nepřisouvá: sało (sádlo), myło (mýdlo), kadiło (kadidlo), moliti sja (modliti se).

2) d a t před ł a n se vysouvají: pał (padl), veł (vedl), sěł (sedl), krał (kradl); sčeł (sčetl), cvěł (květl); b) vjanu,venu (vadnu), vъsprjanu, vъsprenu (probudím se), vъzbъnu (vzbudím se); svěnu (světnu, svitnu), vъzblesnu (vzblesknu, místo vzblestnu).

3) Přísuvné l místo změkčujícího j po retních v, b, p, m: zemla (země), kapla (kapě, krůpěje), krovla (krov), sopla (píšťala), korabl (koráb), žeravl (žerav), vъpl (vep), javlu (jevím), kuplu (koupím), dremlu (dřími), lovlen (loven), vablen (váben), toplen (topen), ostavlen (ostaven), postavlati (stavěti), pogublati (hubiti).

4) m ve slově motriti a odvozených smotriti, smotrěti, smatrati atd. (patřiti atd.).

Řeči

Troje: ruská, bulharská a illyrská, ona se třemi, ta se dvěma, tato opět se třemi nářečími, o nichž týmž pořádkem obzvláště jednati budeme.[19] Thessaloniki (Řecko) — Ř1. (Vysvětlivky ke zkratkám a užívanému schematu viz „Ediční poznámky“ atd. na str. 178 — 181.)

[20] Pravý přítok řeky Kamy, ústící do Volhy (SSSR) — PA.

[21] Gorica (Jugoslavie), Gorizia (Italie) — AO.

[22] Fella (levý přítok řeky Tagliamento a na něm ležící stejnojmenná obec — Italie) — S.

Hlava I. Řeč ruská

§ 5. Pole, znaky a nářečí

Pole

Od Archangelska na severu, anobrž od jezera Imanderského[23] v Lopařích a mysu Voronovského[24] i oustí Mezeně v Bílém moři až do řeky Kubaně, oustí Dněstru, Syhotě,[25] Mukačeva[26] a Uhváru[27] v Uhřích v dél a od Vjatky,[28] Simbirska[29] i Saratova, anobrž s nepatrnou přítrží od samého Orenburka[30] až do Horodna,[31] vsi Šlachtové[32] v Tatrách a Bardějova[33] v Uhřích v šíř mluví lid pospolitý jednou a touž řečí ruskou, na několiko nářečí rozdělenou. V ten způsob prostírá se řeč ruská po větší částce evropejského Ruska, jihovýchodním cípu Polského, s Ruskem spojeného království, východní polovici království halického a vladimirského a severovýchodní částce Uher, zemí do státu rakouského vtělených. Vně tohoto celistvého oboru přeobšírných zemí a krajin bytujeť řeč ruská ve mnohočetných osadách Rusův v Sibiři, v uralském pohoří na řece Uralu čili Jaiku, po březích Chvalinského moře,[34] na dolejší Volze a Tereku,[35] za Kavkazem, v Tavrii,[36] na řekách Sviři[37] i Ojati mezi Ladožským a Onežským jezerem a téměř ve všech vlastech, žezlu císaře ruského podlehlých. Potom v Uhřích v hojných osadách Rusinův uprostřed lidu maďarského a jiného. Počet lidu, na tomto ohromném prostranství jednou a touž řečí mluvícího, obnáší 51,184.000, z nichž 48,410.000 do ruského, 2,774.000 do rakouského státu náleží, 47,844.000 k východní čili řecké, 2,990.000 k též s římskou sjednocené, 350.000 k západní čili římské církvi se přiznává.

Znaky

1) Přísuvné e a o mezi plynnými l a r a němými[38] souhláskami, bereg (břeh), derevo (dřevo), bereza (březa), žełob (žlab), čełověk (člověk), zołoto (zlato), poroch (prach), korova (kráva).

2) Začátečné o m. je: odin (jeden), ozero (jezero), osetr (jesetr), oleň (jelen), oseň (jeseň).

3) ja místo ę: mja, tja, sja (mě, tě, se), mjaso (maso), rjad (řad), pjaď (píď).

4) o místo ъ: dołg (dluh), vołk (vlk), sołnce (slunce), torg (trh), pjatok (pátek), uzoł (uzel), vichor (vichr).

5) e místo ь: serdce (srdce), smerť (smrt), deržať (držeti), sleza (slza), deň, konec, meč.

6) Dvoje l, tvrdé ł a měkké l: głagoł (hlahol), oreł, igła (jehla), ľzja (lze), ľvov (lvův, lví), ľgota (lhota), poľza (plzeň, užitek), prijateľ (přítel), lěkar’, lěs (les).

7) č místo ť, cyr. št: noč (noc), moč (moc), peč (pec), chočet (chce), gorjuč (horoucí), tysjač (tisíc).

8) ž místo ď, cyr. žd: nuža (nouze), meža (meze), čužij (cizí), probužať (probouzeti).

9) Gen. jdn. počtu[39] přídavných jmen na -ogo (-oho): dobrogo, vysokogo.

Nářečí

Podle obyčejného, od nás za pravé přijatého rozdělení rozkládá se řeč ruská ve troje nářečí: velkoruské, maloruské a běloruské, z nichž opět každé v několiko podřečí se rozpadává. Všecka tato nářečí víže jeden spisovní a literární jazyk, moskevský, zvláštní rod velkoruského.

§ 6. Nářečí velkoruské

Pole

Hranice, obmezující prostranství nářečí velkoruského, zahrnuvše do něho předběžně i podřečí novohradské, vycházejí na severu z Kandalaského zálivu[40] a zahybují se východním břehem řeky Umby na sever k jezeru Imanderskému; odtud se točí na jih, okolo jezera Kovdy,[41] pobřežím Bílého moře a dolním podkrajím řek Kemi a Vygu k jezeru Onežskému, dále východním břehem dotčeného jezera k oustí Vytegry a korytem též řeky a Kovže k jezeru Běloozeru;[42] odtud se obracejí na západ přes Tichvin, Šliselburk,[43] řeku Nevu až za Petrohrad;[44] odtud sestupují k jihozápadu vedle Čirkovic[45] a Jamburku[46] čili hlavní silnice Petrohradské až k Narově[47] a přímo na jih korytem této řeky i středinou jezera Čudského k oustí jezera Pskovského, dále rozhraním gubernie Pskovské od Estonské a Livonské až k Ljumonovu[48] na Lži;[49] odtud se zatáčejí na východ rozhraním gubernie Pskovské od Vitebské až ke Dvině a dále na jih rozhraním gubernie Smolenské, Orelské a Kurské od Vitebské, Mohylevské a Černihovské[50] až ku[51] Konotopu[52] pod Sejmem;[53] odtud se uchylují k východu a k jihovýchodu rozhraním gubernie Kurské od Poltavské i Charkovské až za Nikolajevku na řece Volčí;[54] odtud vystupují středem gubernie Voroněžské po Tiché Sosně[55] až k Donu; odtud se spouštějí k jihu korytem Donu až pod Matjušinu[56] a dále k jihozápadu rozhraním země donských kozákův od gubernie Voronežské, Charkovské, Jekaterinoslavské i Chersonské až k řecké osadě Lapsi[57] na řece Kalmiusu;[58] odtud se navracují na východ nad Rjaženoje[59] na Miusu; odtud se kloní k jihu, vedle Taganrogu, přes Azovské moře, pod osadu Čuburskou;[60] odtud se táhnou vnitrozemím na východ k řece Jeji, dále korytem též řeky až ke střední Jegorlické;[61] odtud vystupují k severu nejdřív rozhraním donských Kalmykův od kozákův k Salu,[62] potom korytem též řeky až k rozvětvení jejímu u Čirské,[63] dále rozhraním země donských kozákův od gubernie Astrachaňské k ohbí Volhy pod Caricynem[64] a řečištěm Volhy až pod Dobrinku,[65] kdež se okolo osad německých ná západ k Medvědici[66] vychylují a nad Sosnovkou[67] opět k Volze vracejí, běžíce řečištěm jejím vzhůru až pod Kulunec;[68] odtud se podávají na severozápad rozhraním gubernie Simbirské od Kazaňské až k Batyrevu,[69] pak sestupují přes Karmalejevskou[70] k Suře,[71] vracejí se Surou k Volze, zatáčejí se okolo Čeremisův rozhraním gubernie Kazaňské od Nižehorodské i Vjatské vedle Turska,[72] Kotelniče,[73] Šestakova[74] a Jekaterinské; odtud se obracejí nejprve k severozápadu přes Objačevskoj[75] do Lalska,[76] pak opět k severovýchodu za Spaskoje[77] i Jarensk na Vyčegdě; odtud se vznášejí rozmanitými záhyby k severozápadu přes Njuchockoj,[78] Verkulskoj[79] a jezero Šajské[80] k městu Pinegu na Pineze; odtud běží k Mezeni pod Juromskou,[81] dále řečištěm Mezeně až k Bílému moři a břehem Bílého moře až za oustí řeky Umby, odkudž jsme vyšli. Vně tohoto obmezení bydlí národ velkoruský u valném počtu a hromadně zvláště v gubernii Permské, Vjatské, Kazaňské a Orenburské společně s vymirajícími národy kmene čudského a turkotatarského, kterýchžto čtyř gubernií ouplné poruštění v nedlouhém času se očekává. Dále na východ po celé Sibirii, na čtvery gubernie, Tobolskou, Tomskou, Jenisejskou, Irkutskou, a dvě oblasti, Jakutskou i Kamčatskou, rozdělené, s 2,800.000 obyvateli, z nichž asi tři čtvrtiny Rusové.[82] Naobrat vnitř toho prostranství sídlí jinokmenci: Čudi na řece Medvědici[83] v gubernii Tverské, Čeremisi v Kostromské, Mordvíni v Nižehorodské,[84] Penzenské a Saratovské, Čuvaši ve Vjatské, Tataři v Tambovské, Nižehorodské,[85] Simbirské a Saratovské, Němci v nových osadách v Petrohradské, Armeni v gubernii Jekaterinoslavské pod městem Taganrogem atd.[86] Gubernie cele anebo z větší částky Velkorusy zalidněné jsou Archangelská, Olonecká, Volohodská,[87] Petrohradská, Novohradská, Pskovská, Tverská, Jaroslavská, Kostromská, Vladimirská, Moskevská, Nižehradská, Smolenská, Kalužská, Tulská, Rjazaňská, Penzenská, Simbirská, Orelská, Kurská, Voroněžská, Tambovská, Saratovská[88] a země donských kozákův; než i v gubernii Permské, Vjatské, Kazaňské a Orenburské převaha jazyka již na straně Velkorusův jest, a dříve než věk mine, gubernie ty za čistoruské počítány budou. Nářečí velkoruské stýká se s běloruským po čáře od Ljumonova na Lži[89] ke Dvině čili na rozhraní gubernie Pskovské od Vitepské a odtud po čáře od Perelohu[90] na Dvině až k Chotymsku[91] na Besedu[92] čili na rozhraní gubernie Smolenské od Vitepské i Mohylevské, dále s maloruským po čáře již vyznačené od Lukovič[93] přes Tolstodubovu,[94] Volčansk,[95] Don, Taganrog a Jeji[96] až ke střední Jegorlycké;[97] na východu vbíháť ono do vlasti jazykův a nářečí tureckotatarských a uralskočudských, totiž kalmyckého, tatarského, votjáckého, permského a zyrjanského, na severu do samojedského a loparského, na západu do čudského a litevského. Jmen obzvláštních pokrajinských v tomto nesmírném prostranství i nyní ještě, po zajití starých buď národních, buď zeměpisných názvův Slovan, Radimičův, Vjatičův, Nizovcův atd., v mluvě[98] obecného lidu nemálo trvá, od učených domorodcův bohužel posud nesebraných, n. p. Jamochoň, jd. p. Jamochonec, v gubernii Kostromské, okruhu Kinešemském,[99] Kriviči v újezdě Vesjegonském,[100] Polěcha[101] obyvatelé Brjanského újezdu, Korjakovščina země po řece Unži[102] atd., nepočítajíc sem pouhá místní jména dle řek a měst, n. př. Pošechonci na Šechsně čili Šeksně,[103] ruští Abderité atd. Počet všech Velkorusův, s Novohradskými spolu, jest 35,314.000, bez těchto 32,084.000, vesměs vyznavačův východní čili řecké víry, avšak na pravoslavné i rozkolníky čili starověrce rozdělených.

Znaky

1) a místo bezpřízvučného o, původně jen v mluvě Moskvanův, a teď již všech vzdělaných Rusův: Maskva (Moskva), varóta (voróta, vrata), gałavá (gołová, hlava), zdaróv (zdoróv, zdráv); než v mluvě prostého lidu v některých krajích zůstává, na rozdíl od běloruského, o neproměněné.

2) e všudy jako je, takže čistého e neslyšeti: djeň (den), sinje morje (siné moře), matjeri (mateři), bjerjeg (bereg, břeh); v některých případnostech jako jo: idjot (jde).

3) e místo i: vej (vij), bej (bij), pej (pij), lej (lij), šej (šij).

4) i místo y po g, ch, k: gibať (hýbat), gik (hek), chiža (chyže), chitiť (chytit), kisť (větev), kipeť (kypět); tak i v obojím lužickém a po g a k i v polském nářečí.

5) ь místo i: vьju (viji), bьju (biji), pьju (piji), lьju (liji), šьju (šiji).

6) o místo y před j: maładoj (mladý), čestnoj (čestný), voju (vyji), moju (myji), noju (nyji), roju (ryji), kroju (kryji), zaroj (zaryj), razkroj sja (rozskryj se).

7) y široké, asi jako ü: byk (býk), bystrosť (bystrost), myło (mýdlo), łysina (lysina).

8) g, ch a k před ě a i ve skloňování a časování beze změny: nagě (noze), muchě (muše), rukě (ruce), žgi (žži), beregi (ostříhej),[104] peki (pec), teki (tec), vragi (vrazi), znatoki (znatelé).

9) v místo g zhusta v Moskevsku, Tulsku, Kalužsku a jinde: tova (toho), dobrova (dobrého), miłova (milého).

10) t v 3. osobě přítomn. č. oznamovacího způs.: njesjot (nese), vjezjot (veze), stajit (stojí), garit (hoří); njesut (nesou), vjezut (vezou), stajat (stoji), garjat (hoří).

Podřečí

Na bíledni jest, že nářečí, tak veliké a rozsáhlé země zaujímající, nemůže všudy jedno a též býti, nýbrž že přirozeně podlé krajin a větví národu na více podřečí se rozkládá. Počet a rozdíly těchto podřečí ruští učení nejednostejně udávají. Pominuvše jiných, uvedeme zde rozdíly nejnověji od Sacharova (Skaz. rusk. nar. 1841, l. 8)[105] vyměřené. Pravíť on: „Velkoruské nářečí dělí se na podřečí 1) moskevské, 2) novohradské, 3) suzdalské, 4) zavolžské. Moskevské podřečí pojímáť do sebe různořečí 1) moskevské, 2) tuľské, 3) rjazaňské, 4) kalužské, 5) tverské i 6) vladimirské. V novohradském podřečí zahrnuje se různořečí 1) novohradské, 2) archangelské i 3) onežské. K suzdalskému podřečí náleží různořečí 1) suzdalské, 2) jaroslavské, 3) kostromské, 4) galické i 5) muromské. Zavolžskému podřečí podřizuje se různořečí 1) volohodské, 2) permské, 3) ustjužské, 4) sibirské a 5) ofenské čili jazyk chodebštíkův (přechodníkův, t. cestujících krosnářův, kramářův). Maloruské nářečí dělí se na podřečí 1) kyjevo-perejaslavské, 2) slobodské a 3) volyno-podolské. Kyjevo-perejaslavské podřečí prostírá se po vší Zaporožské a Černomořské zemi. Slováři běloruského nářečí pozůstávají v dílech od Zizanija a Beryndy vydaných.“ Tolik on, nic zevrubního o znacích a vlastnostech jednoho každého z těchto nářečí, podřečí a různořečí nepodávaje. Nadeždin pokládá (v Encyk. Lex. T. IX. a Víd. Let. Liter. 1841, T. 95)[106] troje nářečí: 1) balticko-ruské č. běloruské, 2) ponticko-ruské č. maloruské a 3) východno-ruské čili velkoruské, ze smíšení prý onoho dvojího, zvláště stěhováním a osazováním, vzniklé. Toto poslední dělíť on v dvoje podřečí: a) novohradsko-suzdalské, v severních krajinách Ruska, v zemích někdejší svobodné obce Novohradské a v podílech knížat Dolgorukovicův, t. ve velkoknížectví suzdalském a jeho oddílech, Rostově, Tveři,[107] Běloozeře, sev. Haliči, Vel. Ustjuze,[108] Kostromě a Nižn. Novohradě,[109] později odtud přes Ural až do Sibirie rozšířené; b) rjazaňské, v zemích starého knížectví rjazaňského, později podél řeky Oky,[110] nyní rozhraním mezi oběma podřečíma jsoucí, přes podkrají dolejší Volhy (tedy gubernii Kazaňskou, Simbirskou, Saratovskou, Penzenskou, Tambovskou atd., až ke Chvalinskému moři[111] rozprostraněné. Mluva moskevská, dle něho odrůda podřečí rjazaňského, stojí prý co ostrov ve vlasti podřečí novohradsko-suzdalského. Hlavní znak podřečí novohradsko-suzdalského jest o: hołová, hovorjú; rjazaňského a: gałavá, gavarjú. Jiní dva učení Rusové, G-ý a K-ý,[112] na žádost naši podali nám tyto výsledky. Nářečí velkoruské dělí se na dvé podřečí: a) vladimirské aneb nižehorodské, jehož pole gubernie Vladimirská, Jaroslavská, Kostromská, Nižehorodská, Permská, Vjatská, Orenburská, Kazaňská, Simbirská, Saratovská a Astrachaňská, a b) jižní čili moskevské, panující v gubernii Moskevské, Rjazaňské, Penzenské, Tambovské atd. Znakové, jimiž první ode druhého se odlišuje, jsou mimo množství zvláštními formami a významy vyznačených slov, tito: 1) o bezpřízvučné neproměněné: gołova, zołoto; 2) e původní buď jako o: jolka (jedle), buď jako i: minja (mne), zilony (zelený), iščo (ještě), než vkladné e (místo ь a ъ) vždy jako i: virch (vrch); 3) glja místo dlja; 4) -at místo -ajet (-ajut): dělat atd. Z tohoto krátkého nastínění patrno, že tu ještě nemálo práce potřebí, aby mračna, jenž nám vzdáleným jasný názor poměrův pokrajinských nářečí velikého Ruska zatemňují, rozplašena byla. Ze všeho tolik s jistotou vysvitati se zdá, že mezi podřečím novohradským a vlastně velkoruským čili rjazaňským třetí neméně důležité, suzdalským nebo vladimirským jmenované, uprostřed leží a přes gubernii Kostromskou, Jaroslavskou, Vladimirskou, Nižehorodskou[113] a Vjatskou se prostírá. Volohodská[114] i Archangelská, zdá se, patří k novohradskému podřečí; Kazaňská, Simbirská, Saratovská a Orenburská k moskevskému čili rjazaňskému. My na ten čas jediné o podřečí novohradském níž něco šíře pojednáme.

Slovesnost

Ruská literatura nynějšího času mezi všemi slovanskými jak hojností a rozmanitostí, tak i výtečností plodův bez odporu přední zaujímá místo. V jejím rozvinutí, co do postupu času, velmi patrně rozeznati lze dvoji dobu: starší, od uvedení křesťanské víry a slovanské liturgie za Vladimíra [988] až do Petra Velikého, a novější, od tohoto panovníka, obnovitele Ruska a tvůrce nynější jeho mohutnosti, až do nynějška. Hlavní známka jedné i druhé doby ležíť v jazyku a slohu; totižto v první době psáváno nářečím církevním, ruštinou více méně proplítaným, a jen velmi pořídku v dílech buď občanských, buď básnických čistou národní řečí, pročež i literatura zůstala v ouzkých mezích bohosloví a letopisectví; v druhém začato psáti prostou národní řečí podle podřečí moskevského, ač ne bez květování a lemování z jazyka církevního, a literatura stala se obecnou,[115] všestrannou, jak Rusové říkají, „měšťanskou“ (hraždanskou). Brzo po rozšíření křesťanství začalo se i spisování na Rusi. Kníže Jaroslav sebral, spořádal a vydal stará ruská práva, známá pod jménem Pravdy ruské [1016 — 1020]; neznámý mnich sepsal život sv. Vladimíra [ok. 1037]; Luka Židjata duchovní řeči a poučení [1059]; Nestor [nar. 1056, umř. 1115 an. 1116] letopisy ruské, nejdůležitější historický památník onoho věku; kníže Vladimír Vsevolodovič Monomach poučení ke svým dítkám [1125]; Cyrill Turovský překrásná kázání [ok. 1150 — 1180]; Daniel cestopis řečený „palomník“ [ok. 1200 — 1210], jiní jiné. Z plodův básnických došly nás: Slovo o pluku Igorově z konce XII. stol., pověst o vpádu Mamaje z XV. století a různé národní písně [vyd. 1804, 1818],[116] neprávě kozáku Kirši Danilovu připsané. Nejvzácnější však dědictví duchovního života oné doby složeno jest pro potomstvo v tehdejších letopisech a listinách čili obecních ouředních písemnostech, těchto posledních téměř výhradně čistě rusky psaných, jakýmiž v té míře na onen věk nižádný jiný národ honositi se nemůže a jejichž správným, ouplným vydáním nyní z rozkazu císaře zvláštní společnost[117] se zanáší. Po čas vpádu Tatarův a po vypuzení jich pracováno sice nejvíce ve spisování knih nábožného obsahu, než i letopisectví nezanedbáno docela, v čemž i po uvedení tisku v Rusi [1553] pokračováno. Makarij zhotovil ohromné dílo životův svatých: Veliké Četii Minei [1546];[118] Kurbský psal děje cara Jana Hrozného; Zizanija, Smotrický a Berynda první mluvnice a slovníky. Pozoruhodní plodové zákonodárství toho času jsou: Sudebník [1550][119] a Uložení [1649]. Petr Veliký postavil Rusko v řadu hlavních evropejských mocností: onť předepsal i písmenům ruským nový kroj [1704][120] a slovesnosti nový běh. Za jeho času květli vedle duchovních již i spisovatelé světští: Kantemir [1708 — 1744], Tatiščev [1685 — 1750], Treďjakovský [1703 — 1769]. Než tvůrce a otec novější literatury ruské jest Lomonosov [1711 — 1765], jeden z největších duchův, kteří posud na obzoru ruské literatury se zjevili. Mezi vrstevníky jeho vyniká nad jiné básník Deržavin [1743 — 1816]. Na vyšší stupeň i bohatství i dokonalosti povznesla se literatura ruská za Karamzina [1765 — 1826],[121] původce lehčí ruské prózy. Z básníkův jeho doby předčí nad jiné Žukovský [nar. 1783]; co skladatel nevyrovnaných bájek dosáhl u celého ruského národu klasické vážnosti Kryłov [nar. 1768]. Třetí po Lomonosovu a Karamzinu stupeň národní literatuře položil geniální básník Puškin [1799 — 1838].[122] Doba, jím začatá, ještě trvá a ocenění mužův, v ní se vyznačujících, již nenáleží sem. K nabytí ouplnější známosti o řeči jak spisovní, tak i prostonárodní a literatuře ruské mohou především posloužiti mluvnice, slovníky, sbírky národních písní a dějepisy literatury. Velmi dobré mluvnice ruské řeči mámeť od Puchmajera [1820],[123] Greče [1827][124] a Vostokova [1831];[125] ouplného, kritického slovníka se posud nedostává, z vydaných nejlepší jest od Sokolova [1834],[126] ačkoli pouze ruský. Mezi sbírkami národních písní, jichž mnoho, nejvýš se cení moskevská u Novikova [1780],[127] od Kašina[128] [1833] a nade všecko od Sacharova [1838].[129] Historii literatury ruské psali mimo jiné Jevgenij[130] [1818, 1827, 1838] a Greč[131] [1822].

§ 7. Podřečí novohradské

Pole

Novohradští jsou zvláštní větev Velkorusův, jakož někdy občanskou správou, tak ještě až podnes domácí čili pospolitou řečí od bratří svých patrně oddělená. Jak daleko zvláštní toto podřečí na severu do gubernie Olonecké, Volohodské,[132] Archangelské a j. zasahuje, nám vzdáleným zkumatelům s jistotou dověděti se možné nebylo; pročež jen středinu nynější jeho vlasti čili prvotní jeho kolébku a stará sídla zde zevrubněji udáme. Hranice severní, západní a jižní, od Běloozera až do Perelohu na Dvině, padají do hranic nářečí velkoruského, již nahoře popsaných; východní jsou tyto: řeka Meža,[133] města Ržev[134] i Toržok[135] řeka Medvědica do ústí ve Volhu, řeka Volha do Pestové;[136] odtud dále rozhraní gubernie Tverské od Jaroslavské až do řeky Mology[137] a Novohradské od Jaroslavské i Volohodské[138] až do severního chobotu jezera Kubinského;[139] odtud řeka Pozorobišča,[140] město Kirilov a řeka Šeksna[141] až do Běloozera. V tomto obvodu zahrnuty jsou gubernie Pskovská celá, Novohradské, Petrohradské i Tverské největší částka, Smolenské malá částka. Počet lidu v tomto předběžném vymezení, bez ujmy určitějšího vyzkoumání, vynáší 3,230.000, vesměs, jak již u Velkorusův řečeno, oudův řecké čili východní církve.

Znaky

1) i místo ě, jako v maloruském: chlib (chléb), snih (sníh), bih (běh), so vsim (se vším), na hori (na hoře), u sviti (v světě).

2) i a y smíchané a jedno místo druhého užívané: oni i ony, Židi i Židy, na hory místo na hori (na hoře).

3) o bezpřízvučné bez proměny: vorož’ (kuzedlník), tudyko (tudy), sjudyno (odsud), svojim nohám, Korostin.

4) o místo e po měkkých: joho, jomu.

5) u místo v: u horodi (v hradě), u hori (v hoře); a naopak

6) v místo u: vželi (jižli), v mene (u mne).

7) h místo g: hora, hrebať (oškliviti si), šuhaj (lajblík, vrus. dušegrějka).

8) c místo č: casto (často), molcať (mlčeti), cerez (črez, přes), sěcja (seče, seč), Ivankovic, Cernihov, Polocane, v Ostaškovském i Toržeckém újezdě; a naobrat

9) č místo c: čip’ (vrus. cěp’, řetěz), horniča (světnice), novohoročkij, rukavič (msc., rukavice), parobči (parobci), Němči (Němci), v Demjanském újezdě.

10) joho, jomu atd. po předložkách bez n: v joho (u něho), ot joho (od něho).

11) Odvržené i v soc.[142] mn. počtu: svojim rukam (svojími rukami).

12) Odvržené t v 3. os. přítomn. č. ukazov. způsobu: bude, ide (jde), chodi; budu (budou), idu (jdou), chodja (chodí). Než v gubernii Pskovské i v újezdech Novohradské, příležících ke Smolenské i Tverské, slyšeti měkké t: budeť, buduť.

13) Užívání příčestí místo minulého času: ja prišedši místo ja prišeł. Ostatně jak ve velkoruském před ě, tak v novohradském podřečí před i, z ě povstalým, g, ch a k se nemění.

Různořečí

O různořečích tohoto veliké prostranství zemí zaujímajícího podřečí na ten čas nic s jistotou říci nemůžeme; jediné o mluvě obyvatelův újezdu Vesjegonského jsme se doslechli, že slove tam krivická a že zvláště změnou měkkého ď v dz: dzeň (den), dzesjat (deset) atd., od novohradského se různí.

Slovesnost

Novohradští, jakož[143] vědomo, s ostatními Rusy společného jazyka[144] užívají a společnou literaturu vzdělávají; pročež o slovesnosti vlastně žádná řeč býti nemůže. Myť zde míníme spisy, z nichž by jakéž takéž známosti o podřečí novohradském nabýti se mohlo; a takových stává. Novohradští občané hned od přijetí víry křesťanské byli milovníci literního umění: pro ně vydal kníže Jaroslav Pravdu ruskou [1016 — 1020]; u nich přepsal[145] kněz Upir Lichy knihu proroctví [1030], diakon č. jahen Grigorij[146] pro Ostromira evangelia [1056 — 1057] atd. Ve mnohých, na půdě novohradské vzniklých písemných památkách lze stopovati sledy pokrajinského jejich podřečí, což důkazem jest vysokého jeho stáří. Takové památky jsou: Otázky mnicha Cirika [ok. 1136 — 1165], vydané od Kalajdoviče [1821],[147] letopisec Novohradský od l. 1017 — 1353, pro rozdíl jmenovaný prvním, vydán 1781, 1819 a 1841,[148] letopis pskovský, vydán od Pogodina [1837],[149] a nade všecko ouřední listiny a písemnosti obce novohradské od polovice XIII. stol. až do l. 1471, sebrané a vydané v Gosudarstvenných gramotách [1813 — 1826],[150] v Aktách archeografické expedicí [1836], v Aktách juridických [1838], v Aktách historických [1841] a jiných, ted péčí císařské archeografické společnosti na světlo vycházejících spisech.[151]

§ 8. Nářečí maloruské

Pole

Obvod nářečí tohoto počíná se u Chotymska[152] na Besedu,[153] kdež rozhraní gubernie Smolenské od Mohylevské, a jde střídavě k západu, jihu i jihozápadu, rozhraním gubernie Černihovské[154] od Mohylevské do Lojeva[155] a rozhraním gubernie Černihovské[156] od Minské po Dněpru do oustí Pripeti;[157] odtud postupuje na západ nejprve po Pripeti až do Bělosorok,[158], potom rozhraním gubernie Kyjevské i Volyňské od Minské i Horodenské až k Buhu[159] u Vłodavy;[160] odtud se zahybuje k severu korytem Buhu až ku potoku Prěsěce[161] pod Drohyčinem;[162] zdeť přechází do království polského a sestupuje k jihu přes Losice,[163] Bělu,[164] Meziřeč,[165] Radzyň, východně vedlé Lublina přímo do Ščebřešina;[166] odtud se zatáčí k jihozápadu přes Rakov a Momoty,[167] kdež do království halicko-vladimirského přebíhá, do Ulanova[168] na Sanu,[169] a táhne se dále k jihu přes Ležajsk[170] a vedlé Grodziska[171] až pod Březov,[172][173] odkud k severu se zahybuje, Žyznov,[174] Vysokou,[175] Bratkovku[176] atd. obchází, pak k Budzynu se vrací a přes Duklu, Zmygrod,[177] jižně pod Gorlicí a Grybovem[178] ke vsi Roztoce[179] na Popradě se vine, vsi Šlachtovu,[180] Čornuvodu,[181] Byłuvodu[182] a Javirky[183] za touto řekou okružuje a zpět pod Pivničnu[184] dochází; odtud se obrací k jihovýchodu z počátku korytem Popradu, Halič od Uher dělícího, až do Leluchova,[185] potom, přejda do Uher, řečištěm Teplé[186] přes Rokytov[187] k Dlouhé Louce[188] nad Bordějovem;[189][190] odtud na jih přes Kurimu[191] až blízko Hanušovec[192] na Teplé; odtud se zahybuje k severu a obchází Stropkov, Sninu a Humenné čili sídla tak jmenovaných Sotákův, docházeje opět Teplé pod Hanušovci; odtud padá k jihu korytem Teplé i Ondavy až do oustí Ternavy; odtud běží k východu nad Butkovci,[193] přes Mukačevo až nad Berehy;[194] odtud se zatáčí nazpět k západu k Latorici,[195] okolo Dobroně[196] i Kasoně,[197] a vrací se opět pod Berehy; odtud se vine k východu pod Sylešem,[198] přes Holmy,[199] okolo Hustu[200] a dále, s malými výminkami, korytem Tysy[201] až k Syhoti;[202] odtud se obrací východním břehem Bílé Tysy až za Jasynov,[203][204] kdež hranic halických dosáhá; odtud sestupuje rozhraním Haliče a Uher až ku pramenům Bílého Čeremoše,[205] kdež do Haliče vchází, a pojma pod se Izvor,[206], Šipot vyšni,[207] Rusku, Baniliv,[208] Petrovce,[209] Kupku[210] a Terešeni,[211] pod Bojanou[212] na Prutu do ruské Bessarabie vstoupá, pak severním jejím tříslem nad Bričany[213] dále k Soroce[214] a Cekinivce[215] na Dněstru se táhne; odtud dílem korytem Dněstru, dílem suchou zemí okolo valaských vesnic u Kamenky, Rybnice, Dubosarů,[216], Hrihoropole[217] se vina, nejprve k oustí Dněstru, potom dále na východ břehem mořským až ku Perekopu[218] v Tavrii se prodlužuje; odtud přeskakuje za moře k oustí Kubaně, obchází černomořské kozáky, z počátku korytem Kubaně až do Voroněžské, potom středozemním rozhraním jich od gubernie Kavkazské až do Střední Jegorlycké;[219] odtud suchou zemí pod Čuburskou,[220] odkudž přes moře k Taganrogu přechází a po čáře, již výš v ohraničení Velkorusův popsané, k tečce u Chotymska na Besedu, od níž jsme vykročili, dobíhá. Pole toto nářečí maloruského pojímáť do sebe v Rusku gubernie Volyňskou, Kyjevskou, Černihovskou,[221] Poltavskou, Charkovskou, částku Voroněžské (asi čtvrtinu), Jekaterinoslavskou, Chersonskou, Tavrickou s zemí černomořských kozákův, Podolskou a částku Bessarabie; v království polském díl gubernie Podlaské i Lublinské; v království halicko-vladimirském okruhy Přemyšlský,[222] Lvovský, Žolkevský,[223] Zločovský,[224] Tarnopolský, Břežanský,[225] Samborský,[226] Sanocký,[227] Stryjský,[228] Stanislavovský, Kolomejský,[229] Čortkovský,[230] a částky Řešovského[231], Jaselského,[232] Novo-Sandeckého[233] i Černoveckého čili Bukoviny; v království uherském stolice Bereskou, Uhvárskou, Ugockou a Marmarošskou z větší a Zemnenskou (Zemlinskou)[234] i Šáryšskou z menší částky, osad po jiných stolicích roztroušených sem nepotahujíc. Vně zajisté tohoto ohraničení slyšeti nářečí maloruské v roztroušených osadách Rusinův v Uhřích ve stolicích před i za Tysou ležících (dvě osady, Kucura[235] a Kerestúr,[236] až v Báčské, a jedna, Šid,[237] až v Sremské stolici za Dunajem), v Moldavě, Valachii, Bessarabii a Tavrii. Vnitř něho leží několik jako ostrovův cizích řečí a jazykův: jmenovitě řeči polské v Haliči okolo Feldštýna[238] a Chyrova,[239] též mezi Zaršynem[240] i Bukovskem,[241] jihozápadně od Sanoku;[242] srbské v gubernii Chersonské a Jekaterinoslavské od Krylova[243] a Kaljužiny[244] na Dněpru až do Torhovice[245] na Sinjuše;[246] německé v Haliči porůznu, zvláště pod Lvovem a Haličem, v gubernii Chersonské u Odessy a nad Nikolajevem, v gubernii Černihovské[247] na Desně a pod Bachmačem,[248] v gubernii Voroněžské u vtoku Sosny do Donu, v gubernii Jekaterinoslavské na Dněpru u Podhorodného[249] a níže naproti Aleksandrovsku[250] i ostrovu Chortickému,[251] v gubernii Tavrické na řece Moločné; řecké v pomoří Azovském na řece Kalmiusu a Miusu; naposledy turecké v témž pomoří od Perekopu až do Kalmiusu. Nářečí maloruské stýká se na východě s velkoruským po čáře od řeky Jeje[252] až do Chotymska na Besedu, na západě i severu s běloruským po čáře od Ljumonova[253] až do oustí říčky Prěsěky[254] do Buhu v oblasti Bělostocké; na západě nejdřív s polským po čáře od Buhu do Šlachtové[255] i Pivničné, potom s uherskoslovenským až do oustí Ternové v Ondavu; na jihu s jazykem maďarským po čáře od Ondavy až do Holmu, pak s valaským až do oustí Dněpru, potom s tureckým, německým i řeckým až do Taganrogu, naposledy s čerkeským na Kubani a tureckým od Kubaně k Jeji. Pokrajinských, obzvláštních jmen v Rusku méně (Ukrajna, Ukrajinci, Záporožci a j. známá, dílem již zastaralá, Postolníci v Podlasí na levém Buhu), v Haliči a v Uhřích více: tak slovou Lemkové (Lemky)[256] v někdejší zemi Sanocké a povětě Běckém,[257] jejichž odvětví v severních Uhřích na horní Ondavě Krajňáci,[258] Bojkové (Bojky)[259] v zemi Zydačevské[260] i Halické a vlast obou Podhoří (Pidhirje), Huculi v krajišti Kuty i Pokutje zvaném, jichž větev Čeváci (Čevaky)[261] pod horami na Teresvě,[262] Opolí (Opilje) č. země Lvovská, kdež Hrivňáci (Hrivnjaky), Doly okolí přemyšské a jaroslavské atd. Počet Malorusův po vyloučení všech jinojazyčníkův, zvláště Polákův, jichž co šlechty a měšťanstva v západních čili předdněprovských guberniích Maloruska a ve východním Haliči množství, potom Židův, jichž tu neméně, Němcův, Řekův, Tatarův[263] atd., vystupuje na 13,144.000 duší, z nichž 10,370.000 do Ruska a 2,774.000 do Rakouska, a sice 2,149.000 do Haliče a 625.000 do Uher, padá. Z těchto jest 10,154.000 křesťanův východního čili řeckého obřadu a 2,990.000 téhož obřadu s římskou církví sjednocených, odkudž uniti čili poslovanile unijati slovou, a sice 2,774.000 v Rakousku a 216.000 v království polském.

Znaky

1) i místo ě: svit (svět), lito (léto), tisto (těsto), misjac (měsíc), hnizdo (hnízdo), biłyj (bílý); tak v podřečí novohradském a z částky i v nářečí srbském[264] dle vyslovení Slavoncův a Dalmatincův,[265] též v českém.

2) i místo o (v této případnosti i po hrdelních h, ch, k): kiň (kůň), mij (můj), nižka (nůžka), dvir (dvůr), sokił (sokol), pidošva (podešva), pidile (podolí), pidkiv (podkov); totéž i v zašlém drevanském nářečí v polabských Slovanech.

3) o bezpřízvučné beze změny: do domoňku (do domečku), šyrokoho (širokého), mołodci (mládci).

4) y místo i čili y a i stejně znějící, něco ouže než velkoruské y: łyst (list), pysaty (psáti), myłyj (milý), nosyť (nosí); podle toho d, n, t a l před původním i znějí tvrdě, protože se toto jako y vyslovuje; ale před i, z ě a o povstalým, měkce: divča, nižka, stił, lito.

5) u místo v: u lisi (v lese), uslid (vsled), učora (včera); a naopak

6) v místo u: vže (již), vmiraju (umírám).

7) h místo g: bohiv (bohův), hadaju (hádám), hora, hodi (dost).

8) k místo c: kvitka (f., místo cvětka, kvítek); než i cvit (květ) obyčejné.

9) chv místo f: chvartuch (fěrtuch), chvasolja (fizole).

10) v často místo ł: vovk (vlk), povnyj (plný), žovtyj (žlutý), pysav (psal), ljubyv (líbil), kazav (kázal).

11) c, s, z místo k, ch, h před i místo ě: divci (děvce), svasi (svase), nozi (noze), na dorozi (na dráze); a ž, č místo h a k v imperativu: sterežy (střez), dvyžy (dviz, dvihni), pečy (pec), tečy (tec); než v nom. množ. počtu h, ch, k zůstává: vorohy (vrahové), Turky (Turci).

12) i předsuvné: ik, iko (k, ke).

13) v předsuvné před o (i) a u: vivcja (ovce), viči (oči), vin (on), vid (od), vułycja (ulice), vucho (ucho).

14) Okončení ženské -cja místo -ca: mołodycja (mladice), troicja (trojice), carycja (cářice, císařovna).

15) Splývající infin. -ti s náměstskou sja v -ćcja: kochaćcja (kochati se), spodivaćcja (spodívati se).

16) Třetí osoba v přít. č. ukaz. způs. v jd. počtu po e odvrhuje t: vede, kłyče (křičí č. zove), nese, rehoče (řechce); ale po i a v mn. počtu je drží: chodyť (chodí), stoiť (stojí), bižyť (běží), nosyť (nosí).

17) Budoucí čas též s imu složený: mohty-mu (moci budu), mohty-mem (moci budem).

18) Zdrobnělých forem množství, až i v časoslovích:[266] spatky (spáti), jistky, jistočky (jísti), huljatky (procházeti se), letiteňky hadaje (zamýšlí letěti); nápodobně u hlavních[267] a přídavných jmen: matusenečka (máti), harneseňkyj (pěkničký), macjupeseňkyj, macjupeseničkyj (malý) atd.

19) Zveličující přídavné na -ennyj: zdorovennyj, dužennyj, vražennyj (velmi zdravý atd.).

Podřečí

Maloruské nářečí na několik podřečí se dělí; jináč zajisté v okolí Kyjeva a Perejeslavi[268] čili mezi Dněprem a Sejmem, jináč v podkrají Desny, jináč naposledy v podkřídlí Tater a v Tatrách se mluví. Od Sejmu po Desně ku př. místo i, pošlého z o, slyšeti ui: kuiň, sjuiľ; Karpatorusíni mají je místo ą, a: žjety (žati), tježko (těžko), pšenycje (pšenice); y místo o: łyžka (lžíce), dryva (dřeva); místo ž: chodžu (chodím), čudžyj (cizí) atd.[269]

Slovesnost

Ačkoliv Malorusové v písemném jazyku a literatuře s bratry svými Velkorusy odedávna dokonale sjednoceni jsou; však nicméně nacházejí se rozliční, jak starší, tak i novější spisové, buď docela, buď aspoň z částky v prostém maloruském nářečí zhotovení, z nichž důkladné o něm známosti nabyti lze. Již v nejstarších jihoruských písemných památkách, jako na př. v obou Sbornících, od jahna Jana psaných 1073 a 1076, v evangelium krylovském 1143,[270] v Obštníku z XII. stol. ve Vídni atd., nachází bystřejší a zkušenější oko nejedny sledy maloruských forem, jichžto počet v pozdějších rukopisech, např. v Ephrenu Syrském 1370 a j., nadto pak v listinách knížat vladimirských a halických z XIV. stol., naočitě vzrůstá. V XV. a XVI. století, když v západní Rusi nejvíce psáváno a tištěno nářečím běloruským aneb aspoň na běloruském kmenu vštěpeným, i v Malorusku jakýsi prostřední sloh z běloruských a maloruských živlův, ne bez příměskův z církevního jazyka, tvořiti se počal. Léta 1556 — 1561 přeložil Michal Vasiljevič, arcipryšt sanocký, čtvery evangelia z řeči staroslovanské čili církevní, již on bulharskou zve, na maloruskou. V novější době někteří milovníci mateřského nářečí začali skládati a vydávati básně, pověsti a jiné zábavné spisy v prosté, čisté, milodyšné maloruštině, což jakožto zvláštnost, v tomto svém obmezení jednotě literatury neškodící, vždy svou chválu má. Počátek učiněn od Kotljarevského[271] s přeoděnou Aeneidou [1798; 1809]; po něm postupovali Pavlovśký,[272] [1818] Maksymovyč[273] [1827], Sreznevśký[274] [1833], Hrebinka[275] [vrus. Grebenko, 1834], Kvitka[276] [jinotajitelným jménem Osnovjanenko, 1834], Bodjanśký[277] [1834], Synelnikov[278] [jin. Dovhonosenko, 1836], Zabiła[279] [vrus. Zaběła, jin. Topola, 1837], Metlinśký[280] [jin. Mohyla, 1839], Kostomariv[281] [jin. Hałka, 1839] Borovykovśký,[282] Špyhoćký[283] a mezi Karpatorusíny Vahylevyč[284] [1837], Holovaćký,[285] Šaškevič, Ilkevyč[286] [1840] a j. Chudou mluvnici tohoto nářečí vydal Pavlovśký[287] [1818]; u Łučkaje[288] [1830] a Łevického[289] [1834] nářečí maloruské není dosti přísně od církevního odděleno. Slovníka se nedostává. Dobré sbírky překrásných maloruských písní vydali kníže Certelev[290] [1819], Maksymovyč[291] [1827; 1834], Zaleski[292] [1833], Sreznevśký[293] [1833], Pauli[294] [1839], Markevyč [1840][295] a j.

§ 9. Nářečí běloruské

Pole

Čára, pole tohoto nářečí objímající, počíná se u Ljumonova[296] na řece Lži,[297] západně pod Opočkou,[298] na rozhraní gubernie Pskovské od Vitebské,[299] a sestupuje na jih vedle Ljucyna[300] přes Rajbykozy, Torčilovo a Dagdu[301] ku Pridrujsku[302] na Dvině a dále východním krajištěm gubernie Vilenské přes Braslav,[303] Rodupišky[304] k Zaškevičům[305] na Viliji,[306] odtud k západu přes Olšany,[307] Traby,[308] nad Ivjem[309] a Lidou[310] k Horodnu; odtud se chýlí k jihu západním krajištěm oblasti Bělostocké přes Knyšyn,[311] Bělostok,[312] Bočky[313] k ústí potoku Prěsěky do Buhu; odtud, směřujíc střídavě na východ i sever, vpadá dříve do čáry, nářečí maloruské obmezující, již vypsané, až do Chotymska na Besedu, dále do čáry, nářečí velkoruské objímající, tolikéž již vyměřené, až do Ljumonova, od něhož jsme vyšli. Tou měrou nářečí běloruské prostírá se po celé gubernii Mohylevské i Minské, po větší částce gubernie Vitebské,[314] Horodenské i oblasti[315] Bělostocké a po menší částce gub. Vilenské. Bělorusové sousedí na severu i východě s Velkorusy od Ljumonova do Chotymska, obzvláštně pak s Novohradskými od Ljumonova do Perelohu na Dvině; na východě i jihu s Malorusy, po čáře od Chotymska do potoku Prěsěky; na západě s Poláky od Prěsěky do Horodna čili určitěji až do vtoku Hanče;[316] na severozápadu s Litvany a Lotyši od vtoku Hanče do Ljumonova. Obzvláštní jména nám posud žádná ve známost nevešla, místních, podle řek a měst, jako Pinčuchové (Pińčuchy) atd., pomíjejíce. Lidu běloruského po srážce Polákův a Židův, v těch stranách hojných, též Tatarův v městech gubernie Minské, Horodenské a Vilenské (potomkův osazených tam vězňův), počítá se l. 1842 do 2,726.000, z nichž 2,376.000 jest vyznavačův řecké víry a asi 350.000 (dle Platera a jiných) římských katolíkův.

Znaky

1) a místo bezpřízvučného o: tabě (tobě), kaho (koho), bahatyj (bohatý), asličok (oslíček), starana (strana), maładyj (mladý), baju sja (bojím se), pabjažym (poběžím).

2) a velmi zhusta místo ě: hrachov (hříchův), dzjaučyna (dívčina), vjarnyj (věrný), vjanočyk (věneček).

3) ja často místo pouhého e: njahodnyj (nehodný), cjapjér (teprv), sjastryca (sestřice), vjalikyj (veliký), prynjasli (přinesli), bjarezina (březina).

4) Jotování čili změkčování souhlásek před e: cjebje (tebe), nje (ne), pjeryna (peřina).

5) i a y změtené, jako v novohradském a maloruském: zatym (zatím), njezory sja (nezoř se), sjastryca (sestřice), pjeryna (peřina), mužyk (mužík), očy (oči), pryšyj (přiší).

6) i a y místo e: chočyć (chce), chachočyć (chechce), budziš (budeš), čyrvonyj (červený).

7) u místo v: u konjec (v konec), u lese (v lese) a naobrat

8) v místo u: v mjenje (u mne).

9) v často místo ł, jako v maloruském: mavču (mlčím), buv (byl), zavaliv sja (zavalil se), dovhyj (dlouhý), vavčok (vlček), uchapiv (uchopil).

10) h místo g: hołub (holub), aharod (zahrada), torh (trh), łuh (luh), husak.

11) c, s, z místo původních k, ch, h před ě: na rucě (na ruce), k sasědcě (k sousedce), na nitačcě (na nitečce), po dorozě (po dráze), u łuzě (v luze); a v imper. ž i č místo h a k: bjerežy (ostříhej), pječy (pec); než v nom. mn. počtu před i bez změny: dzěcjuky (dítky), Piňčuchy.

12) ć i dz místo měkkých ť a ď: cicho (ticho), cěň (těň, stín), hosci (hosti), spaci (spáti), dzeň (den), budze (bude), dzěvka (dívka), dzivo (div), vyjdzi (vyjdi), chadzi (choď).

13) h předsuvné: heto (eto, aj).

14) v předsuvné před u a o: vuzkyj (ouzký), vutka (utka, kachna), Vosip (Josef), vulica (ulice).

15) Třetí osoba v přít. č. oznam. způsobu v obojím čísle na -ć: vjezeć (veze), płačeć (pláče), chočyć (chce), visić (visí), vodzić (vodí), jeduć (jedou), krešuć (křesají), stojać (stojí), spěvajuć (zpívají), kažuć (káží); někdy se však po e odvrhuje ć: pohladaje (pohlídá), narekaje (naříká), promavlaje (promlouvá).

Podřečí

O podřečích tohoto nářečí s jistotou nic tvrditi nemůžeme. Někteří jazykozpytci rozdíl činí mezi podřečím čistě běloruským, v gubernii Mohylevské a Vitebské čili ve vlastně tak zvané Bělorusi panujícím, a litevsko-ruským, jakéž v knihách XVI. stol. ve Vilně vydaných nacházíme, jež na mluvě lidu v gubernii Vilenské, Horodenské a Minské osnováno a dále od spisovatelův literně vzděláno jest.

Slovesnost

Bělorusové nyní zároveň s Malorusy společníci jsou ve spisovním jazyku a literatuře Velkorusův; než v běhu XIV., XV. a XVI. století psávali a po zavedení umění knihtiskařského i tiskli jazykem svobodně, avšak ne bez vplyvu polštiny, na základu domácího nářečí vzdělaným, kterýžto, v povaze své ode dnešní prosté mluvy lidu ovšem patrně rozdílný, od některých novějších, jakž jsme podotkli, litevsko-ruským nazýván bývá. V jazyku tom, někdy na dvoře litevských knížat panujícím a i potom po sjednocení Litvy s Polskou v litevských zemích ouředním, psány jsou všecky listiny a ouřední písemnosti, týkající se záležitostí zemských i soukromých, zachované dílem v původních deskách zemských v Petrohradě, dílem v přepisích ve Varšavě a z částky již i vydané od Grigoreviče[317][318] [1824], Muchanova [1836][319] a knížete Obolenského [1838].[320] Z jiných písemných památek onoho věku nejdůležitější jsou: Statut Kazimíra Jagellončika 1492 [vyd. 1826],[321] Statut Litevský, prvotně l. 1505 sepsaný, potom několikráte, a sice l. 1522 — 1529, 1564 a naposledy 1588 poopravený [vyd. 1566, 1588 a 1841],[322] Tribunal Vel. knížetství litevského [1581],[323] letopisec Litvy i kronika ruská [vyd. 1827][324] a j. Z knih nábožného obsahu připomínáme zde jen překlad biblí od Skoriny [vyd. v Praze 1517 — 1519)[325] a vydané od téhož obzvlášť Žalmy [1525], pak Skutky apoštolské a epištoly [1528], pomíjejíce mlčením ostatních, v XVI. a v první polovici XVII. stol. ve Vilně,[326] Jeví, Ostrohu,[327][328] Kyjevě, Rochamnově a j. tištěných liturgických a bohoslovních knih, buď cele na tomto nářečí psaných, buď aspoň, což zvláště o knihách bohoslužebných platí, úvody, předmluvami, vstavkami a přídavky v něm psanými opatřených. Za našeho času vyšel katechismus pro katolické Bělorusy v obecném[329] nářečí, jenž zde na tituli polsko-ruským slove [1835]; nejmenovaný pokusil se o přeodění Virgiliovy Aeneidy[330] na vzor maloruské (v rukopisu) a Gołębiowský [1830][331] i Rypińský[332] vydali tiskem ve svých spisích několiko přesných běloruských národních písní.[23] Ozero Imandra (na poloostrově Kola) — E.

[24] Pobřeží vlevo od ústí Mezeně — Š.

[25] Sighet (na hranici USSR a Rumunska) — R.

[26] (USSR) — PA.

[27] Užgorod (USSR) — E.

[28] Pravý přítok řeky Kamy — PA.

[29] Uljanovsk (na středním toku Volhy — RSFSR) — E.

[30] Čkalov (na řece Uralu — RSFSR) — PA.

[31] Grodno (na řece Němenu — BSSR) — E.

[32] Szlachtowa (Piwniczna, JZ, ve Východních Beskydách — Polsko) — Č1.

[33] Bardejov (ČSR).

[34] Kaspické moře.

[35] Teče ze západu do Kaspického moře — PA.

[36] Krym.

[37] Svir — E.

[38] Němými rozumí Šafařík všechny souhlásky kromě plynných.

[39] Počet — zastaralý mluvnický termín pro označení gramatické kategorie čísla.

[40] Zátoka Kandalakša (na Bílém moři) — PA.

[41] Kovža (spojuje Onežské jezero s Bílým jezerem) — E.

[42] Beloje ozero — E.

[43] Petrokrepost (na břehu Ladožského jezera — RSFSR) — E.

[44] Leningrad.

[45] (Leningrad, JZ — RSFSR) — ŠR.

[46] T. Kingisep (Narva, V — RSFSR) — E.

[47] Narva (Estonská SSR) — PA.

[48] (Ludza, SV, na hranicích Lotyšské SSR a RSFSR) — ŠR, PA.

[49] Zřejmě Ludza (levý přítok řeky Velikaja) — PA.

[50] V I. vydání je variant Černigovské.

[51] V I. vydání je ke.

[52] (Černigov, V — USSR) — E.

[53] Sejm (levý přítok řeky Desna, přítoku Dněpru) — PA.

[54] Volčja (levý přítok řeky Samara, s níž se vlévá u Dněpropetrovsku do Dněpru) — E.

[55] Sosna (pravý přítok Donu) — E.

[56] Patrně u osady Kazanskaja na Donu — E.

[57] Laspi (na středním toku řeky Kalmius — USSR) — ŠR.

[58] Vtéká u Ždanova do Azovského moře — E.

[59] Čisťakovo — ŠR.

[60] Čuburskaja (na severovýchodním pobřeží Azovského moře — RSFSR) — ŠR.

[61] Jegorlykskaja (Rostov, JV — RSFSR) — E.

[62] Levý přítok Donu — E.

[63] Čirskaja (na západ. břehu Cimljanského moře — RSFSR) — E.

[64] Stalingrad.

[65] Kol. Verch. Dobrinka (Kamyšin, SV) — ŠR.

[66] Medvedica (levý přítok Donu) — E.

[67] (Saratov, JZ — RSFSR) — ŠR.

[68] Uljanovsk, S, na Volze, na hranicích Tatarské ASSR) — Š.

[69] Batyrevo (Guvašská ASSR) — E.

[70] Charmaly (Alatyr, SV — Čuvašská ASSR) — ŠR.

[71] Pravý přítok Volhy — E.

[72] V povodí přítoků Vjatky na střed. toku — ŠSM.

[73] (Kirov, JZ — RSFSR) — E.

[74] (Kirov, SV — RSFSR) — E.

[75] Objačevo (Kirov, SZ — Komi ASSR) — E.

[76] Lalsk (Kirov, SZ — Komi ASSR) — E.

[77] Spassk (východně od ústí Vyčegdy do Sev. Dviny — RSFSR) — E.

[78] Njuchča (v povodí horního toku Pinegy, přítoku Sev. Dviny — RSFSR) — E.

[79] Verkola (na střed. toku Pinegy — RSFSR) — E.

[80] Jihovýchodně od ústí Pinegy — Š.

[81] Juromskoje (na dolním toku řeky Mezen’ — RSFSR) — ŠSM.

[82] V I. vyd. toto souvětí není, bylo vsunuto až do vydání druhého.

[83] Levý přítok Volhy (Kalinin, SV — RSFSR) — Š.

[84] V I. vyd. je varianta Nižehradské.

[85] V I. vyd. je varianta Nižehradské.

[86] V I. vyd. je Armeni v zemi donských kozákův atd., v opravách k I. vyd. je však již uvedeno správné znění.

[87] V I. vyd. Vologodská.

[88] Názvy gubernií Volohodské, Petrohradské, Novohradské, Pskovské byly v III. vydání omylem vynechány. Zde přetiskujeme podle vydání I. a II.

[89] (Ludza, SV, na hranicích Lotyšské SSR a RSFSR) — ŠR, PA.

[90] Perelog (Velikije Luki, JV — RSFSR) — ŠR.

[91] Na horním toku řeky Besed’ (RSFSR) — ŠR, E.

[92] Besed’ (levý přítok řeky Sož, která se vlévá do Dněpru) — E.

[93] Zřejmě Lukavica (Brjansk, Z — RSFSR) — ŠR, E.

[94] Tolstodubova (mezi Kurskem a Černigovem, Gluchov, SV) — Š, E.

[95] (Charkov, SV — USSR) — E.

[96] Jeja (teče z východu do Azovského moře) — E.

[97] Jegorlykskaja (Rostov, JV — RSFSR) — E.

[98] V I. vyd. ve mluvě.

[99] Kinešma (Kostroma, JV — RSFSR) — PA.

[100] Vesjegonsk (na severových. břehu Rybinského přehr. jezera — RSFSR) — PA

[101] V I. a II. vyd. Polěchi.

[102] Levý přítok Volhy v horním toku — PA.

[103] Šeksna (spojuje Bílé jezero a Rybinské přehradové jezero) — E.

[104] V I. vyd. místo beregi (ostříhej) je uvedeno jako příklad paběgi (poběz). V opravách k I. vyd. je však uvedeno: místo paběgi (poběz) čti beregi (ostříhej).

[105] I. P. Sacharov, Skazanija russkogo naroda…, I. díl Petrohrad 1836, II. díl Petrohrad 1837. Šafařík se tu odvolává na první díl třetího vydání (z r. 1841; druhý díl III. vyd. vyšel až 1849).

[106] N. I. Nadeždin, Velikaja Rossija, Enciklopedičeskij Leksikon, sv. IX, 1837. — N. I. Nadeždin, Mundarten der russischen Sprache, Jahrbücher der Literatur, sv. 95, Vídeň 1841.

[107] Kalinin — PA.

[108] Velikij Usťjug (na řece Suchona, levém přítoku Severní Dviny — RSFSR) — PA.

[109] Gorkij — PA.

[110] Pravý přítok Volhy.

[111] Kaspické moře.

[112] Jde tu o historiky M. J. Kastorského a T. M. Granovského, k nimž se obrátil Šafařík s žádostí o poskytnutí informací o ruských dialektech. V Šafaříkově pozůstalosti nalezl Francev několik lístků s ručně psaným textem Kastorského, z něhož je v Slovanském národopise přímo místy doslova citováno.

[113] V I. vyd. je variant Nížehradskou.

[114] V I. vyd. je variant Vologodská.

[115] V I. vyd. obecní.

[116] Drevnije russkije stichotvorenija, Moskva 1804 (vydal Jakubovič). — Drevnije rossijskije stichotvorenija, sobrannyje Kiršeju Danilovym i vtorično izdannyje s pribavlenijem 35 pesen i skazok dosele neizvestnych, Moskva 1818 (vydal F. K. Kalajdovič).

[117] Jde tu o t. zv. Archeografickou komisi, zřízenou r. 1834 k vědeckému zpracování rukopisného materiálu, sebraného zvláštní expedicí v letech 1829 — 1833. Členem-korespondentem této komise byl od r. 1839 také P. J. Šafařík.

[118] Za rok dokončení Makariova díla Velikije Čeťji Minei se nověji obecně pokládá rok 1552.

[119] Ve všech třech vydáních Slovanského národopisu je uveden v této souvislosti letopočet 1559. Jde však o omyl nebo přehlédnutou tiskovou chybu, neboť t. zv. Sudebnik Ivana IV, o kterém tu je řeč, pochází z r. 1550.

[120] Petrova reforma písma a pravopisu byla provedena v roce 1708.

[121] Karamzin se narodil r. 1766.

[122] Puškin zemřel r. 1837.

[123] A. Puchmajer, Lehrgebäude der russischen Sprache, 1820 (s předmluvou Josefa Dobrovského Literatur der russischen Sprachlehren). Je to první a v podstatě dosud jediná vědecká mluvnice ruštiny na základě srovnání s češtinou.

[124] N. Greč vydal r. 1827 mluvnici ruštiny ve dvou zpracováních: stručnějším Praktičeskaja russkaja grammatika a důkladnějším Prostrannaja russkaja grammatika.

[125] Aleksandr Christoforovič Vostokov, Russkaja grammatika Aleksandra Vostokova po načertaniju jego že sokraščennoj grammatiki polneje izložennaja, 1831. — Krátce před touto mluvnicí vyšla v témž roce stručnější Vostokovova mluvnice pro potřeby školské.

[126] P. Sokolov, Obščij cerkovnoslavjano-rossijskij slovaŕ, 1834.

[127] Novikov, Sbornik pesen; Moskva 1780.

[128] Daniil Nikitič Kašin (1773 — 1844), jeden z prvních ruských folkloristů.

[129] I. P. Sacharov, Pesni russkogo naroda, sv. I — V, 1838 — 1839.

[130] Jevgenij (vlastním jménem Jevfimij Aleksejevič Bolchovitinov, 1767 — 1837) vydal Slovaŕ istoričeskij o byvšich v Rossii pisateljach duchovnogo čina greko-rossijskoj cerkvi (I. vyd. 1818, II. vyd. 1827). Ostatní Jevgenijem sebraný bibliografický materiál byl vydán až po jeho smrti (Slovaŕ russkich svetskich pisatelej, sootečestvennikov i čužestrancev, pisavšich v Rossii; I. díl, zahrnující písmena A — G, vydal 1838 I. Snegirev; úplné je vydání Pogodinovo z r. 1845).

[131] Nikolaj Greč, Opyt kratkoj istorii russkoj literatury, 1822.

[132] V I. vyd. v obou případech Vologodské.

[133] Levý přítok Západní Dviny v jejím horním toku — E.

[134] (Moskva, SZ — RSFSR) — E.

[135] (Kalinin, SZ — RSFSR) — E.

[136] (Uglič, JZ — RSFSR) — ŠR, E.

[137] Teče ze západu do Rybinského přehradového jezera — E.

[138] V I. vyd. v obou případech Vologodské.

[139] Ozero Kubenskoje — E.

[140] Porozobišča (mezi Kubenským a Bílým jezerem) — ŠR.

[141] (Spojuje Bílé jezero a Rybinské přehrad. jezero) — E.

[142] Sociativ — zastaralé označení instrumentálu, obvyklé v české mluvnické terminologii v podstatě až do Gebauera.

[143] V I. a II. vyd. jakž.

[144] V I. a II. vyd. společného spisovního jazyka.

[145] V I. a II. vyd. složil.

[146] V I. a II. vyd. přepsal jahen Grigorij.

[147] Ve sbírce Pamjatniki rossijskoj slovesnosti XII. veka, 1821.

[148] V odborné literatuře známý jako Sinodaľnyj spisok Novgorodskoj pervoj letopisi. Prvá dvě vydání byla vydána (1781, 1819) pod názvem, který přejal Šafařík: Letopisec Novgorodskij, načinajuščijsja ot 6525 (1017) goda i končajuščijsja 6860 (1352) godom. V r. 1841 vyšel ve III. svazku sbírky Polnoje sobranije russkich letopisej.

[149] Za základ Pogodinova vydání pskovského letopisu je vzat t. zv. Vtoroj archivskij spisok.

[150] Sobranije gosudarstvennych grammot (1813 — 1826), čtyřdílná sbírka starých ruských listin, vydaná za podpory N. P. Rumjanceva a za spolupráce předních ruských odborníků (od II. dílu se účastnil edice na př. K. F. Kalajdovič a j.).

[151] Akty, sobrannyje v bibliotekach i archivach Rossijskoj imperii Archeografičeskoj ekspedicijej Imperatorskoj Akademii Nauk, I — II, 1836; Akty juridičeskije ili sobranije form starinnogo deloproizvodstva, 1838; Akty istoričeskije, sobrannyje i izdannyje Archeografičeskoj kommissijeju, 1841 — publikace Archeografické komise, zřízené r. 1834 při ministerstvu lidové osvěty k vědeckému prozkoumání a vydání rukopisného materiálu, sebraného archeografickou expedicí Akademie věd v letech 1829 — 1833. V čele expedice stál Pavel Michajlovič Strojev (1796 — 1876), jeden z předních editorů starých jazykových památek. Novgorodské dokumenty sebral Strojev hlavně za spolupráce Berednikovovy.

[152] Na horním toku řeky Besed’, jižně od Smolenska — ŠR, E.

[153] Levý přítok řeky Sož, která se vlévá do Dněpru — E.

[154] V I. vyd. varianta Černigovské.

[155] Při ústí řeky Sož do Dněpru — E.

[156] V I. vyd. varianta Černigovské.

[157] Pripjať.

[158] Belosoroka (na dolním toku Pripeti) — ŠR.

[159] Řeka Bug, přítok Visly.

[160] (Lubliń, SV — Polsko) — E.

[161] Mezi městy Drohiczyn a Brest — ŠSM.

[162] Drohiczyn (Warszawa, SV — Polsko) — P2

[163] Losice (Warszawa, JV — Polsko) — P2.

[164] Zřejmě Biała Podłaska (Warszawa, JV — Polsko) — P2.

[165] Międzyrzec (Warszawa, JV — Polsko) — P2.

[166] Szczebrzeszyn (Lubliń, JV — Polsko) — P2.

[167] Momoty grn. (na říčce Bukava, pravém přítoku Sanu — Polsko) — P2.

[168] Ulanów (na středním toku Sanu) — P1.

[169] Pravý přítok Visly — P1.

[170] Leżajsk (Jaroslaw, SZ — Polsko) — P1

[171] Grodzisko (Leźajsk, J — Polsko) — P1.

[172] Brzozów (Przemyśl, JZ — Polsko) — P1.

[173] V I. a II. vyd. varianta Břozov.

[174] U městečka Strzyżów (Rzeszów, JZ — Polsko) — P1

[175] Patrně Wysoka Strzyzowska (Rzeszów, JZ — Polsko) — P2.

[176] Zřejmě Bratkowice (Rzeszów, SZ — Polsko) — P2.

[177] Nowy Źmigród (Jasło, J, na horním toku řeky Wisłok — Polsko) — P2.

[178] Grybów (mezi městy Gorlice a Nowy Sącz — Polsko) — P2.

[179] Patrně jižně od města Nowy Sącz (Polsko).

[180] Szlachtowa (mezi městy Piwniczna a Krościenko — Polsko) — Č2.

[181] Czarna Woda (Piwniczna, JZ — Polsko) — Č1.

[182] Biała Woda (Piwniczna, JZ — Polsko) — Č1.

[183] Jaworki (Piwniczna, JZ — Polsko) — Č1.

[184] Piwniczna (Nowy Sącz, J — Polsko) — P2.

[185] Leluchów (Muszyna, JV — Polsko) — Č1.

[186] Topľa (ČSR) — Č1.

[187] Rokytov (Bardejov, SZ — ČSR) — Č1.

[188] Dlhá Lúka (Bardejov, S — ČSR) — Č2.

[189] Bardejov.

[190] V I. vyd. nad Bardějovem.

[191] Kurima (Giraltovce, SZ — ČSR) — Č1.

[192] Hanušovce (Giraltovce, J — ČSR) — Č1.

[193] Budkovce (Michalovce — ČSR) — Č1.

[194] Beregovo nebo Vel. Beregi (Mukačevo, JZ — USSR) — E.

[195] Levý přítok Laborce.

[196] M. a Vel. Dobroň (Užgorod, JV — USSR) — Č1.

[197] Kosino (Mukačevo, JZ — USSR) — R.

[198] (Beregovo, JV.)

[199] Halmei (Satu-Mare, SV — Rumunsko) — R.

[200] Chust (USSR) — E.

[201] Tisa.

[202] Sighet (Rumunsko) — R.

[203] Jasinja (USSR) — E.

[204] V I. vyd. pod Jasynu.

[205] Belyj Čeremoš (pravý přítok Prutu) — R.

[206] (Câmpulung Moldovenesc, SZ — Rumunsko) — R.

[207] Šipot (Černovcy, JZ — USSR) — R.

[208] Banylov (Černovcy, JZ — USSR) — R.

[209] Petrous (Černovcy, JZ — USSR) — R.

[210] (Seret, SZ — USSR) — ŠR.

[211] (Černovcy, J — USSR) — ŠR.

[212] Bojan (Černovcy, JV — USSR) — R.

[213] V severní části Moldavské SSR — PA.

[214] Soroki (na středním toku Dněstru — Moldavská SSR) — PA.

[215] Cekinivka (Jampol, J — USSR) — ŠR, PA.

[216] Kamenka, Rybnica, Dubossary (na Dněstru — Moldavská SSR) — R.

[217] Grigoriopol (Moldavská SSR) — PA.

[218] Na šiji Krymu (USSR) — PA.

[219] Jegorlykskaja (Rostov, JV — RSFSR) — E.

[220] Čuburskaja (na severových. pobřeží Azovského moře — RSFSR) — ŠR.

[221] V I. vyd. varianta Černigovskou.

[222] V I. a II. vyd. varianta Přemyšský.

[223] Žolkva (Lvov, S — USSR) — P2.

[224] Zločev (Lvov, V — USSR) — PA.

[225] Berežany (Lvov, JV — USSR) — PA.

[226] (Lvov, JZ — USSR) — PA.

[227] Sanok (Przemyšl, JZ — Polsko) — PA.

[228] Stryj (Lvov, J — USSR) — PA.

[229] Kolomyja (Černovcy, SZ — USSR) — PA.

[230] Čertkov (Černovcy, S — USSR) — PA.

[231] Rzeszów (Przemyśl, SZ — Polsko) — P2.

[232] Jasło (Przemyśl, SZ — Polsko) — P2.

[233] Nowy Sącz (Kraków, JV — Polsko) — P2.

[234] V I. vyd. pouze Zemnenskou.

[235] (Sombor, JV — Jugoslavie) — ŠSM.

[236] (Sombor, JV — Jugoslavie) — ŠSM.

[237] (Vukovar, JV — Jugoslavie) — J2

[238] Felštyn (Lvov, JZ, mezi městy Sambor a Dobromil — USSR) — P2.

[239] (Sambor, Z — USSR) — E.

[240] Zarszyn (Sanok, Z — Polsko) — P1.

[241] Bukowsko (Sanok, JZ — Polsko) — P1.

[242] (Przemyśl, JZ — Polsko) — P2.

[243] (Kremenčug, SZ — USSR) — ŠR, PA.

[244] (Verchnedneprovsk, SZ — USSR) — ŠR, PA.

[245] Torgovica (na středním toku řeky Sinjucha — USSR) — ŠR.

[246] Sinjucha (levý přítok řeky Bug) — E.

[247] V I. vyd. varianta Černigovské.

[248] (Černigov, JV — USSR) — E.

[249] Podgorodno (Dněpropetrovsk, S — USSR) — ŠR, PA.

[250] Zaporožje (USSR) — ŠR, PA.

[251] Ostrov Chortica, vytvářený ramenem Dněpru u města Zaporožje (USSR) — ŠR, PA.

[252] Jeja (teče z východu do Azovského moře) — E.

[253] (Ludza, SV, na hranicích Lotyšské SSR a RSFSR) — ŠR, PA.

[254] Mezi městy Drohiczyn a Brest — ŠSM.

[255] Szlachtowa (Piwniczna, JZ, ve Východ. Beskydách — Polsko) — Č1.

[256] V I. vyd. Lemkové (Lemki).

[257] (Sanok, J, v povodí řeky Oslava, levého přítoku Sanu — Polsko) — ŠSM.

[258] V I. vyd. Krajnjáci (Krajnjaki), v II. vyd. Krajňáci (Krajnjaky).

[259] V I. vyd. Bojkové (Bojki).

[260] (Lvov, J, na Dněstru — USSR) — ŠSM.

[261] V I. vyd. Čevaki.

[262] Pravý přítok Tisy z Poloninských Karpat (USSR) — R.

[263] V I. vyd. Turkův.

[264] I. vyd. má pouze tak z částky i v nářečí srbském; poukaz na nářečí novgorodské tu chybí.

[265] V I. vyd. ještě navíc římské církve, tedy dle vyslovení Slavoncův a Dalmatincův římské církve.

[266] Časoslovo — zastaralý termín pro sloveso; kalk podle německého Zeitwort.

[267] Hlavní jméno — zastaralý termín pro podstatné jméno; kalk podle německého Hauptwort.

[268] Perejaslav-Chmelnickij (Kyjev, JV — USSR) — PA.

[269] V I. vyd.: Karpatorusíni mají místo ja: vzjäv (vzal), koroljä (krále), pšenycjä (pšenice); ö místo o: pidbödžaje (pobádá), pöžarevi (požáru), a místo ž: medžy (mezi), nudža (nouze).

[270] Tato památka je známější pod názvem Galickoje evangelije; za rok jeho vzniku je obecně pokládán rok 1144.

[271] Ivan Kotljarevśkyj (1769 — 1838) — autor ukrajinské travestie Vergiliovy Aeneidy (Enejida, I. — III. část, 1798); 2. vyd. I. — III. části vyšlo r. 1808; 3. vyd. obsahujicí i IV. část vyšlo 1809; V. — VI. část dokončil K. v dvacátých letech.) Úplné vydání všech šesti dílů bylo pořízeno až po autorově smrti, Charkov 1842.

[272] Ol. Pavlovśkyj, Grammatika malorossijskogo narečija, 1818.

[273] M. A. Maksymovyč, Malorusskije pesni, 1827.

[274] I. I. Sreznevśkyj, Zaporožskaja starina, 1833 — 1838.

[275] E. P. Hrebinka, Malorossijskije prikazki, 1834.

[276] H. Kvitka-Osnovjanenko, Malorossijskije povesti, rasskazannyje Grićkom Osnovjanenkom, 1834.

[277] O. M. Bodjanśkyj, rus. Bodjanskij, první profesor slavistiky na moskevské universitě, přítel Šafaříkův. R. 1834 vyšla jeho sbírka Naśky ukrajinśky kazky.

[278] R. 1836 vydal Dovhonosenko knihu Cyhaňska šoloputnjava.

[279] V. N. Zabila (K. Topola) vydal r. 1837 drama Čary.

[280] A. L. Metlynśkyj vydal v r. 1839 sbírku Dumky i pisni ta šče de-ščo Amvrosija Mohyly.

[281] M. J. Kostomarov vydal r. 1839 drama Sava Čalyj a sbírku ukrajinských balad, Ukrajinskije ballady.

[282] V dnešní transliteraci L. J. Borovykovśkyj.

[283] V dnešní transliteraci O. Špyhoćkyj.

[284] I. M. Vahylevyč vydal v r. 1837 spolu s M. S. Šaškevyčem a J. F. Holovaćkým almanach Rusalka Dnestrovaja, v němž uveřejnil několik lidových písní (s předmluvou) a některé vlastní původní básně.

[285] V dnešní transliteraci J. F. Holovaćkyj.

[286] M. Ilkevyč vydal r. 1840 Galickije pripovedki.

[287] Ol. Pavlovśkyj, Grammatika malorossijskogo narečija, 1818.

[288] M. Lučkaj, Grammatica slavo-ruthena, Ofen 1830.

[289] J. Lewicki (Levyćkyj), Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien, Přemyśl 1834.

[290] N. A. Certelev, Opyt sobranija starinnych malorossijskich pesnej, Petrohrad 1819.

[291] M. A. Maksymovyč, Malorossijskije pesni, Moskva 1827; Ukrainskije narodnyje pesni, Moskva 1834.

[292] Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Lwów 1833.

[293] I. Sreznevśkyj, Zaporožskaja starina, 1833 — 1838.

[294] Ž. Pauli, Pieśni ludu ruskiego w Galicji, I — II, Lwów 1839 — 1840.

[295] V I. vyd. je pořadí přehozeno: Markevyč [1840], Pauli [1839]….

[296] (Ludza, SV, na hranicích Lotyšské SSR a RSFSR) — ŠR, PA.

[297] Zřejmě Ludza (levý přítok řeky Velikaja — Lotyšská SSR) — PA.

[298] Na horním toku řeky Velikaja (RSFSR) — E.

[299] V I. vyd. varianta Vitepské.

[300] Patrně Ludza (v jihovýchodní části Lotyšské SSR) — ŠR, PA.

[301] Jihovýchodně od jezera Rzena (Raznas) v Lotyšské SSR — E.

[302] Na lotyšském břehu řeky Daugava, proti městu Druja — ŠR, PA.

[303] (Minsk, SZ — BSSR) — E.

[304] Ve východní části Litevské SSR (Švencjonis, V) — ŠR, PA.

[305] Na řece Vilija (Vilejka, JZ — BSSR) — PA.

[306] Pravý přítok řeky Nemen — E.

[307] Mezi městy Minsk a Vilnius (Osmjany, J — BSSR) — Š.

[308] (Minsk, SZ — BSSR) — E.

[309] (Minsk, SZ — BSSR) — PA.

[310] (Grodno, SV — BSSR) — E.

[311] Knyszyn (Białystok, SZ — Polsko) — P1.

[312] Białystok (Polsko) — P1.

[313] Boćki (Białystok, J — Polsko) — P1.

[314] V I. vyd. varianta Vitepské.

[315] V I. vyd. vlasti.

[316] Czarna Hańcza (levý přítok řeky Neman) — P2.

[317] I. I. Grigorovič, Belorusskij Archiv drevnich grammot, Moskva 1824.

[318] V I. vyd. Grigoroviče.

[319] T. zv. Sbornik Muchanova, Moskva 1836. Šafařík o něm referoval v ČČM, 1837, str. 127; 1838, str. 109.

[320] N. A. Obolenskij, Kniga posoľskaja metriki Velikogo Knjažestva Litovskogo, Moskva 1838.

[321] Známý pod titulem Sudoŭnik karalja Kazimira Jagajlaviča. Byl vydán původně 29. února 1468; z r. 1492 pochází jeden ze zachovaných rukopisů, který byl vydán latinkou A. T. Działyńským.

[322] Známý pod titulem Statut Velikaga Knjažstva Litoŭskaga; text z r. 1529 byl vydán A. T. Działyńským ve sbírce Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, Poznań 1841.

[323] Známý pod titulem Trybunal obyvatelem Velikaga Knjaźstva Litoŭskaga, na sojme Varšavskom dannyj, roku 1581. Tiskem vydán ve Vilně 1585.

[324] V latinské transkripci vydal prof. Daniłowicz pod titulem Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Vilnius 1827. Rukopis pochází z r. 1519.

[325] Biblija Ruska, vyložena doktorom v lekarskich naukach Franciskom, synom Skorininym, iz slavnago grada Polocka, Bogu ko čti i ljudem pospolitym k dobromu naučeniju, Praha 1517 — 1519.

[326] Vilnius (BSSR) — PA.

[327] Ostrog (mezi městy Lvov a Kyjev — USSR) — PA.

[328] V I. vyd. Ostrogu.

[329] V I. vyd. obecním.

[330] Autorem běloruské travestie Vergiliovy Aeneidy je Vikentij Pavlovic Rovinskij.

[331] Łukasz Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje i zabawy, 1830.

[332] Alexander Rypiński, Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji. Paříž 1840.

Hlava II. Řeč bulharská

§ 10. Pole, znaky a nářečí

Pole

V kvetoucí době starého bulharského cárství, před přijitím Maďarův, Plavcův a Pečencův do Sedmihradska a Pannonie, panovala jedna a táž řeč slovanská ve všech vlastech k cárství tomu náležících, t. mimo země jihodunajské, v nichž podnes trvá, též v severodunajských, nyní Valachy a Maďary zalidněných, jmenovitě ve Valachii, Sedmihradsku a ve dnešních Uhřích od Dunaje po Pešt,[333] Jager[334] a dále k Tatrám a vedle Tater až ku pramenům Tysy. Řeč ta, soudě podle památek, v překladu písem svatých a v bohoslužebných knihách Slovanův řecké církve zachovaných, byla s nynějším, ovšem již velice zkaženým nářečím bulharským stejného rodu a rázu, pročež ji zde pod společným nápisem s tímto zahrnujeme. Po zaplavení od dotčených jinojazyčníkův oněch severodunajských zemí utkvěla řeč bulharská v krajinách na jihu Dunaje, ve dřevní Moesii a veliké částce Thracie i Macedonie, kdež nyní od oustí Dunaje, anobrž od r. 1830 od města Falče[335] na Prutu až do Soluna a Kosturského jezera[336] v dél a od předhoří Želegradu[337] na Černém moři až k Ochridě[338] a hořejší Debře[339] na Černém Drimu[340] v šíř v ústech prostého lidu slovanského panuje.

Znaky

1) Přísuvné š před změkčeným t anebo místo změkčení jeho: nošt (noc), mošt (moc), mąštą,[341] mąšten (mutím, mučen), mlaštą, mlašten (mlátím, mlácen).

2) Přísuvné ž před změkčeným d anebo místo změkčení jeho: nąžda (nouze), mežda (meze), voždą, vožden (vodím, vozen), roždą, rožden (rodím, rozen).

3) Gen. přídavných jmen na -ago: dobrago (dobrého), milago (milého), svętago (svatého). Tento genitiv v nářečí novobulharském po ztrátě deklinací již jen co archaismus ve příslovích a písněch trvá.

4) Užívání osobních náměstek mi, ti, si místo přivlastňujících moj, tvoj, svoj: carstvo mi (císařství mé), svętina ti (svatost tvá), baština si (dědina svá); a spojování přivlastňujícího svoj s osobním jemu a si: o svojej jemu sestrě (o své sestře), v svojem jemu gradě (v svém hradě), vsi svojich si ištąť (všickni svých hledají).

Nářečí

V řeči této rozeznáváme pouze historicky nářečí dvoje: církevní čili cyrilské a novobulharské, ono již z obecné mluvy dávno vyšlé, toto u nynějších Bulharův v užívání jsoucí.

§ 11. Nářečí církevní čili cyrilské

Pole

Nářečí církevní podnes již nikde obecnou mluvou lidu slovanského není, než pouze co jazyk překladu písem svatých a knih bohoslužebných u Slovanův řeckého obřadu, Rusův, Bulharův a Srbův, trvá, avšak pokudž v celém středním věku na sloh spisovatelův a tím prostředně i na obecnou mluvu dotčených národův veliký vplyv mělo, ba namnoze ještě až podnes má, nemůže za docela vymřelé jmíno býti, nýbrž stojí mezi živými a mrtvými jako uprostřed; pročež za slušno se nám vidělo, abychom zde krátkou zmínku o něm učinili.

Znaky

Nářečí církevní čili cyrilské vyniká největším bohatstvím forem jak ve tvoření, tak též ve skloňování slov, takže co z původního rázu slovanštiny v jiných nářečích již jen porůznu a po částkách v kusých zlomcích jako rozbitiny po bouři a potopě se nachází, zdeť ještě pospolu a v celosti spatřiti lze. Nechtíce se na tomto místě vyčítáním všech hlavních znakův zanášeti, an to obšírná věc jest, připomeneme jen některé zvláštnosti.

1) Polohlásky čili slabé hlásky ь místo i a e, ъ místo o: tьnьkъ (tenký), mьčь (meč), dьnьsь (dnes), chrьbьtъ (chřbet), vlъkъ (vlk), plъkъ (pluk).

2) Nosové samohlásky ą (ѫ) a ę (ѧ), jako v polštině: rąka (ruka), mąž (muž), męso (maso), ręd (řád).

3) Rozdíl mezi i a y pilně šetřený: bi (bil), by (byl).

4) Změna samohlásky ě po č, š, ž, št, též po jiné samohlásce čili vlastněji po j, v jiné, a sice buď a) v a: veličajši (větší), vetšajši (vetší, od vetchý), nižajši (nižší); možach (mohl jsem), tečach (běžel jsem); bijam (bíme), pijam (píme), ištate (hledejte), drьžam sę (držme se); o blaženěam, nebesněam, nepravedněam (o blaženém, nebeském, nepravedném); buď b) v i: v ž. duálu: moji rucě (mé ruce), vaši nozě (vaše nohy), svętěi ženě (svaté ženy); v imper. mažite (mažte), plačite sę (plačte), vъzchoštite (vzechtějte), nevěruim (nevěřme), rozuměim (rozumějme), ožidaim (čekejme), poslěduim (následujme).

5) st místo sc, pošlého z sk, před e a i v muž. a věc.[342] lok. a mn. nom.: plъstěm (pltském, tělesném), carstěm (císařském), zemstěm (zemském), k pastě (k veliké noci, od paska, pascha), plъtsti, carьsti, zemsti; totéž v češtině.

6) Změna ch v s: prijęs místo prijęch (přijal jsem), prijęsom (přijali jsme), jaděsom (jedli jsme), a naopak z v ch: ach místo az (já).

7) Plné skloňování neurčitých přídavných; na př. mn. gen. plod zъl (plodův zlých), mnog lět (mnohých let), stran pogybš (stran zahynulých); dat. duchom čistom (duchům čistým), mnogam dušam (mnohým duším); lok. rizach bělach (řízách bílých), mnozěch dněch (mnohých dnech), dělěch dobrěch (dílech dobrých); soc. uzy železny (svazy železnými), děly dobry (děly dobrými), mnogami slъzami (mnohými slzami).

8) Přítomný čas v jd. p. na : biją (biji), slją (šlu), nesą (nesu), miną (minu), mnją (mním), tvorją (tvořím); v mn. p. na -mъ: bijem (bijeme), slem (šleme), nesem (neseme), minem (mineme), mnim (mníme), tvorim (tvoříme).

9) Zkrácený min. čas: v jd. p. 1. os. id místo idoch (šel jsem), priid m. priidoch, obrět m. obrětoch (našel jsem), izběg místo izběgoch (vyběhl jsem); řídčeji vysouváním z prostředku: rěch m. rěkoch (řekl jsem), jach m. jadoch (jedl jsem); v dv. počtu rěsta m. rěkosta (oni dva řekli); v mn. p. 1. os. idom m. idochom (šli jsme), obrětom m. obrětochom (našli jsme), otvrьgom m. otvrьgochom (odvrhli jsme); v 3. os. vъzdvigą místo vъzdvigošę (vzdvihli), priidą místo priidošę (přišli), vъnidą místo vъnidošę (vešli), napadą, m. napadošę, (napadli), něsą m. nesošę (nesli), glagolą m. glagolašę (hlaholili, mluvili), užasą m. užasošę (užasli); řídčeji vysouváním ze středu: privěsą m. privedošę (přivedli), věsą m. vedošę (vedli).

10) Zkrácené praet. part. pass. remy místo rekomy (řečený).

11) Zkrácené praet. gerund. ostavľ místo ostaviv, prělomľ m. prělomiv, rožď m. rodiv, vkuš m. vkusiv, obrašť m. obrativ, porabošť m. porabotiv; řídčeji zkrácení mn. počtu, jako v ruštině: prišьdъ m. prišьdъše.

Slovesnost

Tatoť se začala v druhé polovici IX. století prací Konstantina, jinak Cyrila [umř. 868], a Methodia, bratra jeho [umř. 885], i jejich pomocníkův a nástupcův, pracovavších na vinici Páně mezi Slovany v Bulhařích, Moravě, Pannonii, Srbsku a něco později v Rusku. Podle starých legend přeložili dotčení dva bratří buďto sami, buďto s pomocí soudělníkův svých nejen celé písmo svaté, ale i nejpotřebnější knihy liturgické, jakéž jsou časoslov se žaltářem, služebník s trebnikem, oktoich, irmologion, dvě triodi, paremejnik, minej a ustav. Možné, ba podobné, že vděčné potomstvo připisovalo učitelům a původcům velikého díla i to, což od nich začato a od šťastnějších učeníkův dokončeno bylo. Po oupadku začatého díla národního vzdělání a slovanské liturgie nájezdem Maďarův v Moravě, Pannonii a celých dnešních Uhřích květla slovesnost církevní plodonosněji v Bulharsku, Srbsku a později v Rusku. Mezi 892 — 927 bylo v Bulhařích několiko spisovatelův slovanských, jmenovitě biskupové Jan,[343] Klemens[344] a Konstantin,[345] kněz Gregor[346] a mnich Theodor Doks čili Duksov.[347] Sám car Symeon, syn prvokřestěného Michala Borisa, panovník učený, miloval nauky a překládal z řečtiny na slovansko [892 — 927].[348] Začátkové církevního písemnictví v Srbsku kryjí se v neprohledné tmě minulosti; první, jenž zejména co spisovatelé z ní vynikají, jsou bratří král Štěpán Nemanič Prvověnčený [1195 — 1228][349] a arcibiskup Sáva [1199 — 1237].[350] V Rusku, kamž se církevní nářečí, jakž jsme výš podotkli, s náboženstvím a liturgií dostalo [988], spisovatelství v témž nářečí hned na začátku XI. století zdárně se ujalo. V Čechách pod záštitou sv. Prokopa nalezla liturgie slovanská a tím i nářečí církevní jakýž takýž přítulek v klášteře Sázavském až do l. 1097. Jsou sledy, žeť i v Krakově nebyla neznáma. Mezi tím nejzdařileji se jí vedlo v jižních a východních Slovanech, jmenovitě v Bulhařích, Srbech a Rusku, kdež hned v běhu prvních dvou století rozličnými spisy v oboru bohosloví a historie, překlady a výklady sv. písma, knih liturgických, děl sv. otcův, církevního práva, letopisův atd. tak se obohatila, že i v těch kusých nás došlých zbytcích znajícímu ji lépe bezděčné obdivení vynucuje. Z této nejstarší doby buďtež zde jen některé vzácnosti pro paměť připomenuty. Původních rukopisův, do XI. stol. sahajících, dílem s označením let, dílem bez něho, známe posud dvanácte; než podobno, že někteří ze zlomkův bez označení let, ku př. život sv. Kondrata v Moskvě, starší jsou. Mezi těmi rukopisy vynikají a) evangelium remešské, v Čechách rukou sv. Prokopa psané [kv. 1030, umř. 1053],[351] na něž někdy králové francouzští přísahu skládali; b) evangelium pro kníže Ostromira, l. 1056 — 1057 psané, v Petrohradě; c) žaltář s vysvětlením, jeden v Moskvě, druhý v Petrohradě; d) stichirář s nápěvy, v Petrohradě; e) sborník knížete Svatoslava l. 1073, ve voskresenském Novojerusalemském klášteře blíž Moskvy, a jiný l. 1076, v Petrohradě; i) Antiocha pandekty, v kl. voskresenském; g) Řehoře Nazianského řeči, v Petrohradě; h) životy svatých a řeči sv. Jana Zlatoustého, někdy v Suprasli, nyní zmizelé[352] atd. Mimochodem podotkneme, že některé dle jazyka a slohu sem náležející památky psány jsou písmeny glagolskými, cyrilských rozdílnými, na západě v Chorvatech i Dalmatech, nevědomo vlastně kdy, v běh uvedenými a v XIV. st. z vůle Karla IV. i u nás v Praze v Emauzích vzdělávanými.[353] Z těchto glagolsky psaných rukopisův nejstarší se cení a) evangelium, od Assemana z Jeruzeléma přinesené, v Římě, a b) řeči sv. otcův, v Tridentu [vyd. 1836].[354] Památek těmto buď souvěkých, buď i starších, ale jen v přepisech, mladších XI. stol., do nás došlých, jak Upira Lichého proroctví [1030], života sv. Vladimíra [1037] a j., sem nepotahujeme. V následních stoletích, zvláště v běhu XIII. a XIV., církevní nářečí nejen v rukou původních skladatelův a spisovatelův, ale i pod pérem pouhých přepisovačův bohoslužebných knih od prvotní své přesnosti vždy více se vzdalovalo, až naposledy vzdělávání jeho vkročením v to rozličných okolností jak na východě, tak i na jihu cele se zastavilo. Nemohouce zde v další nastěňování příběhův jeho vcházeti, končíme tím připomenutím, že velmi důkladnou mluvnici tohoto nářečí, latině sepsanou, máme od Dobrovského [1822];[355] ouplného kritického slovníka[356] (vydané od Beryndy v Kyjevě 1627, 1653,[357] Polykarpova v Moskvě 1704[358] a Aleksějeva v Sv. Petrohradě 1774 i Moskvě 1815 atd.[359] jsou velmi chudé a nedůkladné[360]) a soustavné historie literatury při té tak hojné zásobě k obojímu až posud nemáme.

§ 12. Nářečí bulharské

Pole

Obvod jeho vyměřuje se čárou, od Djurdjevského hrdla[361] čili jižního ramene Dunaje vzhůru korytem Dunaje na západ až k městu Tulči[362] se zvedající; odtud přestupuje přes Dunaj do Ruska, zahybuje se okolo celého újezdu Kahulského[363] ve vlasti Bessarabské (v němž 89 velikých osad bulharských s městem Bolgradem, předtím Tabakem,[364] a 70.000 obyvateli), vrací se u vtoku Prutu čili města Reni do Turecka a běží nejprve na jih, potom na západ řečištěm Dunaje až k Vidinu,[365] kdež suchou zemí k Bregové[366] na Timoku přeskakuje; odtud se chýlí k jihozápadu a jihu korytem Timoku až do soutěsky Vratarnice,[367] kdež se na východ vychyluje, i vyloučiv několik vesnic srbských, jižně pod Svrlikem[368] řeku Timok přechází a ke vsi Dráževci,[369][370] půl druhé míle na západ od Niše, dobíhá; zdeť řeku Bulh. Moravu přechází a západním, oudolí její lemujícím pohořím nejdřív k jihovýchodu, potom jihozápadu i západu běží, města Leskovec[371] i Vranou[372] pod se pojímá a pod městem Moravou přes řeku Moravu k soutěsce nad Kačanikem[373] se přimyká; odtud padá hřebenem hor Šarských[374] pod arbanaskou ves Zelku,[375] hodinu vzdálí k západu od Tetova, a dále k jihu východním svahem pohoří Šárského, na němž se bulharština s arbanaštinou míchá (Kostovo[376] i Kičevo[377] je arbanaské) až blízko města Ochridu, kdež k severu se vyhýbna, částku Vyšní Debry[378] okružuje a dále korytem Černého Drimu, východním břehem jezera Ochridského, podkrajím města Děbole,[379] hřebenem hor, Džumerka[380] řečených, blízko pod macedovalaskou osadu San-Marinu[381] se posouvá; odtud se obrací na východ přes jezero Kosturské, městečko Kastranici,[382] jezero Jenidže,[383] vedle zřícenin Pelly[384] až k městu Solunu; odtud vystupuje přes ves Jeniköi[385] pod Chortjašem,[386] poslední to bydliště Bulharův v tom okolí, hřebenem pohoří, rovinu Sěrskou[387] na západu lemujícího, až do Větrenu[388] a Demirhissaru[389] na Strumě;[390] odtud běží k východu a severovýchodu přes vsi Krasnu,[391] Starčišt,[392] vysokou horu Perin[393] ke vsi Rusům[394] na dolní Mestě,[395] dále za horu Dospať[396] ku pramenům řeky Surmiše čili Ardy, potom korytem jejím až po městečko Karlidžik,[397] pak středozemím až k městu Hirmenli[398] na Marici, poslední to osadě Bulharův v té straně; odtud se táhne z počátku východní stranou oudolí Marice až k Adrianopoli,[399] dále na východ přes ves Erekler,[400] nejjižnější to s celkem spojené sídlo Bulharův v tom směru, za městečka Trnovo[401] a Samokov;[402] potom pozvedna se k severu, přímořím až k Vasiliku[403] a břehem mořským až k oustí Djurdjovskému, od něhož jsme začali. Sídla Bulharův prostírají se tedy po větší částce dřevní Moesie, Thracie i Macedonie čili nyní tak nazvané Rumelie ve státu tureckém a jediné na severu přes Dunaj do státu ruského zabíhají, újezd Kahulský z větší částky vyplňujíce. Vně tohoto tak obmezeného celku nacházejí se jednotné vesnice bulharské v Turecku v okolí Gorice[404] v Arbanasech,[405] blízko Carhradu,[406] až i v Malé Asii (Kiz-Derbend[407] mezi Nikomedií[408] a Niceí[409]), ve Valachii, knížectví srbském, království řeckém u Vojnice a jinde porůznu; v rakouském státu v Uhřích v stolici Temešské dvě velké osady, Bešenovo[410] a Vinga;[411] v Rusku v gubernii Chersonské nedaleko Tyraspole[412] šest osad. Vnitř tohoto pole přebývá společně s Bulhary směs přerozličných národův, zvláště Turkův, jenž všudy větší a pevná města onde i onde po rovinách, jmenovitě v koutě Dobriča[413] jmenovaném, i roztroušeně vesnice zaujímají, potom Řekův, Arnautův (okolo Vrany na bulh. Moravě,[414] v Kostově, Kičevě[415] atd.), Macedovalachův čili Cincarův, Židův, v újezdu Kahulském Moldavanův i Rusův atd., takže, vesměs mluvě, jen v některých hornatých, ještě málo známých krajích prostý lid bulharský čistý bez všeliké cizí příměsi nalézti lze. Ostatně sousedí Bulhaři na severu v újezdě Kahulském a na celém Dunaji od oustí jeho k Tulči,[416] od Ren[417] k Vidinu a dále po čáře od Vidina k Bregové na Timoku s Valachy; na západu nejprve se Srby po čáře od Bregové až do Kačanika, potom s Arnauty po čáře od Zelky u Tetova až do Ždrelec[418] pod Kosturem; na jihu s Řeky a Turky, divně smíchanými, po čáře od jezera Kosturského až k Vasiliku na Černém moři. Lidnatost určitě udati nemožno: starší počítali v Turecku jen 1 1/2 milionu, což naočitě málo jest, Boué, jenž sám l. 1836 — 1838 v těch zemích cestu konal, 4 1/2 mil., což převýšené jest; my s větší podobností počet jich v Turecku na 3 1/2 mil. obmezujeme, což s osadníky, jichž v Rusku 80.000, v jižních Uhřích 7.000 se počítá, dohromady 3,587.000 duší vynáší. Z těchto jest asi 3,287.000 východní čili řecké a jen asi 50.000 v Uhřích a Bulharsku západní čili římské víry; ostatní, asi 250.000, zvláště oni, jenž v okolí Dospatu, Nevrkopu[419] č. na hořejším Vardaru bydlí, odpadli v té dlouhé tísni času k mohamedánství, nespustivše se nicméně až posud přirozeného jazyka svého.

Znaky

1) a a) místo ą: zab (zub), dab (dub), maž (muž), raka (ruka), galab (goląb’), patnik (poutník); místo ъ onde i onde: krav (krev), vrach (vrch), prast (prst), sas (s, se), kach (k, ke), odachni (oddechni).

2) e a) místo ę, jako v srbštině: me (mě), te (tě), se, meso (maso), peta (pata); b) místo a: treva (tráva), gleva (hlava), čes (čas), čeroděj (čarodějník); c) místo ě: gvezda (hvězda), telo (tělo), mesto (město), sneg (sníh); d) místo ь onde i onde: den místo dьn, starec m. starьc, oves m. ovьs, tenko m. tьnko; e) místo ą: čine (činím), love (lovím); f) místo i velmi zhusta: krela (křídla), preroda (příroda), velek den (veliká noc), stotena (stotina). Naopak

3) i místo ě a e velmi často: nozi m. nozě (nohy), na potoci, beriš (bereš), možiš (můžeš), nesit (nese), jesin (jeseň).

4) i místo y, jako u Srbův a ostatních Illyrův: sin (syn), visok (vysoký), gizdav (pyšný); než d, n, t zůstávají před i tvrdé.

5) o někdy místo ъ: sfekor (svekr), kakof (jaký), petok (pátek), mrьtof (mrtev), so (s, se).

6) Polohlásky ь a ъ namnoze ještě v staré platnosti: ogъn (oheň), grъlo (hrdlo), crьkfa (církev), krьf (krev), crьno (černé), crьvjak (červík), vьhva (zloděj), dlъgo (dlouho), Blъgarin (Bulhar).

7) u místo o, jako v krajinském podřečí: mnogu (mnoho), sivu stadu (sivé stádo), golemu čudu (veliký div), duru (do, až).

8) ja neb a místo ě neb e často: bjagaj (běhej), mljako (mléko), čoljak (člověk), njašto (něco), caluni (celuj), Praslav (Přeslav, město).

9) ch obyčejně velmi slabé, asi jako h: orechi čti orehi (ořechy), mucha čti muha; někdy jako f: ftela (chtěla), zvláště místo chv: fate (chvátím).

10) l jedno, prostřední, jako v češtině; základ, selo (sídlo), daleko, prolete (podletí).

11) c místo č, pořídku: crьno (černé), crьvjak (červík); hustěji naopak č místo c, jako v novohradském podřečí: reči (rci), srьče (srdce), visoče (vysoce), proroči (proroci), človeči (člověci), črьkovno (církevné).

12) Změna slabých souhlásek v silné:[420] k místo g: chadok (umělý), nokti (nehty); t místo d: grat (uh.-slv. hrád, krupobití), sporet (pořád, podlé), tvrьt (tvrdý); p m. b: ljap (chléb), grьp (hrb); f m. v: ofci (ovce), crьkfa (církev), fčera (včera), lof (lov), tfoi (tvoji); s m. z: brьs (brzký), glavisna (hlavizna); š m. ž: maš (muž), dьš (dežď, dešť); a naobrat silných[421] v slabé: g m. k: izgazi (zkaz), gniga (kniha), kach m. kak (ke), Vichtor (Viktor); d m. t: pendikosti (svatodušní svátky), Konstandin (Konstantin), Leondia, Andonia; z m. s: sizev (takový), pristavnizi (přístavníci, sluhy).

13) Vysouvání souhlásek d, v, l: gleaš (hledíš), klaiš (kladeš), ostiniš (ostydneš); glaa (hlava), daboi (dubové), storil (stvořil); sъzi (slzy), dъgi (dluhy), žъtici (žlutici, dukáty), sъnce (slunce), zemja (země), sabja (šavle), prelomen, postaven.

14) Přísuvné g: gi (je, eos), gale (ale); též n: nizvor (pramen), nezero (jezero); a t: stram (hanba), Stracinin, Stracimir.

15) r místo l: isceri (scel, vyleč), Arbanasin (Albanec); a naopak l m. r: Gligorije (Řehoř).

16) sk místo ks ve jménech Aleski (Alexius), Aleskander (Alexander), odkudž Skender-Beg (Jiří Kastriota).

17) Přesmyknutí souhlásky r zpředu za a: gardina místo gradina (zahrada), starna m. strana, Varna (město); vyskytá se též ve starém polabském a kašubském.

18) Pohlavní slovce, na zadu přivěšované, původně -ъ, -ъt, -ь, -ьt, potom podle rozdílného vyslovování hrubého jeru (o neb a, viz výš č. 1 a 5) muž. -o, -ot, -a, -at, žen. -ta, v. -to, mn. p. muž. žen. -te, v. -ta: jazik-o, jazik-ot, jazik-a, jazik-at, (jazyk), kraj-e, kraj-et (kraj); voda-ta; pole-to; proroci-te, vodi-te, sela-ta.

19) Ztráta skloňování, vyjímaje nom. a vok., a tvoření pádův pomocí předslovcí, ku př. gen. a dat. s na: dom-at na bašta (dům otce), dade na syn-a (dal synu) atd.

20) Tvoření druhého stupně u přídavných, předložek, ba i některých statných, skládáním s po: povisok (vyšší), pobel (bělejší), pomlad (mladší), postar (starší); podobro (lépe), pomnogo (více), poskoro (rychleji), polesno (lehčeji); pojunak (větší rek); a třetího s naj i prvním stupněm: najvisok (nejvyšší), najbel (nejbělejší), najmlad, najstar.

21) V přít. času ukaz. způs. 1. os. v množ. počtu na -me: dumame (pravíme), pišeme, sadime.

22) Ztráta infin. a nahražování ho slovcem da s indikativem: može da vodi (může voditi), nemoj da oreš (nechtěj orati, noli arare) atd.

23) Zdvojování předložek s a k: sъs, sos, sas (s, se); kъk, kak, kach (k, ke).

24) Neobyčejné množství přísuvných částic na konci náměstek, předložek, příslovek a spojek, na př. teizi tri (ti tři), kamto (k), zamto (za), otkonova (odkud), otdekato (odkad), ami (a, t. ale), až i „jazekanaka“ místo jáz, já!

Podřečí

Nářečí bulharské obyčejem jazykův národův horských, literárně nevzdělaných, v několiko podřečí a ještě více různořečí se rozdrobuje.[422] Jisto jest, že jinak v hořejší Moesii čili v pokraji řeky Niše a bulharské Moravy, jinak v dolejší Moesii čili mezi Balkánem a Dunajem, jinak zase v Macedonii se mluví. Rozdíly tyto, i v samých od Bulharův posavad vydaných spisech dosti patrné, v soustavný přehled uvésti budoucnosti zůstaveno buď.

Slovesnost

Té ještě není, a bude-li kdy a jaké — nostros Fortuna labores versat adhuc casusque iubet nescire futuros. — Pročež zde jen o některých starších i novějších písemných[423] památkách a plodech, jež by ku poznání vzniku, proměn a nynějšího stavu bulharského nářečí sloužiti mohly, co nejkratčeji podotčeno budiž. V nejstarší době, totiž od uvedení křesťanství až do vyvrácení cárstva od císaře Basilia [861 — 1019],[424] květlo, jak jsme výš řekli, v Bulhařích nářečí církevní. Po oupadku říše, až do jejího obnovení za cara Asěna [1186], anobrž i v pozdější nestálé době, v těch krvavých rozmíškách a hrozných vichřicích, národy na poloostrovu thrackém osedlé, Bulhary, Valachy, Arbanasy a Řeky, neustále do divokého[425] víru zachvacujících a proměšujících, položen, zdá se, pod vplyvem valaštiny a albanštiny základ k nynějšímu, ve skladu svém hluboce kleslému nářečí bulharskému. V rukopisech za cara Asěna [1186 — 1196] psaných, jakož i v původní jím vydané listině již některé patrné znaky počínající zkázy jazyka znamenati lze. Titoť znakové naskýtají se mnohem hojněji v listinách carův Michala Asěna [1253] a Šišmana [1387], časův našich došlých. Po konečném vyvrácení carství bulharského od Turkův [1392] udrželo se sice nářečí církevní čili starobulharské co jazyk ouřední na dvoře knížat valaských, arbanaských (na př. Aleksandra kn. Kaniny a Avlony 1368 sld., Jiřího Kastrioty čili Skenderbega 1459 sld.) a jiných; ale řeč sama, jakž z listin dotčených knížat, v Petrohradě [1840][426] a Bělehradě [1840][427] vydaných, patrno, tím vždy víc trpěla, cizotou porušována jsouc. Některé památky z XVI. a XVII. stol. svědčí, že řeč prostého lidu od nynější tehdáž málo aneb nic nebyla rozdílná. Minulého století pokusil se kněz Daniel v Moskopoli ve své bráně jazykův, v Turecku běžných, k ostatním třem i bulharský připojiti [1770, přetištěno od Leaka v Londýně 1814[428]]; tohoto pak století od 1814 do 1842 vydali někteří bulharští vlastenci, mezi nimiž Hadži Joachim,[429] Cvetko Panadjurec, Berovič,[430] Nenovič, Stojanovič, Christaki,[431] Neofyt,[432] Popovič, Krestovič a j., v rozličných městech v cizině, v Budíně, Brašově,[433] Bukurešti, Bělehradě a Krahujevci,[434] do pěti a dvaceti nábožných knih, zvláště pro mládež, mezi nimiž Bukvar od Beroviče [1824],[435] Evangelia od Sapunova [1828; 1833], Dětovodstvo od Neofyta [1835][436] a Christoithija od Popoviče[437] jak obsahem, tak slohem se vyznačují. Celý Nový zákon tištěn dvakráte, v Londýně [1828] a Smyrně [1840],[438] a po každé potlačen. Krátké mluvnice vydali Neofyt [1835][439] a Christaki [1836];[440] slovníky zhotovili týž Neofyt a Stojanovič, ještě netištěné, jakož ani sbírky národních písní posud není.[333] Budapest.

[334] Eger (město a řeka v severovýchodním Maďarsku) — M.

[335] Fălciu (Bârlad, SV — Rumunsko) — R.

[336] Limni Kastoria (Řecko) — Ř1.

[337] Na mysu Kaliakra (Stalin, SV — Bulharsko) — Š, B1.

[338] Ohrid (Jugoslavie) — E.

[339] Debar (Jugoslavie) — E.

[340] Crni Drim — J2.

[341] Šafařík se drží při transkripci polského grafického usu, podle něhož litera ą vyjadřuje nosové ǫ.

[342] Věcný rod — zastaralý termín pro střední rod (srov. něm. sächliches Geschlecht).

[343] Jan Exarcha.

[344] Kliment Ochridský.

[345] Konstantin Prěslavský.

[346] Presbyter Grigorij.

[347] Připomínají se dvě historické osoby, totiž mnich Doks (prý bratr cara Michala-Borise) a jeho syn Todor Doksov.

[348] Data uvedená v závorce označují dobu jeho vlády.

[349] Data uvedená v závorce označují dobu jeho panování.

[350] Data uvedená v závorce označují dobu jeho arcibiskupství.

[351] O autorství sv. Prokopa byly vedeny spory a tento názor byl později odmítnut.

[352] V I. a II. vyd. ztracené.

[353] V I. vyd. pouze na západě v Chorvatech i Dalmatech, nevědomo vlastně kdy, v běh uvedenými.

[354] Tento kodex je všeobecně znám pod jménem Glagolita Clozianus: vydán 1836 Kopitarem.

[355] J. Dobrovský, Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, Vídeň 1822.

[356] V I. vyd. pouze ouplného slovníka.

[357] P. Berynda, Lexikonъ slavenorusskij i imen tlъkovanije, Kyjev 1627, 1653.

[358] F. Polikarpov, Lexikonъ trejazyčnyj, Moskva 1704.

[359] P. A. Aleksejev, Cerkovnyj slovaŕ ili istolkovanije rečenij slovenskich drevnich… v sv. pisanii i drugich cerkovnych knigach (1773, s doplňky 1776, s pokračováním 1779; IV. vyd. v 5 svazcích vyšlo v letech 1817 — 1819 v Moskvě).

[360] V I. vyd. nejsou údaje, uvedené v II. i III. vyd. v závorce, vůbec uvedeny.

[361] Sfântu Gheorghe (ústí jižního ramene Dunaje) — R.

[362] Tulcea (na Dunaji — Rumunsko) — R.

[363] (Kišinev, J; dnes část území v Moldavské SSR a část v RSFSR) — PA.

[364] Bolgrad (na severním břehu jezera Jalpuch — USSR) — PA.

[365] Na pravém břehu Dunaje, v severozáp. Bulharsku — B1.

[366] Bregovo (jižně od ústí řeky Timok — Bulharsko) — B2.

[367] Vratarnica (Zaječar, J — Jugoslavie)

[368] Svrljig (Niš, SV — Jugoslavie) — AO.

[369] patrně Držanovac (Jugoslavie) — J1.

[370] V I. vyd. variant Draževci.

[371] Leskovac (Niš, J — Jugoslavie) — J2.

[372] Vranje (Jugoslavie) — J2.

[373] Na řece Lepenac (Skopje, SZ) — J1.

[374] Šar Planina.

[375] Zřejmě Selca (Tetovo, SZ) — AA nebo Selca Keč (Tetovo, JZ — Jugoslavie) - J1.

[376] Zřejmě Kosovo (Gostivar, JV — Jugoslavie) — J1.

[377] (Debar, V — Jugoslavie) — J1.

[378] Pohoří Korab (na albánsko-jugoslávských hranicích) — A1.

[379] Devoll (osada na horním toku stejnojmenné řeky, Korςë, J — Albánie) — ŠSM, A1.

[380] Zřejmě horská skupina Gramos na albánsko-řeckých hranicích — ŠSM, A2. (Pod názvem Tsoumerka je značeno pohoří jižně od Pindu (Řecko) — A1. Jde o záměnu názvu.)

[381] V severozápadní části pohoří Smolikas (Řecko) — ŠSM, A1.

[382] Katranica t. Pyrgos (Limni Vergoritis, JV — Řecko) — AS, Ř2.

[383] Vysušené jezero u města Jannitsa (Řecko) — Ř2.

[384] Pella (Thessaloniki, SZ — Řecko) — Ř1.

[385] Při výtoku řeky Strymon z jezera Tachynos (Řecko) — ŠSM.

[386] Pohoří Chortiates (v severozápadní části poloostrova Chalkidiki — Řecko) — Ř1.

[387] Nížina s městem Serrai.

[388] Vetrina (Sidërokastron, SZ — Řecko) — ŠSM, B2.

[389] Zřejmě Sidërokastron (Serrai, SZ — Řecko) — Ř1.

[390] Bulh. Struma, řecky Strymon.

[391] (Sidërokastron, SV — Řecko) — ŠSM, Ř1.

[392] (Sidërokastron, V — Řecko) — ŠSM, Ř1.

[393] Míněny zřejmě jižní svahy pohoří Pirin na bulharsko-řeckých hranicích — B1.

[394] Rusovon, t. Mavrolithi (Drama, SV, na levém břehu řeky Nestos — Řecko) — ŠSM.

[395] Bulh. Mesta, řecky Nestos.

[396] Zřejmě jižní svahy pohoří Dospat (Bulharsko) — B1.

[397] Patrně Kărdžali (Chaskovo, JZ — Bulharsko) — B1.

[398] Charmanli (Chaskovo, V — Bulharsko) — B1.

[399] Edirne (Turecko) — T1.

[400] Erekli (Kirklareli, SZ — Turecko) — ŠSM, T1.

[401] Malko Tărnovo (Achtopol, JZ — Bulharsko) — B1.

[402] Demirköy (Kirklareli, V — Turecko) T1.

[403] Mičurin (Achtopol, S, na pobřeží Černého moře — Bulharsko) — B1.

[404] Goricë (na západním břehu jezera Prespë — Albánie) —A1.

[405] Turecký název pro dnešní Albánii. Staré pojmenování Albánců bylo Arbanasi nebo Arnauti; albánsky Shqipëtarë, počeštěno Škipetáři.

[406] Istanbul (Turecko).

[407] Severně od jezera Iznik Gölü (asijská část Turecka) — T2.

[408] Izmit (na východním břehu Marmarského moře — Turecko) — T2.

[409] Iznik (u stejnojmenného jezera — asijská část Turecka) — ŠSM, T2.

[410] Beşenova Nouă (Timişoara, SZ — Rumunsko) — M.

[411] (Timişoara, S — Rumunsko) — R.

[412] Tiraspol (na dolním toku Dněstru — Moldavská SSR) — PA.

[413] Kraj, zvaný bulharsky Dobrudža, rumunsky Dobrogea — srv. map. příl. č. 4.

[414] V I. vyd. pouze na Moravě.

[415] (Debar, V — Jugoslavie) — J.

[416] Tulcea (v deltě Dunaje — Rumunsko) — R.

[417] Reni (na levém břehu Dunaje — USSR) — PA.

[418] Ždrelca (Limni Kastoria, J — Řecko) — ŠSM.

[419] Nevrokop (v jihovýchodním podhůří Pirinu — Bulharsko) — B1.

[420] V I. vyd. v mocné.

[421] V I. vyd. mocných.

[422] V I. vyd. Nářečí bulharské… v několika podřečí, a tato zase v různořečí se rozdrobuje.

[423] V I. vyd. písemních.

[424] Byzantský císař Basileos, zvaný Bulharobijec, vyvrátil a podřídil Byzanci r. 1014 západobulharskou říši. Říše východobulharská byla podřízena Byzanci již dříve.

[425] V I. vyd. divého.

[426] Vlachobolgarskije gramoty, Petrohrad 1840. K vydání připravil J. Venelin, vyšlo nákladem ruské Akademie věd.

[427] Srpski spomenici… sobrani trudom P. Karano-Tvrtkovića, I, Bělehrad 1840.

[428] λεξιχόν τετράλωσσον, I. vyd. 1770 v Moskopoli; 1802 přetištěn také v Benátkách (srov. Jagiċ, Istorija slavjanskoj filologii, str. 438).

[429] V přepise dnes obvyklém Chadži Joachim.

[430] Petr Berovič Beron, viz též pozn. 93.

[431] Plným jménem Christaki Pavlovič Dupničanin.

[432] Není jasné, o kterého z obou Neofytů tu jde; působil jak Neofyt Rylský, tak Neofyt Bozveli.

[433] Orasul Stalin (Rumunsko) — R.

[434] Kragujevac (Beograd, JV — Jugoslavie) — J1.

[435] Beronův Riben bukvar vyšel r. 1824 v Brašově.

[436] Slaveno-bolgarskoe detovodstvo za malkite deca, 1835; převod z řečtiny, pořízený Neofytem Bozvelim.

[437] Christoifija ili blagonravije, 1837.

[438] Druhý překlad pořídil Neofyt Rylský.

[439] Bolgarska grammatika sega pervo sočinena v upotreblenie na slaveno-bolgarskite učilišta, Kragujevac 1835. Jejím autorem byl Neofyt Rylský.

[440] Grammatika slavenobolgarska.

Hlava III. Řeč illyrská

§ 13. Pole, znaky a nářečí

Pole

Ode vsi Podgorja blízko Kysegu[441] ve stolici Železné až do oustí řeky Bojany v tureckých Arbanasech v dýl a od Temešváru v Uhřích i Negotina v Srbsku až k městečku Bělé[442] v království benátském a ku[443] Gorici, Terstu i Kopru[444] v království illyrském v šíř panuje u pospolitého lidu, s malými výminkami, jedna a táž řeč slovanská, na tré velmi příbuzných nářečí rozdělená, již nejpohodlněji a za zvykem, již od jiných uvedeným, obecným zeměpisným jménem řeči illyrské vyznačiti můžeme. Země, od ní buď zcela, buď aspoň z částky zaujaté, padají do dvou státův, rakouského a tureckého, a jsou tyto: v Rakousku Štyrsko, království illyrské čili Korutany, Krajna a země pomořské, království benatské, Uhry, Chorvaty, Slavonie, vojenská hranice uherská a Dalmatsko s ostrovy; v Turecku Bosna, Hercegovina, dřevní Rasa čili krajina od Nov. Pazaru k Nov. Brdu,[445] Srbsko, Černá hora[446] i Arnautsko. Vně tohoto zeměpisného celku žijíť lidé, též řeči užívající, zvláště v Uhřích v osadách až pod Prešpurek se táhnoucích, v Moravě na panství drnoholeckém[447][448] (Podlužáci již řeč českomoravskou přijali) a v Rusku v gubernii Chersonské.[449]. Všeho lidu této větve počítá se roku 1842[450] do 7,246.000, z nichž 4,546.000 pod rakouskou, 2,600.000 pod tureckou, 100.000 pod ruskou vládou stojí, 3,803.000 k římskokatolické, 2,880.000 k řecké, 13.000 ku protestantské víře a 550.000 k mohamedánskému náboženství se přiznává, nepatrného počtu sjednocencův čili tak zvaných unijatův v Dalmacii, Chorvatech a Slavonii v obzvláštní uvážení neberouc.

Znaky

1) e m. ę: měsec (měsíc), pamet (pamět), peta (pata), red (řád), pet (pět), meso (maso), jako v bulharském.

2) e místo y ve skloňování: ribe (ryby), glave (hlavy), sestre (sestry), krave (krávy), dare (dary), grěhe (hříchy), knjige (knihy), junake (jonáky, reky).

3) i místo y, jak v novobulharském riba (ryba), kiša (déšť), gibati (hýbati), sin (syn), mi (my), vi (vy), ti (ty), při čemž d, n, t před i vždy zůstávají tvrdé, jako u Malorusův, ku př. hoditi čili jako by bylo psáno česky hodyty.

4) dj a j, chorv. i , místo žd: rodjen, rojen (rozen), sudjen, sujen (souzen), nudjen, nujen (nuzen), žedja, žeja (žízeň), medja, meja (meze),[451] tudj, tuj (cizí).

5) r místo ž: more (može), renem (ženu), jere (jež, ježto), ar (až), zar (zdaž), dokler (dokudž), ure, vre (již), tere (též); vyskytá se, ač velmi pořídku, i v dolnolužickém.

6) Gen. jd. počtu u přídavných na -ga: dobroga, chrv. dobrega, kor. dobriga (dobrého), zelenoga, zelenega, zeleniga (zeleného).

7) První os. přít. času v mn. počtu na -mo: igramo (hráme), sipamo (sypeme), oremo (ořeme), pletemo (pleteme), držimo (držíme), trgujemo (trhujeme).

Nářečí

Jakož[452] lid touto řečí mluvící třemi obzvláštně jmény národními vyznamenávati se uvykl, Srbův, Chorvatův a Slovencův, tak i troje, ačkoli vespolek velmi příbuzné nářečí v řeči jeho hned na pohled se rozeznává, srbské, chorvatské a vlastně slovenské čili korutanské, kteréžto třetí pro lepší rozdíl tímto posledním jménem jakožto starožitnějším nazoveme.

§ 14. Nářečí srbské

Pole

Čára, obmezující vlast tohoto nářečí, vychází od řeky Maroše[453] níž Aradu v Uhřích, a směřujíc k západu i obešedši Lak,[454] od Slovákův obydlený, i jiné maďarské osady, přes Sv. Mikuláš[455] a Bebu[456] k Tyse pod Segedinem[457] dobíhá; odtud Tysou na jih až po Sentu a suchou zemí na jihozápad až za Heděš[458] se spouští; odtud vystupuje k severu a severozápadu přes Topolu,[459] Almáš,[460] Sv. Ivan[461] k Baji na Dunaji; dotud se točí nejdřív jižně blízko k Somboru, pak přechází Dunaj pod Bezdánem[462] a táhne se rozmanitými oklikami k západu přes Muchač,[463] Šiklóš,[464] Pětikostelí,[465] Sv. Vavřinec,[466] Bakši,[467] Syhoť,[468] Čokoni[469] až k Drávě nad Barčem;[470] odtud, přejdouc za Drávu, běží přes Pitomači[471] nad Veroviticí[472] k Belováru;[473] odtud vychýlivši se k severu přes Roviště[474] a Cirkvenu,[475] padá jihozápadně vedle Kapelly[476] až do Lupoglavy; odtud postupuje k jihu přes Ivanić[477] až k řece Čažmě, zahybuje se na severovýchod k Rečici[478] a Jelenské,[479] spouští se na jih přes Kutinu a Lipovlany[480] až k Jesenovici[481] na Sávě;[482] odtud přestoupivši Sávu, vine se křivolace k severozápadu poříčím Sávy až pod Petrini[483] a dále jižním během Kulpy[484] přes Trepči[485] a Moravce[486] až pod horní Karlovec,[487] odtud postupuje nejprve na západ ku[488] Kulpě u Vukové Gorice,[489] pak ohnouc se k severu tokem Kulpy do Paky[490] a suchou zemí přes Krasič[491] až do Pokleku[492] za Breganicí,[493] obchází vojenský okres Uskokův čili Žumberčanův a přechází u Dragy[494] do Krajnska;[495] odtud se táhne k jihozápadu hřbetem hor, Uskockými[496] zvaných, přes Semič[497] vedle Chočevarcův[498] až do dolního Logu,[499] dále vedle týchž osad německých hřbetem hor, oudolí Kulpy na severu ohražujících, nad Kostelem[500] a mimo Reku[501] až k Osivnici u stoku Kulpy a Čabranky;[502] potom korytem Čabranky až téměř ku pramenům jejím; odtud se točí střídavě k jihu, severozápadu a jihozápadu odhraničením Krajny dříve od stolice Záhřebské, potom od Istrie až do hor Čičských;[503] odtud se kloní k jihozápadu přes Kociančić; v horách dolinou, jíž řeka Dragonja[504] teče, až do solivarův Piranských[505] i samého moře, odtud se vrací k jihovýchodu přes Siné moře,[506] otáčejíc se okolo ostrovův chorvatsko-dalmatských, až k oustí řeky Bojany; odtud se nese vzhůru k severovýchodu po Bojaně až do Skadru,[507] dále k severu východním břehem jezera Skaderského až do Žabljáka[508] a vedle Morače[509] východní stranou oudolí jejího až k Cěvně;[510] odtud, přejdouc Cěvnu, postupuje vysokými horami až pod Gusin;[511] odtud se kloní k jihovýchodu hřebenem hor, rovinu Metoiji[512] na západě ohražujících, sestoupá k Djakovici[513] a běží na jih pod Prizren; odtud se zdvihá k severovýchodu a dosahuje u Kačanika[514] čáry, Bulhary na západě obmezující, po níž dále k severu a východu až do Bregové na Timoku běží; odtud se zatáčí k severozápadu pravou stranou Dunaje, pojmouc pod se Negotin a Brzupalanku[515] a nechajíc mimo se vsi valaské na srbském břehu Dunaje, až k oustí Rečky[516] do Dunaje; odtud postupuje vzhůru k severozápadu korytem Dunaje až k St. Moldavě;[517] odtud se vznáší zatočile k severozápadu a severu, nejdřív krajem Dunaje k N. Palánce,[518] potom středozemím přes Bělucírkev,[519] V. Kakovu,[520] Moravici,[521] Detu,[522] Žebel,[523] Temešvár,[524] Vingu k Aradu na Maroši, kdež její konec jest. Vně tohoto celku bydlí Srbové v mnohočetných a lidných osadách v Rakousku; v jižních Uhřích mezi Maďary a Němci na Dunaji od Vyšehradu[525] až do Pentele[526] ve stolici Bělehradské, na ostrově Rackovině, potomci to vystěhovancův z Turecka za patriarchy Arsenije Černojeviće I. 1690, dále ve stolici Šomoďské a Baraňanské[527] porůznu, potom v Báčské, kdež Sobotice[528] z většiny od nich zaujata, Čongradské (původně Černohradské),[529] Čanadské, Aradské a j.; v Rusku v gubernii Chersonské, někdejší Nové Serbii, od Krylova[530] a Kaljužiny[531] na Dněpru až do Torgovice[532] na Sinjuše, potomci to vystěhovancův ze Slavonie a jižních Uher za císařoven Marie Terezie a Alžběty I. 1751 — 1753; naposledy v Turecku mezi Bulhary a Arbanasy v krajinách ke Srbsku a Černé hoře příležících. Naobrat vnitř našeho vymezení bytujeť společně se Srby směs národův a jazykův, a sice v jižních Uhřích a Slavonii: Maďarové ve stolici Baraňanské, Báčské (Temerin,[533] Bezdán[534] atd.), Torontalské a Temešské; Němci zvláště mnohočetní v týchž stolicích a v Požežské (Kutjeva[535] i Kúla,[536]) pak v petrovaradinském i německo-banátském pluku; Slováci v stolici Báčské (Petrovce,[537] Hložany,[538] Kisáč,[539] Kulpin,[540] Bajša,[541] Lalič,[542] Pivnica[543] atd.), v Torontalské (Aradac),[544] v pluku petrovaradinském[545] (St. Pazova)[546] a německo-banátském (Padina,[547] Kovačica[548]); Valachové ve stolici Báčské, Torontalské a Temešské; Rusňáci čili Rusíni v Báčské (Kucura,[549] Kerestúr[550]) a Sremské (Šid);[551] Arnauti v petrovaradinském pluku (Hrtkovci[552] a Nikinci[553]), o známé směsi obyvatelstva po městech v Uhřích mlčíc; v Istrii a Dalmatech jsou města, zvlášť pomořská, buď docela, anebo z většiny zvlaštělá; v Turecku, vyjmouc Srbsko a Černohoru, kdež v prvním jen v Bělehradě, Šabci, Smederevu,[554] N. Ršavě,[555] Sokolu[556] a Užici[557] něco málo Turkův a v okresu Kladovském,[558] v tak zvaném Kljúči, též v Krajině[559] od Negotina k oustí Rečky[560] do třiceti vsí valaských, v poslední pak jen v kraji kučském v plemeni zatrěbském několika vesnic arnautských, ve všech ostatních zemích, Bosně, Hercegovině a dřevní Rase, zvláště mnoho Turkův ve větších a pevných městech a Arnautův okolo jezera Plavy,[561] v oudolí Metoije, na Kosově, okolo Nov. Brda,[562] Istriny,[563] Kratova,[564] Medoky[565] až pod Bělucírkev, v kterýchžto krajích, někdy čistě srbských, a jádru království srbského[566] za Černojeviće I. 1690 tak náramně se rozmohli a rozšířili. Položíme zde hned i zevrubnější ohraničení knížetství srbského a Černohory jakožto vlastí výtečně srbských. Obvodní čára knížetství srbského jest na severu Sáva od Rače[567] do oustí a Dunaj do oustí Timoku,[568] potom tato řeka po soutěsku Vratarnici, dále východní její pobřeží až pod Svrlik[569] odtud příčná čára přes hory ke vsi Draževci na bulharské Moravě pod Nišem, jakž to výš při Bulhařích určitěji udáno; na jihu jižní svah hor Jastrebce[570] i Kopaonika,[571][572] ves Bělobrdo (4 a 1/2 míle východně od Nov. Pazaru), ves Rudnica[573] (1 m. východně od Ibru), ves Kaznović na Ibru, potom řeka Iber, dále hory Golija a Javor, severozápadně a západně od N. Pazaru; na západě hory Zlatibor[574] a Ivica[575] až ke vsi Prědolu[576] na Drině, dále Drina až do vtoku jejího do Sávy u Rače. Meze Černohory jsou na severovýchodě pohoří Kom[577] a Kuč,[578] nejvyšší to v celém Turecku; na východě řeka Cěvna[579] až pod Zatrěb;[580] odtud severozápadní záhyb nad Podgoricí za Spuž, město na Zetě takořka v hrdle Černohory ležící; odtud svislá čára na jih západním podkrajím Morače až do Žabljáka[581] a dál přes jezero Skaderské až pod Seoce[582] v okresu Černickém; odtud jižní oblouk horami nad Barem;[583]; na západě čára, běžící pohořím od Božkovičevy Kúle (věže) přes klášter Stanjević[584] ku[585] Kotoru pod horou Lovčenem a dále ke Grahovu,[586] odtud směrem severovýchodním, pohořím Lukavica[587] řečeným, mimo Nikšić, Onogost,[588] Župy[589] s malým záhybem k východu do vnitřku Černohory okolo Duboka[590] až nade vsi, Lěvišta[591] a Uskoci řečené, u pramenův Morače v sousedství Drobňákův. Srbové, v souvisné celotnosti považovaní, sousedí na severu s Maďary po čáře od Aradu[592] k Drávě nad Barčem,[593] odtud s Chorvaty po čáře od Drávy až do Pokleku,[594] se Slovenci čili Korutanci po čáře od Pokleku až k solivarům Piranským[595] v Istrii; s Arnauty po čáře od oustí Bojany[596] až do Kačanika;[597] s Bulhary po čáře od Kačanika až do Bregové;[598] s Valachy po čáře od Bregové a Negotina až do Aradu na Maroši. Rozlehlá jejich sídla prostírají se přes různojmenné země v rakouském i tureckém státu; tamto přes jižní částku Uher, Slavonii, částku Chorvat a Krajnska, Istrii, uherské Pomoří, vojenské chorvatské, slavonské i uherské čili banátské pomezí a Dalmacii; zde přes knížectví srbské, Bosnu, Hercegovinu, dřevní Rasu (krajinu mezi Nov. Pazarem a Nov. Brdem[599]) a Černohoru. Obzvláštních jmen, pokrajinských i národních, v této rozlehlosti zemí více než kde jinde se zachovalo. Pominouce nevzdělavatelného pro nás a ku předmětu našemu nenáležitého sporu o přednost neboli platnost a rozsáhlost jmen Illyr a Srb (vědomoť, že západní, k římsko-katolické církvi se přiznávající větve jména Srb neužívají, různých jiných názvův sobě přikládajíce),[600] pominouce též vůbec známých jmen Bosnákův, Hercegovcův, Černohorcův, Dubrovčanův atd., připomeneme zde některá jiná. Chorvati čili Chrovati slovou obyvatelé Dalmat a ostrovův příležících od Istrie až do Neretvy, jakož již za časův Konstantina Porfyrogenety, tak též i jejich osadníci v Černomili[601] a Metlice[602] v Krajně (tito jinak i Bílí Krajnci), ačkoli obojí podnes nářečí srbského užívají, a mezi nimi obzvláště Brajci okolo pramenův Kulpy, Morljáci ve Přímoří dalmatském, Čakavci ostrované (od slovce ča místo što, pročež na obrat Štokavci na pevnině dalmatské, jako Kekavci Chorvati vlastní od kaj místo što), tito i Boduli, což však za urážlivou přezdívku platí, a Krčané, jmenovitě Čúci (t. sovy); Čiči na Čičím poli v Istrii, Uskoci, Žumberčani v jižních končinách Krajny a v oddílném okresu sluinského pluku, mezi Krajnou a Chorvatskem ležícím, vystěhovanci l. 1533, 1596 a 1617 z jihu, zvláště ze Seně, přišlí: Šokci všickni Srbové římskokatolické víry u řeckých bratří, jejichž oddíl v Uhřích Bunjevci, a naopak Srbové řecké víry u římských bratří Vlasi a Ráci,[603] jedno i druhé i třetí i čtvrté pouze přezdívkou; Ráci místo Rašci, Rašané, slovou Srbové řecké víry u Slovákův, Maďarův a j., od někdejšího hlavního města celého Srbska Rasu, nyní Nov. Pazar, na řece Rašce; Máčva,[604] Braničevo,[605] Kučevo,[606] Ključ,[607] Krajna,[608] Šumadija,[609] Starivlah[610] atd. jsou běžná, dílem již velmi stará jména zvláštních okresův a okolí v knížetství srbském, jejichž obyvatelé Máčvané, Braničevci, Kučané, Ključané, Krajnci, Šumadijci atd. slovou; Semberija kout Bosny mezi Sávou a Drinou, odkud obyvatelé Sembeři; Zeta podnes již jen pokrají řeky Cěvny a Morače pod Podgoricí, ostatek to dřevní rozsáhlejší Zety, nyní se soujmennou řekou do Černohory vtělené, atd. Lidnatost, k nářečí tomuto se znající, obnáší l. 1842 okrouhlým počtem 5,294.000, a sice dle zevrubního rozvržení takto: v Uhřích a banátském pomezí 542.000, v Slavonii a slavonském pomezí 738.000, v Chorvatech, t. v částce Záhřebské stolice a v chorvatském pomezí 629.000, v jižní částce Krajny 40.000, v Istrii a uherském Přímoří 254.000, v Dalmatech 391.000, dohromady v Rakousku 2,594.000; v knížectví srbském 950.000, v Bosně, Hercegovině, ve dřevní Rase a krajištěch Arnautska 1,552.000, v Černohoře 100.000, dohromady v Turecku 2,600.000; v Rusku 100.000. Podle náboženství počítáme řecké víry v Rakousku, Turecku i Rusku 2,880.000, římskokatolické v Rakousku i Turecku (v Bosně a Hercegovině) 1,864.000; mohamedánův v Bosně, Hercegovině a dřevní Rase 550.000, kteřížto ač od víry odpadše, nicméně při jazyku přirozeném pořád setrvávají.

Znaky

1) a místo ь a ъ: dan (dьn, den), mač (mьč, meč), tama (tьma, tma), šipak (šípek), sabrati (sebrati), sakriti (skrýti).

2) o místo ł na konci slabik: pepeo (popel), mio (mil), seoni (selský), seoce (selce, sídelce), žeteoci (ženci), dao (dal), viděo (viděl), kopao (kopal).

3) u místo ł ve středině slov: dug (dluh), pun (pln), sunce (slunce), vuna (vlna), tučem (tluku), stup (sloup), vuk (vlk).

4) u místo v v předložce v a na začátku slov před souhláskou: u ruku (v ruku), udovica (vdova), udod (dědek), uz goru (vz-horu, na horu).

5) jo místo je ve slovích: jova (olše), jošte (ještě).

6) Polohlasné r slabiky zavírající a v jednoslabičných slovích bez přisouvání hlásky: krv (krev), crn (černý), brk (vous), trčati (běžeti), mrviti (hnojiti), mrziti (mrzeti).

7) h místo ch, nejslabší a téměř neslyšné: hlad čti lad (chlad), hlěb čti lěb (chléb), duhovnik (duchovník); někdy v prostředku a na konci místo h slyšeti v: suv (suchý), uvo (ucho); neb j: směj (smích), grěj (hřích), kijati (kýchati); neb g: orag (ořech), prag (prach); neb k: ženik (ženich); než u Dubrovčanův všudy plné ch, u Černohorcův silné h.

8) ť místo bulharského šť: noť (noc), moť (moc), peť (pec), tisuťa (tisíc), kuťa (dům), srěťa (štěstí), místo něhož Illyrové, latinského písma užívající, píší ć: noć, moć atd.

9) c místo č před r: crn (černý), crv (červ), crěvo (střevo), crěp (střep).

10) c, s, z místo k, ch, g před i v dat., lok. a soc. mn. počtu: prostacima, junacima, siromasima, kožusima, rozima (prostákům, prostácích, prostáky atd.).

11) Vysouvání l, d, t a místo dvou posledních často j: čověk (člověk), Raosav (Radoslav), Vlaisav (Vladislav), Mejak (Medák), Brajen (Braten); vyskýtá se i v bulharštině.

12) Soc. ž. jd. na -om: ženom (ženou), rukom (rukou), dušom (duší), zemljom (zemí).

13) Gen. mn. počtu na -a: jeléná (jelenův), žéná (žen), póljá (polí); v Černohoře jelenьh, ženьh, poljьh; u Illyrův, latinského písma užívajících, -ah: jelenah atd.

14) Dat., lok. a soc. mn. počtu na -ima, -ama: jelenima, poljima, ženama.

Podřečí

Z podřečí dle Karadžiće vyznačujeme:

a) hercegovinské po Hercegovině, Bosně, Černohoře, Dalmacii, Chorvatsku a po Srbsku až do Máčvy, Valjeva i Karanovce,[611] v němž ě krátké, a ije místo dlouhého ě: pěvati (zpívati), děd, stiděti se (styděti se), dijete (dítě), cvijet (květ), pijevac (zpěvec), vrijeme (čas);

b) sremské po Sremu, Banátě, Báčce, jižním Uhersku a v Srbsku okolo Sávy i Dunaje, v němž místo í buď ě: věra (víra), měra (míra), sěme (símě); buď i: letiti (letěti), viditi (viděti), stiditi se (styděti se), kteréžto i sobě zvláště Illyrové latinského obřadu v Slavonii atd. oblíbili;

c) resavské po Braničevu, Resavě,[612] Lěvči, Temnici a vzhůru po Moravě, po okruhu Paratinském,[613] Černé řece[614] a krajišti negotinském, v němž všudy e: leteti, videti, vrteti, dat. jd. muž. na -em místo -om: dobrem (dobrému), belem (bílému); jd. dat. a lok. ženských na -e místo -i: devojke (dívce), glave (hlavě); a ve mn. akk. z, c, s místo g, k, h: roze (rohy), Turce (Turky), kožuse (kožichy). Jest i různořečí nemalý počet. Dubrovčané vyslovují, jakž řečeno, ch: strach, prach, grěch (hřích), dadoch (dal jsem), ucho, chudoba; a mají v mn. gen. a lok. přídavných jmen -ěch: dobrěch, ubozěch, visocěch; v dat. -ěm: dobrěm, ubozěm, visocěm. Černohorci a sousední Přímorci vyslovují staroslovanské ь jako stištěné e: dьn, otьc, mьgla (mlha), kьd (kdy), junakьh (jonákův), ženьh (žen), dále h místo ch, dosti silné, vyjímaje na začátku slov, kdež ho neslyšeti, pak č, ž, š místo c, z, s: bačiti m. baciti (vrci), reči (rci), žnam (znám), bež (bez), šněg (sníh). Pastrovičané, Dalmatinci a ostrované mění na konci slabik m v n: zapantiti (pamatovati), govorin (hovořím), iden (jdu), vodon (vodou), nožen (nožem). Černohorci a Dubrovčané přísuvné l někdy vyslovují, někdy, a sice častěji, v j mění, což Korčulané dle vlaského s každým l činí: zemja (země), ulovjen, žeja m. želja (želání, žádost), košuja (košile), posteja (postel); první i v bulharštině dle valaštiny běžné. V chorvatském Přímoří, Dalmacii, též Bosně a Černohoře často slyšeti c, s, z místo č, š, ž, jako u Mazurův: ca m. ča (co), hoces (chceš), kazes (kážeš). Že římskokatoličtí Slavonci a Dalmatinci místo ě říkají i, již podotčeno. V jižních končinách okruhu Novoměstského v Krajnsku, okolo Metliky, Černomile, Kostela, Osivnice atd. namnoze o místo ą: roka (ruka), l na konci slabik a č místo ć: noč (noc). Přechod to od nářečí srbského ku[615] korutansko-slovenskému.

Slovesnost

Tato podle rozdílu písmen na tré oddílův se rozkládá: východní, u Srbův řecké víry, cyrilského písma užívajících, západní, u Illyrův římské víry, latinského písma se držících, a glagolitský, od katolických kněží vzdělaný, zvláštního písma si oblíbivších. V prvním čili srbském oddílu možno stanoviti dvě hlavní periody: 1) od uvedení křesťanství až do ouplného zahlazení mravné[616] vzdělanosti v tureckém Srbsku v XVIII. stol., 2) od obnovení literatury v rakouském Srbstvu až do nynějška [1733 — 1842]. Srbové řecké víry po přijetí písma cyrilského a liturgie slovanské vzděláváliť z počátku nářečí církevní, svého domácího přitom nezanedbávajíce. Podlé svědectví listin, z nichž některé, na opsaných blankách (membranae rescriptae) zachované, do XI. stol. sahají, v Srbsku a Bosně dvůj sloh se utvořil,[617] církevní a kancelářský, onen přísněji bulharských vzorův šetřící, tento volněji domácí srbštinu v sobě pojímající. Příkladové posledního slohu došli nás v ouředních písemnostech a listinách svobodných obcí, knížat a králův srbských, jichž některý díl vydán v Bělehradě [1840],[618] též ve starých právích, za císaře Štěpána Dušana [1349, 1354][619] sebraných; do druhé třídy náležejí nejen knihy písem svatých a bohoslužebné, ale z větší částky i ostatní spisové, zvláště dějepisní, jakož od kněží a mnichův skládaní. Ze spisovatelův první doby buďtež zde jmenováni: Štěpán Prvověnčený, veliký župan a potom král srbský [v. ž. 1195, král 1222, umř. 1228], vypsal děje otce svého, Štěpána Nemaně [nar. 1114, umř. 1200];[620] sv. Sáva, bratr předešlého, arcibiskup [nar. 1169, umř. 1237], psal ústavy pro kláštery, život svého otce a j.;[621] Dometian [kv. 1263], mnich chilandarský, zhotovil životopisy ss. Symeona a Sávy; Daniil [1291 — 1338] sepsal děje králův srbských a životy arcibiskupův, vše to v rkp. Po oupadku mocnářství srbského [1389] hájila se národnost srbská a s ní i jakéž takéž literní umění v některých buď cele, buď aspoň napolo neodvislých knížectvích v severním Srbsku, Bosně, Hercegovině, Černohoře. Vedle přepisování bohoslužebných knih nezanedbáváno i spisování letopisův a nedlouho po vynalezení umění knihtiskařského vydávány zvláště přičiněním dvou mohutných a horlivých velmožův, Jiřího Černojeviće [1493] a Božidara Vukoviće [1519], církevní knihy tiskem jednak v Srbsku v Cetini [1494], v Goraždi [1529], v klášteře rujanském [1537], mileševském [1544] a mrkšinském [1562], v Bělehradě [1552], Skadru [1563], jednak v cizině v Benátkách [1493], Brašově, Trhovišti [1512] a j. Básnických plodův z tohoto starého věku nižádných jiných nestává kromě písní a zpěvův národních, jichž drahná částka ovšem původem svým sem zasahuje. Na konci této doby po dlouhé přestávce psal Jiří Branković [1645 — 1711] děje srbské, v rkp. Po procitnutí Srbův k novému duchovnímu životu pod žezlem rakouským [1733, 1741] vynikl nad jiné muž vznešeného ducha a hluboké moudrosti Dosithej Obradović [1772 — 1811],[622] jenž ve svých četných spisích, nejvíc mravního obsahu (sebráni v Bělehradě 1833 v 9 dílech), spolu čistě srbskému slohu cestu prolomil. Od té doby vycházeli srbští spisové, zvláště v Budíne a Vídni, častěji. Mezi básníky slynul nad jiné Mušický [umř. 1837].[623] Ke druhému vyššímu stupni povznesl čistě národní literaturu Vuk Stefanović[624] Karadžić [1814],[625] jehož činnost ještě trvá. Od něho jest jediná posud, ač neouplná, mluvnice čistě srbská [1814, 1818],[626] slovník [1818][627] a sbírka národních písní [1814; 1823; 1840],[628] vedle kteréž sbírka Milutinoviċe [1837][629] zmínku zasluhuje. Za našich časův pole slovesnosti srbské znamenitě porozšířeno zřízením škol a tiskárny v novém knížetství srbském. U Illyrův římské víry naobrat toho, co jsme u Srbův řecké víry znamenali, slovesnost světská a nade všecko básnictví mnohem časněji a ušlechtileji se rozvily. V XII. stol. sepsal nejmenovaný kněz duklanský letopisy illyrské nejprvé slovensky („slavonica litera“), potom latinsky, než z původního jeho spisu se nám jen chudý výtah zachoval. Mámeť ještě z XIII. a XIV. stol. několiko rukopisných knih[630] v čistém národním nářečí. Na konci XV. stol. stal se Dubrovník, ozářen světlem, z Vlach přinešeným, illyrskými Athenami, kterážto sláva mu až do polovice XVII. století zůstala. V témž času slynula osvětou, naukami, a zvláště básnictvím, i některá jiná města a ostrovy dalmatské. V XV. stol. básnili v Dubrovníku Daržič [1463 — 1507],[631] starší Minčetić, příjmím Vlahović [1475 — 1524],[632] a Vetranić, příjmím Čavčić [1482 — 1580].[633] V XVI. a XVII. stol. horovali tamže a v Dalmatech nad jiné Etorović [1532],[634] Čubranović, Bunič-Babulinović [1550],[635] Ranjina, Zlatarić [1597],[636] Gundulić [1620],[637] Ivanišević [1642],[638] Palmotić [1657][639] a j. Na začátku XVIII. stol. zableskla se ještě jednou na obloze básnického nebe illyrského jasná hvězda v Djordjići [1724],[640] pěvci s Gundulićem, ač na jiném poli, o závod běžícím. V duchu národních písní básnil Kačić [1729], nadmíru zdařile, tvrdiv ocelové duše chrabrých Illyrův všemi kouzly básnictví k hrdinství proti neukojitelným vrahům a zhoubcům jejich. V tomto století pole literatury, na jihu zúžené, na severu a východě rozprostraňovati se začalo: ve Slavonii totiž básnili neposlední básníci Kanižlić [1759][641] a Viď Došen [1768].[642] O přeložení biblí pro katolické Illyry pracováno již na začátku XVI. stol. od Kassia,[643] potom mezi 1750 — 1770 od Rosy a okolo 1800 od Burgadelliho, než tito překladové zůstali netištěni. Šťastnější v tom ohledu byl Katančić, jehož tlumočení s textem latinským l. 1831 v Budíně na světlo vyšlo. Vystoupením Gaje[644] s družinou na dějišti literatury a založením literárního středu v Záhřebu [1826 — 1842] počíná se nová doba slovesnosti Illyrův, o níž vypravovati budoucnosti zůstaveno buď. Nejouplnější posud mluvnici sepsal Brlić [1833; 1842],[645] slovník Stulli [1806].[646] Zbýváť připomenouti, že jistá odrůda cyrilice, bukvicí nazvaná, u katolických Bosnákův odedávna až do konce minulého století oblíbena byla, jíž od l. 1571 až do l. 1716 několiko nábožných knih, přičiněním otcův františkánův, v Benátkách, Římě a Trnavě tištěno jest. — Původní vlast glagolské písemnosti, jejíž počátek ještě v temnu jest, v chorvatském Přímoří od řeky Raše v Istrii do Zrmaně v Dalmatech hledati se musí, odkudž teprve po l. 1248 dále se rozšířila. Již výš (§ 11) jsme řekli, že jazyk v bohoslužebných knihách glagolitův byl původně církevní čili cyrilský s příměsí nářečí illyrského dle podřečí přímořského, kterážto příměs v běhu času vždy víc se šířila a rozmáhala. Písmo glagolské nikdy vně hranic chorvatského Přímoří ve všeobecné užívání nevešlo, ačkoli tištění knih glagolských velmi časně, neboť již s missálem l. 1483 v Římě aneb Benátkách, se začalo a ačkoli v dotčeném Přímoří i ouřední písemnosti a listiny v čistém národním nářečí jím psávány. K těmto nyní velmi řídkým památkám světské slovesnosti glagolské náležejí zákony svobodné obce vinodolské l. 1280, v rkp., a listiny i psaní rozličných obcí a velmožův chorvatských od XIV. až do začátku XVIII. století, z nichž některé porůznu tištěny, ostatní po rozličných archivech a knihovnách roztroušeny jsou.

§ 15. Nářečí chorvatské

Pole

Obvodní čára počíná se na severu ve stolici Saladské u vtoku Krky[647] do Mury a táhne se na západ Murou až do hranic štýrských; odtud se kloní k jihu rozhraním stolice Saladské od Štyrska až nad Preseku, kdež k západu se vychylíc, do Štyrska vstupuje, a pojavši pod se několik vesnic, pod Križovlany[648] do Chorvat vchází; odtud se spouští k jihozápadu a jihu končinami stolice Varaždinské a Záhřebské blízko hranic štyrských přes Vinici, Višnici,[649] Cvetlin,[650] Vinogoru,[651][652] Poljanu,[653] Selo,[654] Klanjec, Kraljevec,[655] Rozgo[656] k Sávě u Prudnice a přes Sávu dále rozhraním stolice Záhřebské dříve od Krajny, potom od vojenského okresu žumberského až ke vsi Pokleku za Breganici;[657] odtud vpadá jihozápadní, jižní a východní hranice chorvatského nářečí do hranic srbského, již výš vytčených, až k Čokoni[658] za Drávou ve stolici Šomodské; odtud se vrací východní stranou Drávy rozmanitými oklikami a záhyby k severu i severozápadu přes Gigu,[659] Beheň,[660] M. Komárno[661] a V. Kaniži[662] až ke vtoku Krky do Mury. Vně těchto tak obmezených krajin bydlí Chorvati v dosti četných a lidnatých osadách (přes 120 vesnic) v západních Uhřích v stolici Mošoňské, Rabské, Šopronské a Železné, počnouc nad Litavou[663] u Dunaje pod Prešpurkem až do řeky Lobnice,[664] v Železné stolici nad Monošturem[665] do Raby tekoucí. Tito Chorvati, pocházející prý původně z pomořských Chorvat a dělící se na dvě větve, severní čili tak jmenované Vlachy a Poljance, od Kysegu[666] k Litavě a Prešpurku, a jižní od Kysegu k Lobnici a Rabě, různí se poněkud nářečím od kořenných Chorvatův ve stolici Varaždinské a Záhřebské, blížíce se Srbům. Jsouť ještě Chorvaté osadníci v Moravě, též v Rakousku dvojí, na hranicích moravských i uherských (Mannersdorf,[667] Au, Hof[668] atd.), z nichž onino, vyjma drnoholecké,[669][670] již řeč českou přijali. V tomto objemu nářečí chorvatského pojaty jsou stolice Varaždinská a Križevecká celé, Záhřebské asi dvě třetiny, Saladské a Šomoďské jižní značné končiny a križevského i sv. jirského pohraničního pluku menší polovice. Jméno národní Chorvatův daleko za meze, od nás nářečí chorvatskému vytčené, zasahuje; neboť i obyvatelé poloostrovu Istrianského,[671] počna od řeky Raše (Arsa),[672] potom celého Přímoří a ostrovův jeho (Čakavci) až do řeky Cetině (Boduli), anobrž do samé Neretvy a odtud na východ v tureckém Chorvatsku, jmenují se až do dneška, jako již za časův Konstantina Porfyrogenety, Chorvati; avšak tito podle hlavních znakův nářečí jejich od nás k Srbům, bez újmy však jména jejich, připočteni jsou. Z obzvláštních jmen se naskýtají Bezjáci a Puhovci (t. Plchovci), střední č. kořenní Chorvati v Záhřebské stolici a okolí, z nichž ono první již velmi staré, oboje teď pouhá přezdívka, Kekavci (od slovce kaj místo srbského što, jakž výš řečeno), Majdáci, obyvatelé horského okolí samoborského,[673] ať jiných pouze místných, jako Zagorci,[674] Medžimurci,[675] Podravljané,[676] Poljanci[677] atd., pomineme. Počet Chorvatův l. 1842 udává se 801.000, z nichž 316.000 do stolice Záhřebské, 284.000 do Varaždinské a Križevecké, 56.000 do križeveckého a sv. jirského pluku a 145.000 do stolice Saladské, Šomodské, Železné, Šopronské, Mošoňské a Rabské padá. Všickni římští katolíci.

Znaky

1) e místo ě: svet (svět), telo (tělo), vera (víra), deva (děva).

2) e vkladné a) v slabikách a slovích s polohláskou r: deržati (držeti), serdce (srdce), perst (prst), smert (smrt), terpljivno (trpělivě); b) všudy jinde, kdež v církevním ь, v srbském a: den, konec, meč, herbet (chřbet); vyjímaje však slabiky a slova s polohláskou l, kdež u, jako v srbském: pun (pln), vuna (vlna).[678]

3) u někdy místo o: kuliko (koliko), tuliko (toliko).

4) v místo u na počátku slov: vbog (ubohý), vre m. vže (již), vmiram (umírám), vmivališče (umyvadlo), včiniti (učiniti), vgasiti (uhasiti); jindy však místo této změny v předsuvné.

5) h, silnější než české, místo ch: hvala (chvála), hitro (chytře), duh (duch), suhoča (suchota).

6) l na konci slabik a slov bez proměny: jalša (olše), dal, spal, skakal, vučil (učil), mozol, vugel (uhel).

7) místo dj, bulh. žd: dogodžaj (příběh), zbudžen (vzbuzen), tverdžen (tvrzen), medža (meze), predža (příze).

8) č místo ť, ć, bulh. št: noč (noc), ostroča (ostrost), suhoča (suchota), občina (obec), znajuč (znajíc), nasledujuč (následujíc).

9) Odvržené v před la: las (vlas), last (vlast, t. vláda), ladati (vládati), Ladislav (Vladislav).

10) Přísuvné v před začátečným u: vud (oud), vučen (učen), vuho (ucho), vusta (ústa), vuzda (uzda), vumreti (umříti).

11) Náměstka kaj místo čto (přímorsky ča, srbsky što).

12) Soc. ž. jd. počtu na -um: ribum, dušum, pticum, svetum, dobrum, menum, tobum (rybou, duší atd.).

13) Dat., lok. a soc. v mn. počtu koncovkami odrůzněny: d. obrazom, gospodarom, popevkam, nočam, telom, vremenam; l. obrazih, gospodarith, popevkah, nočih, telih, vremenih; s. obrazmi, gospodarmi, popevkami, nočmi, telmi, vremenmi.

Různořečí

Ač neveliké jest prostranství, v kterémž nářečí chorvatské panuje, však nicméně máť i toto své pokrajinské mluvení způsoby. Pozoruhodné jest zvláště různořečí záhorské, jímž obyvatelé podkrají řeky Krapiny[679] od města Krapiny[680] do Stubice[681] a od Bělé do Berdovce na Sávě, čili Zahorané mluví. V něm slyšeti å čili hlásku prostřední mezi a a o místo čistého a: åli, napłåtiti; ä m. e: näbä, jä, zämlä, našägo, svätägo; ö místo o: bög, čudö, göspön, jedinöga; ou m. u, cyr. ą: soud, zoub, mouž, rouka, gouba; hrubé ł: płatiti, głava atd. Mluva Chorvatův v západním Uhersku patrně k nářečí v chorvatském Pomoří a Dalmatech běžnému se blíží, mezi ním a vlastně chorvatským jako uprostřed stojíc. V ní znamenati: ča m. kaj, zač n. zakaj; a m. e: otac; uo: buog, buoži; vysuté e: krstjenik, zvrhu, srdce, prvo; h m. ch: hoditi, greh; dj m. : rodjen; odvržené v: sa, saki m. vsa, vsaki; va m. vu atd.

Slovesnost

Počátek literatury chorvatské v tom obmezení, které my nářečí chorvatskému zde jsme vyhradili, totiž s vyloučením Přímořanův a ostrovanův, nepřesahuje XVI. století. Bylať doba, když učení německých reformátorův hluboce až do Krajnska a Chorvat, ač na krátký čas, bylo vniklo, že někteří kněží o spisování knih pro lid v prostém nářečí se pokusili: mezi nimiž Bučič[682] katechismus a jiné nábožné knihy (o N. zákoně pochybujeme) v Nedelišti[683] vydal [1564 — 1574], později docela zničené a teď neznámé. Pergošič přeložil práva uherská [1574][684] a Vramec sepsal všeobecné letopisy [1578].[685] V XVI. stol. přeložil hrabě Zrinský [sťat 1671][686] prapravnuk sygetského hrdiny Mikuláše Zrinského, hrdinskou báseň, bratrem svým Mikulášem původně uhersky sepsanou: Sirena [1660]. Habdelič [1670],[687] Belostenec [1675][688] a Vitezovič [1684 — 1713][689] sepsali slovníky, z nichž první dva vydány, třetí v rukopisu; poslední spisovatel i v dějepisu a básnictví se pokusil, usiluje všemožně, ač nadarmo, Chorvaty k duchovnímu životu povzbuditi. V druhé polovici XVIII. století počet spisovatelův chorvatských znenáhla růsti počal, zvláště na začátku XIX. st. naočitě se množe. V čele jejich plodností a prostonárodním slohem vyznačuje se Mikloušič [umř. 1833]; ve vyšším básnictví pokusili se Koritič [1826],[690] přeloživ žalmy a Virgila veršem, a Krizmanič [1830],[691] přetlumočiv Miltona prózou, což vše netištěno. Ze sv. písma tištěn jen žaltář [1816] a čtení z evangelií i epištol [1651];[692] celá biblí posud není vydána, ačkoli o její přeložení již nejedni se zasazovali. Od té doby, co čelnější chorvatští spisovatelé původem Gaje [1826 — 1842][693] nářečí illyrské za spisovní jazyk přijali, již jen spisové pro sprostý lid v nářečí chorvatském, a to pořídku, vycházejí. Nejnovější mluvnice tohoto nářečí jest od Kristianoviče [1837];[694] slovníky starší jsou od Habdeliče [1670], Belostence [1740] a Jambrešiče [1732];[695] nového není, jakož ani sbírky národních písní. K poznání různořečí uhersko-chorvatského posloužiti mohou knížky od Lába vydané, jmenovitě „Veliki katekismuš“ (v Budině b. r., okolo 1820) a „Kratka šumma katekismuša“ (v Bud. 1814).

§ 16. Nářečí korutanské

Pole

Čára, nářečí toto obmezující, vychází od městečka Monoštura[696] u vtoku Lobnice do Raby ve stolici Železné v západních Uhřích a postupuje k západu tokem Lobnice až do rozhraní Uher od Štyrska; odtud se kloní k jihu dotčeným rozhraním až ke vsi Černci na soujmenné říčce, kdež do Štyrska vstoupá; odtud běží na západ přes Gorci do města Radgony[697] na Muře, přechází tuto řeku, táhne se silnicí radgonskou pod Murek[698] na Muře, potom pohořím, Plač[699] řečeným, nade vsemi Svičany,[700] Sv. Jurijem,[701] Sv. Križem,[702] Sv. Jernejem,[703] Sv. Sobotou[704] a Bernicí, kdež do Korutan vchází, a dále k západu nade vsemi Sv. Janecí na Ojsteru, Kozím Vrchem, městečkem Grbinjem,[705] vsemi Ubrami,[706] Otmanjemi,[707] Gospou svatou,[708] Picovem,[709] Možburkem,[710] Deholci,[711] Sv. Jurjem,[712] Kočidalmí, městem Beljakem,[713] vsemi Podrtím,[714] Čačemi[715] a Borovljemi[716] běží; odtud se obrací k jihu za Brdem[717] až do Lepalyvsi[718] na Bělé;[719] odtud sestupuje oudolím Bělé až ke hranicům Vlach a dále po rozhraní Korutan od Vlach až k hoře, Kanin[720] řečené; odtud přechází do království benátského delegací Videmské[721] krajiny, Furlansko řečené, obíhá oudolí Rezjanské,[722] v němž slovenské vsi Běla (S. Giorgio) s Lipovcem a Ravencem, Njiva, Osejan a Stolbica, a navracuje se k jihovýchodu po silnici od Venzone přes Trčet (Tarcento)[723] a Staré město[724][725] až téměř do samé Gradišky, přešedši na té dráze u vsi Brazzany[726] řeku Idriji[727] a vstoupivši opět do království illyrského; odtud dochází přes polední nížiny hor mezi Dobrdem[728] a Tržičem zálivu Tržického a solivarův Sv. Janských[729] za Dujmem;[730] pak běží jihovýchodně břehem mořským až do solivarův Piranských;[731] odtud vpadá na jihu a severovýchodě do hranic nářečí srbského po čáře od dotčených solivarův až do vsi Pokleku[732] za Breganicí a dále na východě do hranic nářečí chorvatského, již vypsaných, po čáře od Pokleku až do vtoku Krky do Mury; odtud postupuje k severu okolo dolní Lindavy[733] pomimo maďarského Dobronaku,[734] Čestrugu[735][736] atd. až do Monošturu[737] u stoku Lobnice i Raby, kdež počátek i konec její jest. Do tohoto tak vyměřeného objemu padají země sledující: částka Štyrska (kraj Celský a míň než tři čtvrtiny Marburského, kterážto země Slovencům Malý Štajer slove), Korutanska (něco přes čtvrtinu), Krajna bezmála celá s výminkou jižních končin okruhu Novoměstského, země illyrského Pomoří (Gorica, Gradiška, Terst), částka Istrie, ouzounké krajiště stolice Záhřebské i Varaždinské a díl stolice Železné i Saladské (tříslo země, na východě o městečko Dolní Lindavu, na jihu o Muru, na západě o hranice štyrské, na severu o Lobnici se opírající, 160 vesnic s 18 katolickými a 4 prostestantskými farami). Vně těchto hranic mluví se korutansko-slovenským nářečím v několika nepatrných vesnicích v Štyrsku i Korutansku a snad i v Istrii; vnitř pak tohoto okresu nacházejí se mnohočetné osady Vlachův ve Furlandsku a v illyrském Pomoří, zvláště okolo Gradišky, Gorice a Terstu, jakož vůbec v městech v těch stranách vlaština panuje; v Korutanech na Bělé a v okolí šest německých městeček a vesnic (Malberget,[738] Trbiž,[739] Kokova,[740] Rabel,[741] Lužnica[742] atd.); v Krajně celý okres Chočevarský[743] s 8 farami a 7 lokaliemi a v těch 21.000 obyvateli (ves Sorica na řece Soře,[744] někdy německá, se prý poslovanila); zněmčených měst Celovce,[745] Lubjaně,[746] Velkovce[747][748] a j., jakožto věci vůbec známé, sem zvláště nekladouc. Nářečí korutanské stýká se na východě s chorvatským po čáře od vtoku Krky do Mury v stolici Saladské až do Pokleku v Žumberčanech; na jihu se srbským po čáře od Pokleku až do solivarův Piranských; na západě s řečí vlaskou po čáře od solivarův Sv. Janských až do Lepalyvsi[749][750] na Bělé; na severu nejprve s řečí německou po čáře od Lepalyvsi[751] až do rozhraní Uher od Štyrska, potom s nářečím chorvatským po řece Lobnici až do vtoku jejího v Rabu u Monošturu; naposledy na východě s řečí maďarskou po čáře od Monošturu až do vtoku Krky do Mury. Obzvláštních jmen tu veliká hojnost: mimo obecná národní a zeměpisná Slovencův v Uhersku, Štyrsku a Korutansku, Štajercův ve Štyrsku, Korošcův čili Korutancův (Goratancův) v Korošské zemi (Goratanu, t. Korutanech) a Krajncův v Krajně naskýtají se ve Štyrsku Pogorci, Pogorjanci v horách, Pogorje jmenovaných, jižně od Drávy, Goričané v Gorišku, t. v horách, Slovanské Gorice řečených, jižně od Mury, Polanci dvojí, Murští v rovinách od Radgony do Lotmerku[752] a Dravští na rovině Ptujské u Drávy, Chaložané v Chalozech, t. okolí na dolejší Dravni, Pesničari na řece Pesnici, Šavničari na Šavnici;[753] v Krajně Gorenci v Gorensku, t. horní Krajně (v Lublanském okresu), Dolenci v Dolensku, t. v dolní Krajně (v Novoměstském okresu), Notrajnci v podkrají hory Krasu, Pivčané na řece Pivce,[754] Vipavci na řece Vipavě[755] v okolí soujmenného města; v Korutansku Zilavci na řece Zili,[756] ve Vlaších Rezjané a Slavonti, onino na řece Rezji,[757] tito v horách pod oněmi ve Furlanech atd. Všech Slovanův, nářečí tohoto užívajících, počítáno l. 1842 do 1,151.000, a sice ve Štyrsku 378.000, v Korutanech 84.000, v Krajně 398.000, v illyrském Pomoří (Gorici, Terstu atd.) 217.000, ve Furlanech 22.000, v království uherském 52.000. Jsouť oni daleko větším počtem katolíci, totiž 1,138.000, vyjmouc asi 13.000 protestantův v západních Uhřích.

Znaky

1) Vkladná polohláska è, dle zvuku uprostřed mezi e a i stojící, místo cyrilského ь a ъ: lèv m. lьv (lev), mèč m. mьč (meč), herbèt (chřbet), tenèk (tenký), tèrg (trh), tèrn (trn), mèrtev (mrtev); v obvyklém pravopisu však jindy též i, jindy a se píše, jindy pak vše to vynechává: lôvc (lovec), lonc (hrnec).

2) é místo ě a někdy i pouhého e zní jako splnulé , a někdy jako èj, blížíc se k hlásce i: véra (víra), sréda (středa), sméh (smích), sétva (setba), véčno, léto.

3) o místo ą, srb. a chorv. u: golob (holub), sosed (soused), mož (muž), dob (dub), soditi (souditi), délajo (dělají), grizejo (hryzou[758]).

4) ô uprostřed mezi o a a: gospôda (pán), kôsec, kôpa, kôtel, lôvc, vôda, rôsa.

5) v místo u často na začátku slov, jako v chorvatském, ač ne všudy: vbog (ubohý), vboj (vražda), vmor (oumor).

6) ch tak silné jako v češtině, ačkoli jen h se píše: hlad, hlapec, hléb, hromota, duh, vuho čti chlad atd.

7) v, s předcházející hláskou v dvojhlásku au, eu, iu atd. splývající,[759] místo hrubého, slabiky zavírajícího l, často s proměnou předcházející hlásky: kováv (koval), dáv (dal); délov (dělal), skákov (skákal); vesév (vesel), pepév (popel); gniv (hnil), piv (pil), dóv (důl), sóv (sůl); než místo èl jen u: nagu m. nagèl (náhlý, praeceps), pèrjatu (přítel), kozu (kozel); a ve středině slov ov místo : dovg m. dlъg (dluh), povn (pln), vovk (vlk), bovha (blecha), sovnce (slunce); v obyčejném pravopisu ve všech těchto případnostech píše se l, nikoli v.

8) j místo dj, cyr. žd: préja (příze), saje (saze), meja (meze), rojen (rozen), sojen (souzen), slajen (slazen).

9) č místo ť, ć, cyr. št, jako v chorvatském: peč (pec), sveča (svíce), tisuč (tisíc), mačoha (macecha), svéčen (svěcen), délajoč (dělajíc), vučeč (učíc).

10) per místo pri: per konjih (při koních), perhaja (přichází), perbiti (přibíti), pergnati (přihnati), permorje (přímoří), perprava (příprava).

11) Dat., lok. a soc. mn. počtu rozdílní: rakom, rakih, raki; kovačem, kovačih, kovači; ribam, ribah, ribami; klopem, klopih, klopmi; létam, létih, léti; sémenam, sémenih, sémeni (rakům, racích, raky atd.).

12) Dvojný počet v ouplnosti, jako v nářečí církevním a řeči lužické.

Podřečí

Nářečí toto co mluva lidí horských, nadto slovesně nesjednocená, na dosti veliký počet podřečí a ještě větší počet různořečí se dělí. Znatelé domácí mluvy za taková uznávají patery: a) hornokrajinské, v němž troje l, měkké, tvrdé a prostřední; č neb ć místo k před e a i; č místo čr ve slovích če m. čres (přes), čéšna (třešně), čeva (střeva) atd.; h m. g: hovorim, hôra; d na konci slabik jako řecké θ (th), ba místy jako s: ras (rád), médves (medvěd.); ch místo d před k: réchko (řídko), hlachko (hladko) a místo g na konci slov: snéch (sníh), róch (roh). b) dolnokrajinské, v němž jen dvoje l, prostřední a měkké; ej místo é: srejda (středa), mejsto (město); je místo e: mjeso (maso), svjety (svatý); u místo o: nebu (nebo). c) vnitrokrajinské, v němž jedno prostřední l a vkladné polohlásky i a u plně se vyslovují: bolézin (nemoc), dlug (dluh). d) korutanské, vlastně tak řečené, v němž ue místo o: gospued (hospodin), bueg (bůh), skuez (skrz); ě prvotní: besěda, potrěba, zvězda (hvězda); a místo e: v nabesih (v nebesích), tabej i taba (tebe); h místo g: hora, hovorim. e) štyrské, v němž ü místo u: krüh (kruh), küpil (koupil), kücharka (kuchařka); toto ü z částky i v dolním Krajinsku, v tak řečené Krajně. K těmto co zvláštní různořečí ještě připojiti dlužno f) uherské v západních Uhřích co pokračování štyrského a g) rezjanské a slavonské ve Vlaších co zvláštní, ostře oddělenou odrůdu korutanského podřečí.

Slovesnost

Velmi staré a vzácné památky tohoto nářečí zachovaly se v latinském rukopisu druhdy frisinském, nyní mnichovském, psaném mezi 957 — 994 rukou, jakž podobno, biskupa frisinského Abrahama, totiž tři kusy nábožného obsahu, vydané v Petrohradě (Pamjatniki slov. slovesnosti, 1827)[760] a ve Vídni (Glagolita Clozianus, 1836).[761] Potom následuje přestávka několika století až do polovice věku XVI., v němž učení německých reformatorův do Štyrska, Korutanska i Krajny vniklo a učení kněží Truber [1550 — 1586],[762] Juričič [1562],[763] Krell [1567],[764] Dalmatin [1576 — 1589],[765] rektor Bohorič [1584][766] a j. o rozšiřování jeho nejen oustně, ale i písemně úsilnou péči vedli. Tehdáž podporováním vnitrorakouských stavův, zvláště nákladem štědrého Maecena Janeže pána z Ungnadu, vytištěno v Lublaně, Tubinku, Urachu, Vitemberku, Řezně, Norimberku a j. mnoho nábožných a bohoslužebných knih, mezi nimiž i celá biblí [Vitenb. 1584].[767] Bohorič sepsal první korutansko-slovenskou gramatiku [1584].[768] Po udušení na začátku XVII. stol. z rozkazu cís. Ferdinanda II., zvláště přičiněním a prací biskupa Kröna, protestantismu v těchto zemích vydávali katoličtí kněží potřebné pro nábožné a mravné vzdělání lidu knihy v nářečí domácím, řídčeji v běhu XVII. stol., hustěji ode druhé polovice XVIII. století do nynějška. Na konci dotčeného století přeložena a vydána společnou prací několika horlivých kněží i celá biblí (v Lublaně 1791 sld.).[769] Pracováno ve mluvnici a slovníku s obzvláštní pilností. Do téhož času padají i první zdařilé pokusy v básnictví od Pohlina [1780],[770] Deva, Linharta a Vodnika [1780 — 1819],[771] na něž v novější době některé neméně zdařilé plody od Jarnika [1814],[772] Prešérna [1830],[773] Kastélice,[774] Župana a j. následovaly. V třídě vzdělavatelných spisův vynikají práce biskupa Raunikara [1813 sld.][775] jak čistotou, tak i správností slohu. Dobrou mluvnici podle Dobrovského soustavy vydal Metelko [1830][776] a pro podřečí štyrské Dainko [1824],[777] pro korutanské dle Gutsmanna[778] Jarnik [1839];[779] slovníky vyšly od Jarnika [1832][780] a Murka [1832];[781] sbírka národních písní od Vraza [1839][782] a Korytka [1839].[783] Vlastnosti štyrsko-slovenského různořečí v západních Uhřích poznány býti mohou z přeložení N. zákona od Küzmiče [1771, 1818],[784] z kancionálu od Barly [1823][785] a jiných nábožných knih, jakož i z mluvnice jazyka uherského od Košiče [1833],[786] tímto různořečím psané.[441] Köszeg (Szombathely, SZ — Maďarsko) — M.

[442] Fella (Tarcento, S — Italie) — J3, Š.

[443] V I. a II. vyd. ke.

[444] Kopar (Trieste, JZ — Jugoslavie) — AO.

[445] Novo Brdo (Priština, V) — J3.

[446] Šafařík píše vesměs Černahora (podobně i jiná vlastní jména, pokud jde o spojení adjektiva se substantivem, srov. na př. Čornavoda na str. 32).

[447] Drnholec (Mikulov, SZ — ČSR) — Č1.

[448] V I. vyd. drnoholickém.

[449] V I. vyd. Jekaterinoslavské i Chersonské.

[450] V I. vyd. není letopočet uveden.

[451] V I. vyd. místo medja, meja (meze) je uvedeno jako příklad nudja, nuja (nouze).

[452] V I. a II. vyd. jako.

[453] Rumunsky Mureş, maďarsky Maros.

[454] Nădlac (Arad, Z — Rumunsko) — R.

[455] Sânnicolăul-Mare (Arad, JZ — Rumunsko) — R.

[456] Beba Veche (Sânnicolăul-Mare, SZ — Rumunsko) — R.

[457] Szeged (Maďarsko) — M.

[458] Hegyes (Bačka Topola, J — Jugoslavie) — ŠSM.

[459] Bačka Topola (Subotica, J — Jugoslavie) — J2.

[460] Bácsalmás (Baja, JV — Maďarsko) — M.

[461] Zřejmě Jánoshalma (Baja, SV — Maďarsko) — M.

[462] Bezdan (Sombor, SZ — Jugoslavie) — M.

[463] Mohács (Baja, JZ — Maďarsko) — M.

[464] Siklós (Pécs, JV — Maďarsko) — M.

[465] Pécs — M.

[466] Szentlörinz (Pécs, JZ — Maďarsko) — M.

[467] Patrně Pécsbagota (Pécs, JZ — Maďarsko) — ŠSM, M.

[468] Szigetvár (Pécs, JZ — Maďarsko) — M.

[469] Csokonyavisonta (Pécs, JZ — Maďarsko) — M.

[470] Barcs (Kaposvár, JZ — Maďarsko) — M.

[471] (Bjelovar, SV — Jugoslavie) — M.

[472] Virovitica (Jugoslavie) — M.

[473] Bjelovar — M.

[474] Rovišće — M.

[475] Crkvena (Bjelovar, SZ) — J1.

[476] Buď St. nebo Srp. Kapela — J1.

[477] Buď Ivanić Grad nebo Ivanić Kloštar — J2.

[478] Na levém přítoku Čazmy — J1.

[479] Donja Jelenska (na levém přítoku Čazmy) — J1.

[480] Lipovljani — J1.

[481] Jasenovac — J1.

[482] V I. a II. vyd. k Jesenovci na Sávě.

[483] Petrinja — J1.

[484] Kolpa (pravý přítok Sávy) — J2.

[485] Zřejmě osada M. Trepča (u pramenů stejnojmenné říčky, mezi městy Karlovac a Petrinja) — J1.

[486] Moravci (na dolním toku řeky V. Utinja, pravém přítoku Kupy) — J1.

[487] Karlovac.

[488] V I. a II. vyd. ke.

[489] Vukova Gorica — J1.

[490] M. a V. Paka (Karlovac, SZ) — J1.

[491] Krasinec (na levém břehu Kupy) — J1.

[492] (Zagreb, Z, v pohoří Gorjanci) — J1.

[493] Přítok řeky Bregana, která vtéká do Sávy severozápadně od Záhřebu — J1.

[494] Zřejmě Dragovanja (Črnomelj, JZ) — J1.

[495] Srv. mapová příloha č. 5.

[496] Pohoří Gorjanci — J2.

[497] (Karlovac, SZ) — J2.

[498] Kočevje (Karlovac, SZ) — J2.

[499] Podle Weilandovy mapy ze Šafaříkovy mapové sbírky jsou v popisovaných místech osady Mali Lug, Alt Lock, Stari Laag — ŠSM.

[500] Na horním toku Kupy (Kočevje, J) — ŠSM.

[501] Kočevska Reka (Kočevje, JZ) — J1.

[502] Patrně levý přítok Kupy.

[503] Pohoří Čičarija — J2.

[504] Vtéká do Terstského zálivu jižně od města Piran — J2.

[505] Piran (Jugoslavie.)

[506] Jaderské moře.

[507] Shkodër (Albánie) — A1.

[508] Žabljak (mezi jezerem Skadarským a jezerem Gornje Blato — Jugoslavie) — A2.

[509] Morača (severní přítok Skadarského jezera — Jugoslavie) — J2.

[510] Cijevna (přítok řeky Morača) — J2.

[511] Gusinje (severně od pohoří Prokletije, u jezera Plava — Jugoslavie) — J2.

[512] Metohija (obec na horním toku řeky Beli Drim — Jugoslavie; stejným názvem se označuje celá oblast.)

[513] Đakovica — AO.

[514] (Skopje, SZ — Jugoslavie) — J2.

[515] Brza Palanka — AO.

[516] Porečka reka (levý přítok Dunaje) — J1.

[517] Moldova Veche (na levém břehu Dunaje — Rumunsko) — R.

[518] Při ústí řeky Karaš do Dunaje (Bela Crkva, JZ — Jugoslavie) — ŠSM.

[519] Bela Crkva (Jugoslavie) — R.

[520] Cacova (na řece Caraş, pravém přítoku Dunaje — Rumunsko) — R.

[521] Moraviţa (Timişoara, J — Rumunsko) — R.

[522] (Timişoara, J — Rumunsko) — R.

[523] Jebel (Timişoara, J — Rumunsko) — R.

[524] Timişoara (Rumunsko).

[525] Višegrad (Esztergom, V, na pravém břehu Dunaje — Maďarsko) — M.

[526] Sztálinváros (na levém břehu Dunaje — Maďarsko) — M.

[527] V II. vyd. varianta Baraněnské.

[528] Subotica (Jugoslavie).

[529] V I. vyd. není uvedeno.

[530] (Kremenčug, SZ — USSR) — ŠR, PA.

[531] (Verchnedneprovsk, SZ — USSR) — ŠR, PA.

[532] Na střed. toku řeky Sinjucha, levém přítoku řeky Bug (USSR) — ŠR, E.

[533] (Novi Sad, S — Jugoslavie) — J2.

[534] Bezdan (Sombor, SZ — Jugoslavie) — J1.

[535] Kutjevo (u pramenů říčky Kutjevačka, pravého přítoku Sávy, Brod, SZ) — J1.

[536] Kula (Brod, SZ) — J1.

[537] Bač. Petrovac (Novi Sad, SZ — Jugoslavie) — J2.

[538] Gložan (Novi Sad, Z — Jugoslavie) — J1.

[539] (Novi Sad, SZ) — J1.

[540] (Novi Sad, JZ) — J1.

[541] (Bačka Topola, S) — J1.

[542] Lalić (Bačka Topola, S) — J1.

[543] (Bačka Palanka, SV) — J1.

[544] Aradacz (Zrenjanin, Z — Jugoslavie) — ŠSM, J2.

[545] Na pravém břehu Dunaje proti městu Novi Sad — J2.

[546] (Novi Sad, JV — Jugoslavie) — J2.

[547] (Beograd, SV — Jugoslavie) — ŠSM.

[548] (Beograd, SV — Jugoslavie) — J2.

[549] (Sombor, JV) — ŠSM.

[550] (Sombor, JV) — ŠSM.

[551] (Novi Sad, JZ) — AO.

[552] (Šabac, SV) — J1.

[553] (Šabac, SV) — J1.

[554] (Beograd, JV) — J1.

[555] Na pravém břehu Dunaje proti městu Orşova u Železných vrat (Jugoslavie) — Š.

[556] (Valjevo, Z — Jugoslavie) — J2.

[557] (Valjevo, J) — AO.

[558] Kladovo (v ohbí Dunaje, Zaječar, SV — Jugoslavie) — J2.

[559] Území v povodí Timoku, severně od Zaječaru až k Dunaji (Jugoslavie) - J2. Na Šafaříkových starých mapách je toto území označováno ještě dále na sever a severozápad; jižně od Krajiny je pak území zvané Ključ. — ŠSM.

[560] Porečka reka (levý přítok Dunaje) — J1.

[561] Plava (severně od pohoří Prokletije — Jugoslavie) — J3.

[562] Novo Brdo (Priština, V) — J3.

[563] (Priština SV) — ŠSM.

[564] (Priština S) — ŠSM.

[565] (Priština SV) — ŠSM.

[566] V I. a II. vyd. je navíc ještě … tito teprve po velikém vystěhování lidu srbského…

[567] Rača (při ústí Driny do Sávy) — J2.

[568] Tato věta je přejata z I. a II. vyd., ve III. vyd. je zkomolena (jde zřejmě o přehlédnutou tiskovou chybu).

[569] Svrljig (Jugoslavie) — AO.

[570] Jastrebac (pohoří západně od Niše) — J2.

[571] V I. a II. vyd. varianta s koncovkou -u: Kopaoniku.

[572] Pohoří východně od řeky Ibar, levého přítoku Moravy — J2.

[573] Rudnik (Peć, SV — Jugoslavie).

[574] Jihozápadně od města Užice.

[575] Horský hřeben východně od města Višegrad — ŠSM.

[576] (Višegrad, S) — Š.

[577] Komovi (pohoří severně od nejsevernějšího výběžku Albánie) — J2. Domněnka, že to jsou nejvyšší hory v býv. Turecku, je mylná.

[578] Pohoří v bývalé nachii Kuči, severovýchodně od Podgorice — ŠSM.

[579] Cijevna (přítok řeky Morača) — J2.

[580] Zatrijebač (pohoří po pravém břehu Cijevny) — A2.

[581] Žabljak (mezi jezerem Skadarským a jezerem Gornje Blato — Jugoslavie) — A2.

[582] Zřejmě Seoča (při jihozápadním břehu Skadarského jezera — Jugoslavie) — A2.

[583] Na pobřeží Jaderského moře (Jugoslavie) — A2.

[584] Stojanović (Cetinje, J — Jugoslavie) — J1.

[585] V I. a II. vyd. ke.

[586] (Kotor, S) — J2.

[587] Severní hřeben v horské skupině Brda — TA, J3.

[588] Patrně Gvozd (Nikšič, SV) — J1.

[589] Župa (na severozápadním úpatí hory Lubišnja) — ŠSM, J2.

[590] Velje Duboko (na říčce Mrtvica, přítoku řeky Morača) — J1, PA.

[591] Ljevišta — J1.

[592] V nejzápadnější části Rumunska — R.

[593] Barcs (Kaposvár, JZ — Maďarsko) — M.

[594] V pohoří Gorjanci (Samobor, Z, u Záhřebu) — J2.

[595] Piran (Trieste, JZ — Jugoslavie).

[596] Bojana srbochorv., Bunë albánsky, (teče ze Skadarského jezera, spojuje se s Drinem a vtéká do Jaderského moře).

[597] (Skopje, SZ — Jugoslavie) — AO.

[598] Bregovo (jižně od ústí řeky Timok — Bulharsko) — B2.

[599] Novo Brdo (Priština, V — Jugoslavie) — J3.

[600] V I. vyd. není uvedeno.

[601] Črnomelj (Karlovac, SZ) — PA.

[602] Metlika (Karlovac, SZ) — PA.

[603] Rkáči je uvedeno v I. a II. vyd., ve III. vyd. Ráci.

[604] Mačva (území mezi dolním tokem Driny a ohybem Sávy až k městu Šabac) — J2.

[605] Patrně na dolním toku Moravy, v povodí řeky Resava.

[606] Patrně západně od města Zaječar nebo snad Gučevo (Valjevo, Z, po pravém břehu Driny) — ŠSM.

[607] Území ohraničené ohbím Dunaje z východu, severu a západu; severně od ústí Timoku.

[608] Krajina (území severně od Ključe) — ŠSM; na nových mapách povodí dolního Timoku. — J2, J3. Tato dvě území se zaměňují a jsou značena v různém rozsahu.

[609] Území na jih od Bělehradu, ohraničené ze severu Dunajem, z východu Moravou, z jihu Západní Moravou a ze západu řekou Kolubara — J2.

[610] Mezi řekami Západ. Moravou, jejím přítokem Raškou a Limem — J2.

[611] Zřejmě Kraljevo (při ústí řeky Ibar do Západní Moravy) — ŠSM, PA.

[612] Pravý přítok Moravy — J2.

[613] Okolí města Paraćin — J2.

[614] Crna Reka (levý přítok Timoku) — J2.

[615] V I. a II. vyd. ke.

[616] V I. vyd. mravní.

[617] V I. a II. vyd. je ješté dodáno velmi časně.

[618] Srpski spomenici… sobrani trudom P. Karano-Tvrtkovića, I, Bělehrad 1840.

[619] Srov. Zakonь blagověrnago cara Stefana; Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův.

[620] Žitije i žizьnь svetago i blaženago i prěpodobnago otca našego Symeona, prěžde byvьšago nastavьnika i učitelja, gospodina že i samodrьžьca otьčьstvija si vьse srьbьskyje zemle i pomorьskyje. Vydal P. J. Šafařík, Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův.

[621] Rukopis Života sv. Symeona z r. 1619 nalezl přímo Šafařík a podal jeho popis v Jahrbücher der Literatur, Vídeň 1831, sv. 53. Text vydán v Památkách dřevního písemnictví Jihoslovanův.

[622] Do všech tří vydání Slovanského národopisu se tu zřejmě vloudila tisková chyba; Dositej Obradović se narodil 1742.

[623] Luka Mušicki (1777 — 1837), spolupracovník Vuka Karadžiće.

[624] V I. vyd. varianta Štěpanovič.

[625] Vuk Stefanović Karadžić (1787 — 1864). Rok 1814 je rokem počátku jeho literární činnosti (vyšla jeho sbírka Pesnarica).

[626] Pismenica serbskoga jezika po govoru prostoga naroda, Vídeň 1814.

[627] Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim riječma, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stefanović, Vídeň 1818.

[628] V r. 1814 vyšla Vukova Mala prostonarodna slaveno-serbska pesnarica; v roce 1823 — 24 vyšly tři svazky lidových písní Narodne srpske pjesme v Lipsku; od r. 1841 vycházela nová sbírka lidových písní ve Vídni (Srbske narodne pjesme).

[629] S. S. Milutinović, Pěvanija cernogorska i hercegovačka. Lipsko 1837.

[630] V I. a II. vyd. je místo několiko rukopisných knih uvedeno několiko rukopisných žaltářův a nábožných knih.

[631] Dore Držić (nověji se uvádějí jeho životní data 1461 — 1501).

[632] Š. Menčetić-Vlahović (nověji se uvádějí jeho životní data 1457 — 1527).

[633] N. Vetranić-Čavčić zemřel r. 1576.

[634] P. Hektorović (zemřel r. 1572).

[635] Bunić-Babulinović (zemřel r. 1590).

[636] D. Zlatarić vydal r. 1597 své překlady Sofokla, Tassa a Ovidia, k nimž připojil ještě 28 dalších básní.

[637] Ð. F. Gundulić vstoupil do literárního života r. 1621 překladem Davidových žalmů.

[638] Ivan Ivanišević vydal svou básnickou sbírku r. 1642 pod názvem Kita cvitja razlikoga (Mletce 1642)

[639] Dono Palmotić žil v letech 1606 — 1657.

[640] I. Ðordić vydal r. 1724 Saltjer slovinski (Mletce 1724).

[641] A. Kanižlić vydal r. 1759 Bogoljubstvo na poštenje sv. Franceska Saverie družbě Isusove, indianskog apoštola i svita čudotvorca (Trnava 1759).

[642] V. Došen, autor skladby Aždaja sedmoglava… (Záhřeb 1768).

[643] Cassius — zlatinisované jméno Bartoloměje Kašiće (1575 — 1650).

[644] Ljudevit Gaj (1809 — 1872), významný charvátský básník, průkopník a vůdce t. zv. illyrského hnutí, jež usilovalo v souhlase s tehdejším hospodářsko-sociálním vývojem na slovanském jihu k sblížení a jazykovému, kulturnímu a ve svých důsledcích i politickému sjednocení katolických jižních Slovanů. Základem jednotného „illyrského“ spisovného jazyka mělo být nářečí štokavské, o něž se také opírá později definitivně se zformovavší spisovná charvátština.

[645] I. A. Brlić (Berlić) napsal v německém jazyce srbocharvátskou mluvnici na základě štokavském; Grammatik der ilirischen Sprache, wie solche in Bosnien, Dalmatien, Slawonien, Serbien, Ragusa etc., dann von den Iliriern in Banat und Ungarn gesprochen wird (I. vyd. 1833, II. vyd. 1842; později bylo vytištěno ještě vydání III).

[646] I. Stulli, Rječosložje, u komu donosu se upotreblenija urednija, uměnija istih jezikah krasnoslovja načini izgovaranja i prorečja. Dubrovník 1806, 2 díly.

[647] Krka prekomurská (v nejsevernějším výběžku Slovinska) — J2.

[648] Križovljany (Varaždin, SZ) — J1.

[649] Višnjica (Varaždin, Z) — J1.

[650] (Varaždin, Z, vedle Višnjice) — ŠSM.

[651] (Krapina, Z, v pohoří Gorjanci) — ŠSM.

[652] V I. a II. vyd. varianta Vinugoru.

[653] Na středním toku řeky Sotla, levém přítoku Sávy — J1.

[654] Sela (na střed. toku řeky Sotla) — J1.

[655] Na dolním toku řeky Sotla — J1.

[656] Při ústí Sotly do Sávy — J1.

[657] V I. vyd. varianta Braganici.

[658] Csokonyavisonta (Pécs, JZ — Maďarsko) — M.

[659] Gige (Kaposvár, JZ — Maďarsko) — M.

[660] Böhönye (Kaposvár, SZ — Maďarsko) — M.

[661] Zřejmě Komárváros (Maďarsko) — M, ŠSM.

[662] Nagykanizsa (Maďarsko) — M.

[663] Řeka v horním a středním toku v Rakousku — Leitha, v dolním toku v Maďarsku — Lajta.

[664] Řeka Lafnisz, levý přítok řeky Rába (Raab) ze Štýrských Alp — M.

[665] Szentgotthárd (Maďarsko) — M.

[666] Köszeg (Szombathely, SZ — Maďarsko) — M.

[667] Mannersdorf (mezi Neziderským jezerem — Neusiedler See a Vídní — Rakousko) — Ra2.

[668] Hof a Au (mezi Neziderským jezerem a Vídní — Rakousko) — Ra2.

[669] V I. vyd. varianta drnoholické.

[670] Drnholec (Mikulov, SZ — ČSR) — Č1.

[671] Poloostrov Istra — J2.

[672] Raša (na Istrijském poloostrově, teče ze severu do zálivu Kvarner) — AO.

[673] (Zagreb, Z).

[674] Z území Zagorje (severně od Záhřebu, mezi říčkami Krapina a Bednja) — J2.

[675] Z území Međimurje (mezi dolním tokem Mury a Drávou) — J2.

[676] Z povodí Drávy.

[677] Z okolí města Ptuj na Drávě.

[678] V I. a II. vyd. je uveden ještě další příklad: vuk (vlk).

[679] Levý přítok Sávy severozápadně od Záhřebu — J3.

[680] V horách po pravém břehu stejnojmenné řeky — J2.

[681] Gornja a Dolnja Stubica (Zagreb, S) — J2, J3.

[682] Mihajlo Bušić.

[683] V Nedelišti na panství Zrinských byla známá protestantská tiskárna (1564 až 1574), později přemístěná do Varaždinu.

[684] Dílo Ivana Pergošiće Decretum je překlad maďarského díla Verese Balase Magyar Decretum z r. 1565.

[685] A. Vramec, Kronika vezda znović spravljena.

[686] P. Zrinski, Adrianskoga mora Sirena.

[687] J. Habdelić, Dictionar ili reči slovenske, Štyrský Hradec 1670.

[688] J. Belostenec-Orlović, Gazophylacium seu latino-illyricorum onomatum aerarium, Záhřeb 1740.

[689] P. Ritter-Vitezović (nar. 1652, zemřel 1713). Rok 1684 je v podstatě rokem počátku jeho básnické činnosti (vyšel jeho spis Odilnje Sigetsko, verše však psal již dříve).

[690] Franjo Koritić.

[691] Ivan Krizmanić přeložil Miltonův Ztracený ráj r. 1827.

[692] Čtení z evangelií a epištol vydal 1651 pod titulem Svete evangeliome záhřebský biskup P. Petretić.

[693] L. Gaj, srv. pozn. 183, hlava III.

[694] I. Kristianović, Grammatik der Kroatischen Mundart, Záhřeb 1837. R. 1840 vyšly přílohy k mluvnici: Anhang zur Grammatik der Kroatischen Mundart.

[695] A. Jambrešič, Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica, Záhřeb 1742.

[696] V I. a II. vyd. varianta s koncovkou -u: Monošturu.

[697] Radkersburg (na levém břehu řeky Mura — Rakousko). Radgona (na pravém břehu řeky Mura — Jugoslavie) — M.

[698] Mureck (Rakousko) — Ra2.

[699] Severní část pohoří Slovenske Gorice s horou Plač, u pramenů říčky Cirknica, přítoku Pesnice (Jugoslavie) — S.

[700] Svečane (Mureck, J — Jugoslavie) — S.

[701] Na nejhořejším toku řeky Pesnica, levém přítoku Drávy (Jugoslavie) — S.

[702] (Maribor, SZ — Jugoslavie) — S.

[703] (Muta na Drávě, SZ — Jugoslavie) — S.

[704] St. Sobot (Dravograd, SV — Rakousko) — Ra2.

[705] Griffen (Völkermarkt, SV — Rakousko) — Ra1, S.

[706] Haimburg (Völkermarkt, SV — Rakousko) — Ra1, S.

[707] Ottmanach (Klagenfurt, SV — Rakousko) — Ra1, S.

[708] Maria Saal (Klagenfurt, SV — Rakousko) — Ra1, S.

[709] Pizelstetten (Klagenfurt, SZ — Rakousko) — Ra1, S.

[710] Moosburg (Wörther See, S — Rakousko) — Ra1, S.

[711] Dholica (Vrbské jezero — Wörther See, S — Rakousko) — S.

[712] Sternberg (Wörther See, Z — Rakousko) — Ra1.

[713] Villach (Rakousko) — Ra1.

[714] V I. a II. vyd. varianta Podertím.

[715] Na levém břehu řeky Zila t. Gail Fl., pravém přítoku Drávy, v pohoří Dobrač (Rakousko) — S.

[716] Ferlach (Presseker See, V, Rakousko) — AO.

[717] Egg (Hermagor, JV — Rakousko) — Ra1, S.

[718] Lipalja Ves (na horním toku řeky Fella — Italie) — S.

[719] Fella (levý přítok řeky Tagliamento — Italie) — I.

[720] M. Canin (kde pramení Resia, levý přítok řeky Fella — Italie) — I.

[721] Udine (Italie) — I.

[722] Canale della Resia (Italie) — I.

[723] Tarcento (Italie) — AO.

[724] V I. vyd. Cividale.

[725] Cividale (Italie) — AO.

[726] Brazzano (mezi městy Cividale a Cormons — Italie) — I.

[727] Judrio — I.

[728] Doberdo (Monfalcone, S — Italie) — I, AO.

[729] (Duino, S) — S.

[730] Duino (Italie).

[731] (Trieste, JZ — Jugoslavie).

[732] V pohoří Gorjanci (Samobor, Z, u Záhřeba — Jugoslavie) — J1.

[733] Dolnja Lendava (na stejnojmenném přítoku řeky Krka — Jugoslavie) — AO.

[734] Dobrovnik (Dolnja Lendava, SZ — Jugoslavie) — J1.

[735] V I. a II. vyd. varianta Čestregu.

[736] Csesztreg (Dolnja Lendava, SZ — Maďarsko) — M.

[737] Szentgotthárd (Maďarsko) — M.

[738] Malborgeth (Tarvisio, SZ Italie) — I.

[739] Tarvisio.

[740] Goggau (Tarvisio, SV — Italie) — I.

[741] Raibl (Tarvisio, J — Italie) — I.

[742] V I. vyd. Lužnica není uvedena.

[743] Kočevje (Karlovac, SZ — Jugoslavie) — J2.

[744] Pravý přítok Sávy na nejhořejším toku (u Lublaně — Jugoslavie) — J3.

[745] Klagenfurt (Rakousko) — AO.

[746] Ljubljana (Jugoslavie) — AO.

[747] Völkermarkt (Rakousko) — AO.

[748] V I. vyd. Blekovce.

[749] V I. vyd. Diplovsi.

[750] Lipalja Ves, t. Leopoldskirchen (na horním toku řeky Fella — Italie) — S, I.

[751] V I. vyd. Diplovsi.

[752] Lútverci (Radgona, Z — Jugoslavie) — S.

[753] Savinja (levý přítok Sávy v horním toku) — S.

[754] Pivka (ponorná řeka, ve střed. a dol. toku zvaná Ljubljanica, pravý přítok Sávy) — J2

[755] Levý přítok řeky Soča t. Isonzo na dolním toku — ŠSM, I.

[756] Gail Fl. (pravý přítok Drávy — Rakousko) — Ra1.

[757] Resia (levý přítok řeky Fella, s níž se vlévá do Tagliamenta — Italie) — I.

[758] V I. a II. vyd. varianta hryzí.

[759] V I. vyd. pouze s předcházející hláskou v dvojhlásku splývající.

[760] Sobranije slovenskich pamjatnikov, nachodjaščichsja vne Rossii, sostavleno P. Keppenom, Petrohrad 1827. Autorem přílohy s filologickým rozborem Frizinských památek je A. Vostokov.

[761] Druhé vydání Frizinských památek pořídil B. Kopitar ve formě přílohy při vydání Clozova sborníku ve Vídni 1836.

[762] Primož Truber (1508 — 1586). Letopočet 1550, uváděný Šafaříkem, je rokem počátku jeho literární činnosti (toho roku vyšly jeho základní spisy Ane bukvice, iz tih se ti mladi inu preprosti Sloveni mogo lahku v kratkem času brati naučiti… a Anu kratke podučene, s katerim vsak človik more v nebu priti…, oboje v Tubinkách).

[763] Rok 1562 je rokem počátku aktivní činnosti Juričičovy.

[764] B. Krelj vydal v r. 1567 překlad I. dílu Spangenbergovy Postilly (Postila Slovenska); překlad II. a III. dílu pořídil J. Juričič.

[765] J. Dalmatin vydal r. 1578 slovinský překlad bible.

[766] A. Bohorič vydal r. 1584 latinsky psanou mluvnici slovinského jazyka.

[767] Biblia, tu je, vse svetu písmu, Stariga inu Noviga testamenta, slovenski tolmačena, skusi Juria Dalmatina, Wittenberg 1584. Vyšla ve třech dílech, všechny díly téhož roku.

[768] Articae horulae successivae de latino-carniolana literatura, ad latinae linguae analogiam accomodata unde Moshoviticae, Rutheniacae, Polonicae, Boemicae et Lusaticae linguae, cum Dalmatica et Crotica cognatis, facile deprehenditur. Praemittuntur his omnibus tabellae aliquot, Cyrilicam et Glagoliticam, et in his Ruthenicam et Moshoviticam orthographiam continentes, Adami Bohorich. Wittenberg 1584.

[769] Svetu pismu stariga (in noviga) testamenta. Id est; biblia sacra veteris (novi) testamenti… in Slavo-Carniolicum idioma translata per Georgium Japel… et Blasium Kumerdey; 10 svazků, 1791 — 1804.

[770] Marko Pohlin (1735 — 1801).

[771] Valentin Vodnik (1758 — 1819) zahájil svou literární činnost v r. 1781, kdy byly uveřejněny jeho básně (ve sborníku Pisanice od lepih umetnosti).

[772] Šafařík má patrně na mysli Jarnikův Zber lepih ukov za slovensko mladino, Celovec 1814.

[773] F. Prešeren (1800 — 1849) otiskl své první básně v 1. svazku časopisu Kranjske čbelice r. 1830.

[774] M. Kastelec (1796 — 1868) vydával literární časopis Kranjske čbelice, do něhož přispívali přední slovinští literáti tehdejší doby.

[775] M. Ravnikar (1776 — 1845) vydal r. 1813 spisek Perpomoče k Boga prav spoznati ino častiti, ino pot prave sreče, Lublaň 1813.

[776] F. S. Metelko, Slowenische Sprachlehre, ein Auszug aus dem Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien für Anfänger, Lehramts-Praeparanden und Lehrer an den slowenischen Volksschulen, Laibach 1830. Tato učebnice se opírá o důkladnější zpracování slovinské mluvnice již z r. 1825, kterou měl na mysli také Šafařík: Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen, nach dem Lehrgebäude der böhmischen Sprache des Abbé Dobrowsky, Laibach 1825.

[777] P. Dainko, Lehrbuch der windischen Sprache. Ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommenderen Kenntnis für Slowenen. Grätz 1824.

[778] O. Gutsman — autor slovinské učebnice (Windische Sprachlehre, Celovec 1777), slovníku (Deutsch — Windisches Wörterbuch…, Celovec 1789) a j.

[779] U. Jarnik vydal v r. 1829 v 6. upraveném vydání citovanou Gutsmannovu práci Windische Sprachlehre. Do letopočtu udaného Šafaříkem se patrně vloudila tisková chyba.

[780] U. Jarnik, Versuch eines Etymologikons der Slowenischen Mundart in Inner-Oesterreich, Celovec 1832.

[781] A. J. Murko, Slovensko-Nemški in Nemško-Slovenski rožni besednik. Slovinsko německá část vyšla 1832, německo-slovinská 1833.

[782] S. Vraz, Narodne pěsni ilirske, koje se pěvaju po Štajerskoj, Kranskoj, Koruškoj in zapadnoj strani Ugarske, Záhřeb 1839.

[783] E. Korytko, Slovenske pesmi krajnskiga naroda; sv. I. 1839, II. 1840; III. 1841; IV. 1841; V. 1844.

[784] Novi Zakon ali Testamentum Gospodna našego Jezusa Kristusa zdaj oprvič z grčkoga na stari slovenski jezik obrneni po Stefanu Küzmiči, Halle 1771; II. vyd. 1817.

[785] Krsčanske nove pesmene knjige spravlene evangeličanskim gmainam, 1823. Autorem je M. Barla.

[786] J. Košič přeložil do slovinštiny Szalayovu mluvnici maďarštiny. Vyšlo pod titulem Kratki navuk Vogrskoga jezika za začetnike…, Štyrský Hradec 1833.

Oddíl II. Mluva západní

§ 17. Pole, znaky a řeči

Pole

Mluva tato panuje v zemích, od Polákův, Čechův, Moravanův, Slovákův a Lužičanův obydlených a do pěti státův, rakouského, ruského, pruského, saského i krakovského, vtělených, dosahujíc v celosti na severu výsadku Helského,[787] na jihu Dunaje nad Komárnem, na východě Horodna,[788] Krásnéhostavu[789] i Humenného, na západě Horšova Týnu[790] v Čechách, roztroušeně pak na východě daleko až po Dněpr do sídel Bělorusův a Malorusův, na jihu až k hranicům tureckým do sídel Maďarův a Srbův zabíhajíc. Slovanův, do tohoto pořadí patřících, počítámeť l. 1842 dohromady 16,674.000, mezi nimiž Polákův 9,365.000, Čechův, Moravanův a Slovákův 7,167.000, lužických Srbův 142.000, a z těch ze všech v rakouském státu 9,464.000, v ruském 4,912.000, v pruském 2,108.000, v saském 60.000, v obci krakovské[791] 130.000.

Znaky

1) Přísuvné d před l: sadło (sało), mydło (myło), kadidło (kadiło), modliti se (moliti sja).

2) d a t před l a n se nevysouvají: jedł (jeł), padł (pał), vedł (veł), sčetł (sčeł), květł (cvěł), vadnu (vjanu, venu), svitnu (svěnu).

3) l místo změkčujícího j po retních se nepřisouvá: zemja, země (zemla), loven (lovlen), stavěti (stavlati).

4) p ve slově patřiti, patriť, patřyć (motriti).

Řeči

Čtvery: leská, česká, lužicko-srbská a polabská; první a poslední s jedním, druhá a třetí se dvěma nářečími, o nichž tuto v krátkosti se vyloží.[787] Poloostrov Hel (v Gdanské zátoce) — P1.

[788] Grodno (BSSR) — E.

[789] Krasnystav (Lublin, JV, na řece Wieprz — Polsko) — P1.

[790] Horšovský Týn (ČSR).

[791] Kraków (Polsko).

Hlava I. Řeč leská

§ 18. Pole, znaky a nářečí

Pole

Řeč, kterouž my od mohutných někdy Lechův (i ve starých Čechách známých) leskou nazýváme, někdy mnohem větší prostranství nežli podnes zaujímala: neboť i větve slovanské, druhdy v zemích, po obojí straně Odry ležících, teď buď docela, buď aspoň z větší částky poněmčených, v Pomořanech, ve Slezsku atd. bytovavší, mluvily dle hodnověrných svědectví a neomylných známek ač různými, však nicméně v celosti k leské řeči náležícími nářečími. Za našich časův pole leské řeči obmezeno jest na prostranství od Polákův zaujaté.

Znaky

1) Nosové ą: kąt (kout), sąd (soud).

2) Nosové ę: mję, cję, sję (mě, tě, se).

3) Dvoje l, a) tvrdé ł: igła (jehla), łąka (louka), płač (pláč), miły (milý), bjały (bílý); b) měkké l: sklep, liść (list), lipa, len, glądać (hleděti), gęśle (housle), glina (hlína), šelest; tento rozdíl i v řeči ruské se nachází, v české dávno zmizel.

Nářečí

Po zaniknutí nářečí leských u Slovanův nadodranských i baltických trváť podnes jen jedno nářečí polské s oddílným podřečím kašubským a několika různořečími.

§ 19. Nářečí polské

Pole

Čára, nářečí toto obmezující, vychází nad Grodnem u vtoku Černé Hanče[792] do Nemna a běží k severozápadu pod Sejny,[793] ku Přerosli,[794] kdež do zemí pruských vchází; odtud se táhne dále na západ pod městem Goldapem[795] přes Šabinu[796] až k jezeru[797] pod Nordenburkem;[798] odtud sestupuje k jihovýchodu o míli na západ za jezerem Nebolským[799] až pod Biskupec[800] na řece Dimmeře, záhybem k severu pod Seeburg,[801] dále rovným směrem k jezeru Jezerku[802] a nazpět k řece Drvenci[803] až do oustí Vely[804] nad Novým městem,[805] naposledy severním záhybem přes Biskupice[806] až téměř k Visle o dvě míle jižněji pod Kvidzynem; odtud se točí na jih východním pobřežím Visly přes Grudziąž,[807] Chełmno,[808] Toruň,[809] kdež se korytem Visly k severu pod Kozibor vrací, a přejdouc za Vislu, až do Plonkova[810] a Liškova[811] se spouští; odtud se obrací zpátečně dříve k severozápadu, pak k severu přes Dombrovku[812] a Ostrowo[813] mimo Bydgość,[814] postoupá blíže k Visle, vylučuje Swiecie,[815] Nowé,[816] Gniew,[817] běží západním ramenem Visly u Tčeva,[818] vychyluje se na západ okolo Gdaňska a dochází moře nad Sopotem;[819] odtud jde břehem mořským dříve k severu, pak k západu až za jezero Gradu,[820] jímž řeka Lupov[821] do moře se vlévá; zdeť se obrací nejdříve na jih a potom na východ asi přes Kozelec,[822] Stojentin,[823] M. Janovice[824] až téměř k městu Lavenburku[825] na Lebě,[826] pak se vyhýbá na sever za Goldentov;[827] odtud se kloní rozmanitými záhyby a oklikami k jihu a jihozápadu, běžíc západním břehem jezera Lupovského[828] vedle Bytomu,[829] Kremersbruchu,[830] řeky Brdy,[831] okolo Tuchole,[832] Kamene,[833] Złotova č. Flatova,[834] Vysoké[835] k oustí Kudovy[836] do Noteci,[837] dále Notecí až do vtoku Dravy[838] mezi Wielynem[839] a Dreznem;[840] odtud sestoupá jihovýchodním směrem k Vartě pod Miedzichodem,[841] obchází Babimost,[842] Kęblev,[843] Wschovu,[844] kdež se až téměř k Odře přimyká, Zaborov,[845] Bojanov,[846] Ravič,[847] Frejno,[848] Miedzibor,[849] Sycov,[850] Reichthal,[851] Bytčynu,[852] Gořov;[853] odtud se vrací k západu, přechází Odru u vtoku Brenice[854] mezi Břehem[855] a Opolím,[856] jde pomimo Nemodlína[857] a Stynavy[858] až za Prudnik a Bělu,[859] kdež k hranicům rakouským dochází; odtud obcházejíc poněmčilé okolí hlubčické,[860] u městečka Sudic[861] do čáry nářečí českého padá a po též čáře, vstoupivši u Moravského Ostrovu[862] do Rakouska, až k hranicům země uherské u hory Sulové[863] nade vsemi Beskydem[864] s moravské a Podvysokou[865] s uherské strany dobíhá; odtud se táhne na východ rozhraním království halicko-vladimirského od uherského až do Spitkovic[866] pod Jordanovem,[867] kdež do Uher vchází, několiko vsí stolice Oravské (Podolek,[868] Sarnu, Harkabus,[869] Bukovinu,[870] Oravku[871] atd., dle jiných jsou to poloviční Slováci, pod se pojímá, pak horou Chotarem řečenou opět k hranicům obou království se vrací a jimi dále na východ až pod Pivničnu[872] na Popradu běží, kdež do hranic nářečí maloruského, již vyznačených, vpadá a jimi nejprve k východu, potom přímo k severu až k oustí říčky Prěseky[873] v Buh se nese; zdeť vpadá v pomezí nářečí běloruského, rovněž již popsané, jímž k severu až za Horodno[874] ke vtoku Černé Hanče[875] do Nemna běží, kdež se skonává. Podlé toho panuje řeč polská v císařství ruském v celém království polském, vyjmouc gubernie Augustovské[876] díl severní a Podlaské i Lubelské díly východní; v království pruském v částce východních i západních Prus, v malé částce Pomoří, ve velkoknížetství poznaňském s malými výminkami a v částce Slezska; ve svobodné obci krakovské; naposledy v císařství rakouském v Těšínsku a v západních okruzích království halicko-vladimirského, t. Vadovickém, Bochenském, Tarnovském[877] celém, Sandeckého,[878] Jaselského[879] i Řešovského[880] větší částce a Sanockého[881] malé částce.

Než užívání jazyka polského daleko za hranice těchto tak vyznačených zemí se prostírá: neboť nejen v mnohých guberniích, od Litvanův, Bělorusův a Malorusův zalidněných, a sice na severu až do končin gubernie Kuronské a Pskovské, na východě až do pomezí gubernie Smolenské a do Dněpra, na jihu až do pomezí gubernie Chersonské, taktéž ve všech od Rusinův zalidněných okruzích království halicko-vladimirského v Rakousku, t. v celém oboru někdejšího polského království, jak do r. 1772 stávalo, šlechta a měšťanstvo, místy i vesničané (na př. v Haliči mezi Zaršynem[882] i Bukovskem,[883] jihozápadně od Sanoku,[884] též okolo Feldštyna[885] a Chyrova[886] atd.), jsou větším dílem Poláci; nýbrž i v krajinách státu pruského uprostřed mezi Němci onde i onde celá od Polákův zalidněná okolí se vyskýtají, na př. v západních Prusích pod Kvidzynem,[887] okolo Chojnice[888] a j., v Slezsku západně od Namyslova,[889] okolo Laskovic[890] a s této strany Odry v povětě Olavském,[891] též na řece Sleze[892] atd., k nimž v Rakousku ještě město Lubovnu[893] s okolím v Uhřích počísti lze. Naproti tomu nacházejí se uprostřed lidu polského četné německé osady, zvláště ve východním Prusku mezi Osou a Drvencí;[894] dále na dolejší Visle celý klín osad a měst od Elbłągu až pod Nakło,[895] Gniewkowo[896] a Toruň; potom v Pomořanech, v Poznaňsku a Slezsku všudy v končinách sídel, od nás za polské vyznačených; naposledy v Haliči porůznu, na př. na Dunajci pod St. Sąčem[897] atd. Nářečí polské mezuje na východě nejprve s běloruským po čáře od Horodna až k Buhu, potom s maloruským po čáře od Buhu až ke Šlachtové[898] pod Pivničnou; na jihu s uhersko-slovenským po čáře od Pivničné na Popradu až k hoře Sulové[899] mezi Beskydem a Podvysokou; na západě s českým po čáře od hory Sulové až k Sudicům; dále s německým po čáře od Sudic až k moři Baltickému; na severu opět s německým po čáře od Sopotu[900] nad Olivou[901] až k jezeru pod Nordenburkem[902] a naposledy s litevským od dotčeného jezera až k oustí Černé Hanče do Nemna nad Horodnem. Z obzvláštních jmen, s pominutím starých a obecných Lechův, Velkopolanův, Malopolanův, Pomořanův atd., stůjte zde jen některá: Mazuři v někdejším Mazovši, jejichž oddíl Kurpi v končinách Podlesí, Kujavané v někdejších Kujavách, Slezáci ve Slezsku, Horalé v západním Haliči dvojí, bílí a černí (Horalův stolice Nový Targ, sídla Jordanov,[903] Makov,[904] Sucha, Žembčyce,[905] Žyviec,[906] Sąč Starý[907] i Nový, Krościeňko,[908] Limanova,[909] Tymbark,[910] v Sandeckém Gorlice,[911] Ropa,[912] Myslenice[913]), Kašubi v Pomořanech, o nichž šířeji níž, nepotahujíce sem množství jmen, dle názvův měst skrojených, jakkoli obvyklých a běžných, na př. Krakovjáci, Haličané, Poznaňčané, Hnězňané, Kališané,[914] Dobřyňané[915] atd. Polákův l. 1842 počítalo se 9,365.000, a sice podle státův v Rusku 4,912.000 (z těchto 3,728.000 v království polském a 1,184.000 v západních guberniích, t. ve Vilenské, Horodenské, vlasti Bělostocké, gubernii Minské, Volyňské, Podolské, Kyjevské, Mohylevské a Vitebské); v Rakousku 2,341.000 (a sice v království halicko-vladimírském 2,149.000 a v Těšínsku 192.000); v Prusku 1,982.000; v obci krakovské 130.000. Dle náboženství 8,923.000 katolíkův a 442.000 protestantův, těchto posledních nejhojněji ve východních a západních Prusích a ve Slezsku, něco málo v království polském a v Těšínsku.

Znaky

1) ja, a místo ě: vjano (věno), pjana (pěna), śvjat (svět), cjało (tělo), sjano (seno), las (les), ślad (sled).

2) o místo a po plynných l a r s němými: žłob (žlab), młody (mladý), głova (hlava), proch (prach), krova (kráva); tak i v řeči lužické.

3) jo, o místo e: vjodę (vedu), bjorę (beru), bjodro (bedro), lot (let), břoza (bříza), přod (před), sjodło (sedlo).

4) Jotování čili změkčování souhlásek před e, při čemž d, t v , ć a e, jakž řečeno, v jo, o se mění: njebjeski (nebeský), sjebje (sebe), kjełbasa (klobása), pjorun (perun), cjos (tes), kędzjoř (kadeř).

5) Přisouvání hlásek v slabikách, polohláskami ł, l a r zavřených, a sice buď a: varkoč (vrkoč), martvy (mrtvý), sarna (srna); buď e: vełna (vlna), pełny (plný); buď i: vilk (vlk), milčę (mlčím); buď je: vjeřba (vrba), pjervšy (první), sjerp (srp); buď o: žołty (žlutý), žołna (žluna); buď u: dług (dluh), słup (sloup).

6) Obměna původního i a y, takže po hrdelních g a k jen i: srogi (krutý), krótki (krátký), ginąć (hynouti), kichać (kýchati), kipjeć (po ch však y: chybić); naproti tomu po hustých sykavkách č, š, ž vždy y: čysty, čytać, šydło, žyła, žyvot.

7) u někdy místo krátkého o: gura (hora), skura (skora), pružny (prázdný), pruchno (práchno), duł (důl), łuj (lůj), mruvka (mravenec); než v písmě všudy ó se klade. 8) g: gród (hrad), gumno (humno), grom (hrom). 9) Břískavé ř, jako v češtině: řąd (řád), řeka (řeka), střała (střela), kuchař. 10) Šeplavé , ć, ś, ź, místo ď, ť, s’, z’: mjedź (měď), maź (maz), nać (nať), łotraś (lotras). 11) sr na začátku slov: srebro (stříbro), sředni (střední), sřód (střed), srogi (přísný), sroka (straka), sřon (jíní), srom (hanba). 12) pře místo pro: přebić (probíti), přebudzę (probudím), přemjana (přeměna), překlinać (proklínati). 13) První os. v přítomn. čase v mn. počtu na -my: będzjemy (budeme), vidzimy (vidíme), znamy (známe), chodzimy (chodíme). 14) Tvoření min. času z příčestí a pomocného jesm’ v jedno slitých: mjałem, mjałeś, mjelismy, mjeliścje (měl jsem atd.).

Podřečí

Jediné a zvláštní podřečí nářečí polského jest kašubské, o němž hned šířeji. Naproti tomu různořečí několiko jest, a z těch známější a) mazovecké, v němž c, s, z místo č, š, ž: capka (čepice), salony (šílený), zona (žena); s místo ř: tsy (tři); jo místo je, o m. a: njoch (nech), zbjoroli (sbírali), pon (pán); -ma m. -my: choćma (choďme); b) velkopolské, zvláště okolo Lenčyc, v mnohém mazoveckému podobné a přesto ještě o v u a ą v o měnící: Vjelkupulon (Velkopolan), Krakuvjak (Krakovák), uni (oni), kseso (křesají); c) slezské, v němž často ą m. ę: bądę m. będę; o m. a: pon (pán), Jonek (Janek) atd.

Slovesnost

Poláci honosí se podnes vedle Rusův nejbohatší literaturou národní mezi Slovany. V běhu jejím snadno rozeznati čtvery doby: ousvitu, od počátku křesťanství až do Zykmunta I. [1506]; rozkvětu, od Zykmunta I. až do ponížení university krakovské [1622]; oupadku, odtud až do Stanislava Augusta i Konarského [1764]; obnovy,[916] od vzkříšení nauk i nápravy vkusu za Stanislava i Konarského až do nynějších časův. V první době přidusila panující v Polště latina domácí řeč a literaturu tak dalece, žeť u přirovnání jiných slovanských větví, zvláště české a ruské, málo památek přirozeného jazyka nám z ní pozůstalo. K těmto náležejí: žaltář z XIV. století, jejž jiní Margaretě, jiní Marii Andegavské připisují, vydán ve Vídni [1834];[917] žaltář, psán v polovici XV. stol., předtím v Pulavách; biblí královny Žofie, l. 1455, v Šáryšském Potoku v Uhřích; překlady práv polských od Svatoslava z Vociešyna a Matěje z Rožana [1449 — 1450], vydané ve Vilně [1824];[918] několiko drobných písní, ouředních písemností atd. V druhé době rozvily se nauky jak vůbec, tak zvláště v domácím národním kroji tak rychle a zdařile, že plodové mnohých spisovatelův toho věku zůstávají i pro potomstvo v nejednom ohledu vzornými. Z mnohých zde jen některá jména pro příklad připomenuta buďtež.

Mezi básníky slynuli: Rey z Nagłowic [umř. ok. 1568], Jan Kochanowski [umř. 1584], až do Krasického největší básník polský, Grochowski [umř. 1612], Petr Kochanowski, bratr Jana [umř. 1620], Kłonowič [umř. 1608], Šymonowič [umř. 1629] a j. V prostomluvě vynikají nad jiné: Górnicki [umř. ok. 1591], Mart. Bielski [umř. 1575], Goślicki [umř. 1607], Skarga [umř. 1612], Birkowski [umř. 1636] a j. V této době vyšlo i přeložení celé biblí pro katolíky od Leopolity v Krakově [1561, 1574, 1577] a Wujka tamže [1599], pro sociniany od Łaského i pomocníkův jeho v Břesti Litevském [1563] a od Budného v Nesvěži [1570, 1572].

V třetí době literatura polská jak rychle byla rozkvětla, tak zase rychle odkvětla a poupadla. Nepřestali sice Poláci psáti polsky, aniž se počet spisovatelův zmenšil; ale mužný duch národu, zažehnán jsa mocnými zaklinači, uletěl a místo jeho zaujala zdětinělost stáří. Důkladné nauky zmizely: obíráno se s malichernostmi školskými, astrologickými šibřinky a hlučnými, přitom však mělkými chvalořečmi; jazyk pestřen zaumyslně makaronismy. Celý tento okres času ani jediného velkého národního spisovatele nezplodil.

Ve čtvrté době procitnul z otrap duch národu a za panování Stanislava Augusta přičiněním zvláště Konarského [1773],[919] původce lepšího vychování a vyučování školního, zotavila se řeč i literatura národní, ne bez vplyvu franštiny, odkudž její hlavní znak až do konce století francouzská klasičnost. Representant tohoto věku jest básník Krasicki [nar.l734,[920] umř. 1801].

V prvních třech desítiletích nynějšího století, zvláště po založení společnosti přátel nauk ve Varšavě [1800], povznesla se spisovní řeč i literatura o stupeň výš: od nápodobení cizích vzorův postoupeno ke tvoření v duchu jazyka národního. Chovancem tohoto věku a jeho snah i tužeb jest Mickiewič [nar. 1798], tvůrce novějšího básnictví polského, a zdařilých následovníkův nemalý počet, mezi nimiž Goščyński [nar. ok. 1805] a Zalewski [nar. ok. 1800] přední místo zaujímají. V prostomluvě nad jiné vynikli: dějepisec Narušewič [umř. 1796], romanopisec Niemcewič [umř. 1841], matematik Śniadecki [umř. 1830], kazatel Woronič [umř. 1829], Čacki, Ossoliński a j. Dobrou mluvnici polskou máme od Mučkowského [1825; 1836][921] a podle soustavy Dobrovského od Hanky [1839];[922] ouplný a důkladný slovník od Linde [1807 — 1814];[923] sbírky národních písní od Zaleského [1833],[924] Wojcického [1836],[925] Pauliho [1838][926] a Konopky [1840].[927] Historii literatury polské psali: Bentkowski [1814],[928] Łukašewič [1836, 1838],[929] Wišniewski [1840];[930] bibliografické a biografické, dílem velmi důkladné spisy vydali Bandtkie [1815; 1826],[931] Ossoliński [1819],[932] Jušyński [1820],[933] Lelewel [1823],[934] Siarčyński [1828],[935] Chodyniecki [1833],[936] Jocher [1840][937] a j.

§ 20. Podřečí kašubské

Pole

Kašubi, obyvatelé někdy k Polště náležitého, potom v XV. stol. knížeti pomořskému, konečně l. 1657 volenci braniborskému v léno odevzdaného panství lavenburského a bytomského,[938] prvotně jistě daleko za hranice tohoto panství dosahovali, než za našeho času již tak velice ztenčeli, že jen na pomoří mezi jezerem Gradským[939] a Čarnovickým,[940] uvnitř do země asi po Kozelec,[941] Stojentin[942] a M. Janovice[943] čili od města Leby a jezera Lebského[944] až téměř pod Lavenburk,[945] tedy v severní polovici nynějšího okresu lavenbursko-bytomského, jazyk jejich jakž takž trvá, blízkému zahynutí vstříc jda. Vesnic, v nichž ještě kašubsky se mluví, jakož ani počtu obyvatelův zejména a zevrub udati nám nemožno. — V podřečí tomto, pokudž víme, tištěn jediný katechismus Mich. Pontana, dvorského kazatele kněžny pomořské Anny, l. 1643, 1758 a 1828.

Znaky

1) ê místo y: rêba (ryba), sêt (syt), krê (krev), mêš (myš), mê (my), vê (vy); tak též u moravských Hanákův a ve skloňování i v řeči illyrské.

2) ê místo u: grêby (hrubý), strêga (struha), stêdnja (studně), dêša (duše), krêška (hruška).

3) Dvojhlásky uo, oa, ao, ou místo polského o a a: kruova (kráva), vuoda (voda), muoře (moře), nuoč (noč), ruok (rok), ruosa (rosa); poan (pán); stao (sto); płouchta (plachta).

4) Přesmyk plynného r po předcházející němé za a neb o: varna (vrána), charna m. chrana (srb. hrana, krmě), borna (brána), sarka (straka, i maď. szarka),[946] parg (prah), zvarcić (zvrátiti); nachází se též v drevanském a pořídku v bulharském.

5) v předsuvné: von (on), vucho (ucho), vod (od), vogon (oheň), vjesen (jeseň), podzimek, vitro (jitro), vołtař (oltář); řidčeji j: jotrok m. otrok (syn). Jest ještě několiko malých a malovážných rozdílův. Ostatně srovnává se v podstatných znacích s polským a může se právem považovati jako podřečí nářečí polského.[792] Czarna Hańcza — P1.

[793] Na levém břehu řeky Czarna Hańcza (Polsko) — P1.

[794] Przerośľ (Suwałki, SZ) — P1.

[795] Na severním úpatí pohoří Szeskie Wzgórza (Polsko) — P1.

[796] Kl. Szabienen (Goldap, Z) — ŠSM.

[797] J. Nordenborskie (Polsko) — P2.

[798] Nordenbork (RSFSR) — P1.

[799] Patrně J. Dargiejmy — Š, P2.

[800] Biskupiec (Olsztyn, SV — Polsko) — P1.

[801] Jeziorany (Olsztyn, SV — Polsko) — ŠSM, P1.

[802] Jez. Jeziorak - P2.

[803] Drwęnca (pravý přítok řeky Wisła) — P1.

[804] Wel (levý přítok řeky Drwęnca) — P2.

[805] Nowe Miasto — P1.

[806] Biskupiec (na řece Osa, pravém přítoku Visly) — P1.

[807] Grudziądz — P1.

[808] Chełmno — P1.

[809] Toruń.

[810] Plonkowo (u osady Rojewo, Toruń, JZ) — P2.

[811] Liszkowo (Nakło, S) — P2.

[812] Dambrowka Nowa (Bydgoszcz, SZ) — P2.

[813] Ostrowo (u obce Mrocza, Nakło, S) — P2.

[814] Bydgoszcz.

[815] Świecie (Bydgoszcz, SV) — P1.

[816] Nowe (Grudziądz, S) — P1.

[817] Na řece Wieżyca, levém přítoku Visly — P1.

[818] Tczew (v deltě Visly) — P1.

[819] Mezi městy Gdańsk a Gdynia — P1.

[820] J. Gordzieńskie — P1.

[821] Lupawa (vlévá se do Baltského moře) — P1.

[822] Kozy (Lębork, JZ) — P2.

[823] Stowięcino (Lębork, SZ) — P2.

[824] Janowice (v poříčí řeky Łeba) — P2.

[825] Lębork — P1.

[826] Łeba.

[827] Godętowo (Lębork, SV) — P2.

[828] Lubowidz jezioro (Lębork, V — Polsko) — P2.

[829] Bytów — P1.

[830] Kramarzyny (Miastko, SV) — P2.

[831] Levý přítok Visly — P1.

[832] Tuchola v (Tucholském vřesovišti) — P1.

[833] Kamień (v západní části Tucholského vřesoviště) — P1.

[834] Złotow (Piła, SV) — P1.

[835] Zřejmě Wysoka Strzyzowska (Rzeszów, JZ — Polsko) — P2.

[836] Gwda (pravý přítok řeky Noteć) — P1.

[837] Noteć (pravý přítok řeky Warta) — P1.

[838] Drawa (pravý přítok řeky Noteć) — P1.

[839] Wieleń — P1.

[840] Drezdenko — P1.

[841] Międzychód — P1.

[842] (Jez. Zbąszyńskie, JZ) — P1.

[843] Kęblowo (Wolsztyn, J) — P2.

[844] Wschowa (na říčce Polska Woda, pravém přítoku Odry) — P1.

[845] (Leszno, J) — P2.

[846] Bojanowo (Leszno, JV) — P1.

[847] Rawicz — P1.

[848] Cieszków (Krotoszyn, JZ) — P2.

[849] Międziborz (západně od pohoří Kobyla Gora) — P1.

[850] Syców — P1.

[851] Bogacica (Kluczbork, Z) — P2.

[852] Byczyna (Kluczbork, S) — P2.

[853] Gorzów Śląski (Kluczbork, SV) — P2.

[854] Brynica (pravý přítok Odry) — P2.

[855] Brzeg — P1.

[856] Opole — P1.

[857] Niemodlin (Opole, Z) — P1.

[858] Ścinawa, levý přítok Odry a osada Mł. Ścinava na jejím horním toku — P2.

[859] Biała, čes. Bělá (přítok řeky Nysa Kłodzka) — P2.

[860] Okolí města Głubczyce.

[861] Sudice (Hlučín, SZ — ČSR) — Č1.

[862] Ostrava (ČSR).

[863] Súlov (Turzovka, SZ, v Západních Beskydách — ČSR) — Č1.

[864] Bezkyd (u pramenů řeky Kysuca — ČSR) — Č1.

[865] (Turzovka, V — ČSR) — Č1.

[866] Spytkovice (Nowy Targ, SZ — Polsko) — P2.

[867] Jordanów (Nowy Targ, SZ — Polsko) — P1.

[868] Podwilk (u pramenů řeky Czarna Orawa — Polsko) — P1.

[869] Obce jihozápadně od města Nowy Targ.

[870] (Zakopane, SV — Polsko) — P2.

[871] Na horním toku Černé Oravy (Polsko) — Č1.

[872] Piwniczna (Nowy Sącz, J — Polsko) — P1.

[873] Mezi městy Drohiczyn a Brest — ŠSM.

[874] Grodno (BSSR) — E.

[875] Czarna Hańcza.

[876] Augustów (v severovýchodním Polsku) — P1.

[877] Tarnów (v jihovýchodním Polsku) — P1.

[878] Nowy Sącz (Kraków, JV — Polsko) — P1.

[879] Jasło (na řece Wisłoka — Polsko) — P1.

[880] Rzeszów (v jihových. Polsku) — P1.

[881] Sanok (na řece San — Polsko) — P1.

[882] Zarszyn (Sanok, Z — Polsko) — P1.

[883] Bukowsko (Sanok, JZ — Polsko) — P1.

[884] Na horním toku řeky San, pravém přítoku Visly — P1.

[885] Felštyn (Lvov, JZ, mezi městy Sambor a Dobromil — USSR) — P2.

[886] (Sambor, Z — USSR) — E.

[887] Na dolním toku Visly.

[888] V Tucholském vřesovišti — P1.

[889] Namyslów (Wrocław, V) — P1.

[890] Laski (Wrócław, SV) — P1.

[891] Oława (levý přítok Odry v horním toku — Polsko) — P1.

[892] Levý přítok Odry v horním toku — P1.

[893] St. Ľubovňa (ČSR).

[894] Osa a Drwęca (pravé přítoky Visly v dolním toku) — P1.

[895] (Bydgoszcz, Z) — P1.

[896] (Toruń, JZ) — P1.

[897] Stary Sącz — P1.

[898] Szlachtowa (Piwniczna, JZ, ve Východních Beskydách — Polsko) — Č1.

[899] Súlov (Turzovka, SZ, v Západních Beskydách — ČSR) — Č1.

[900] Mezi městy Gdańsk a Gdynia — P1.

[901] (Gdańsk, SZ) — P1.

[902] Nordenbork (RSFSR) — P1.

[903] Jordanów (Nowy Targ, SZ — Polsko) — P1.

[904] Maków (na řece Skawa, pravém přítoku Visly) — P1.

[905] Zemrzyce (Sucha, S) — P2.

[906] Żywiec (na řece Soła, pravém přítoku Visly) — P1.

[907] Stary Sącz — P1.

[908] (Nowy Targ, JV — Polsko) — P1.

[909] V Ostrovních Beskydech (Nowy Sącz, SZ — Polsko) — P1.

[910] (Nowy Sącz, SZ) — P1.

[911] (Nowy Sącz, SV) — P2.

[912] (Nowy Sącz, V) — P1.

[913] Myślenice (Krakóv, J) — P1.

[914] Z města Kalisz (mezi městy Łódž a Wrocław) — P1.

[915] Z města Dobrzyń n. W. (Włocławek, V, na střed. toku Visly) — P1.

[916] V I. a II. vyd. a obnovy.

[917] Jde tu o t. zv. žaltář Floriánský, vydaný hrabětem Duninem-Borkowským za účasti Kopitarovy.

[918] Polské překlady latinsky psaných statutů pořídili v XV. stol. Świętosław z Wocieszyna a Maciej z Róžana. Tiskem je vydal v r. 1824 J. Lelewell, Ksiegi ustaw polskich i mazowieckich, po raz pierwszy staraniem J. Lelewela drukiem ogłoszone.

[919] S. Konarski zemřel r. 1773.

[920] J. Krasicki se narodil r. 1735.

[921] A. Muczkowski, Gramatyka języka polskiego, 1825.

[922] V. Hanka, Mluvnice jazyka polského podle Dobrovského, Praha 1839.

[923] S. B. Linde, Słownik języka polskiego, 1807 — 1814.

[924] W. z Oleska (Zaleski), Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Lvov 1833.

[925] K. W. Wojcicki, Pieśni polskie ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu, 1836.

[926] Ž. Pauli, Pieśni ludu polskiego w Galicji, 1838.

[927] I. Konopka, Pieśni ludu krakowskiego, 1840.

[928] F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, 1814.

[929] L. Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, 1836.

[930] M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, 8 dílů (1840 — 1851), později vydány ještě dva díly (1857).

[931] J. S. Bandtkie, Historia drukarń krakowskich, 1815; Historia drukarń w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim, 1826.

[932] J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej, I. díl 1819 (celkem vyšly 4 díly, 1819 — 1852).

[933] M. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, 1820.

[934] J.Lelewell, Bibliograficznych ksiąg dwoje, I. 1823, II, 1826.

[935] F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III. (I. díl 1828; vcelku 4 díly 1828 — 1858).

[936] I. Chodyniecki, Dykcjonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich žycia, szczególnie wiadomości o pismach i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych (3 sv., Lvov 1833 — 1834).

[937] A. B. Jocher, Obraz bibliograficzno-historiczny literatury i nauk w Polsce; 1839 — 1857 (3 díly).

[938] V severní části Pomořanské jezerní plošiny - P1.

[939] J. Gordzieńskie (při pobřeží Baltského moře — Polsko) — P1.

[940] J. Żarnowieckie — P1.

[941] Kozy (Lębork, JZ) — P2.

[942] Stowięcino (Lębork, SZ) — P2.

[943] Janowice (v povodí řeky Łeba) — P2.

[944] Jez. Łeba.

[945] Lębork — P2.

[946] V I. a II. vyd. je uvedeno ještě čti sarka.

Hlava II. Řeč česká

§ 21. Pole, znaky a nářečí

Pole

Od pramenův Labe pod horami Krkonošskými až k Dunaji nad Komárnem a napříč od Humenného[947] v Uhřích až za Horšův Týn[948] a Kleneč[949] v Čechách prostírá se v nepřetržené spojitosti pole řeči české, pojímajíc do sebe zemi českou a moravskou z větší částky, severozápadní díl země uherské a malý jihozápadní kout pruského Slezska. Lidnatosti též řeči užívající počítalo se v dotčených zemích l. 1842 do 7,167.000, z níž 7,123.000 do rakouského a 44.000 do pruského státu padá, a zase 6,223.000 k římskokatolickému, 944.000 ku protestantskému náboženství se přiznává.

Znaky

1) Dvojhláska au, čti ou, původně místo ą, teď i místo ú: saud, blauditi, rukau, nohau, malau, velikau, tebau, sebau,[950] u Slovákův jen v soc. na konci slov, ve středině ú.

2) ů, t. uo, místo dlouhého ó: kůra, kůže, kůň, důl, potůček, hradův, hradům, můžeš, kůleš; což Čechové nyní vyslovují jako pouhé ú, než Slováci jako uo.

3) Přísuvné e před r místo ь: čert, červ, černý; řídčeji po r: krev.

4) Přísuvné u po l místo ъ: dluh, pluk, kluzký, tlustý, slunce, chlum; ačkoli někteří (nevšickni) Slováci i dlh, klzký, tlstý, slnce vyslovují.

5) h: hora, hrom, noha, pohan, pluh.

6) l prostřední čili obojetné jako německé: leto, lípa, pole, klam, chodil, nosil.

7) c místo ť, cyr. št: noc, moc, tisíc, horoucí.

8) Přísuvné t ve slohu sr na začátku slov: straka, středa, stříbro, vstříc, stříž (kra, chorv. a kor. sréž).

9) Přísuvné r ve: rmoutiti, zarmoutiti, kormoutiti, rdousiti, zardousiti, rputný, zarputilý, nevražiti atd.

10) Přídavné t po c v infin. v obecné mluvě: moct (moci), péct (péci), říct (říci), tlouct (tlouci). — Rozdíl mezi i a y, ve vyslovení již ztracený, jen v písmě se zachovává.

Nářečí

Dvoje: vlastně české po Čechách, Moravě a koutě pruského Slezska a slovenské, jakž je sami Slováci jmenují, čili, jak my je pro rozdíl nazvati chceme, uhersko-slovenské v severozápadních Uhřích. Oboje nářečí víže až posavad od pradávní doby jeden a týž spisovní čili literární[951] jazyk.

§ 22. Nářečí české

Pole

Meze nářečí českého počínají se na východě v Sudetách blízko Moravy za městem Jablonným,[952][953] běží k severu vedle Roketnice[954] a Volešnice,[955] kdež do Kladska vstupují, přes Městečko (něm. Lewin)[956] až ku Polici;[957] odtud se obracejí k západu vedle Oupice[958] a k jihu pod Kuksem,[959] odtud k severu až k Roketnici[960] nedaleko Jizery, odtud přes Plavy[961] k Hodkovicům[962] a dále k severu až k hoře Ještěru[963] nad Hodkem[964] i Pasekou,[965][966] odtud k jihozápadu přes Jablonec,[967] Krupou,[968][969] Kruh[970] a Vidím[971] k Liběchovu[972] na Labi; dále se vinou k severu Labem za Hošku[973] až k Litoměřicům, kdež přecházejí Labe, chýlí se k jihozápadu vedle Kopiště,[974] nynějšího Terezína, Lovosic, za Louny, Ročov,[975] Citoliby,[976] Kolešovice,[977] za Manetin,[978] Všeruby,[979] Plzeň až k Dobřanům a Chotěšovům;[980][981] odtud se točí nahoru ke Mži a Stříbru, sestupují dolů ke Stodu na Radbuzi, k Horšovu Týnu[982][983] a dále za Kleneč; odtud se táhnou na jihovýchod přes Dolní Nyrsko,[984] Kašperské Hory vedle Vimberku[985] přes Záblaty,[986] Prachatice, Strčice,[987] Čakov,[988] vedle Čes. Krumlova, Nových Hradův[989][990] k hranicům Rakus pod Hrdlořezy,[991][992] kdež do Rakus vstupují a vsi Trpnouze,[993] Německé,[994] Novouves,[995] Krabonoš,[996] Halamky,[997] Rabšach[998] a Lom[999] obcházejí; odtud vstupují k severu přes Jindřichův Hradec do Žďáru[1000] a k východu přes Kumžák,[1001] kdež do Moravy vcházejí, přes Lipolec,[1002][1003] Dešný,[1004][1005] za Olbram-Kostel[1006][1007] a na jih až k samému Znojmu; odtud se točí k severu pod Mikulovice a dále k jižnímu i severnímu východu přes Prostoměřice[1008] vedle Hostěradic,[1009] Olbramovic[1010] a Pohořelic;[1011] odtud sestupují k jihu, jdou na Hustopeče a Nové Mlýny,[1012][1013] přecházejí Dyji v Lednici,[1014][1015] vcházejí do Rakus u Lohovce,[1016] obíhají panství valčické[1017] a rabensburské[1018] a vracejí se k řece Moravě u stoku jejího s Dyjí; odtud padají v rozhraní mezi Uhry i rakouským Slezskem s jedné a Moravou s druhé strany, běžíce k severovýchodu a severu po řece Moravě, potoku Sudoměřickém,[1019] hřebeni Tater, řece Ostravici[1020] až k Odře, kdež do pruského Slezska vcházejí; odtud se vinou dále řečištěm Odry až pod Bohunín (Oderberk[1021]); odtud se zahybují na západ přes Křenovice,[1022] Súdice,[1023] Oldřovo,[1024] Libtyni[1025][1026] a Postici[1027][1028] nad Branicemi[1029][1030] k řece Opavě, kdež opět do Moravy vcházejí; odtud se táhnou na jih k Vítkovu,[1031][1032] na východ pod Klinkovice[1033][1034] a opět na jih ke Štramberku;[1035] odtud na západ St. Jitčina[1036] a Hranic oklikou k severu až k Odře a opět dolů na jih až za Drahotúše,[1037][1038] odtud k severozápadu přes Horní Oujezd,[1039] vedle Šternberka a Unčova,[1040] přes Ousov[1041] k Šumberku[1042] a Šimberku,[1043] kdež do Čech vstupujíce, s čárou nad Jablonným[1044] se pojí. Vně tohoto obmezení jsou malé jako ostrovy nářečí českého mezi Němci[1045] v osadách Českých bratří v Prusích, Riksdorfu, Nové vsi,[1046] Husinci,[1047] V. i M. Táboře,[1048] Fridrichově Hradci[1049] atd. Vnitř tohoto vyměření jsou větší i menší prostory od Němcův obydlené u Svitav i Mohelnice,[1050] u Jihlavy, Čes. Budějovic, Brna, Olomouce,[1051] Brodku,[1052] Komořan[1053] a Bilska.[1054][1055] Chorvatští osadníci[1056] na panství drnoholeckém,[1057] valčickém,[1058] rabensburském[1059] a břeclavském, tolikéž francouzští v Potvorovsku[1060][1061] již až na Drnoholečany nářečí českomoravské si oblíbili. Nářečí české stýká se jen na jihovýchodě, u Moravy a Tater, s uherskoslovenským a na severovýchodě, u řeky Ostravice, Odry a městečka Súdic,[1062] s polským, jsouc ostatně, jak již za časův Ludiše a Lubora (Kr. rkp., str. 62, v. 40: Vesdy nám súsedé Němci), odevšad obklíčeno jazykem německým. Čistě české kraje v Čechách jsou jen Kouřimský a Berounský; většina Čechův v Rakovnickém, Plzenském, Prachenském,[1063] Klatovském, Budějovickém, Táborském, Čáslavském, Chrudimském, Hradeckém, Bydžovském, Boleslavském; většina Němcův v Litoměřickém a Žateckém; pouzí Němci v Loketském. V Moravě kraj čistě česko-slovanský jest Hradišťský, převaha českomoravského nářečí v kraji Brněnském, Jihlavském, Znojemském a Přerovském, němčiny v Opavském, rovnováha obou v Olomuckém.[1064] Jmen pokrajinských v Čechách mnoho[1065] nestává (vyjma snad Podlesí, jižní částku kraje Prachenského, od Strakonic a Prachatic k Šumavě, Černavy, okolí mezi Červenou Doubravicí,[1066] Nimburkem,[1067] Poděbrady a Křincem[1068] v Boleslavském kraji, odkud Černaváci, jako Závodáci na Jizeře a Labi atd.);[1069]) tím více na Moravě, kdež mimo Moravce Horáci v Olomucku a Brněnsku, Hanáci[1070] na obou břehách řeky Hany od Vyškova až ke Kojetinu a odtud podél Moravy až k Napajedlům a přes Holešov a Přerov ke Kokorám,[1071] Olomouci, Litovli, Kostelci[1072] a přes Brodek k Ejvanovicům,[1073][1074] Slováci v jižní a jihozápadní částce Hradišťska a v jihovýchodní Brněnska, kdež jim Podlužáci a Chorvati říkají (přistěhovanci to z Chorvat), Laši, Valaši v Těšínsku, Přerovsku a Hradišťsku v hornatých krajinách k Uhrům, tito dělící se v Zálešáky a Kopaničáře,[1075] dále Zábečváci, Blatnáci, Podhoráci[1076] a j. Počítámeť pak v Čechách l. 1842 česky mluvících 3,016.000 (Němcův 1,145.000, Židův 66.000), v Moravě 1,354.000 (Němcův 603.000, Polákův 192.000, Židův 38.000), v pruském státu 44.000, dohromady 4,414.000, mezi nimiž 4,270.000 katolíkův, 144.000 protestantův.

Znaky

1) Vyšší čili užší hlásky místo původních širších, a sice: e, í místo a: duše (duša), práce (práca), země (zemja), večeře (večerja), nouze (nouza), zajíc (zajac), měsíc (měsác), číše (čaša), nej- (naj-), dej (daj), tejný (tajný), krejčí (krajčí); i místo u: slib (slub), lid (lud), jitro (jutro), biji (biju), píši (píšu), čiji (čuju), kostí (kosťú, soc.), maží (mažú), než v obecné mluvě často ještě u, na př. biju, píšu, mažu, už; í místo dlouhého é: víra (věra), píseň (pěseň), línost (lěnosť), v obecné mluvě i chlíb, chlív, líto.

2) e místo o a) v instr.: bokem, rohem, synem, a lok.: dobrém, malém, suchém; b) v přít. č. ukaz. způs.: neseme, chceme, známe; c) v zastaralém min. času: nesech, nesechme, neseste, nesechu; d) ve slovci nebe.

3) e místo cyr. ъ: písek, vehnati, sebrati.

4) ý[1077] místo é v obecné mluvě: zlý (zlé), dobrý (dobré), nýst (nésti), dýlka (délka).

5) ey,[1078] čti ej místo ý v obecné mluvě: mlejn (mlýn), bejk (býk), pejcha (pýcha), mejdlo (mýdlo); řídčeji místo í: cejtím (cítím), sejto (síto), zejma (zíma).

6) Břískavé ř místo r’, rj, jako v polštině: řád, tvář, řetěz, řemeslo, tři, pře, při, odkud pořekadlo: nepřepepři, kmotře Petře, vepře pepřem.

7) k místo p: křepelka (přepelka), kapradí (papradí).

8) st místo č: střevo (črevo), střída (črěda), střemcha (čremcha), střep (črep).

9) šť místo šč, sc: ohniště, v Polště, lidští, královští.

10) Přísuvné v před začátečným o v obecné mluvě: voba (oba), voko (oko), votruby (otruby), voběd (oběd), vod (od), von (on); nachází se i v některých jiných nářečích, jsouc vůbec ve slovanštině velmi rozšířeno.

11) Přídavné c v příslovcích v obecné mluvě: vícejc (více), pozdějc (později), dálejc (dále).

Různořečí

Nářečí české ve své vlasti, zvláště v zemi české, od přírody velmi ostrými mezemi ovarované a od spisovatelův v běhu mnoha století dle přísných pravidel vzdělávané, již v předávní době v jednotvářný celek splynulo, takže podnes v Čechách jen velmi nepatrné rozdíly ve mluvení u obecného lidu onde i onde v horských krajích, na př. v Krkonoších od Vrchlabí a Jilemnice až k Semilům a jinde, ještě znamenati lze. Patrnější různost panuje na Moravě, kdež zvláště Horáci a Hanáci, pak Valachové, Slováci, Opavané atd.[1079] mnoho zvláštního a do jiných nářečí zabíhajícího ve své řeči zachovali, na př. Horáci a Hanáci e místo y:[1080] ve (vy),[1081] te (ty), rebe (ryby), abech (abych), meslím (myslím); o místo čes. u, au, pol. ą: bero (berou), mo (mou), hoba (houba, huba), zarmotek, nechajo, roko (ruku, rukou); předsuvné h: holeca (ulice[1082]), hozké (ouzké), hoběset (oběsiti); Valachové[1083] ja, a místo ě, e: sobja, tobja, mja, tja, sja, sica (sobě atd.) a z částky[1084] r místo ř: trebas, strela, prec atd.

Slovesnost

Českou literaturu, zároveň polské, ohledem na běh jejího rozvinutí nejpohodlněji na čtverý věky rozděliti můžeme, totižto 1) věk mladosti, od nejstarší doby až do Husa [1410]; 2) věk mužského květu a plodnosti, od Husa až do bitvy bělohorské [1620]; 3) věk sestárnutí a oupadku, od bitvy bělohorské až do uvedení němčiny do všech škol a ouřadův zemských i městských [1774], 4) věk počínajícího znovurození, od uvedení němčiny do škol až do nynějška [1774 — 1842]. Z první doby vytonulo potomstvu jako divem několiko neoceněných, čarovně krásných pomníkův čistého národního básnictví, známých pod jménem Libušina soudu z konce IX. stol. [vyd. 1820, 1822, 1829, 1840], a Rukopisu kralodvorského okolo 1280 — 1290 [1819, 1829, 1836].[1085] Neméně vzácné památky, co zrcadla občanského bytování tehdejších Čechův, jsou ústavy práv, známé pod jménem knihy starého pána z Rosenberka, sestavené před r. 1346, snad již v XIII. stol. (vyd. 1838, 1840], řádu práva zemského ok. 1378 — 1400 [vyd. 1838, 1842], a výkladu práva od Ondřeje z Dubé ok. 1400 [vyd. 1838], též některé ouřední písemnosti a listiny z XIV. stol., vydané v Palackého Archivu českém [1841 sld.]. Jest ještě několik jiných pro jazyk důležitých památek českého básnictví onoho věku, nejvíc nápodobení aneb přeložení oblíbených tehdáž v západní Evropě vzorův; dále nemalý počet nábožných a ascetických spisův, mezi nimiž jádrní plodové Štítného [kv. 1375], překladův žaltáře a evangelií, ano i jiných knih písem svatých. V druhém věku, jenž s Husem se počíná, takořka celý národ český oddal se umění bohoslovnímu. Hus [1409[1086] — 1415] reformátorem tak dobře v jazyku a literatuře, jako v náboženství slouti může. Směr, jím národnímu duchu a tím i národní literatuře daný, trval potom s malými, nepatrnými proměnami až do konečného zlomení národní síly na Bílé hoře. Celá téměř literatura onoho věku jest jen nekonečná variace oné známé zásady: „Všecka sláva, všecka krása — polní tráva!“ Není tedy divu, že věk ten, v němž ve Vlaších Ariosto a Tasso, v Illyrsku Zlatarić a Gundulić, v Polště Kochanowski svá nesmrtelná[1087] díla básnili, v Čechách ani jednoho klasického národního básníka nezplodil. Ostatně psáno mnoho a v rozličných třídách, původně i převodně,[1088] a prozaický sloh se ku podivu zdokonalil, zvláště přičiněním Bratří českých. Řehoř Hrubý [umř. 1514] a Viktorin Kornel ze Všehrd [umř. 1520], sami duchem řečtiny a latiny odkojeni jsouce, snažili se vzdělati češtinu dle vyšších, klasických vzorův; poslední pozůstavil potomstvu drahou památku v knihách o právích českých [vyd. 1841].[1089] Uvedením do Čech umění knihtiskařského (první tisk jest historie trojanská l. 1468, celá biblí vyšla 1488) a rozšířením se v nich učení německých reformátorův zvýšila se duchovní a literní činnost národu v témž směru, jakýž jí od Husa dán jest. Z výtečnějších spisovatelův tohoto druhého oddílu též doby, jichž nemálo jest, připomeneme zde jen dva, jenž vzornou češtinou psali: Veleslavína [umř. 1599] a Komenského [nar. 1592, umř. 1672], ačkoli posledního jen vychování a literní prvotiny do tohoto věku padají. Než nejskvělejší pomník jazyka této doby, v němž českých duch dokázal, jaké výšky po stoletém namáhání v jistém směru dosíci mohl, jest biblí Kralická [1579 — 1593], arcidílo, jakýmž na onen čas sotva který jiný národ vykázati se může, plod učenosti a pilnosti osmi soudělníkův, Bratří českých. Ve třetí době, po bitvě bělohorské [1620], jak duchovní život národu, tak i mateřský jazyk a literatura docela klesly. Vyhnáním přemožené strany ze země vyhrnul se květ a síla národu na hřbitov do ciziny. Co pozůstalo, v krátkém patnácti let času předěláno a obráceno do kona i konce. Jazyk český, odkázán sedlákům a luze, u šlechty a měšťanův vešel v potupu, do státního jednání uveden jazyk německý, do kanceláře vedle českého také německý [1627] a ve zpustlé třicetiletou válkou zemi osazováni Němci. Ve školách panovala latina. Všickni spisové toho času nesou na sobě znaky jak oupadku nauk a osvěty, tak i žalostné zkázy jazyka. Ve čtvrtém věku doplněny prostředky k zněmčení Čech, v třetím začaté, uvedením nových německých škol tří stupňův, normálních, hlavních a triviálních [1774], též podložením němčiny místo latiny co nástroje vyučování ve vyšších školách [1776] a vyobcováním češtiny ze všech ouřadův zemských i městských, zvláště vplyvem tehdejšího arcivévody, potomního císaře Josefa, přelití všech různorodých národův rakouské říše v jeden, t. německý, zaměřujícího. V této tísni nastoupilo mimo nadání vzkříšení jazyka českého následkem jednak vzniklého tehdáž ousilí o nauky a umění po celé Evropě, jednak odstranění tíhoty, potud na literatuře všeho druhu v Rakousku ležící, jednak i jiných okolností. Dobrovský [umř. 1829], ač německy píše, začal důkladněji zpytovati sklad a historii jazyka českého. Procházka [umř. 1809] objevil tiskem mnohé vzácné památky starší literatury; Kramerius [umř. 1808] podával lidu přiměřené na onen čas potřebám jeho čtení poučného i zábavného obsahu. Lid procitnul z hlubokého, dlouhého sna. Počet spisovatelův českých množil se rok po roce. K vyššímu stupni pozdvihl literaturu národní Jungmann [nar. 1773], původce lepšího vkusu a tvůrce nového slohu prózou i veršem. Za ním zjevili se básníci vyššího ducha, Kollár a Čelakovský. Pole literatury národní rozšířeno důkladnými pracemi zde od Hanky, tam od Palackého, onde od Presla a opět jinde od jiných, jejichž působení ještě trvá. Nemalá částka národu nabyla přesvědčení o důležitosti přirozeného jazyka pro svůj blahobyt a své vzdělání. Morava, od starodávna věrná soudružice Čech, stejných s těmito v literatuře zakušovala losův: pročež o ní zde zvláštní řeč se nečiní. — U Slovákův v Uhřích starších památek řeči nad věk husitský není: v této době přilnuliť oni v literatuře k Čechům, vklady své do obecné duchovní pokladnice podle možnosti přinášejíce. Z lůna jejich vyšel Benedicti z Nedožer [umř. 1615] a Tranovský [umř. 1637]. Pohromy, pochovavší na čas jazyk a literaturu v Čechách, nezasáhly v též míře Uher; pročež ve Slovácích na schylku XVII. a začátku XVIII. st. čistěji a správněji psáno nežli v samých Čechách, jakž spisové Kermanna [umř. 1740], Béla [umř. 1749], bratrův Bahylův [1734 — 1759], Ambrosia [umř. 1746], Hruškovice [umř. 1748] a jiných dosvědčují. V novějších časích pole společné literatury českoslovanské v Uhřích s prospěchem vzdělávali Tablic [umř. 1832], Palkovič a Kollár. — Nejlepší mluvnice česká jest od Dobrovského [1809, 1819, česky od Hanky, 1822];[1090] ouplný a důkladný slovník od Jungmanna [1835 — 1839];[1091] sbírky národních písní českých od Čelakovského [1822][1092] a Erbena [1841],[1093] moravských od Sušila [1835],[1094] uhersko-slovenských od Kollára [1834].[1095] Historii literatury české psal Jungmann [1825].[1096]

§ 23. Nářečí uhersko-slovenské

Pole

Čára, nářečí toto obmezující, běží na východě hranicemi nářečí maloruského, již dříve vyznačenými, od oustí Ternavy[1097] do Ondavy ve stolici Zemnenské až do Pivničné na Popradě; na severu hranicemi nářečí polského od Pivničné[1098] až do hory Sulové mezi vsemi Beskydem a Podvysokou;[1099] na západě hranicemi nářečí českého od hory Sulové až do stoku Moravy s Dyjí i Myjavou; odtud se spouští korytem Moravy, Uhry od Rakus dělícím, až do Děvina; odtud se obrací na východ přes Prešpurek,[1100] Čekliš,[1101] Senc,[1102] Galantu, Dioseg[1103] ke Středě[1104] na Váhu; odtud se chýlí k jihu přes Močonok,[1105] Urmín,[1106] Novézámky[1107] až téměř k Dunaji u Radvaně,[1108] zahýbá k severu pomimo Perbety,[1109] Čehy,[1110] Baračky[1111] k St. i Nov. Tekovu,[1112] odtud táhne k východu přes Levice, Kostelní Moravce,[1113] Medovarce,[1114] Čabrak,[1115] Litavu[1116] pod Modrý Kámen;[1117] odtud zachází zpátky k jihozápadu k Iplu u Kosih[1118] a Kolárů; odtud se vrací k severovýchodu nejvíce korytem Iplu, s malým vychýlením k Sečanům,[1119] až ke Kalondě;[1120] odtud běží přes Lučenec, Rymavskou Sobotu,[1121] Balog, Levart,[1122] vedle Gemeru,[1123] přes Plešivec,[1124] Kunovu Teplici,[1125] Rožnavu, Uhornou,[1126] Moldavu do Košic; odtud se spouští k jihu okolo Hanisky,[1127] vrací se na sever do hory Ronavy nad Ruskovou[1128] a opět se spouští k jihu korytem Ronavy[1129] až pod Ujhel;[1130] odtud přeskakuje až ku břehu Bodrogu mezi Šáryšským Potokem[1131] a Zemnem (Zemlinem),[1132] vrací se mimo Baranče[1133] přes Hardiči[1134] na sever k oustí Ternavy do Ondavy, kdež do hranic nářečí maloruského, od nichž jsme vyšli, vpadá. V tom obmezení přebývají Slováci v patnácti stolicích severozápadních Uher, totiž v Trenčanské, Turčanské, Oravské, Liptovské a Zvolenské celé, v Nitranské, Spišské, Šáryšské, Tekovské, Zemnenské, Gemerské a Hontské ve větší polovici, v Prešpurské, Novohradské a Abaujvárské v menší polovici. Mimo to nacházejí se osady slovenské ve dvaceti jiných stolicích, a sice v největším počtu ve stolicích Pešťanské (asi 2/5 obyvatelův), jmenovitě od Vacova[1135] k severovýchodu s přechodem do stolice Novohradské Comád,[1136] Ača,[1137] Domoň,[1138] Tót-Djurk,[1139] Guta,[1140] Bir[1141] atd., východně od Pešti Palota,[1142] Čemer,[1143] Tarča,[1144] Cinkota,[1145] Rákoš-Kerestúr,[1146] Rákoš-Čaba,[1147] Večeš,[1148] Maglód,[1149] potom Péterka,[1150] Bíně, dále Asod[1151] a níž Piliš,[1152] Alberti,[1153] Ceglíd,[1154] na jihu M. Kéreš,[1155] na Dunaji Eďház[1156] atd., dále mezi Dunajem a Tysou ve stolici Novohradské pod Filekovem[1157] Raďovce,[1158] Čakanház[1159] atd., v Tornanské Brakoň,[1160] v Boršodské u Miškovce[1161] Arnutovce (Arnot),[1162] Bešenovo,[1163] Kerestúr,[1164] v Uhvárské mezi Rusíny Bezovce,[1165] Jeňašovce,[1166] Reviště,[1167] Jenkovce[1168] atd., v Báčské Petrovce,[1169] Hložany,[1170] Pivnica,[1171] Kulpin,[1172] Kisáč,[1173] Bajša,[1174] Lalič[1175] a j., za Dunajem ve stolici Vesprimské Lajoš-Komárno,[1176] Černá[1177] atd., v Komárněnské Bánhida[1178] a j., v Ostřehomské Kamendín[1179] a j., za Tysou ve stolici Sabolčské Nireďház,[1180] v Bíkešské Senteš,[1181], Sarvaš[1182] Čaba,[1183] Tót-Komlóš,[1184] Birínčok, v Čanadské Naďlak,[1185] v Aradské Mokrá,[1186] Pitvaroš,[1187] Semlak[1188] atd., v Temešské Butin,[1189] v Torontalské Aradac,[1190] Hajdučica atd., ve vojenském pomezí v německo-banátském pluku Kovačica,[1191] Padina, v petrovaradinském pluku Stará Pazova[1192] atd. Navzájem jsou i v obvodu země slovenské nejedny osady cizojazyčníkův, a sice: německé, ať o městech, jako Prešpurek, Sv. Jiří,[1193] Pezinek,[1194] Modra, Šťávnice,[1195] Bystřice,[1196] Kremnice[1197] atd., mlčíme, ve stolici Nitranské a Turčanské Něm. Právno,[1198] Krikehaj (Handlova),[1199] Chvojnice[1200] a j., v Tekovské Velkopolja,[1201] Perg[1202] a j. u Kremnice, v Gemerské Dobšina,[1203] ve Spišské celé pásmo měst a vesnic od Gňazdy[1204] a Lubovné[1205] až do stolice Abaujvárské,[1206] mezi nimiž dvě královská a šestnáct tak jmenovaných spišských měst (Kežmarek,[1207] Levoče, N. Ves,[1208] Smolník,[1209] Hnilec[1210] atd.), v Abaujvárské Vyšní i Nižní Mecenzajf;[1211] maďarské v Nitranské od Nitry ke Gymeši[1212] atd. Slováci sousedí na východu s Rusíny čili Malorusy po čáře od oustí Ternavy v Ondavu do Pivničné na Popradě; na severu s Poláky po čáře od Pivničné do hory Sulové mezi Beskydem a Podvysokou; na západě nejdříve s Moravany po čáře od hory Sulové do oustí Dyje i Myjavy v Moravu, potom s Němci od stoku dotčených řek do oustí Moravy u Děvína a dále až pod Prešpurek; na jihu s Maďary po čáře od Prešpurka až do oustí Ternavy v Ondavu v Zemnenské stolici s malou přítrží v jižních končinách stolice Spišské a severních Abaujvárské, kdež Němci mezi Slováky sídlící s Maďary se stýkají. Obzvláštních jmen, hodných připomenutí, nemnoho: Sotáci bydlí ve stolici Zemnenské mezi Stropkovem, Sninou a Humenným, Hornáci v celém podkřídlí Tater, na rozdíl od Dolnozemcův, osadníkův na rovinách mezi Maďary, Trpáci, Krekáči pouhé přezdívky atd. Všech Slovákův počítalo se l. 1842 do 2,753.000, z nichž 1,953.000 katolíci a asi 800.000 protestanti jsou obojího vyznání, helvetského zvláště na východě od Košic k Uhváru[1213] v 21 církvích ve stolicích Abaujvárské, Zemnenské a Uhvárské, jmenovitě v Tušících,[1214] Terhovišti,[1215] Banovicích,[1216] Lučkách,[1217] Revišti,[1218] Bezovcích,[1219] Jenkovcích,[1220] Jenašovcích[1221] atd.

Znaky

1) Široké hlásky a a u: čakat (čekati), čaša (číše), duša (duše), prjádza (příze), zajac (zajíc), mesjác (měsíc); lubý (libý), klúč (klíč), čujem (čiji), lúto (líto), plúca (plíce).

2) a neb ä místo nosového ę: ma, ťa, sa, maso, rjad neb mä, tä, sä, mäso, räd.

3) e místo ě: človek, verný, večný, v dome; než po d, n, t často ě: děcko, němý, v kútě; a dlouhé ě po retních vždy jako je: věra, měra, pěsok.

4) o místo e a) v instr.: krokom, duchom, darom, a lok.: dobrom, malom, suchom; b) v přít. č. ozn. zp.: nesemo, chodímo, dámo, řidčeji e: neseme atd.; c) ve tvoření slov: nebo, slunko, ohnisko, líco, pleco; d) místo cyr. ъ: pěsok (písek), hrnok (hrnek), větor (vítr), ptáčok (ptáček), prišol (přišel), vojšli (vešli), zobrali (sebrali).

5) Hrdelní k, h, ch před e (místo ě) bez proměny: v ruke (v ruce), na nohe (na noze), po streche (po střeše), jako ve velkoruském, řidčeji s proměnou: v ruce, na noze.

6) Zubní d, t v příčestí a z těch odvozených přídavných bez proměny: pozlatěný (pozlacený), chytěný (chycený), súděný (souzený), ošuděný (ošizený).

7) dz místo ż, cyr. žd: prjádza (příze), núdza (nouze), medza (meze), nezobúdzaj, nevyvádzaj.

8) r’ čili rj původní: repa (řípa), reč (řeč), rjeka (řeka), rjád (řád).

9) č původní v: črevo (střevo), črěvice (střevíce), črep (střep), čerešnja (třešně), čerěslo (tříslo).

10) Gen. příd. -iho: dobriho, dat. -imu: dobrimu, řidčeji -jého, -jému: dobrjého, dobrjému.

11) K těmto znakům možné přidati některé místné dle stolic a okolí, jako a místo ě i e: sňah (sníh), sadať (sedati), lad (led), lan (len); e místo y: vrške, ptáke, rohe; vysutí vkladného u: slnko, stlp, dlh, žltý, klzký, tlstý, chlpatý; v místo ł na konci slov: dau (dał), posłau (posłał), prišou (přišeł).

Různořečí

Nářečí uherských Slovákův jest mluva lidu horského, písemně nevzdělaná z příčiny, že Slováci od dávních časů společně s Čechy a Moravany až k některým novým pokusům jednoho spisovního jazyka, t. českého, užívali. Není tedy divu, že nářečí toto ve množství různořečí se rozdrobilo. Z těchto vytkneme zde zejména jen jedno, ponášející se na řeč polskou, ve stolici Spišské, Šáryšské, Abaujvárské, Zemnenské a dílem i Oravské, v němž 1) šeplavé souhlásky ć, ś, ź nedůsledně užívané: v leśe, kaćmar, ćo, nakośim, kedź (kdy), byś, dźe (kde); 2) c, dz místo ť, ď: pojdzece (půjdete), budzece (budete); 3) h místo ch: hyba, dyhac; 4) hrubé ł: jabłučko, mładosc, spadła, podała; 5) vkládavé e, o, u, a: serce, žołtý, pułný, barzo atd.

Slovesnost

Tato, jakž řečeno, Slovákům s Čechy a Moravany od starodávna společná jest. V novějších časích jali se Bernolák [umř. 1813], Hollý a někteří jiní raziti Slovákům ve spisovní řeči novou cestu, onen v gramatice [1790],[1222] slovníku [1825][1223] a biblí [1829], tento ve výtečných básních [1824, 1841],[1224] což, jak doufáme, posavadní a navždy žádoucí „jednotě ducha ve svazku pokoje“ v celosti na újmu nebude.[947] (Prešov, V, na Laborci — ČSR) — Č1.

[948] Horšovský Týn.

[949] Klenčí pod Čerchovem (Domažlice, Z) — Č1.

[950] V uvedených slovech zachováváme původní pravopis.

[951] V I. vyd. literaturní.

[952] Jablonné nad Orlicí.

[953] V I. vyd. Jabloní.

[954] Rokytnice v Orlických horách.

[955] Olešnice (Náchod, JV).

[956] Lewin Kłodzki (Polsko) — P2.

[957] Police nad Metují.

[958] Úpice (Trutnov, JV).

[959] (Jaroměř, S).

[960] Rokytnice (Jilemnice, SZ).

[961] (Jablonec nad Nisou, JV).

[962] Hodkovice nad Mohelnicí (Jablonec n. N., JZ).

[963] Ještěd.

[964] Hodky (Liberec, JZ).

[965] Paseky (Liberec, JZ) — Č1.

[966] V I. vyd. … odtud přes Hodkovice k Čes. Dubu…

[967] (Mnichovo Hradiště, SZ) — Č1.

[968] Horní Krupá nebo Dolní Krupá (Mnich. Hradiště, SZ) — Č1.

[969] V I. vyd. Krupey č. Krupý.

[970] (Bělá pod Bezdězem, Z) — Č1.

[971] Vidim (Mšeno, SZ) — Č1.

[972] (Mělník, SZ) — Č1.

[973] Hošťka (Roudnice, SV) — Č1.

[974] České Kopisty (Litoměřice, JV) — Č1.

[975] (Louny, J) — Č1.

[976] Cítoliby (Louny, J) — Č1.

[977] (Rakovník, SZ) — Č1.

[978] Manětín (Plasy u Plzně, SZ) — Č1.

[979] (Plzeň, SZ) — Č1.

[980] Chotěšov (Stod, SV) — Č1.

[981] V I. vyd. … chýlí se k jihozápadu vedle Terezina, Lovosic za Louny, Ročov, Senomaty, Manetin, Všeruby, Plzeň až k Dobřanům…

[982] Horšovský Týn.

[983] V I. vyd. … k Horšovskému Týnu…

[984] Nýrsko (Klatovy, JZ).

[985] Vimperk.

[986] Záblatí (Prachatice, JZ) — Č1.

[987] Strýčice (Netolice, JZ) — Č1.

[988] (České Budějovice, Z) — Č1.

[989] (Trhové Sviny, JZ) — Č1.

[990] V I. vyd. Novohradu.

[991] (Třeboň, JZ, v povodí horního toku Lužnice) — Č1.

[992] V I. vyd. Hrdlořezí.

[993] (Hrdlořezy, J — ČSR) — Č1.

[994] Dvory nad Lužnicí (Hrdlořezy, J — ČSR) — Č1.

[995] Nová Ves n. Luž. (České Velenice, S) — Č1.

[996] (České Velenice, S) — Č1.

[997] Halámky (dále k severovýchodu, na Lužnici) — Č1.

[998] (Suchdol n. Luž., JV — ČSR) — Č1.

[999] Lomy.

[1000] (Jindřichův Hradec, J — ČSR) — Č1.

[1001] Kunžak (Jindř. Hradec, JZ — ČSR) — Č1.

[1002] (Dačice, Z — ČSR) — Č1.

[1003] V I. vyd. Lipovec.

[1004] Dešná (Jemnice, J — ČSR) — Č1.

[1005] V I. vyd. Desnu.

[1006] Olbramkostel (Znojmo, SZ).

[1007] V I. vyd. za Olbramov Kostel.

[1008] Prosiměřice (Znojmo, SV).

[1009] (Mor. Krumlov, JZ).

[1010] (Mor. Krumlov, JV).

[1011] V I. vyd. ještě navíc k Židlochovicům a Mikulovcům.

[1012] (Hustopeče, J) — Č1.

[1013] V I. vyd. … odtud sestupují k jihu za Hustopeč a Nový Mlýn…

[1014] (Břeclav, SZ).

[1015] V I. vyd. … přecházejí Dyji pod Pulgařem…

[1016] Hlohovec (Břeclav, Z) — Č1.

[1017] Valtice (Břeclav, Z — ČSR) — Č1.

[1018] Rabensburg (Břeclav, J — Rakousko) — Č1.

[1019] Levý přítok Moravy u Hodonína — Č1.

[1020] Pravý přítok Odry — Č1.

[1021] Bohumín.

[1022] Krzanowice (Racibórz, JZ — Polsko) — P1.

[1023] Sudice (Opava, SV — ČSR) — Č1.

[1024] Oldřišov (Opava, SV) — Č1.

[1025] Lubotyń (Opava, SV — ČSR) — Č1.

[1026] V I. vyd. Liptinu.

[1027] Posucice (Polsko).

[1028] V I. vyd. Poščici.

[1029] (Głubezyce, J — Polsko) — P1.

[1030] V I. vyd. nad Branici.

[1031] Vítkov (Opava, JZ — ČSR) — Č1.

[1032] V I. vyd. k Wigstadtlu.

[1033] Klimkovice (Ostrava, JZ — ČSR) — Č1.

[1034] V I. vyd. pod Kénigsberk.

[1035] (Nový Jičín, V).

[1036] Starý Jičín (Nový Jičín, JZ) — Č1.

[1037] Drahotuše (Hranice, Z) — Č1.

[1038] V I. vyd. za Drahotuš.

[1039] Vel. Újezd (Olomouc, V) — Č1.

[1040] Uničov (Šternberk, SZ).

[1041] Úsov (Litovel, SZ).

[1042] Šumperk.

[1043] Patrně Šilperk.

[1044] V I. vyd. nad Jabloní.

[1045] V I. vyd. vsunuto: … v Moravě v kraji Znojemském na panství drhonolickém okolo N. Přerova a v pruském Slezsku, okresu Hlubčickém, v Bavorově, naposledy…

[1046] Riksdorf je nyní Babelsberg (část města Potsdam) a Nová Ves je Neukölln (správní obvod Velkého Berlína).

[1047] Gęsiniec (Strzelin, J — Polsko) — ŠSM, P2.

[1048] Tabor Wielki (u obce Bralin, Kępno, Z, v pohoří Kobyla Góra — Polsko) — P2.

[1049] Rzędzów (Opole, V — Polsko) — ŠSM, P2.

[1050] (Zábřeh, JV — ČSR) — Č1.

[1051] Olomouc.

[1052] (Prostějov, J) — Č1.

[1053] (Vyškov, JZ) — Č1.

[1054] Bílsko (Litovel, JZ) — Č1.

[1055] V I. vyd. pouze … a Komořan; o Bílsku se Šaf. nezmiňuje.

[1056] V I. vyd. Chorvatští osadníci čili Podlužáci…

[1057] Drnholec (Mikulov, SZ — ČSR) — Č1.

[1058] Valtice (Břeclav, Z — ČSR) — Č1.

[1059] Rabensburg (Břeclav, J — Rakousko) — Č1.

[1060] Nový a Starý Poddvorov (Hodonín, SZ) — Č1.

[1061] V I. vyd. v Potvorově.

[1062] Sudice (Opava, SV — ČSR) — Č1.

[1063] V I. vyd. je Plzeňský a Prácheňský kraj vynechán.

[1064] V I. vyd. místo toho: V Moravě převaha českomoravského nářečí v kraji Brněnském, Přerovském, Hradištském, Jihlavském a Znojemském, němčiny v Olomuckém a Opavském.

[1065] V I. vyd. místo tohoto výrazu již

[1066] Doubravice (u Bělé pod Bezdězem) — Č1.

[1067] Nymburk.

[1068] (Nymburk, SV) — Č1.

[1069] Zmínka o Černavách a Černavácích (také Závodácích) v I. vyd. chybí vůbec.

[1070] V I. vyd. tím více na Moravě, kdež mimo Moravce Hanáci…

[1071] (Přerov, SZ) — Č1.

[1072] Kostelec na Hané (Prostějov, SZ) — Č1.

[1073] Ivanovice na Hané (Vyškov, SV) — Č1.

[1074] V I. vyd. pouze …ke Kokorám, Olomouci a Litovli…

[1075] V I. vyd. …tito dělící se v Zálesáky, Kopaničáře, Pasekáře a Salašáky…

[1076] V I. vyd. je před jméno Podhoráci vsunuto ještě Straňáci.

[1077] V I. vyd. všudy ý.

[1078] V I. vyd. všudy ey.

[1079] V I. vyd. kdež zvláště Hanáci a Valachové…

[1080] V I. vyd. onino e místo y.

[1081] V I. vyd. je vsunuto ještě … me (my)…

[1082] V I. vyd. je místo holeca (ulice) uvedeno jako příklad hou(ou).

[1083] V I. vyd. místo Valachové je uvedeno pouze tito.

[1084] V I. vyd. je omezení z částky vůbec vynecháno.

[1085] P. J. Šafařík stál přesvědčeně na stanovisku pravosti Rukopisů. Jejich nepravost byla později bezpečně dokázána.

[1086] R. 1409 zvolen Hus rektorem Karlovy university.

[1087] V I. a II. vyd. nesmrtná.

[1088] Roz. vznikaly původní práce a také se překládalo.

[1089] V. Kornel ze Všehrd, O praviech, sudiech a dskách země České, vydáno 1841. V. Kornel ze Všehrd zemřel r. 1521.

[1090] J. Dobrovský, Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommenen Kenntnis für Böhmen, Praha 1809, II. vyd. 1819. Hankova česky psaná Mluvnice podle Dobrovského z r. 1822 je upraveným a přepracovaným vydáním překladu Dobrovského práce.

[1091] J. Jungmann, Slovník jazyka českého, 1835 — 1839.

[1092] F. L. Čelakovský, Slovanské národní písně, I. sv. 1822.

[1093] K. J. Erben, Prostonárodní české písně a říkadla, I. sv. 1841.

[1094] F. Sušil, Moravské národní písně s nápěvy, 1835.

[1095] J. Kollár, Národnie zpievanky, I. 1834, II. 1835.

[1096] J. Jungmann, Historie literatury české, 1825.

[1097] Pravý přítok Ondavy.

[1098] Piwniczna (Nowy Sącz, J — Polsko) — P1.

[1099] (Turzovka, V — ČSR) — Č1.

[1100] Bratislava.

[1101] Bernolákovo (Bratislava, SV) — Č1

[1102] Senec.

[1103] Sládkovičovo (Galanta, Z) — Č1

[1104] Zřejmě Dolnia Streda nad Váhom (Sered, JZ) — Č1.

[1105] Mučeníky (Šaľa nad Váhom, SV) — Č1.

[1106] Mojmírovce (Nitra, J).

[1107] Nové Zámky.

[1108] (Komárno, V) — Č1.

[1109] Pribeta (Nové Zámky, JV) — Č1.

[1110] Čechynce (Nitra, JV) — Č1.

[1111] Bardoňovo (mezi městy N. Zámky a Levice) — Č1.

[1112] Starý Tekov (Levice, SZ); Nový Tekov (Levice, JZ) — Č1.

[1113] Kostolné Moravce (Šahy, SZ) — Č1.

[1114] (Krupina, JZ) — Č1.

[1115] Čabraď nebo Čabraďský Vrbovok (Krupina, J) — Č1.

[1116] (Krupina JV) — Č1.

[1117] Modrý Kameň.

[1118] Kosihy n. Ipľom (Modrý Kameň, J — ČSR) — Č1.

[1119] Szécsény (Balassagyarmat, V — Maďarsko) — M.

[1120] (Lučenec, J — ČSR) — Č1.

[1121] Rimavská Sobota.

[1122] Lenartovce (Šafárikovo, J) — Č1.

[1123] (Šafárikovo, S) — Č1.

[1124] (Šafárikovo, SV, na řece Slaná) — Č1.

[1125] Kunova Teplica (Rožňava, JZ) — Č1.

[1126] (Rožňava, SV) — Č1.

[1127] (Košice, J) — Č1.

[1128] Ruskov (Košice, JV) — Č1.

[1129] Roňava (pravý přítok řeky Bodrog) — Č1.

[1130] Slanské Nové Mesto (Trebišov, Z) — Č1.

[1131] Sáros-Patak (Satoraljaújhely, JZ — Maďarsko) — M.

[1132] Zemplín (Kráľ. Chlmec, Z) — Č1.

[1133] (Trebišov, JZ, u obce Uher) — Č1.

[1134] Zemplínske Hradiště (Trebišov, JV — ČSR) — Č1.

[1135] Vác (Budapest, S — Maďarsko) — M.

[1136] Csomád (Vác, SV — Maďarsko).

[1137] Acsa (Vác, V — Maďarsko) — M.

[1138] Domony (Hatvan, Z — Maďarsko) — Č2.

[1139] Tót-Györk.

[1140] (Vác, SV — Maďarsko) — M.

[1141] Bér (Vác, SV — Maďarsko) — Č2.

[1142] Rákos-Palota (Budapest, S) — Č2.

[1143] Csömör (Budapest, V) — Č2.

[1144] Csik — Tarcsa.

[1145] (Budapest, V) — M.

[1146] Rákoskeresztúr.

[1147] Rákos-Csaba.

[1148] Vecsés (Budapest, V) — M.

[1149] (Budapest, V).

[1150] Péteri.

[1151] Aszód (Hatvan, Z) — M.

[1152] Pilis (Budapest, JV) — M.

[1153] (Budapest, JV) — M.

[1154] Cegléd — M.

[1155] Kiskörös (Kecskemét, JZ) — M.

[1156] Duna-Egyháza (Maďarsko) — M.

[1157] (Fiľakovo (Lučenec, JV — ČSR) — Č1.

[1158] Radzovce (Fiľakovo, J — ČSR) — Č1.

[1159] Čakanovce (Fiľakovo, J — ČSR) — Č1.

[1160] Tornabarakony (Szendrö, SV — Maďarsko) — M.

[1161] Miskolc (Maďarsko) — M.

[1162] Armót (Miskolc, SV) — Č2.

[1163] Besenyō.

[1164] Sajókeresztúr (Miskolc, S) — M.

[1165] Bežovce (Veľ. Kapušany, SV — ČSR) — Č1.

[1166] Iňačovce (Michaľovce, JV) — Č1.

[1167] Revištia Vyšné nebo Blatné (Sobrance, Z) — Č1.

[1168] (Sobrance, J) — Č1.

[1169] Bač. Petrovac (Novi Sad, SZ — Jugoslavie) — J2.

[1170] Gložan (Novi Sad, Z — Jugoslavie) — J1.

[1171] (Bačka Palanka, SV — Jugoslavie) — J1.

[1172] (Novi Sad, JZ) — J1.

[1173] (Novi Sad, SZ) — J1.

[1174] (Bačka Topola, JZ — Jugoslavie) — J1.

[1175] Lalić (Bačka Topola, S — Jugoslavie) — J1.

[1176] Mezi městy Székesfehérvár a Veszprém (Maďarsko) — ŠSM.

[1177] Fekete (Veszprém, Z — Maďarsko) — ŠSM.

[1178] (Tatabánya, SZ — Maďarsko — M.)

[1179] Kamenín (Štúrovo, SZ — ČSR) — Č1.

[1180] Nyiregyháza (Maďarsko) — M.

[1181] Szentes — M.

[1182] Szarvas — M.

[1183] Békéscsaba — M.

[1184] Tótkomlós (na řece Száras) — M.

[1185] Nădlac (Arad, Z — Rumunsko) — R.

[1186] Apatelek (u města Borosjenö — Maďarsko).

[1187] Pitvaros (Hódmezövásárhely, JV — Maďarsko) — R.

[1188] Semlac (na dolním toku řeky Mureş — Rumunsko) — R.

[1189] U města Recaş (Timişoara, V — Rumunsko).

[1190] (Aradacz (Zrenjanin, Z — Jugoslavie) — ŠSM, J2.

[1191] (Beograd, SZ — Jugoslavie) — J2.

[1192] (Novi Sad, JV — Jugoslavie) — J2.

[1193] Svätý Jur (Bratislava, SV — ČSR) — Č1.

[1194] Pezinok.

[1195] Banská Štiavnica.

[1196] Banská Bystrica.

[1197] Kremnica.

[1198] Nitranské Pravno (Prievidza, S) — Č1.

[1199] Handlová.

[1200] Chvojnica (Prievidza, SZ).

[1201] Veľké Pole (Nová Baňa, SZ).

[1202] Kremnické Bane (Kremnica, S).

[1203] Dobšiná.

[1204] Hniezdne (St. Ľubovňa, Z).

[1205] St. Ľubovňa.

[1206] Košická oblast.

[1207] Kežmarok.

[1208] Spišská Nová Ves.

[1209] (Rožňava, SV).

[1210] (Spišská Nová Ves, J).

[1211] Vyšný Medzev a Nižný Medzev (Moldava nad Bodvou, SZ).

[1212] Jelenec (Nitra, SV.)

[1213] Užgorod (USSR).

[1214] (Sečovce, SV — ČSR) — Č1.

[1215] Trhovište (Sečovce, V) — Č1.

[1216] Bánovce nad Ondavou (Sečovce, JV) — Č1.

[1217] Lúčky (Michaľovce, SV) — Č1.

[1218] Revištia Vyšné nebo Blatné (Sobrance, Z) — Č1.

[1219] Bežovce (Veľ. Kapušany, SV — ČSR) — Č1.

[1220] (Sobrance, J) — Č1.

[1221] Iňačovce (Michaľovce, JV) — Č1.

[1222] A. Bernolák, Grammatica slavica ad systema scholarum nationalium in dictionibus caesareo-regiis introductum accomodata, 1790.

[1223] A. Bernolák, Slovár Slovenskí Česko-latinsko-německo-uherskí seu Lexicon slavicum bohemico-latino-germanico-ungaricum; vydán v 6 dílech v letech 1825 — 1827.

[1224] J. Hollý, Básně.

Hlava III. Řeč lužickosrbská

§ 24. Pole, znaky a nářečí

Pole

Řeč lužickosrbská, v někdejší době po celé vlasti polabských Srbův, od Sály přes Labe až k Odře, t. po Míšni,[1225] Lužici i krajinách příležících, rozšířená, podnes již jen v malé částce horní i dolní Lužice na dél od Lubije[1226] do Luborasa,[1227] na šíř od Mužakova[1228] do Komorova[1229] asi ode 142.000 duší co na nějakém, všudy od německého jazyka oblitém ostrovu se mluví, na dvě[1230] nářečí, horno- i dolnolužické, rozdělená.

Znaky

1) o místo e: žona (žena), polo (pole), nebjo (nebe), ramjo (rámě), coło (tělo).

2) o místo a po plynných ł a r s němou: žłob (žlab), dłoň (dlaň), złotnik (zlatník), broda (brada), strona (strana), próch (prach), mróz (mráz).

3) i a y rozdílné, toto jako ruské ы: być (býti), ty, světły, i po c, s, z: zyma, sym (jsem), cyły (celý), khcyć.

4) Po h, g, ch a k vždy i: dołhi (dlouhý), drogi (drahý), kij (kyj), kić (kitka).

5) khe, he, ke, me, ne, be, pe, ve, když jsou krátké, znějí měkce čili jotovaně, nikoli však, když jsou dlouhé: khjetry (chytrý), hjerc (herec), kjełko (koliko), mjełu (měli), njesu (nesu), bjedro (bedro), pjekař (pekař), vjedu (vedu); než: rubě (hrubě), khromého (chromého), hidženému (hyzděnému).

6) kh neb k místo ch na začátku slov: khlěb, khvíla (chvíle), khudy (chudý), khetry (chytrý), khodžić (choditi), khovać (chovati).

7) Dvoje l, tvrdé a měkké, jako v ruštině a polštině: hłova (hlava), kłoda (kláda), płomjo (plamen); lěto (léto), lěs (les) klětka (klec); hrubé ł hornolužicky zní jako v, pročež někteří i toto píší.

8) Měkké ŕ: ŕany (řádný), njeŕad (neřád), pjekaŕ (pekař), kováŕ (kovář).

9) Proměna měkkého ŕ, někdy i tvrdého r, po p, t a k v ś, kteréž někdy jako s neb š zní a tak i píše se: hluž. pśasć (přásti), pśed (před), votśić (ostřiti), bratśe (bratře),[1231] kśiž (kříž), dluž. pśašać (prositi), pśavica (pravice), tśochu (trochu), tśava (tráva), kśik (křik), kśupy (kroupy).

10) h předsuvné: hokno (okno), huzda (uzda), hobaj (oba), hinajki (jinaký), hić (jíti).

11) v předsuvné: hluž. voheň (oheň), vobróč (obruč), votc (otec), dluž. vot (od), voci (oči), votśi (ostrý).

12) Vysouvání e, místo ь stojícího: hluž. votc (otec), věnašk (věneček), dluž. ptašk (ptáček), skock (skoček).

13) Odsouvání souhlásek h a v před jinými na začátku slov: ładki (hladký), nězdo (hnízdo), rimać (hřímati), vězda (hvězda), hluž. róna (hrana), łosy (vlasy), čera (včera), dluž. cora (včera), jasoły (veselý), šikjen (všecken); než g v dluž. obyčejně zůstává.

14) Odsouvání s před tr: votśić (ostřiti), truna (struna), sotra[1232] (sestra), tśjecha (střecha), trašlivy (strašlivý), častěji v hornolužickém, řídčeji v dolnolužickém.

15) Gen. mn. p. u ženských na -ov: dušov (duší), ženov (žen), muchov (much).

16) Dvojný počet jak ve skloňování, tak i v časování pilně šetřený.

Nářečí

Ačkoli řeč Srbův Lužických té doby již převahou silnějších sousedův do těsné obruby několika malých okresův vměstknána jest; však nicméně nejen na dvě určitě od sebe odloučená nářečí, hornolužické i dolnolužické, nýbrž i na několiko podřečí se dělí. Domácí znatelé počítají pouze v hornolužickém nářečí čtvero podřečí, t. lubijské, budyšinské, holanské a mluvu katolických Srbův, k nimž jiní ještě přidávají páté, t. prostřední mezi nářečím horno- i[1233] dolnolužickým. Důkladnější malicherných těch rozdílův vyměření a vysvětlení učeným domorodcům zůstaveno budiž; my přejdeme k nářečím.

§ 25. Nářečí hornolužické

Pole

Hranice, v nichž se toto nářečí zavírá, počínají se u řeky Nisy severně nad Mužakovem a jdou na západ rozhraním okresův Mužakovského[1234] i Žarovského,[1235] potom onoho i Hrodeckého[1236] ke stoku M. i V. Sprevy[1237] pod Šprecí;[1238] odtud se táhnou jižní stranou vedle Zabrodu[1239] a Bluna[1240] k V. Parcovu;[1241] odtud pokračují rozhraním okresův Vojereckého[1242] a Kalavského[1243] blízko ke Komorovu;[1244] odtud se obracejí k jihu za vsi Tačeci,[1245] vedle Bokova a Lípy,[1246] za vsemi Krepjeci,[1247] Žurici,[1248] Palovem,[1249] Zemici[1250] a Trechovy;[1251] odtud přecházejí k východu za vsemi Velečinem,[1252] Korzymem,[1253] Kumłandem[1254] a Starým Lubijem[1255] až k městu Lubiji;[1256] odtud běží přímo k severu podél a okolo vsi Budy,[1257] Opole,[1258] Khołmu,[1259] Hośnice,[1260] Hamoršca,[1261] Spáleného a Zahoře;[1262] odtud přes Nisu za Vjesk[1263] a Kobelň,[1264] kdež nad Mužakovem[1265] do tečky, od níž jsme vyšli, vpadají. Podle toho sídlí Hornolužičané v okresech Budyšinském,[1266] Vojereckém[1267] a Mužakovském, sousedíce na severu od Mužakova až ke Komorovu s Dolnolužičany, ostatně všudy Němci otočeni, jakož i vnitř tohoto vymezení s nimi promícháni jsouce. V tomto prostranství počítá se lidu asi 98.000, z nichž 60.000 v saském, 38.000 v pruském státu, a sice 88.000 protestantův a 10.000 katolíkův. Z pokrajinských jmen známá jsou Holanův (Holanjo), obyvatelův lesův na panství vojereckém a mužakovském, a Polských (Polscy), v rovinách jižněji pod oněmi meškajících.

Znaky

1) Místo ь a ъ buď e: velk, verba; buď o: połny, čorny; buď y: cyrču, dyrkotam, syłza.

2) u často místo o: hule (holec), kruvaŕ (kravař), štu (kdo), dvur, puł.

3) h: torhać, noha, roh, bohaty.

4) a ć místo ď, ť: džak (dík), čeledž, pjedž (píď), dživ (div), vićaz (vítěz), davać (dávati), brodžić (broditi).

5) s místo š po d a t: młódśi, słódsi, radsi, krótsi, bohatsi. 6) Praes. indic. 1. osoba -u: biju, vuknu, prośu, honju, ćeŕu (ill. teram, pello), mjenuju, spytuju, kdež v dolnolužickém -m: bijom, pśosim, łovim, mažom, ŕežom.

Slovesnost

Lužičtí Srbové, ač malá větev, přece pro rozdíl nářečí v literatuře, pokudž ten skrovný počet jejich nábožných a jiných knih tak slouti může, na dvé se oddělili. Řeč lužická, zajisté již velmi časně potlačována a pronásledována (v Lipsku a Míšni l. 1327 užívání jazyka srbského zákony přísně zapověděno), ze staré doby až do času reformace nižádné písemné, na naše časy došlé památky na světlo nevydala. Léta 1520 začalo se učení reformátorův z Vitenberka po Lužici šířiti a evangeličtí kněží pokusili se o přeložení nejpotřebnějších knih pro služby boží a lid. Stavové lužičtí, ve svých snešeních l. 1538, 1551 a 1570 o zvelebení škol a církví se zasazujíce, též duchovenstvu potřebu důkladné známosti domácího srbského jazyka na srdce vzkládali. Z XVI. stol. zachovaly se v rukopisech Agendy, t. řád služeb božích, a v knihovně berlínské i celý Nový zákon, od Michala Jakubice l. 1548 na srbsko přeložený. Tiskem vyšel jen Lutherův katechismus od Wauricha, v Budyšíně 1597. V třicetileté válce úsilně pracováno o vykořenění jazyka národního a 16 far zněmčeno. Po utišení té vichřice ujal se v druhé polovici XVII. stol. potřeb lidu srbského a přes půl století o vzdělání jeho ústy i písmem horlivě se zasazoval Frencel [umř. 1706], přeloživ písma svatá a vydav mnoho nábožných knih. Pro katolické Srby zarazil nový způsob psaní Ticinus [1679].[1268] Leta 1716 založen v Lipsku a l. 1749 ve Vitenberku zvláštní ústav pro lužické protestantské kazatele a již něco dříve, t. leta 1704,[1269] v Praze seminář pro katolické kleriky. Od té doby vycházely bohoslužebné a nábožné knihy něco častěji; anobrž Möhn[1270] i o časoměrné přetlumočení několika zpěvův z Klopstokovy Messiady se pokusil [1806]. Celá biblí vydána pro evangelíky pětkráte, l. 1728, 1742, 1797, 1821 a 1823; Swotlikův překlad pro katolíky zůstal netištěný. Nejnověji vydali Haupt a Smoleŕ sbírku národních písní [1841];[1271] Jordan začal malý časopis: Jutrničku [1842]. Dobrou gramatiku dle soustavy Dobrovského sepsal Jordan [1841];[1272] snesitelného slovníka posavad není. Smoleŕ a Jordan uvedli nový důslednější pravopis.

§ 26. Nářečí dolnolužické

Pole

Čára obvodná vychází na severu od osady Šénhéhe,[1273] běží k jihozápadu nad vsemi Ochozem,[1274] Biełegurami,[1275] Mišínem[1276] a Kšadovem[1277] až k Bobelicům,[1278] odtud se spouští k jihu za vsemi Lubnjovem,[1279] Kavkoici,[1280] Pšinou, Lazem,[1281] Rašinou,[1282] Vuješkem,[1283] Šedliščem[1284] a Košinou[1285] až k rozhraní obou nářečí mezi Komorovem[1286] a Tačeci;[1287] odtud se vrací na východ po vyměřeném již rozhraní obou nářečí až ke stoku M. i V. Sprévy; odtud se vznáší k severovýchodu rozhraním okresův Grodeckého[1288] i Mužakovského, pak se točí k severu rozmanitými oklikami za vsemi Síkem, Rjaščany,[1289] Dubravou,[1290] Vivovem,[1291] Zakrovem,[1292] Radovici,[1293] Janšoici[1294] a Pustými Drěvci[1295] a vpadá do počátečné tečky nad osadou Šénhéhe.[1296] V tomto obvodu, t. v částce okresův Chotěbuzského, Kalavského, Grodeckého a Žoravského, počítá se asi 44.000 dolnolužických Srbův, vesměs protestantův, na jihu s Hornolužičany se stýkajících, ostatně všudy od Němcův obklíčených.

Znaky

1) Mimo e, o též a, ja místo ь a ъ: persćen (prsten), połny (plný); carny (černý, cyr. črьny), mjac (meč, cyr. mьč).

2) a a ja někdy místo e: jaden (jeděn), vjasoły (veselý), vjacor (večer), njasony (nesený), gajašk (háječek).

3) o místo e mnohem hustěji než v hornolužickém, zvláště po měkkých: buźoš, buźo, buźeśo (budeš, bude, budete), ryjašo (ryl), ryjoš (ryješ), hluž. budžeš, budže, budžeće, ryjaše, ryješ.

4) g místo h: bog (bůh), togo (toho), drugi (druhý); než v předsuvce h: hobaj (oba), hokno (okno).

5) c m. č: voci (oči), cas (čas), cinił (činil).

6) ś místo hornolužického ć, cyr. ť: łokś (loket), puś (pouť), vołaś, (volať, volati), viźeś (viděť, viděti), płaśony (placený, od platiti).

7) ź místo hornolužického , cyr. ď: źeń (džeń, den), buźoš (budžeš, budeš), źiv (dživ, div), žerź (žerdž, žerď).

8) r místo ž, jako v illyrštině: tuder (tudež), niźer (nikdež).

9) g před souhláskami na začátku slov nevysuté: głava (hlava), głos (hlas), grac (hráč), grom (hrom); někdy však i ned místo gned (hned) atd.

10) Praes. ind. v 1. os. na -im a -em neb -om: pśosim, łovim, bijom, mažom, hluž. prošu, łovju, biju, mažu.

Slovesnost

Nářečí dolnolužické stejným časem s hornolužickým, t. v době reformace německé, písemně vzdělávati se počalo dle svědectví rukopisného překladu žaltáře z XVI. stol. v bibliotéce wolfenbutelské a tiskem o několik let dříve nežli toto tré knih na světlo vyneslo; neboť Lutherův katechismus, kniha zpěvův a agenda čili řád služeb božích, všecky tři od Mollera, kazatele v Čupči[1297] v dolní Lužici, již l. 1574 v Budyšíně vytištěny. Potom lid tímto nářečím mluvící stejného s Hornolužičany zakoušel losu: pole národního písemnictví leželo ladem a o zněmčení všech Srbův, zvláště v běhu XVII. stol., všemožně pracováno, takže v čas třicetileté války a ještě před vyplynutím toho století 40 srbských far v okolí beckovském a storkovském poněmčeno. Zdařileji odporovala domácí mluva cizozemštině v kraji chotěbuzském; pročež někteří kazatelé, uznavše nevyhnutelnost vyučování lidu své pastvy, zvláště o předmětech náboženství a mravnosti, v jazyku přirozeném, pokusili se o spisování rozličných k tomu cíli potřebných knih. Fabricius přeložil a vydal N. zákon [1709], často tištěný; Frico Starý zákon [1796]; celá biblí vyšla teprve 1824. Jiných biblických, bohoslužebných a nábožných knih, žaltářův, evangelií, kancionálův, kázání atd. vyšlo posud nezouplna do padesáti. Chudou gramatiku sepsal Hauptmann [1761]; slovník, ač od několikerých začatý, nespatřil světla žádný. Z národních písní něco sebráno a vydáno od Kuchařského, Čelakovského, Smoleŕe.[1225] Meissen (Německá demokratická republika) — N.

[1226] Löbau (na horním toku řeky Spree — NDR) — N.

[1227] Lieberose (Cottbus, S — NDR) — N.

[1228] Bad Muskau (Cottbus, JV — NDR) — N.

[1229] Senftenberg — L, N.

[1230] V I. a II. vyd. dvé.

[1231] V I. vyd. je uvedeno ještě navíc sotśa (sestra).

[1232] V I. vyd. sotśa.

[1233] V I. a II. vyd. a.

[1234] Bad Muskau.

[1235] Středisko jmenovaného okresu je v Polsku město Źary — P1.

[1236] Středisko okresu je Spremberg (na řece Spree) — N.

[1237] Spree.

[1238] Spreewitz (Spremberg, J) — ŠSM, N.

[1239] Sabrodt (Spremberg, JZ) — ŠSM.

[1240] Bluno (Spremberg, JZ) — ŠSM.

[1241] Gross u. Kl. Partwitz (Senftenberg, V) — ŠSM.

[1242] Střediskem město Hoyerswerda.

[1243] Střediskem město Kalau (t. Calau) (Cottbus, JZ) — ŠSM, N.

[1244] Senftenberg.

[1245] Tätschwitz (Senftenberg, JV) — ŠSM.

[1246] Leipe (Hoyerswerda, Z) — ŠSM. Bokov je zván Bocka, t. Bukowka.

[1247] Kriepitz (Kamenz, JV) — ŠSM.

[1248] Seuritz (Bischofswerda, S) — ŠSM.

[1249] Pohla (Bischofswerda, SV) — ŠSM, N.

[1250] Demitz (Bischofswerda, V) — ŠSM, N.

[1251] Trebichen (Bischofswerda, V) — ŠSM, N.

[1252] Wilthen (Bautzen, J) — ŠSM.

[1253] Patrně Kirschau (Bautzen, J) — ŠSM.

[1254] Mittl. Kunewalde (Löbau, Z) — ŠSM.

[1255] Alt Löbau (Löbau, Z) — ŠSM.

[1256] Löbau (na horním toku řeky Spree) — N.

[1257] Buda (Löbau, SV) — ŠSM.

[1258] Oppeln (Löbau, SV) — ŠSM.

[1259] Kolm (Löbau, SV) — ŠSM.

[1260] Petershain (Rothenburg, Z) — ŠSM.

[1261] Hamerstadt (na řece Schwarzer Schöps, přítoku Sprévy) — ŠSM.

[1262] Sagar (Bad Muskau, JV) — ŠSM.

[1263] Patrně Lucknitz (Bad Muskau, J) — ŠSM, N.

[1264] Köbeln (Bad Muskau, S) — ŠSM, N.

[1265] Bad Muskau.

[1266] Bautzen.

[1267] Hoyerswerda.

[1268] R. 1679 vyšla v Praze Ticinova hornolužická mluvnice Principia linguae vendicae.

[1269] Lužický seminář byl založen r. 1706.

[1270] H. luž. J. Mjén.

[1271] L. Haupt — J. E. Smoleŕ, Pěsnički hornych a delnych łužiskich Serbow, Grimma 1841.

[1272] J. P. Jordan, Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz, Praha 1841.

[1273] Kol. Schönhöhe a Vw. Schönhöhe (Peitz, S) — ŠSM, N.

[1274] Drachhausen (Peitz, SZ) — ŠSM, N.

[1275] Byhleguhr (Lübbenau, V) — ŠSM, N.

[1276] Müschen (Lübbenau, JV) — ŠSM.

[1277] Kaschowitzer M. (Lübbenau, J) — ŠSM.

[1278] Boblitz (Lübbenau, J) — ŠSM, N.

[1279] Lübbenau — N.

[1280] Kalkwitz (Cottbus, Z) — ŠSM.

[1281] Laasow (Kalau, JV) — ŠSM.

[1282] Grossräschen — N.

[1283] Woschko (Senftenberg, S) — ŠSM.

[1284] Sedlitz (Senftenberg, SV) — ŠSM.

[1285] Kl. a Gr. Koscher (Senftenberg, JV) — ŠSM.

[1286] Senftenberg — L, N.

[1287] Tätschwitz (Senftenberg, JV) — ŠSM.

[1288] Spremberg — N.

[1289] Preschen (Forst, J) — ŠSM, N.

[1290] Dubrau, (Forst, Z) — ŠSM, N.

[1291] Eulo (Forst, SZ) — ŠSM, N.

[1292] Sakro (Forst, JV) — ŠSM, N.

[1293] Radewiese (Peitz, JV) — ŠSM, N.

[1294] Jähnschwalde (Peitz, V) — ŠSM, N.

[1295] Wüste Drewitz (Peitz, SV) — ŠSM, N.

[1296] Kol. Schönhöhe a Vw. Schönhöhe (Peitz, S) — ŠSM, N.

[1297] V I. vyd. varianta v Čupci.

Hlava IV. Řeč polabská

§ 27. Připomenutí

Jménem Polabanův rozumíme zde v širším slova toho smyslu všecky ony větve Slovanův, které[1298] někdy po obojí straně dolejšího Labe na západě až do jezera Plonského,[1299] řek Bileny,[1300] Luny,[1301] a Sály[1302] přebývaly, na východě Lužice a Čech, na severu moře Baltického a ostrovův jeho dosahujíce a rozličných jmen, jako Veletův, Bodricův, Rujanův, Vagrův, Drevanův atd., užívajíce. Že řeč těchto již dávno vyhynulých větví do pořadí řečí západních náležela, patrno jednak z rozboru jednotných slov ve starých letopisech a listinách zachovaných, jednak též z pozůstatkův nářečí drevanského, o němž již místnější zmínku učiníme.

§ 28. Nářečí drevanské

Pole

Drevané, jejichž jméno se ponejprve v listině l. 1004 vyskýtá, zaujímali podkrají řeky Jesny, nyní Jecel[1303] jmenované, v pruském Starém krajišti (Altmark) a hanoveránském Lunebursku zleva do Labe tekoucí. V okolí od nich zaujatém nalézala se města Ljauchiv čili Lojchovic (něm. Lüchow),[1304] Vojkam čili Vejdörs (Dannenberg),[1305] Ljauncij (Hitzaker),[1306] Vastrüv t. Ostrov (Wustrow),[1307] Tjörska t. Gorska (Bergen)[1308] a Klonska (Klenze).[1309] Malé toto odvětví Bodricův přetrvalo nejdéle bouři času a nátisk ciziny, zachovavši se při svém jazyku až do konce XVII. stol., anobrž v slabých, málo známých ostatcích svých až do dneška. Neboť ačkoli nás Potocký[1310] a Adelung[1311] ujišťovali, že jazyk Drevanův již dávno docela vymizel, však nicméně nejen Wersebe v jednom ze svých nedávných[1312] spisův, nýbrž i očití svědkové z oné krajiny tvrdí, žeť on ještě i podnes v soukromnosti rodin a jako v ukrytosti po některých vesnicích[1313] trvá. V nářečí tomto máme několik[1314] sbírek slov a starých formulí modliteb krom jedné národní písně, na konci XVII. stol. nedbale a nemotorně sepsaných, od Pfeffingera [1698][1315] Henninga [1691 — 1700][1316] a Mithofa [ok. 1691].[1317]

Znaky

1) ą a ę nosové: zajanc (zajíc), mangsi (maso), pangst (pěst), ramang (rámě), disant (deset), pjunta (pata), sjunta (svatý), vunzal (uzel), kungs (kus), runka (ruka), stumpit (stoupiti), dumb (dub), bumban (buben), djelumb (holub).

2) Změna ě buď v ja, a: chrjan (křen), mlaka (mléko), dara (díra), clavak (člověk); buď v i: viza (věže), brig (břeh), riseta[1318] (řešeto); buď v ea: peana (pěna); buď v jo: ljos (les), mjoro (míra), ljoti (léto).

3) o místo a: mom (mám), joze (já), rono (rána), jomo (jáma), josin (jaseň, jeseň), joji (jaje, vejce); podle toho i jo místo ja v mjoro atd., jakž výš.

4) o místo a po plynném r s němou: grod (slv. hrád, krupobití), brot, brotac (bratr), kroda (kradu); než po l vždy a: klas, vlas, slama, glad (hlad) zlata (zlato), mlada (mladý), platne (plátno).

5) e a i místo a: grenca(hranice), riťis (rákos).

6) i, e, u místo o: rizan[1319] (rožeň), niz (nůž), slivi (slovo), tiza (kůže), virjal (orel), vit (od); resa (rosa), smela (smola), nes (nos); rodust (radost), buťan (bočán).

7) au místo u: draug (druh), vauchi (ucho), bauk (buk), dausa (duše), ljaudi (lidé), kiljauc (klíč), jako v litevštině.

8) ej, oj místo y: bejt (býti), mejs (myš), rejbo (ryba), dojm (dým), vojpet (vypíti), moj (my), toj (ty).

9) Přesmyknutí souhlásky r, původně před a neb o stojící: borna (brána), vorna (vrána), vorta (vrata), porse (prase), morz (mráz), korvo (kráva), vorblik (vrabec); totéž v kašubském, řidčeji v bulharském, často v litevštině.

10) Někdy ť místo k: ťiza (kůže), riťis (rákos), ťauchor (kuchař), ťarl (z něm. Kerl), ťauri sa (kouří se), a ď místo g: djozda (hvězda), vunďil (uhel).

11) c, s, z místo č, š, ž: vicesa (oči), vicir, vicor (večer), corna (černý), vaucka (vlček), rici (řeče), vausesa (uši), sauset (sušiti), dausa (duše), zejvat (život), zena (žena), niz (nůž), rizan (rožeň).

12) V předsuvné v násloví: vilsa (olše), vaul (úl, oul), vakni (okno), vaucet (učiti), vunďir (ouhoř), vausta (ústa).[1298] V I. a II. vyd. kteréž.

[1299] Gr. Plöner-See (Kiel, JV — NDR) — N.

[1300] Bille (pravý přítok Labe) — N.

[1301] Lune, v horním toku zv. Aue (vtéká za Hamburkem do Labe) — N.

[1302] Saale (levý přítok Labe) — N.

[1303] Jeetze (levý přítok Labe) — N.

[1304] Lüchow (na středním toku řeky Jeetze) — N.

[1305] Dannenburg (na dolním toku řeky Jeetze) — N.

[1306] Hitzaker (u ústí řeky Jeetze do Labe) — N.

[1307] Wustrow (na střed. toku řeky Jeetze) — N.

[1308] (Salzwedel, SZ) — ŠSM, N.

[1309] Zřejmě Klötze (na pravém přítoku řeky Jeetze) — N.

[1310] Jde o I. Potockého, slovanského archeologa polské národnosti, který navštívil v devadesátých letech 18. stol. území Saska a Pruska, kdysi osídlená Slovany. Srov. I. Potocki, Voyage dans quelques parties de la Bass-Saxe pour la recherche des antiquités Slaves ou Vendes, Hamburg 1795.

[1311] F. Adelung — přední německý jazykozpytec

[1312] V I. vyd. varianta nedávních.

[1313] V I. a II. vyd. po některých vesnicech.

[1314] V I. vyd. několiko.

[1315] Pfeffingerovu sbírku vydal Eccard v Historia studii etymologici. Hannover 1711.

[1316] Sestavení Hennigova polabsko-německého slovníku se klade nověji do r. 1705.

[1317] G. F. Mithoff, autor dopisu s cennými drevanskými zápisky z r. 1691.

[1318] V I. a II. vyd. risete.

[1319] Tvar rizan je přejat z I. a II. vyd.; v téže podobě je uveden i v jiné souvislosti ve III. vyd., varianta risan je patrně tiskovou chybou.

Částka II. Jazykové cizí

§ 29. Indoevropejští

Kmenové, k jejichž vypisování přikračujeme, jak velikostí a rozsáhlostí svou, tak i zeměpisným položením potahmo na Slovanstvo jiní jiných jsou důležitější a známější; neboť co někteří z nich, jako německý, vlaský atd., ode starodávna se Slovany sousedící, buď mohutností, buď vzdělaností svou, dávní nebo nynější, vysoce se skvějí,[1320] toť naproti tomu jiní, na př. albánský,[1321] osetinský atd., i se Slovany slabších svazkův mají, i z ohledu moci a duchovní vzdělanosti na mnohem nižším stupni stojí. O jedněch i druhých, zvláště za novějších časův a v jazykoslovním ohledu, tolik již v rozličných zemích a jazycích v Němcích, v Angličanech, Francouzsku, Rusku, a sice důkladně psáno jest, že každý, komu o nabytí lepší známosti o nich činiti jest, ne nesnadno potřebných k tomu pramenův a pomůcek nalezne, čehož o kmenu slovanském, v cizích literaturách bohužel jen otčímsky pěstovaném, vpravdě říci se nemůže. Z té příčiny, nechtíce povrchně opakovati, co již jinde šíře a lépe řečeno jest, a poněvadž meze přítomného spisu nám co největší možnou krátkost za povinnost ukládají, nemůžeme zde o kmenech plemene indoevropejského a severského v též obšírnosti jak o slovanském jednati, nýbrž přinuceni jsme podotknouti pouze toho, což k nynějšímu předsevzetí našemu, to jest k vysvětlení polohy a vzájemných poměrův jejich, pokudž na zeměpisné naší mapě obsaženi jsou, nevyhnutelně potřebno býti se vidí. Pojednámeť pak stručně o kmenech těchto v témž pořádku, v kterémž jména jejich na tabulce v zeměvidu položena jsou.

1. Kmen litevský

Sídla tohoto původem, jazykem a povahou svou Slovanům nejpříbuznějšího kmene opírají se na východě o sídla Novohradských Velkorusův a Bělorusův, po čáře od Pečor[1322] až do Zaškevičův na Viliji,[1323] na jihu a jihozápadě o sídla nejdřív týchže Bělorusův po čáře od Zaškevičův až do Horodna čili určitěji do vtoku Hanče v Nemen, potom Polákův po čáře od vtoku Hanče až do jezera pod Nordenburkem,[1324] naposledy Němcův po čáře od jezera pod Nordenburkem až k zátoce Kuronské[1325] nad Labiavou;[1326] na západě o moře Baltické od Labiavy až pod osady Pusen[1327] a Irben;[1328] na severu nejdřív o Rižský záliv vyjma pobřeží od Irbenu do Angerského jezera,[1329] na němž ostatkové Čudův sedí, potom o estonské Čudy po čáře od Aderkas-Moizy[1330] přes Valtenberga-Moizu,[1331] Rujen[1332] Valku,[1333] Senna-Moizu,[1334] Hanni-Moizu,[1335] Krusta-Pils[1336] až k Pečorům, od nichž jsme vyšli. V tomto obmezení pole jazyka litevského zavírají se následující kraje ruské: gubernie Vitebské veliká částka čili druhdy tak jmenované polské Livony, t. nynější pověty Dunaburský,[1337] Ljucynský,[1338] Řežycký[1339] a částka povětu Dryského,[1340] gubernie Livonské jižní polovice, t. okruhy Rižský[1341] a Kesský,[1342] vyjímaje pozůstalé staré osady čudských Livoncův v okolí, Sal-ace (Salis)[1343] jmenovaném; gubernie Vilenská bez mála celá, takže jen na východě a v jihovýchodním koutě, v povětech Braslavském, Zavilejském a Ošmjanském,[1344] převaha jest na straně Bělorusův; gubernie Horodenské severní částka, a sice v povětech Lidském[1345] a Horodenském až po Žirmuny[1346] a Hodži;[1347]; gubernie Augustovské severní částka, známá pod jménem Zapuščanska, počnouc od Nemna až pod Sejny[1348] a nad Suvalky[1349] čili tři obvody, Sejnenský, Kalvarijský[1350] a Marianopolský;[1351] v království pruském drahná částka východních Prus od severních a východních hranic až do Sarkavy[1352] na kose Kuronské, Labiavy,[1353] Darkian[1354] a Oleška,[1355] v kteréžto straně poslední litevská ves jest Norkiten,[1356] blízko Taplakena,[1357] sedm mil od Královce[1358] na silnici z Instruce do Královce. Tento celek jazykového pole dělí se podle nářečí na dvě půly: lotyšskou, ve Vitebsku, Livonech a Kuronech (s vyloučením okolí Polangy,[1359] teprve l. 1827 od gubernie Vilenské odtrženého a ke Kuronské přivtěleného, v němž Litvané sídlí), a vlastně litevskou, v guberniích Vilenské, Horodenské, Augustovské a ve východním Prusku. Podle tohoto rozhraní mezi oběma nářečími běží stejně s rozhraním politickým mezi guberniemi Kuronskou a Vilenskou, vyjma prostor od Škud[1360] k západu, kdež čára, nářečí dělící, přímo přes Bartavu[1361] k moři padá. Jest i v gubernii Vilenské v povětě Upitském čtvero far lotyšských, též v povětě Vilkomirském[1362] v Oknistě[1363] a Užvintách.[1364] Vně tohoto obmezení nacházejí se roztroušené osady lotyšské v gubernii Pskovské v malém počtu na samých hranicích Livonska a Vitebska, litevské v gubernii Minské jedna ves v povětě Vilejském,[1365] ve Vilenské v povětě Novohorodském[1366] též jedna ves, ve Slonimském[1367] několiko vsi, na př. Žyburtovščyzna, Norceviči atd., naposledy ve vlasti Bělostocké v povětě Sokolském[1368] několiko vsí. Naproti tomu vnitř tohoto obmezení stáváť osad jinojazyčníkův v nemalém počtu, především Bělorusův v gub. Vitebské, Vilenské a Horodenské, dále livonských Čudův v gubernii Kuronské na pobřeží od Irbenu[1369] až do jezera Angerského[1370] a v okolí osady Radna, kteřížto poslední však dle nejnovějších zpráv již téměř docela vymizeli, posléze Němcův, jenž zvláště v městech livonských a kuronských od starodávna a teď od nedávna i ve východnopruských v hojném počtu sídlí, anobrž okolo Gombina[1371] i po vesnicích hromadně se rozšiřují, ať o Polácích co pouhé šlechtě a měšťanech, potom o Židech a Tatařích, též jen v městech se nacházejících, mlčíme. Počet všech Litvanův vynáší l. 1842 okolo 2,380.000 a sice Litvanův vlastně tak jmenovaných 1,438.000, z nichž 1,282.000 do Ruska, 156.000 do Pruska padá, tolikéž 1,282.000 ke katolické, 156.000 k evangelické víře se přiznává, a Lotyšův 942.000, všech ruskému žezlu podrobených, mezi nimiž 822.000 katolíkův a 120.000 protestantův jest. Jedni i druzí mají svou chudou, v novějších časích málo vzdělávanou literaturu. Litevské mluvnice a slovníky vydali mimo jiné Ruhig [1747] a Mielcke [1800], lotyšské mluvnice Stender [1761, 1783], Rosenberger [1830] a Myle [1837], slovník Stender [1791].

2. Kmen romanský

Dvojí větev tohoto bujného a velmi rozšířeného kmene zde v uvážení se béře, valaská a vlaská.

a) Valachové čili Rumuni. Tento, jak se zdá, ze staré zásady thracké přimíšením římských a slovanských živlův povstalý národ bytujeť zároveň s národem maďarským takořka uprostřed velikého kmene slovanského, jedině na západě národu neslovanského, Maďarův, se dotýkaje. Hraničíť pak na severu a východě s Malorusy po čáře od Halmův[1372] ve stolici Ugočské v Uhřích až do oustí Dněstru, odtud až do oustí Dunaje mořem obmezen jsa; na jihu s Bulhary po čáře od Djurdjevského oustí až do Vidina; na západě nejdřív se Srby po čáře od Vidina až do Aradu na Maroši, potom s Maďary po čáře od Aradu vedle Šimandu[1373] přes Ďulu,[1374] Velký Várad,[1375] Velkou Létu[1376] a Satmář[1377] k Halmům v Ugočské stolici. Obšírné země, v tomto obvodu kmene a jazyka valaského ležící, vtěleny jsou do tří státův, a sice do rakouského východní částka Uher, t. stolice Marmarošská, Satmárská, Biharská, Aradská, Temešská, Krašovská a vlacho-illyrský pluk, potom celé Sedmihradsko, pak jižní polovice Bukoviny čili okruhu Černoveckého[1378] v království halicko-vladimirském; do ruského vlast Bessarabská, ač necele valaská, a příležící k Dněstru končiny gubernie Podolské i Chersonské (osady Verbka-Voloska nad Tašlykem, Jaružské starostvo, Rybnický klíč, t. Rybnica, Topala i Krečinova, Jahorlycký klíč, Nestojta klíč a některé jiné); do tureckého Multany a Valachie celé; do podřízeného vysoké Portě knížetství srbského částka kraje kladovského,[1379] Ključ jmenovaná, s pětmecítma vesnicemi, též okolí Pořečského[1380][1381] a Krajiny[1382] některý díl, od Valachův společně se Srby obydlený. Vně tohoto celistvého prostranství nacházíme jednotné osady valaské ve východních Uhřích ve stolicích Satmárské, Sabolčské, Čanadské a Torontalské, pak v Bessarabii v újezdě Kahulském uprostřed mezi bulharskými osadníky. Mnohem znamenitější jsou osady tak nazvaných Macedo-Valachův čili Cincarův, kteréžto však poslední jméno téměř tolik jako přezdívka platí, v Macedonii, Albanii a Thessalii. Nejlidnatější města jejich v těch stranách jsou Vlacho-Klisura[1383] v pohoří, rovinu Kosturskou[1384] od Kailarské[1385] dělícím, na Olympu[1386] a Kambunském hřebenu[1387] Kokinopol[1388] a Vlaská Livada,[1389] v pohoří Pindském San-Marina (Samérina)[1390] a Furka,[1391] potom asi dvanáct osad v kraji, Záhoří řečeném, mezi nimiž přední Laíšta, Lesínica a Malakassi;[1392] dále v okolí města Joanniny[1393] Mécovo,[1394] Serraku[1395] a Kalarites,[1396] na východním svahu Pindu[1397] v kraji Aspropotamském,[1398] téměř cele od nich obydleném, veliká města Chalíki[1399] a Klínovo.[1400] Z těchto macedo-valaských osad na mapě naší vyznačeny jsou jen Tomorindža (Voskopol),[1401] Vlacho-Klisura[1402] a San-Marina.[1403] Naobrat sídlí v zemích, z větší částky od Valachův zaujatých, společně s nimi mnozí jiní národové, jmenovitě v Uhersku na severu Rusíni, jižněji Maďaři, potom Němci a Srbové, v Sedmihradsku Maďarové, zvláště v zemi, jenž Sakulskou (Sékelskou) slove, Němci okolo Brašova,[1404] Sibina,[1405] Medjaše[1406] Bystřice[1407] atd., Armenové v Sámošújváru,[1408] Sín-Miklóši[1409] a Ebešfalvě,[1410] v Bukovině, Multanech a Valachii Maďarové v několika nových osadách, v Bessarabii Němci v devatenácti osadách, v Chersonské gubernii Bulharové v šesti osadách u Tyraspole,[1411] o maloruských vesnicích, mezi valaskými v Multanech a Bessarabii roztroušených, zvláštní zprávu nečiníc. Počítámeť pak všech Valachův l.1842 neméně než 7,806.000, a sice v Turecku, t. ve Valachii, Multanech a Srbsku, 4,324.000, mezi nimiž asi 300.000 Macedo-Valachův čili Cincarův v Macedonii, Thessalii a Albanii, v Rakousku 2,828.000, jmenovitě v Sedmihradsku s pomezím 1,330.000, v Uhřích s pomezím 1,220.000, v Bukovině 278.000, v Rusku 654.000, jmenovitě v Bessarabii 554.000, v gubernii Chersonské a Podolské 100.000. Podle náboženství jest 6,964.000 řeckého vyznání a 842.000 téhož vyznání s římskokatolickou církví sjednocených v Uhřích a Sedmihradsku. Jazyk valaský dělí se na dvé nářečí: dakovalaské v severodunajských zemích a Srbsku, s několika podřečími, a macedovalaské v Macedonii, Thessalii a Albanii. Prvního mluvnice psali mimo jiné Clemens [1821, 1836] a Alexi [1826], slovníky Clemens [1821, 1837] a nejmenovaný [v Bud. 1826]; druhého mluvnici Bojadži [1813], slovníka ještě není.

b) Vlachové. Tato rozšířená, lidnatá, jak zděděnou po Římanech slávou, tak i novější vzdělaností proslulá větev bujného románského štěpu míchá se s větvemi kmene slovanského v království benátském a illyrském, též v Dalmacii v některých městech a na ostrovích. V království benátském sousedí Vlachové s korutanskými Slovenci po čáře od Lepalyvsi[1412][1413] u Pontabla[1414] na řece Bělé přes Nimisu až do Brazzany[1415] na řece Idriji a v illyrském po čáře od Brazzany na Idriji až do sv. Ivana[1416] nad Dujnem. Východně od této čáry jsou jednotné vesnice vlaské uprostřed mezi slovanskými jak ve Furlanech a Gorickém okolí,[1417] tak též v Istrii (jižní cíp Istrie, od přístavu Polského[1418] a Badského,[1419] osazen jest cele Vlachy) a města ve všech těch třech zemích, jakož z částky i v Dalmacii, zalidněna jsou ponejvíce obyvateli vlaského jazyka užívajícími, t. buď původními Vlachy, buď zvlaštělými Slovany, čehož na mapě pro nedostatek místa, též jiné překážky označovati zaumyslně pominuto.

3. Kmen německý

Žádný z evropejských kmenův po tak rozšířených hranicích se Slovany nesousedí a sídly svými do sídel těchto tak rozmanitě nezabíhá jako německý. Od jezera Nordenburského[1420] ve východních Prusích až k Olivě[1421] na břehu moře Baltického a zase od jezera Gradského[1422] v Pomořanech až k Lepalevsi[1423] na řece Bělé[1424] v Korutansku všudy sousedí Němci hromadně se Slovany, Poláky, Čechy, Moravany, Slováky, Chorvaty a Slovenci, rozlívajíce se hojnými, starými i novými osadami svými přes tato rozhraní téměř do všech vlastí slovanských, takže vyjmeme-li země vysoké Portě podrobené, Srbsko, Bosnu a Bulharsko, neníť zemí od Slovanův obydlených, v nichž by německých osad nestávalo. Nemohouce pro velikost předmětu a nedostatek místa, též jiné při tom běžící překážky, na ten čas o velikém, lidnatém a v každém ohledu důležitém kmenu tomto a jeho jazyku podrobně jednati, vidíme se přinucena podati zde stručný přehled hlavních osad německých po rozličných jak slovanských, tak i jinojazyčných krajinách v Rakousku, Rusku a Prusku roztroušených.

a) V rakouském státu prostírají se osady německé po Čechách, Moravě, Haliči, Krajině, Uhřích, Slavonii a Sedmihradsku. V Čechách, který kraj výhradně, které z větší a které zmenší částky od Němcův obydleny jsou, již nahoře (§ 22) jsme řekli; zdeť připomínáme, že i v oddělených sídlech uprostřed mezi Čechy nacházejí se Němci předně u Budějovic[1425] ve dvaceti a jedné osadě, na obojím břehu Vltavy, pak u Něm. Brodu,[1426] táhnouce se od tohoto města na jih k Jíhlavě a dále do Moravy, naposledy v jednotlivých vesnicích porůznu, zvláště v severních a západních krajích, jež zejména vyčítati k jinému času a místu odloženo buď. V Moravě mimo kraje z většiny Němci, s celým kmenem souvisícími, zalidněné, Holomúcký[1427] a Opavský, jsouť oddělené německé vesnice jako nějaké ostrovy mezi slovanskými na rozličných místech, nejpočetněji u měst Svitav, Mohelnice,[1428] Třebové a Březové,[1429] pak u Jíhlavy, souvisíce s dotčenými osadami u Něm. Brodu, v menším počtu u Bilska,[1430][1431] Brodku,[1432] Holomúce, Brna a Komořan.[1433] V království halicko-vladimirském počítá se asi devadesát osad německých, za panování císaře Josefa II. a později založených, z nichž některé, hromadně sestavené, pod Lvovem, Haličem[1434] a mezi řekami Dunajem i Popradem u Sandeče[1435] na mapě naší vyznačeny, jiné, po rozličných krajích roztroušené, pro nezbytí místa vypuštěny jsou. V Krajině celý okres hočevarský[1436] s osmi farami a sedmi lokaliemi (21.000 duší) Němci, od císaře Maximiliana I. l. 1509 zde osazenými, zaujat jest. Podobně v Korutansku v podkrají řeky Bělé a v okolí jest šestero německých osad, jejichž jména Malberget,[1437] Trbiž,[1438] Kokova,[1439] Rabel[1440] Lužnica[1441] atd., na mapě z dotčené příčiny neoznačených. Ves Sorica[1442] na řece Soře v Krajině, někdy německá, již se prý poslovanila. V Uhřích mimo mnohá od Němcův zaujatá svobodná města: Prešpurek,[1443] Sv. Jiří,[1444] Pezinek,[1445] Modru, Šťávnici,[1446] Kremnici, Bystřici[1447] atd., nacházejí se četné německé osady dvojího původu, starší mezi Slováky, novější mezi Maďary, Srby a Valachy. Z oněch největší a nejpamátnější jsou ležící ve stolici Spišské a Abaujvárské a táhnoucí se od Gňazdy i Lubovné až do Mecensajfu, mezi nimiž jsou zejména: Kežmarek, Nováves, Bělá,[1448] Poprad, Podolinec,[1449] Lubice,[1450] Gňazda,[1451] Lubovna, Podhrad,[1452] Spišská Sobota, Tvarožna,[1453] Vlaská,[1454] Velká,[1455] Ruskynovce,[1456] Stráže,[1457] Matějovce,[1458] Vrbovo,[1459] Smolník,[1460] Hnilec,[1461] Švedler,[1462] Vágendrysl,[1463] Mníšky,[1464] Štos,[1465] Čtvrtek,[1466] Mecensajf[1467] a j.; méně početné jsou v Gemerské stolici Dobšina, v Nitranské a Turčanské Něm. Právno, Krikehaj (Handlova), Chvojnica atd., v Tekovské Perg, Velkopolja a jiné u Kremnice i jinde. Novějších osad, zvláště od císaře Josefa II. hustě zakládaných, v celých Uhřích a v pomezí, obzvláště ale v okolí zadunajském (na pravé straně Dunaje) a v tak jmenovaném Banátě, též ve stolici Báčské a Pešťanské uprostřed mezi Maďary, Srby a Valachy takové množství jest, že od vyčítání jich ze jména upustiti musíme. To jediné připomeneme, že i ve Slavonii německé osady se nacházejí: Nová Pazova a Bánovci v petrovaradinském pluku, Kutjevo[1468] a Kula[1469] ve stolici Požežské. Rovně starobylé, mnohočetné a lidnaté jsou osady Sasův v Sedmihradsku, od jejichž vyčítání zde tím snáze zdržeti se můžeme, poněvadž nám zeměpisné domácí knihy dostatečných zpráv o nich podávají. Počítámeť pak Němcův, společně s jinými národy, Slovany, Maďary a Valachy, sídlících, v Čechách 1,146.000, v Moravě 603.000, v Haliči 93.000, v Krajině 21.000, v Korutansku 232.000, ve Štyrsku 600.000, v Uhřích rovněž 600.000, v Sedmihradsku 430.000, dohromady 3,725.000; v Rakousích pod i nad Enží[1470] a v ostatních zemích 2,750.000, v celém státu 6,475.000.

b) V ruském státu. Osady německé v ruském státu jsou dvojí větve: švédské a vlastně německé. Švédové přebývají v četných osadách na finlandském pobřeží od Gamle-Karleby[1471] až do oustí řeky Kymeny,[1472] pak na ostrovích Alandských,[1473] jsouce co šlechta a majitelé statkův i po ostatním Finlandu, zvláště po městech, rozšířeni; naposledy na dvou malých ostrovích, k Estonsku příležících, Wormsu[1474] a Runě,[1475] na poloostrově Nuckö[1476] jmenovaném v jekaterininské[1477] parochii a na ostrově Dago[1478] ve dvou parochiích, Pōhhaōp a Roiks,[1479] kteréžto estonské Švédy zeměpisci mylně za Dány vydávají. Všech Švédův v Rusku počítá se asi 100.000. Ve mnohem větším počtu bydlí Němci v rozličných krajinách ruských. Co staří osadníci od XII. století v Estonsku, Livonech a Kuronech, kdež šlechta a měšťanstvo větším dílem německé jsou a místy, ač pořídku, i celé vesnice německé uprostřed mezi čudskými se nacházejí. V těchto třech krajích počítá se do 80.000 Němcův. Co novější osadníci od l. 1763, 1783, 1803 a sld. roztroušeni jsou Němci po mnohých guberniích císařství ruského, počna od Pelly na Nevě a Jekaterinburku[1480] za Uralem až do N. Sudaku[1481] v Tavrii[1482] a Karasu i Burgon-Madžaru[1483] na Kumě[1484] v gubernii Předkavkazské, anobrž až do neobsažených na zeměvidu našem zakavkazských osad[1485] Marienfeldu, Petershofu, Alexandersdorfu, Elisabettálu, Katarinenfeldu, Annafeldu a Helenendorfu v Gruzii. Poněvadž by ouplné vyčítání těchto osad věc byla přeobšírná, stůjtež zde jen některá připomenutí pro lepší vyrozumění toho, co na mapě položeno jest. V gubernii Petrohradské jsou německé osady Pella, Saratovka v Slišelburském[1486] újezdě, Kipen blízko Ropše,[1487] Nejdorf a Nejhuzen blízko Střelné,[1488] Fridental blízko Carského sela,[1489] Lucká,[1490] Frankfurt[1491] a Porchov[1492] nedaleko Jamburku;[1493] v gubernii Černigovské sedm osad s 1485 obyvateli, mezi nimiž Nejdorf[1494] na Desně a Rondovíze, V. i M. Verhel’, Katerinpil’ pod Bachmačem u pramenův Ostra;[1495] v gubernii Voronežské Ribensdorf pod Ostrohoščí[1496] nedaleko Donu, v gubernii Saratovské po obojí straně Volhy, od Volžska[1497] až pod Kamyšin,[1498] sto i dvě znamenité osady německé od l. 1763, rozdělené na sedmmecítma far a jedenácte koloniálních okresův (již l. 1826 přes 80.000 duší), jejichž dílem německá, dílem ruská jména v přídavcích pokládáme, tamže jižněji u vtoku Sarpy[1499] do Volhy na hranicích gubernie Saratovské i Astrachánské proslulá osada Bratří čili Hernhutrův Sarepta;[1500] v gubernii Předkavkazské na řece Kumě nové osady Burgon-Madžar a Karas (blízké, ale rozdílné jsou Velké i Malé Madžary, rozvaliny starého města, v nichž nynější majitel, šambelan Skaržyňský, Malorusy osadil); v gubernii Tavrické, předně na pevnině, v Orěchovském (Melitopolském)[1501] újezdě v podkrají řeky Moločné[1502] a v okolí příležícím šedesát i pět osad dílem Mennonitův, dílem jiných Němcův, mezi nimiž Halbštat,[1503] Prišib[1504] Blumentál,[1505] Tiferbrunn,[1506] Felsentál,[1507] Altenava,[1508] Hejdelberk,[1509] Karlsruh a j., potom na poloostrově přes dvanáct, mezi nimiž Hejlbron, Kronentál,[1510] Nejzac, Rozentál,[1511] Terlicenberk, Circhtál, Fridentál, N. Sudak,[1512] Otuz a j., dohromady asi 25.000 duší; v gubernii Jekaterinoslavské v Novomoskevském újezdě Kronsgarten a Jozefstál, pak v Jekaterinoslavském újezdě, Chortickém[1513] okresu šestnáct osad: Nejenburk, Kronvejde, Rozentál, Bernwalde,[1514] Sénvíz, Nejendorf, Šarnhorst, Nejostervic, Ejnlage atd.; v Chersonské gubernii a pod městem Odessou[1515] do čtyřiceti osad, mezi nimiž znamenitější v Nikolajevském[1516] újezdě mezi Buhem a Tiligulem: Špejer, Karlsruhe, Štutgart, Worms, Rorbach, Stejf, Landava, Karlsburg, Zulc, Katerinentál atd., pak v okolí odeském:[1517] Manhejm, Frejdentál, Luizdorf, Líbentál, Peterstál, Josefstál, Majentál, Nejburk, Francfeld atd.; naposledy ve vlasti Bessarabské v okruhu Akkermanském[1518] devatenáct osad, stýkajících se s osadami bulharskými, mezi nimiž Namajuhlu, Adelbajraktar, Džapmonhyt, Esevej, Ševkaj a j. Lidnatost všech těchto německých osad vynáší l. 1842 do 160.000 duší, k čemuž přidáme-li ve třech hlavních městech, Petrohradě, Moskvě a Varšavě, též v několika osadách v království polském a v menších městech v Rusku i Polště bydlící Němce, počtem okolo 100.000, a připojíme-li svrchu uvedené počty Švédův a Němcův v baltických krajinách, shledáme, že l. 1842 mezi 66,335.000 obyvateli říše ruské aspoň 440.000 lidí německého kmene se nachází.

c) V pruském státu. Udavše na svém místě rozhraní mezi německým a slovanským i litevským kmenem, zdeť jen podotkneme, že i mezi Poláky a Litvany početné osady německé se nacházejí, z nichž některé i na zeměvidu našem zběžně naznačeny spatřiti lze, na př. ve východních Prusích v okresu Gombinském,[1519] v západních Prusích v okresu Chełmenském[1520] a Brodnickém,[1521] v Poznaňsku[1522] v okresu Vyřyckém[1523] a jinde. Zejména všech vyčísti na ten čas možné není.

4. Kmen albánský

Přijímáme za jisto, že Arbanasi, jak u starých, čili Arnauti, jak u novějších Srbův a Bulharův slovou (dle tureckého; sami se jmenují Škipetary a zemi svou Škipy),[1524] nejpodobněji potomci dřevních Epirotův, ve středním věku pod jménem Albáncův čili Albanitův známí, podle jazyka ku plemenu indoevropskému náležejí, ačkoli někteří zkoumatelé věc tu v pochybnost berou. Hraničí na severu se Srby na řece Bojaně[1525] a Skaderském jezeru,[1526] na Dolní Cévně,[1527] na horách pod Gusiněm[1528] a u Metoije[1529] až do nejvyšších hor Šarských[1530] nad Prizrenem; na východě s Bulhary po čáře ode vsi Zelky[1531] u Tetova dříve východním svahem dotčeného Šarského pohoří, potom hřebenem hor Džumerka[1532] (u starých Pindus) zvaných až blízko pod macedovalaskou osadu San-Marinu čili Samérinu[1533] běžící; na jihu s Macedovalachy a Řeky po čáře od San-Mariny přes Bobuši[1534] a Ivaninu[1535] až k moři u Pargy[1536] provedené; na západě mají Siné čili Jaderské moře. Ve vlasti zdivočelého a ukrutného tohoto národu mimo Turky v pevnostech a větších městech a mimo několiko osad macedovalaských žádní usedlí jinorodci se nenalézají. Naproti tomu arbanské[1537] osady prostírají se na severu hluboce do vlastí původně srbských a bulharských, v nichž lid ten zvláště po velikém vystěhování Srbův do Uher za patriarchy Arsenia Černojeviće l. 1690 tak velice se rozjedl a rozšířil. Ano, někdy před oupadkem srbského cárství podle svědectví listin a letopisův celé to okolí mezi Skaderským jezerem, Drimem[1538] a Bílým Drimem[1539] z většího dílu zalidněno bylo Srby, čehož důkazem jsou trvající tam až podnes slovanská jména vesnic a měst. Tak na př. všecky vesnice od Skadra[1540] do Žabljáka[1541] mají srbská jména, ačkoli v nich nyní čiří Arbanasi bydlí. Teď se nacházejí jednotné arbanaské vesnice v hranicích slovanského jazyka v Černohoře v kraji Kučském,[1542] plemeni zatrěbském, dále v Srbstvu okolo jezera Plavy,[1543] na rovinách Metoije[1544] a Kosova, u Nového Pazaru, u vršin bulharské Moravy, v horách nad Kumanovou,[1545] u Vrany,[1546] Nového Brda,[1547] Istriny,[1548] Kratova,[1549] Medoky[1550] až pod Bělucrkev.[1551] Po čáře od Skadra přes Prizren do Skopje poslední arnautská ves jest Zelka,[1552] hodinu vzdáli od Tetova. Kostovo[1553] a Kičevo[1554] jsou od Arnautův obydleny. Na východním svahu pohoří Šarského míchají se vesnice arnautské poněkud s bulharskými, jediné nad Ochridem kloní se dílčí čára na západní svah dotčeného pohoří, objímajíc vyšní Debru,[1555] z větší částky od Bulharův obydlenou. V rakouském státu nacházejí se jen dvě osady arnautské, Hrtkovci[1556] a Nikinci,[1557] nedaleko Mitrovice v petrovaradinském pluku ve Slavonii. V mnohem větším počtu (okolo 64.000) bydlí Arbanasi ve Vlaších, v království neapolském a Sicilii, kamž již v XV. a XVI. stol. v čas krutých válek s Turky a nátiskův, jichž od těchto snášeti museli, se vystěhovali. Počet Arnautův pod vysokou Portou stojících pokládá Boué 1,600.000. Jsouť dílem křesťané latinského i řeckého obřadu, dílem mohamedáni. Jazyk jejich původní, mnohými zvláštnostmi horských jazykův vyznačený, cizími přívěsky již hodně nakvašený, posud literárně vzdělán není; některé pomůcky k lepšímu poznání jeho poskytli Leake [1814] a Xylander [1835].

5. Kmen řecký

Řekové, potomci dřevních vysoce vzdělaných Helénův, nyní po přesazení nejedněch cizích větví, zvláště ze slovanského kmene, do zvetšelého štěpu jejich nových životních sil nabývajíce, zasluhují pozornosti naší především co jižní sousedé Bulharův, potom co osadníci Azovského pomoří. Mezujíť pak s Bulhary v Turecku po čáře od jezera Kosturského[1558] přes Kastranici,[1559] Solun,[1560] Demirhisar,[1561] Rusy,[1562] vršiny Ardy[1563] čili Surmiše, Karlidžik,[1564] Hirmenli,[1565] Adrianopol,[1566] Erekler,[1567] Samokov,[1568] Brodivo[1569] k Vasiliku na Černém moři. V zemích jižně od té čáry ležících převaha obyvatelstva jest sice na straně Řekův, než čistě řeckých krajin a okolí bez příměsí cizích národův není jiných leč rovina od oustí Vardaru na západ k jezeru pod Pellou[1570] a dále k městům Njauště[1571] i Běru[1572] se táhnoucí, pak trojramenný poloostrov Chalcidike;[1573] ve všech ostatních krajích jsou Řekové s rozličnými jinými národy, Turky, Armeny, Macedovalachy, Židy, Cikány atd. divně smícháni, bydlíce navzájem co kupci a řemeslníci téměř po všech městech Macedonie a Thracie, z většiny od Bulharův zalidněné. Že Řekové za podobnými příčinami i v jižních krajinách rakouské říše po městech a městečkách dosti početně se zdržují, vůbec vědomo jest. V císařství ruském nacházejí se osady řecké na trojím místě. Nejčetnější jsou v gubernii Jekaterinoslavské, vlastně teď pod městem Taganrogem. V okolí Mariupolském[1574] jest mimo město čtyrmecítma vesnic, od pouhých Řekův obydlených, počtem přes 30.000 duší. Nejsevernější z těchto osad jsou Bohatyr[1575] a Ulakly,[1576] nejjižnější Urzov[1577] a Jaľta.[1578] Tito původně z Turecka pocházející Řekové byli dříve v Tavrii osazeni a později l. 1780 sem převedeni, odkudž shodnost jmen vesnic tatarských v Tavrii.[1579] V podkrají města Taganrogu dílem na břehu mořském, dílem po levé straně Miusu[1580] stojí deset malých osad řeckých, Lakedemonovka,[1581] Fedorovka,[1582] Otrada, Petrovskaja,[1583] Sambekskaja, Pogost Christoforov atd., s 1000 obyvateli. Naposledy na samém ostrově Tavrickém kvete řecká osada Balaklava,[1584] za starodávna Palakion, obydlená od osadníkův rovně z Turecka pošlých, jež mnozí zeměpisci z nevědomí mylně za Arnauty vydávají.

6. Kmen arménský

Tento k areitské čeledi náležící, podle jazyka s perským a kurdským nejblíže zpříbuzněný kmen, jehož hlavní sídla do Asie padají, zde jen potud v uvážení bereme, pokud jednotlivé odnože jeho v četných osadách i po Evropě naší, jmenovitě po zemích, z většiny od Slovanův obydlených, se rozsídlily. Nejznamenitější z těchto osad jsou v Rusku na Donu v gubernii Jekaterinoslavské, vlastně pod městem Taganrogem, kdež město Nachičevan[1585] s pěti vsemi, jejichž jména Čaltyr,[1586] Sredná Koškina, Boľšá Koškina, Sultan-Sala a Nisvitaj (dohromady 13.000 obyvatelův), cele od nich zaujato jest. Žeť i po jiných guberniích ruských, zvláště po městech, množství Armenův roztroušeno bydlí, vůbec známo jest: tak na př. Kamenec Podolský,[1587] Mohilev[1588] a dílem i Balta[1589] v gubernii Podolské jimi oplývají. V rakouském státu zmínku zasluhují armenská města, v Sedmihradech květoucí, jmenovitě Samošujvár[1590] (latině Armenopolis), Sin-Miklóš[1591] a Ebešfalva;[1592] avšak i v jiných krajinách též říše, zvláště v Haliči a Uhřích, Armenové četně rozhoštěni jsou. Totéž platí o zemích a krajinách evropejského Turecka, v nichž Boué do 100.000 Arménův napočítal.

7. Kmen osetský

Ve středině kavkazských hor,[1593] okolo pramenův jižních přítokův Tereku a severních Kuru,[1594] mezi Čerkesy, Lesgy čili Avary, Gruzy a Bazjany, zachovali se chudí ostatkové mohutného někdy národu Alanův, větve Sarmatův, kmene medského, pod jménem domácím Ironův, ruským Osův, Osetincův čili Asův, Asetincův. V X. — XII. století ještě co kočovníci v rovinách mezi Donem, Volhou a Terekem jak v ruské, tak byzantské historii se připomínají; než cestovatelé XIII. věku již v kavkazských horách je nacházejí, kamž je Batuchan v polovici XIII. století vypudil. Řeč jejich má největší příbuzenství s perskou, ale i slov z jazyka čudského nemálo se v ní nachází, což z dějin jejich dostatečně se vysvětluje. Počet Osetincův jen asi 20.000 duší se klade.

§ 30. Severané

Kmenové rozšířeného tohoto plemene, o nichž zde krátkou zmínku učiniti musíme, jsou následující:

1. Kmen čudský

Někdy po celém severu Evropy velmi rozšířený, teď ztenčelý, na tři hlavní štěpy se dělí: východní čili uralský, k němuž Zyrjané, Permjáci, Votjáci, Čeremisi, Mordvíni a na zeměvidu našem neobsažení Voguliči a Ostjáci, západní, k němuž Čudi čili Estonci, Čuchonci a Lopaři (poslední od mnohých za zvláštní, čudskému velmi příbuzný kmen pokládaní), a jižní, k němuž Uhři čili Maďarové náležejí. Poslední, jakž vědomo, do státu rakouského, ostatní do ruského vtěleni jsou vyjma Lopary, jichž některá částka pod švédskou korunou stojí.

A. Východní a západní. Z těchto uvedeme zde osmero větví.

a) Zyrjané, jmenující sami sebe Komi, Komimurt, bydlí ve východních částkách guberme Archangelské a Vologodské,[1595] na Vyšegdě,[1596] Mezeni atd. Počtem okolo 30.000 duší.

b) Permjáci, podobně sami sebe Komi, Komimurt, řidčeji Suda, Sudani, jmenující, sídlí v severních újezdech gubernie Permské,[1597] Čerdynském[1598] a Solikamském,[1599] opírajíce se na západě o Votjáky, na jihu o Baškirce a jiné Turky, na východě o Voguliče, jimiž z Uralu vytištěni jsou, na severu o Zyrjany. Město Čerdyn na Višeře[1600] jest Stará čili Veliká Perm.[1601] Všech okolo 35.000 duší.

c) Votjáci, jenž sebe Uhd-murd jmenují a u Turkův Ari slovou, zaujímají velikou částku gubernie Vjatské na řekách Vjatce i Kamě, v újezdech Glazovském,[1602] Sarapulském,[1603] Slobodském a Jelabužském,[1604] na jihovýchodě do gubernie Permské i Orenburské,[1605] na jihozápadě do Kazaňské zasahujíce. Počtem asi 100.000, z nichž 5.400 v gubernii Kazanské.

d) Čeremisi, sami sobě jméno Mari přikládající, žijíť nejpočetněji ve východních končinách gubernie Kostromské a v západních Vjatské, na řekách Pižmě[1606] a Kikši,[1607] a ještě ve mnohem větším počtu v gubernii Kazaňské v újezdech Carevokokšajském,[1608] Kozmodemjanském[1609] a Cyvilském,[1610] v podkrají Volhy, též v gubernii Simbirské a Orenburské, jednak oddělení ve svých vesnicích, jednak smíšeně s jinými národy. Čeremisův počítá se do 200.000, z nichž l. 1840 v gubernii Kazanské 68.000 přebývalo.

e) Mordvíni, za starodávna jmenovaní Merja, nyní po domácku Mori, nacházejí se v rozličných sídlech, a sice v gubernii Nižehorodské újezdě Semenovském,[1611] v gubernii Kazanské v jihovýchodních končinách (počtem 11.400), v gubernii Simbirské, újezdě Kurmyšském,[1612] v podkrají řeky Sury v nevelikém počtu, v gubernii Orenburské, zvlášť na řece Čeremšanu,[1613] kamž z újezda Kurmyšského převedeni jsou (okolo 72.000), v gubernii Saratovské v újezdě Kuzneckém,[1614] v gubernii Penzenské na Hořejší Mokše,[1615] v újezdech Mokšanském,[1616] Lomovském[1617] a Čembarském.[1618] Tito poslední slovou Mokšané a dělí se nářečím od Jerzanův, po Volze žijících. Než větší částka Mordvínův již mateřský svůj jazyk zapomněla, přijavši ruský. Počet neporuštěných klade se okolo 92.000.

f) Čudi čili Estonci zaujímají sídly svými celou gubernii Estonskou a severní polovici gubernie Livonské čili újezdy Derptský[1619] a Pernavský[1620] s ostrovy, k oběma příležícími vyjma Worms[1621] a Runo,[1622] a sousedí na východě s Rusy, na jihu s Lotyši po čárách, již výš na svém místě zevrub vyznačených. V zemi jejich přebývají Němci co šlechta a měšťanstvo, zvláště v městech námořských. Zvláštní odvětví těchto Čudův jsou Livi, přebývající dílem v několika vesnicích na oustí řeky Salis[1623] jmenované, dílem odděleně od celku čudského na nábřeží kuronském od Irbenu[1624] až do jezera Angerského[1625] na panství dundangenském[1626] a popenském, asi 150 rodin, pak tak řečení Krevingové pod městem Bavskem[1627] na statcích badenském,[1628] kirkave-moizském, krusenském a memelhofském, asi 1.600 duší, kteřížto poslední však jižjiž docela vymizeli, v Lotyše se přelivše. Všech Estoncův jazyka čudského užívajících okolo 500.000 se pokládá.

g) Čuchonci, hlavní obyvatelé velkoknížetství čuchonského čili finlandského, hraničí na severu s Lopary, na východě a jihu s Rusy, na západě se Švédy, na nábřeží čuchonském[1629] osedlými, ostatně v té straně mořem obmezeni jsouce. Mimo Finlandy přebývají Čuchonci v znamenitém počtu v gubernii Archangelské, Olonecké, Petrohradské a v menším počtu v některých částkách Novohradské i Tverské. V Ladejnopolském újezdě gubernie Olonecké, vyjmeme-li podkrají dolejší Ojati od Rusův obydlené, vyplňují Čuchonci celou jižní polovici, prostírajíce se na východ za řeku Megru[1630] do Vytegerského[1631] újezdu; anobrž na samých hranicích Kirillovského[1632] újezdu vedle silnice, do Archangelska vedoucí, nacházejí se vsi čuchonské. Na severní straně Ladejnopolského újezdu přestávají vesnice čuchonské již pod Ladejnopolem a silnicí archangelskou a v celém podkrají řeky Sviři bydlí čiří Rusové; než dále za tímto prostranstvím, v újezdě Petrozavodském,[1633] naskýtají se podél jezera Onežského v hojném počtu až do města Petrozavodska. Na západě této ouzké, dlouhé prouhy, počna asi od řeky Iviny, do Sviři tekoucí, prostírají se sídla Korelcův, zvláštní větve Čudův, daleko na sever zasahujíce. V gubernii Novohradské nacházejí se vesnice čuchonské již jen v severních končinách újezdu Tichvinského a Bělozerského,[1634] kdež Čuchaři slovou. V gubernii Tverské, Běžeckém[1635] újezdě, na řekách Kamence a Medvědici[1636] jsou tři korelské osady, Kuznecovo,[1637] Baskaki a Novo s 1500 obyvateli. V gubernii Petrohradské vyplňují Čuchonci nemalé částky újezdu Petrohradeckého, Šliselburského,[1638] Carskoselského[1639] (Sofijského), Oranienbaumského[1640] a Jamburského.[1641] Všech Čuchoncův počítá se okolo 1,300.000. h) Lopaři, často za zvláštní kmen považovaní, na západě Bílého moře v Kolském[1642] újezdě Archangelské gubernie i v severních částkách Finlandu,[1643] sotvy 22.000 duší. Lidnatost všech větví čudského kmene v mocnářství ruském, z nichž některé, jako Ostjáci a Voguliči, od nás pominuty, vystupuje dohromady do 2,580.000 duší. Meščeráci v gubernii Rjazanské a Vladimirské již docela v jazyku ruském zanikli; o Čuvaších a jiných polovičných Čudech níže při Turcích zmínka bude.

B. Jižní. Za takové pokládáme Uhry, jak je bezmála všickni Slované, čili Maďary, jak sami sebe zovou. Známky tělesné, povaha jazyka a dějepisné památky poskýtají pro nepředpojatého zkoumatele postačitelná svědectví k nabytí ouplného přesvědčení o tom, že Maďarové větev jsou štěpu uralských Čudův, příbuzná nynějším Voguličům a Ostjákům a někdejším Ugričům i Meščerákům (Meščera u Nestora, což by srbsky znělo Metjera, s čímž porovnej Megere čili Medjeri u Konstantina Porfyrogenety), a že původně pocházejí z uralské země, jenž v ruských a jiných středověkých památkách Ugra, Ugria (Jugra, Jugria) slove. Nyní Maďarové obývají v Uhřích a v Sedmihradsku; onde rovinatou středinu země, jmenovitě stolici Pešťanskou, Prešpurskou, Novohradskou, Komárněnskou,[1644] Bělehradskou, Boršodskou, Tornanskou, Sabolčskou, Biharskou, Bíkešskou, Šopronskou, Rábskou, Tolnanskou, Šomoďskou, Vesprimskou, Hevešskou, Satmárskou, Čongradskou, Baraňanskou, Saladskou, Železnou, Čanadskou a Ostřehomskou z větší nebo menší částky, tuto pak zvláště tak nazvanou zemi Sikelův čili Sakulův sídly svými zaujímajíce, jsouce ostatně v jednotných vesnicích a osadách i po některých jiných stolicích roztroušeni. Maďarové, vyjmeme-li tři malé okresy v Uhřích, Kumanův, Jazygův a Hajdukův,[1645] nikdež nepřebývají čistě a bez příměsi jiných národův, slovenského, chorvatského, srbského, valaského, německého atd. Mimo Uhry a Sedmihrady nacházejí se maďarské osady v Bukovině, počtem šestero: Hadikfalva,[1646] Laudonfalva, Ištenšegíč, Jožeffalva atd., v minulém století tam založené, pak v Multanech v Jaších,[1647] ve Valachii v Bukurešti a ještě na několika jiných místech. Mezujíť pak Maďarové v Uhřích na východě s Valachy, na jihu se Srby a Chorvaty, na západě se Slovenci a Němci, na severu se Slováky a Rusíny po čarách, již nahoře na svém místě vyjma západ zevrub vyznačených; v Sedmihradsku otočeni jsou jednak Němci, jednak a zvláště Valachy, zabíhajíce jedni do druhých sídly svými tak divně a změteně, jakž toho snad v žádné jiné zemi v Evropě nespatřujeme, vyjma některé gubernie Ruska, na př. Kazanskou, Orenburskou a j., kdež podobnou směs různorodých národův, Rusův, Čuvašův, Tatarův, Baškircův, Čeremisův, Mordvínův, Votjákův, Meščerákův, Teptjárův a j. potkáváme. Počítá se pak Maďarův v Uhřích a Sedmihradsku l. 1842 do 4,028.000, z nichž 3,500.000 do Uher a 528.000 do Sedmihradska padá, 2,028.000 k římskokatolickému a 2 mil. ku protestantskému náboženství obojího vyznání se přiznává. V tomto počtu Maďarův zavírá se nemalý počet odpadlcův z jiných kmenův, zvláště Slovanův, Valachův a Němcův, v Maďary se přelivších, takže pravdivě od jistého novějšího spisovatele povědíno jest, že počet Maďarův čisté čudské krve nad 2 mil. nevystupuje.

2. Kmen samojedský

Tento čudskému poněkud příbuzný, ačkoli na rozdíl od tohoto ještě pořád kočovní život provodící a pohanství oddaný kmen zde pouze za příčinou svého s Rusy v gubernii Archangelské na dolejší Mezeni sousedění ze jména se uvozuje. Vědomoť, že sídla jeho hluboko za Ural do severní Asie zasahují a že lidnatost jeho sotvy 70.000 duší vynáší, z nichž asi 5.000 do gubernie Archangelské padá.

3. Kmen tatarský čili turecký

Především pro ujití nedorozumění poznamenati musíme, že jména Tatar užíváme zde v témž smyslu, v kterémž ono nyní u Rusův běžné jest, totiž o kmenu tureckém; ačkoli jindy název tento kmenu mongolskému se přikládal a mnozí učení, že by jemu vlastně náležel, tvrdí. Jest pak kmen turecký jeden z nejrozšířenějších na oboru zemském, neboť větve jeho, ovšem nevelmi lidnaté, prostírají se od Siného čili Jaderského moře severovýchodně až za oustí Leny do Ledového moře. V jazyku tureckém znamenati obzvláštní úkaz, že ačkoli na několiko nářečí rozdělen jest, však nicméně jak látkou, tak i formou velmi jest sobě zůstal podobný, jakož sotvy který jiný rovně rozšířený jazyk na zemi. Carhradský Turek ku př. snadno rozumí Turku z Tomska[1648] a Jenisejska,[1649] mluví-li pomalu, a naopak tento onomu. Z početných větví tohoto kmene buďtež zde jediné ty v krátkosti uvedeny, jejichž sídla na zeměvidu našem vyznačena spatřujeme.

A) V mocnářství ruském.

a) Tataři, u Rusův tak zvaní, žijíť u velikém počtu v gubernii Kazanské po obojí straně Volhy, zvláště v Kazanském a Tetjušském[1650] újezdě (okolo 136.000 duší, mezi nimiž 31.000 křesťanův), Orenburské, Simbirské, Saratovské, v Petrovském[1651] a Kuzněckém[1652] újezdě, na řece Uze[1653] i Suře,[1654] Nižehorodské v Sergačském[1655] újezdě, Tambovské v městech Kasimově,[1656] Temnikově,[1657] Jelatmě[1658] i Kadomě,[1659] též v okolí Šatska[1660] a Tambova, naposledy v Penzenské v severovýchodních končinách. Tito Tataři, dohromady asi 150.000, očitě se tratí, dílem náboženství křesťanské a řeč ruskou přijímajíce, dílem do jiných vzdálenějších krajin ucházejíce. O Tatařích, po městech běloruských v gubernii Minské, Horodenské a Vilenské roztroušených, potomcích osazených tam ve středním věku vězňův, již výš (§ 9) byla zmínka. Jsouť oni sice mohamedáni, než mluví již všickni jako i tamější šlechta polsky,

b) Nogajci dvojí, jedni v rovinách, západně od Chvalinského moře a severně od Kavkazu ležících, jiní v pomoří Azovském (spolu s Kirgizy asi 50.000), onino ještě kočovníci, tito již v stálých sídlech, vesnicích a osadách bydlící. Jedněch i druhých dohromady okolo 400.000.

c) Tavričtí čili Krymští Tataři, na poloostrovu Tavrickém až do Perekopu,[1661] ve stálých sídlech. Počtem okolo 200.000.

d) Bazjané a Kumyci, onino obyvatelé hornatin kavkazských okolo pramenův Kubaně, nedávno tam od dolejší Kumy přešlí, tito podruzi severovýchodního podhoří kavkazského mezi řekami Terekem a Sulakem,[1662] obojí v přemalém počtu.

K těmto tureckým větvem v mocnářství ruském přičísti dlužno i polovičné národy Baškircův, Meščerákův a Čuvašův.

a) Baškirci, původu čudského, přijavše tatarský jazyk, přelili se docela v Turky. Žijí v oudolích jižního Uralu v gubernii Orenburské a dílem i Permské. Počtem okolo 290.000 duší.

b) Meščeráci, podobně čudští odrodilci, přebývajíť v gubernii Orenburské společně s Tatary, Čuvaši a Baškirci, z částky též v oddělených vesnicích. Dohromady 93.000. V gubernii Saratovské, újezdě Serdobském,[1663] na řece Choperu jsou dvě veliké osady Meščerákův.

c) Čuvaši, dle původu opravdoví Turci, než jazyk polovičný z čudského a tureckého si osobivší, pročež od zeměpiscův za větev čudskou vydáváni bývají. Bydlí nejpočetněji v gubernii Kazanské, mezi Rusy, Tatary, Čeremisy, Mordvíny a Votjáky, kdež jich do 270.000, pak v gubernii Orenburské, kdež do 57.000 se počítá. Všech Tatarův čili Turkův v Rusku s asiatskými větvemi nebude méně 2 mil.

B) V mocnářství tureckém. Vůbec vědomo jest, že Turci na poloostrovu thrackém čili ve dřevní Moesii, Thracii, Macedonii, Thessalii a Illyrii nejsou pranárod a prvožilci, nýbrž podruzi a příchozí [1361 sld.], podmanitelé domácích, v dotčených vlastech již dříve vzrostlých a hluboce vkořeněných národův. Není tedy divu, že ačkoli o nich co o držícím vládu národě, zvláště za našich časův, tolik se hlásá, však nicméně počet jejich v Evropě tak skrovný jest, že jich statistikové, jenž sami tam cestovali a na poměr lidnatosti různých kmenův zvláštní pozor měli, více než 700.000 mezi 15 mil. jinorodcův nenačítali. Sluší totiž dobře rozeznati opravdové Turky dle původu a jazyka, jakéž zde míníme, od Lžeturkův čili od odpadlcův od víry křesťanské k mohamedánství, jakýchž ovšem v evropejském Turecku z rozličných národův, zvláště Bosnákův, Bulharův a Arbanasův, veliké množství. Titoť zajisté, poněvadž strhše se víry, ještě mateřského jazyka svého docela se nespustili, třeba snad mnozí z nich z nouze i turečtině jakž takž se přiučili, od nás, obracejících ve přítomném spisu zření své výtečně k jazyku národův, za Turky se nepokládají. Opravdoví Osmanli čili asiatští Turci skupeni jsou ve východní částce mocnářství, totiž v Konstantinopoli[1664] a Drinopoli,[1665] pak v ostatních větších městech Thracie, jmenovitě ve Slivnu,[1666] Janboli,[1667] Jeni-Zagře,[1668] Filipopoli,[1669] Tatar-Pazarčíku,[1670] Feredu,[1671] Jenidže, Kizil-Agači,[1672] Burgasu, Čirmenu,[1673] Eski-Zagře[1674] atd. Ve východním Bulharsku žijí Turci početně v Šumně,[1675] Bazgradě,[1676] Eski-Džumaji,[1677] Osman-Pazaru,[1678] Eski-Stambuli a Lovči,[1679] potom ve všech velikých městech na Dunaji, ve Vidinu, Nikopoli,[1680] Ruhčuku,[1681] Silistře,[1682] Rsově,[1683] Isakči[1684][1685] a Babadagu.[1686] Ve mnohem menším počtu nacházejí se Turci po městech západního Bulharska a dřevní Rasy, v Niši, Sofii, Etropoli,[1687] Berkovci,[1688] Vraci,[1689] Leskovci,[1690] Vraně,[1691] Prištině a j. V Macedonii, Arbanasech a Thessalii skupeni jsou podobně do větších měst, Solunu,[1692] Seresu,[1693] Kjustendilu,[1694] Štipu,[1695] Dupnice,[1696] Džumaje,[1697] Skopje,[1698] Bitele,[1699] Sěru, Ohridu, Skadru,[1700] Arnaut-Bělgradu,[1701] Janiny,[1702] Larissy,[1703] Trikaly[1704] a j. Ostatně jsouť ve všech těchto vlastech, zvláště v Thracii, Bulharsku a Macedonii, i některá okolí, v nichž Turci celé vesnice zaujímají. Mimo to žijí Turci co držitelé statkův čili zemští páni (spahové, spajové) po všech krajinách turecké říše, vyjma Multany, Valachy, Srbsko a Černohoru. V Bosně, ač Lžeturkův, litých nepřátel křesťanův, velmi mnoho, však nicméně opravdových Osmančikův velmi málo, leč v pevnostech a v největších městech; neboť mezi bosenskými Poturicemi (Poturčenci) a asiatskými Osmančíky od prvopočátku až do nynějška panuje neukrotitelná nenávist. V Multanech, Valachii a Černohoře není žádných Turkův; v nově zřízeném knížectví srbském jsou turecké posádky v pevnostech Bělehradě,[1705] Šabci,[1706] Smederevu,[1707] N. Ršavě,[1708] Sokolu,[1709] a Užici[1710] a něco měšťanův tureckých v Bělehradě, Sokolu a Užici.

4. Kmen kalmycký

Z čeledi mongolské tuto o jediném kmenu kalmyckém zmínka se činí, jenž v zemi donských kozákův a v gubernii Astrachanské s Rusy sousedí. Jsouť pak Kalmyci dvojí:

a) řádní čili ozbrojení, k donskému vojsku náležící a v jihovýchodní částce země donských kozákův po stálých osadách rozsazení;

b) kočovní, ve stepech gubernie Astrachanské, dílem i Předkavkazské skotácký život vedoucí. Počítá se oněch 15.000, těchto 98.000.

K oněm prvním připojiti sluší Kalmyky, od vlády ruské v gubernii Simbirské, újezdě Stavropolském[1711] a Samarském při řece Soku a Samaře[1712] osazené, rovněž ozbrojené, počtem okolo 3.600.

5. Kmenové kavkazští

jmenovitě Čerkesové, Lesgové čili Avarové a Gruzové, ačkoli jazyky, jichž užívají, velmi od sebe rozdílní, však nicméně k jedné a též čeledi náležící, zavírají řadu kmenův a národův se Slovany sousedících, Židův, Cikánův a jiné příměsi zde pomíjejíc. Sídla jejich na zeměvidu našem podle starších zpráv jen zhruba označena jsou; komu na zevrubním vymezení a poznání jich záleží, na nové ruské mapě Kavkazu, nedávno od Morina v Berlíně opětované, je nalezne.[1320] V I. vyd. stkví.

[1321] V I. a II. vyd. arbanský.

[1322] Pečory (Pskovské jezero, JZ — RSFSR) — PA.

[1323] Pravý přítok řeky Nemen - E.

[1324] Nordenbork (RSFSR) — P1.

[1325] Kurský záliv na Baltském moři — PA.

[1326] Polessk (RSFSR) — PA.

[1327] Pizen (při průlivu Irbeni-vjajn, spojujícím Rižský záliv s Baltským mořem — Lotyšská SSR) — ŠSM, PA.

[1328] Pitrags (při průlivu Irbeni-vjajn — Lotyšská SSR) — PA, Š.

[1329] J. Engures-ezers (při Rižském zálivu — Lotyšská SSR) — PA.

[1330] Na východním pobřeží Rižského zálivu (Lotyšská SSR) — Š.

[1331] Mazsalaca (J. Burtnieku, SZ — Lotyšská SSR) — Š, PA.

[1332] Ruieke (Lotyšská SSR) — Š, PA.

[1333] Valka (na půdě Lotyšské SSR) a Valga (na půdě Estonské SSR) — PA.

[1334] V povodí pravých přítoků řeky Gauja (na pomezí Estonské a Lotyšské SSR) — Š, PA.

[1335] (Na pomezí Estonské a Lotyšské SSR) — Š, PA.

[1336] (Pečory, JZ) — Š.

[1337] Daugavpils (na řece Záp. Dvina t. Daugava — Lotyšská SSR) — PA.

[1338] Ludza (ve východní části Lotyšské SSR) — PA, ŠSM.

[1339] Rēzekne (ve vých. části Lotyšské SSR) — PA, ŠSM.

[1340] Drissa (na Záp. Dvině, Daugavpils, V — na hranicích mezi Lotyšskou a Běloruskou SSR) — PA, ŠSM.

[1341] Riga (Lotyšská SSR) — PA.

[1342] Kekava (Riga, JV — Lotyšská SSR) — PA.

[1343] Na středním toku řeky Memele (v pohraničním území mezi Lotyšskou a Litevskou SSR, mezi městy Bauska a Murmujža) — ŠSM, PA.

[1344] Osmjany (Vilnius, JV — Běloruská SSR) — PA.

[1345] Lida (Minsk, Z — Běloruská SSR) — PA.

[1346] Mezi městy Lida a Voronovo (BSSR) — ŠR, PA.

[1347] Goži (Grodno, S, na řece Neman — BSSR) — ŠR, PA.

[1348] (Grodno, SZ — Polsko) — P1.

[1349] Suwałki (v severových. Polsku) — P1.

[1350] Kalvarja (Kaunas, JZ — Litevská SSR) — PA.

[1351] Mariampole (Kaunas, JZ — Litevská SSR) — PA.

[1352] V jižní části Kurské kosy.

[1353] Polessk (RSFSR) — PA.

[1354] Darkiany (mezi městy Gusev a Nordenbork — RSFSR) — Š, PA.

[1355] Olecko (Suwałki, JZ — Polsko) — P1.

[1356] Norkity (Černjachovsk, Z — RSFSR) — P1.

[1357] Taplaki (dále k západu na řece Pregel — RSFSR) — P1.

[1358] Kaliningrad (RSFSR) — PA.

[1359] Palanga (Klajpeda, S — Litevská SSR) — PA.

[1360] Skuodas (na severozápadním pomezí Litevské SSR, Liepaja, JV) — PA.

[1361] Barta (Liepaja, JV — Lotyšská SSR) — PA.

[1362] Ukmerge (Kaunas, SV — Litevská SSR) — PA.

[1363] Akniste (Riga, JV, na pravém přítoku řeky Memele — Lotyšská SSR) — PA.

[1364] Južvinty (Daugavpils, SZ, v pohraničí mezi Lotyšskou a Litevskou SSR) — ŠR, PA.

[1365] Vilejka (Minsk, SZ — Běloruská SSR) — PA.

[1366] Novogrudok (Minsk, JZ — BSSR) — PA.

[1367] Slonim (Minsk, JZ — BSSR) — PA.

[1368] Sokollka (Białystok, SV, v pohraničí Polska a Běloruské SSR) — PA.

[1369] Pitrags (při průlivu Irbeni-vjajn — Lotyšská SSR) — PA.

[1370] J. Engures-ezers (při Rížském zálivu — Lotyšská SSR) — PA.

[1371] Gusev (na horním toku řeky Pregel, Kaliningrad, V — RSFSR) — PA, ŠSM.

[1372] Halmei (Satu-Mare, SV — Rumunsko) — R.

[1373] Şimandul-de Jos (Arad, S — Rumunsko) — R.

[1374] Gyula (Békéscsaba, JV — Maďarsko) — M.

[1375] Oradea (Rumunsko) — R.

[1376] Nagyléta (Debrecen, V — Maďarsko) — M.

[1377] Satu-Mare (na řece Someş — Rumunsko) — R.

[1378] Černovcy (USSR) — PA.

[1379] Kladovo (u Dunaje, východně od Železných vrat — Jugoslavie) — AS.

[1380] Porečka reka (levý přítok Dunaje) — J1.

[1381] V I. a II. vyd. Porečského.

[1382] Území jižně od Dunaje, u Negotina (Jugoslavie) — J2, ŠSM.

[1383] (Kastoria, V — Řecko) — ŠSM.

[1384] Kastoria (v severozáp. Řecku) — Ř1.

[1385] Kailaria (Kastoria, V — Řecko).

[1386] Olympos (Řecko) — Ř1.

[1387] Kambonia — Ř1.

[1388] Kokkinopolis (na záp. svazích Olympu) — Ř1.

[1389] Vlacholivadia (severozápadně od Olympu) — ŠSM, Ř1.

[1390] Samarina (Řecko).

[1391] Na severních svazích vrchu Smolikas (Řecko) — A1.

[1392] Malakasion (Metsovon, V) — Řecko) — A1.

[1393] Ioannina (Řecko) — A1.

[1394] Metsovon (Řecko) — A1.

[1395] Syrrakon (Ioannina, JV — Řecko) — A1.

[1396] Kalarrytes (Ioannina, JV — Řecko) — A1.

[1397] Pindos (Řecko) — A1.

[1398] Řeka Aspropotamos (teče k jihu z hor Pindu) — ŠSM.

[1399] Chaliki (Ioannina, V — Řecko) — Ř1.

[1400] Klinovos (Trikkala, SZ — Řecko).

[1401] Voskopojë (Korçë, V — Albánie) — A1.

[1402] (Kastoria, V — Řecko) — ŠSM.

[1403] Samarina (v pohoří Pindos).

[1404] Oraşul Stalin (Rumunsko) - R.

[1405] Sibiu (Rumunsko) — R.

[1406] Mediaş (na řece Tarnava mare, pravém přítoku řeky Mureş — Rumunsko)— R.

[1407] Bistriţa (na stejnojmenné řece, pravém přítoku Seretu — Rumunsko) — R.

[1408] Zřejmě Gherla (na horním toku řeky Someşul miç, mezi městy Cluj a Dej — Rumunsko) — E, ŠSM.

[1409] U města Gheorghieni (na pravém přítoku řeky Mures, v nejhořejším toku — Rumunsko) — R, ŠSM.

[1410] Zřejmě Dumbrăveni (Sighişoara, Z — Rumunsko) — R, ŠSM.

[1411] Tiraspol (na dolním toku Dněstru — Moldavská SSR) — PA.

[1412] Na horním toku řeky Fella (Italie) — S, AO.

[1413] V I. vyd. od Diplovsi.

[1414] Pontebba (Italie) - AO.

[1415] Brazzano (Cormons, S — Italie) — ŠSM — J3.

[1416] St. Giovanni (Duino, SZ — Italie) — ŠSM, AO.

[1417] Gorica (Jugoslavie) a Gorizia (Italie) — AO.

[1418] Pula (na západ. pobřeží Istrijského poloostrova — Jugoslavie) — AO.

[1419] Bado (na protějším, východním pobřeží poloostrova — Jugoslavie) — ŠSM.

[1420] J. Nordenborskie.

[1421] (Gdańsk, SZ) — P1.

[1422] J. Gordzieńskie (na pobřeží Baltského moře — Polsko) — P1.

[1423] V I. vyd. k Diplovsi.

[1424] Fella (Italie) — AO.

[1425] České Budějovice.

[1426] Havlíčkův Brod.

[1427] Olomouc.

[1428] (Zábřeh, JV) — Č1.

[1429] Březová n. Svitavou (Svitavy, JV) — Č1.

[1430] Bílsko (Litovel, JZ) — Č1.

[1431] V I. vyd. není uvedeno u Bilska.

[1432] (Prostějov, J) — Č1.

[1433] 108 (Vyškov, JZ) — Č1.

[1434] V jihozápadní části USSR.

[1435] (Tarnów, JZ — Polsko) — Š.

[1436] Kočevje (Karlovac, SZ — Jugoslavie) — J2.

[1437] Malborghetto (Tarvisio, SZ — Italie) — RA1.

[1438] Tarvisio (Italie) — AS.

[1439] Goggau (Tarvisio, SV) ŠSM, J2.

[1440] Raibl (Tarvisio, JZ) ŠSM, J2.

[1441] V I. vyd. není uvedena Lužnica.

[1442] Na řece Sora (Ljubljana, Z — Jugoslavie) — J2, ŠSM.

[1443] Bratislava.

[1444] Svätý Jur (Bratislava, SV — ČSR) — Č1.

[1445] Pezinok.

[1446] Banská Štiavnica.

[1447] Banská Bystrica.

[1448] Spišská Belá — Č1.

[1449] Podolínec (St. Lubovňa, JZ — ČSR) — Č1.

[1450] Ľubica (Kežmarok, JV — ČSR) — Č1.

[1451] Hniezdne (St. Lubovňa, Z) — Č1.

[1452] Spišské Podhradie (Levoča, V — ČSR) — Č1.

[1453] Tvarožná (Kežmarok, JV — ČSR) — Č1.

[1454] Zřejmě Spišské Vlachy (Spišská N. Ves, V) — Č1.

[1455] (Poprad, Z) — ŠSM.

[1456] Ruskinovce (Kežmarok, JV) — Č1.

[1457] (Piešťany, SZ).

[1458] Matejovce (Spišská N. Ves, JV) — Č1.

[1459] Vrbov (Kežmarok, J) — Č1.

[1460] (Rožňava, SV) — Č1.

[1461] (Spišská N. Ves, J).

[1462] Švedlar (Gelnica, JZ) — Č1.

[1463] Vondrišel (Švedlar, SZ) — ŠSM.

[1464] Mníšek n. Hnilcom (Gelnica, JZ) — Č1.

[1465] (Smolník, JV) — Č1.

[1466] Spiš. Štvrtok (Spiš. N. Ves, SZ) — Č1.

[1467] Vyšný Medzev a Nižný Medzev (Moldava nad Bodvou, SZ) — Č1.

[1468] U pramenů říčky Kutjevačka, pravého přítoku Sávy (Brod, SZ) — J1.

[1469] (Brod, SZ — Jugoslavie) — J1.

[1470] Enns (pravý přítok Dunaje) — E.

[1471] Gamla Karleby, t. Kokkola (na vých. pobřeží Botnického zálivu — Finsko) — TA.

[1472] Teče ze severu do Finského zálivu (Finsko) — TA.

[1473] Alandy (v Botnickém zálivu — Finsko) — PA.

[1474] Vormsi (Estonská SSR) — PA.

[1475] Ruhnu (v Rižském zálivu — Estonská SSR) — PA.

[1476] T. Noarootsi (proti ostrovu Vormsi — Estonská SSR) — TA.

[1477] Záp. část Estonské SSR — ŠSM.

[1478] Dagö (v Baltickém moři — Estonská SSR) — PA.

[1479] Na severozáp. pobřeží ostrova Dagö (Estonská SSR) — ŠSM.

[1480] Sverdlovsk (RSFSR) — PA.

[1481] Sudak (na jihových. břehu Krymu — RSFSR) — E.

[1482] Krym.

[1483] Na střed. toku Kumy (Budennovsk, V — RSFSR) — ŠR, PA.

[1484] Teče k východu do Kaspického moře — PA.

[1485] Tyto obce nejsou na mapách značeny.

[1486] Petrokrepost.

[1487] Ropša (Leningrad, JV — RSFSR) — ŠR.

[1488] Strelenskaja (Leningrad, JZ — RSFSR) — ŠR.

[1489] Carskoe selo (Leningrad, J — RSFSR) — ŠSM.

[1490] Luckaja (Jamburg, S) — ŠR.

[1491] Frankfurtskaja kolonija (Jamburg, JV) — ŠR.

[1492] Porchovskaja kolonija (Jamburg, J) — ŠSM.

[1493] (Leningrad, JZ — RSFSR) — ŠR.

[1494] (Konotop, S, v povodí levého přítoku řeky Desna) — Š.

[1495] Levý přítok řeky Desna.

[1496] Ostrogožsk (Voroněž, J — RSFSR) — E.

[1497] Volsk (Saratov, SV — RSFSR) — PA.

[1498] (Saratov, J — RSFSR) — PA.

[1499] Sarpa (vyschlá již řeka, po níž zbyla jen jezírka jižně od Stalingradu) — E.

[1500] Patrně Krasnoarmejsk (Stalingrad, J, na nejjižnější části pravého ramene Volhy) — E, ŠR.

[1501] Melitopol (Záporoží, J — USSR) — PA.

[1502] Moločnaja.

[1503] (Na středním toku Moločné — USSR) — Š.

[1504] T. Moločna (B. Tokmak, JZ) — ŠR, PA.

[1505] Patrně Blumenort (na říčce Kuru-Nujušan, levém přítoku Moločné) — ŠR.

[1506] (B. Tokmak, SZ) — ŠR.

[1507] Zřejmě Verchnetokmak (na hor. toku Moločné) — E, Š.

[1508] Při ústí posledního levého přítoku Moločné — ŠR.

[1509] Gejdelberg (B. Tokmak, SZ) — ŠR.

[1510] (Simferopol, JZ) — Š.

[1511] (Nejzac, S) — Š, E.

[1512] Sudak (Simferopol, V, na jihových. pobřeží Krymu) — E. Ostatní jmenované obce nejsou na mapách značeny.

[1513] Obce leží po obou březích Dněstru u města Zaporožje — Š, PA.

[1514] V I. a II. vyd. Berwalde.

[1515] Odesa (na Černém moři) — PA.

[1516] Nikolaev (při ústí řeky Bug — USSR) — PA. Uvedené obce leží severozápadně od města Nikolaev — Š.

[1517] Obce leží mezi ústím Dněstru a Oděsou — Š.

[1518] Obce leží v povodí středního a dolního toku řeky Košlnik, na jih a severozápad od města Berezina (USSR) — PA, ŠSM.

[1519] Zřejmě Gusev (na řece Pregel — RSFSR) — PA.

[1520] Chełmno (na dolním toku Visly — Polsko) — P1.

[1521] Brodnica (na střed. toku řeky Drvęca — Polsko) — P1.

[1522] V I. a II. vyd. v Poznansku.

[1523] Vyrzysk (Bydgoszcz, Z, na řece Noteć — Polsko) — P1.

[1524] Shqipëria.

[1525] Bojana, Bunë.

[1526] Skadarsko jezero, Liqeni Shkodrs.

[1527] Cijevna (levý přítok řeky Morača) — J2.

[1528] Gusinje (severně od pohoří Prokletije, u jezera Plava — Jugoslavie) — J2.

[1529] Metohija (na horním toku řeky Beli Drim — Jugoslavie) — J2.

[1530] Šar planina.

[1531] Patrně Selca (Tetovo, SZ — Jugoslavie) AA nebo Selca Keč (Tetovo, JZ) — J1.

[1532] Zřejmě pohoří Gramos na albánsko-řeckých hranicích — A2, ŠSM.

[1533] Mezi městy Ioannina a Kastoria (Řecko) — ŠSM.

[1534] Zřejmě Vovusa (na severozáp. svazích pohoří Pindos oros, Metsovon, SZ — Řecko) — A1, ŠSM.

[1535] Ioannina (Řecko) — A1.

[1536] Parga (na pobřeží Jonského moře, proti ostrovu Paxos — Řecko) — A1.

[1537] V I. vyd. arbanaské.

[1538] Drin (Albánie) — A1.

[1539] Beli Drim, alb. Drini i bardhë — A1.

[1540] Shkodër.

[1541] Žabljak (mezi jezerem Skadarským a jezerem Gornje Blato — Jugoslavie) — A2.

[1542] (Podgorica, SV).

[1543] Plava (severně od pohoří Prokletije — Jugoslavie) — A1.

[1544] Kosovo Polje — Metohija.

[1545] Kumanovo (Skopje, SV — Jugoslavie) — J2.

[1546] Vranje (na horním toku řeky Južna Morava — Jugoslavie) — J2.

[1547] Novo Brdo (Priština, JV — Jugoslavie).

[1548] (Priština, SV — Jugoslavie) — ŠSM.

[1549] (Priština, S) — ŠSM.

[1550] (Priština, SV) — ŠSM.

[1551] Bela Crkva.

[1552] Patrně Selca (Tetovo, SZ — Jugoslavie) AA nebo Selca Keč (Tetovo, JZ) — J1.

[1553] Zřejmě Kosovo (Gostivar, JV — Jugoslavie) — J1.

[1554] (Debar, V — Jugoslavie) — J1.

[1555] Zřejmě pohoří Korab na albánsko-jugoslávských hranicích — A1.

[1556] (Šabac, SV) — J1.

[1557] (Šabac, SV) — J1.

[1558] Limni Kastoria (v severozáp. Řecku).

[1559] Katranica t. Pyrgos (Limni Vergoritis, JV — Řecko) — AS, Ř2.

[1560] Thessaloniki.

[1561] Zřejmě Sidërokastron (Serres, SZ — Řecko) — Ř1.

[1562] Rusovon, t. Mavrolithi (Drama, SV, na levém břehu řeky Nestos — Řecko) — ŠSM.

[1563] Horský hřeben, táhnoucí se podél řeky Arda, pravého přítoku Marice (Bulharsko) — B1.

[1564] Patrně Kărdžali (Chaskovo, JZ — Bulharsko) — B1.

[1565] Charmanli (Chaskovo, V — Bulharsko) — B1.

[1566] Edirne (Turecko).

[1567] Erekli (Kirkkilissa, SZ — Turecko) — ŠSM.

[1568] Demirköy (Kirkkilissa, V — Turecko) — T1.

[1569] Brodilovo (Achtopol, Z — Bulharsko) — B1.

[1570] Pella (Thessaloniki, SZ — Řecko) — Ř1.

[1571] Zřejmě Naousa (Edessa, J — Řecko) — Ř1.

[1572] Verroia (Edessa, JV — Řecko) — Ř1.

[1573] Chalkidiki.

[1574] Okolí Ždanova (při ústí řeky Kalmius do Azovského moře — USSR) — E.

[1575] Bogatyr (Zaporožje, SV — USSR) — E.

[1576] (Bogatyr, V — USSR) — Š.

[1577] Patrně Osipenko (Ždanov, JZ — USSR) — E.

[1578] (Ždanov, Z — USSR) — Š.

[1579] V I. a II. vyd. odkudž shodnost jmen osad jejich se jmény vesnic tatarských v Tavrii.

[1580] Vtéká do Azovského moře — PA.

[1581] (Taganrog, JZ — RSFSR) — Š.

[1582] (Taganrog, SZ — RSFSR) — E.

[1583] (Ždanov, JZ — USSR) — Š.

[1584] (Sevastopol, JV — RSFSR) — Š.

[1585] (Rostov, SV — RSFSR) — Š.

[1586] Jmenované obce leží na sever, severovýchod a jihovýchod od Rostova. — Š.

[1587] Kamenec Podolskij (Černovcy, SV — USSR) — PA.

[1588] Mogilev Podolskij (na střed. toku Dněstru — USSR) — PA.

[1589] Na řece Kolyma, pravém přítoku řeky Bug (USSR) — PA.

[1590] Zřejmě Gherla (na horním toku řeky Someşul miç mezi městy Cluj a Dej — Rumunsko) — R.

[1591] U města Gheorghieni (na pravém přítoku řeky Mureş v nejhořejším toku — Rumunsko) R.

[1592] Zřejmě Dumbrăveni (Sighişoara, Z — Rumunsko) — R, ŠSM.

[1593] Jihoosetinská autonomní oblast (Gruzínská SSR) — PA.

[1594] Kura.

[1595] Komi ASSR — PA.

[1596] Vyčegda (pravý přítok Severní Dviny) — E.

[1597] Dnes oblast se střediskem Molotov (v severových. části je Komi-Permjacký nár. okruh — RSFSR) — PA.

[1598] Čerdyn’ (na řece Kolva, pravém přítoku Višery) — E.

[1599] Solikamsk (na řece Kama) — PA.

[1600] Višera (levý přítok řeky Kama) — PA.

[1601] Čerdyn’ — E.

[1602] Glazov (na levém přítoku Vjatky — Udmurtská ASSR) — PA.

[1603] Sarapul (Iževsk, JV — Udmurtská ASSR) — PA.

[1604] Jelabuga (na řece Kama — Tatarská ASSR) — PA.

[1605] Čkalov (na řece Ural — RSFSR) — PA.

[1606] Pravý přítok Vjatky na střed. toku — ŠSM.

[1607] Kakša (přítok řeky Vetluga na jejím horním toku) — Š.

[1608] (Čeboksary, S — Marijská ASSR) — Š, PA.

[1609] U ústí Vetlugy do Volhy (Marijská ASSR) — Š, PA.

[1610] (Čeboksary, JV — Čuvašská ASSR) — Š, PA.

[1611] (Gorkij, SV — RSFSR) — Š, PA.

[1612] Na dolním toku Sury, pravém přítoku Volhy (Čuvašská ASSR) — ŠSM, PA.

[1613] Levý přítok Volhy (Uljanovsk, SV, v pohraničí mezi Tatarskou ASSR a RSFSR) — Š, PA.

[1614] Kuzneck (Penza, V — RSFSR) — PA.

[1615] Pravý přítok řeky Oka — Š.

[1616] Mokšansk (Penza, S — RSFSR) — Š.

[1617] Niž. a Ver. Lomov (Penza, SZ — RSFSR) — Š.

[1618] Čembar (Penza, JZ — RSFSR) — Š.

[1619] Tartu (v jihových. části Estonské SSR) — PA.

[1620] Pärnu (při stejnojmenném zálivu v jihozáp. části Estonské SSR) — PA.

[1621] Vormsi (Estonská SSR) — PA.

[1622] Ruhnu (v Rižském zálivu — Estonská SSR) — PA.

[1623] Na střed. toku řeky Memele (v pohraničí mezi Lotyšskou a Litevskou SSR, mezi městy Bauska a Murmujža) — ŠSM, PA.

[1624] Pitrags (při průlivu Irbeni-vjajn — Lotyšská SSR) — PA, Š.

[1625] J. Engures-ezers (při Rižském zálivu — Lotyšská SSR) — PA.

[1626] Dungado (v severozáp. části Lotyšské SSR) — PA.

[1627] Bauska (na řece Memele — Lotyšská SSR) — PA.

[1628] Obce leží jižně od města Bauska (Lotyšská SSR) — Š, PA.

[1629] Jižní a jihozápadní pobřeží Finska — Š, PA.

[1630] Megra (přítok Oněžského jezera z jihu) — ŠSM.

[1631] Vytegra (na stejnojmenné řece, přítoku Oněžského jezera — RSFSR) — PA.

[1632] Kirilov (Kubenské jezero, Z) — Š.

[1633] Petrozavodsk (na záp. břehu Oněžského jezera — Karelofinská SSR) — PA.

[1634] Belozersk (u Bílého jezera) — PA.

[1635] Bežeck (Kalinin, SV) — Š, PA.

[1636] Levý přítok Volhy na nejhořejším toku — Š.

[1637] V povodí střed. toku řeky Medvedica.

[1638] Petrokrepost (na břehu Ladožského jezera, Leningrad, V) — E, ŠR.

[1639] Carskoe selo (Leningrad, J) — Š.

[1640] (Leningrad, Z).

[1641] Jamburg (na řece Luga) — Š.

[1642] Poloostrov Kola (RSFSR) — PA.

[1643] Finsko.

[1644] V I. vyd. Komárskou.

[1645] Srv. mapová příloha č. 6.

[1646] Obce leží severně, východně a jihovýchodně od města Rădăuti, v povodí horního Seretu (Rumunsko) — Š, R.

[1647] Iaşi (Rumunsko) — R.

[1648] Na hor. toku řeky Ob.

[1649] Na hor. toku řeky Jenisej.

[1650] Tetjuši (mezi městy Kazan’ a Uljanovsk na Volze — Tatarská ASSR) — Š, PA.

[1651] Petrovsk (Penza, JV, na nejhořejším toku řeky Medvedica, levém přítoku Donu — RSFSR) — Š, PA.

[1652] Kuzneck (Penza, V) — PA.

[1653] Uza (levý přítok Sury) — Š.

[1654] Pravý přítok Volhy.

[1655] Sergač (na řece Pjana, levém přítoku Sury) — Š.

[1656] (Rjazan’, SV — RSFSR) — E.

[1657] (Gorkij, J, na řece Mokša — Mordvinská ASSR) — E.

[1658] Na řece Oka (RSFSR) — E.

[1659] Kadom (na řece Mokša, přítoku Oky — RSFSR) — E.

[1660] Šack (Tambov, S — RSFSR) — E.

[1661] Na Krymské šíji — PA.

[1662] Vtéká do Kaspického moře (Dagestanská ASSR) — E.

[1663] Serdobsk (v povodí řeky Choper, levého přítoku Donu) — Š.

[1664] Istanbul (Turecko).

[1665] Edirne (Turecko) — E.

[1666] Sliven (Bulharsko).

[1667] Jambol (Bulharsko).

[1668] Nova Zagora (Stara Zagora, SV — Bulharsko) — B1.

[1669] Plovdiv (Bulharsko) — B1.

[1670] Pazardžik (Plovdiv, Z — Bulharsko) — B1.

[1671] Fere (v povodí nejdolejšího toku Marice — Řecko) — B1.

[1672] (Jambol, J, na řece Tundža — Bulharsko) — ŠSM, B1.

[1673] (Svilengrad, S, na levém přítoku Marice — Bulharsko) — ŠSM, B1.

[1674] Stara Zagora (Bulharsko).

[1675] Kolarovgrad.

[1676] Razgrad (v severovýchodním Bulharsku) — B1.

[1677] Tărgovište (Kolarovgrad, JZ — Bulharsko) — B1.

[1678] Omurtag (Kolarovgrad, JZ — Bulharsko) — B1.

[1679] Loveč (Pleven, JV — Bulharsko) — B1.

[1680] (Svištov, Z, na Dunaji — Bulharsko) — B1.

[1681] Ruse (Bulharsko).

[1682] Silistra (na Dunaji — Bulharsko).

[1683] Raşova (Silistra, SV — Rumunsko) — R.

[1684] V I. vyd. Isakčeti.

[1685] Isaccea (Tulcea, SZ — Rumunsko) — R.

[1686] Babadag (Tulcea, J — Rumunsko) — R.

[1687] Na nejhořejším toku řeky Malăk Iskăr (Bulharsko) — B1.

[1688] Berkovica (Vraca, Z — Bulharsko) — B1.

[1689] Vraca (Bulharsko).

[1690] (Niš, J — Jugoslavie) — J2.

[1691] Vranje (na horním toku řeky Južna Morava — Jugoslavie) — J2.

[1692] Thessaloniki (Řecko).

[1693] Serrai (Řecko) — R1.

[1694] V jihozápadním Bulharsku — B1.

[1695] Štip (na řece Bregalnica, levém přítoku Vardaru — Jugoslavie) — AO.

[1696] Stanke Dimitrov (na severozáp. svazích pohoří Rila planina — Bulharsko) — AO.

[1697] Blagoevgrad (na řece Struma — Bulharsko) — AO.

[1698] (Jugoslavie) — AO.

[1699] Bitola (Jugoslavie) — AO.

[1700] Shkodër (Albánie) — A1.

[1701] Berat (ve střední Albánii) — A1.

[1702] Ioannina (v severozáp. Řecku) — Ř1.

[1703] Larisa (Řecko) — Ř1.

[1704] Trikkala (Řecko) — Ř1.

[1705] Beograd.

[1706] Šabac (na dolním toku Sávy — Jugoslavie) — J2.

[1707] (Beograd, JV — Jugoslavie) — J1.

[1708] Na pravém břehu Dunaje proti městu Orşova u Železných vrat (Jugoslavie) — Š.

[1709] (Valjevo, Z — Jugoslavie) — J2.

[1710] (Valjevo, J — Jugoslavie) — J2.

[1711] Stavropol (Kujbyšev, Z, na Volze) — PA.

[1712] Sok a Samara (levé přítoky Volhy u Kujbyševa) — E.

Přídavky

Ke str. 24 ř. 2 a str. 34, ř. 8.

O kozácích obzvláště nikde nejednáno; než z toho, co na str. 24 a 34 pověděno, jasně vysvítá, že donští kozáci, od vel. knížete Joanna Vasiljeviče (pan. 1462 — 1505) zde osazení, podle původu a nářečí k Velkorusům, černomorští naproti k Malorusům náležejí. Tito teprve l. 1793 od císařovny Kateřiny II. ze Záporoží, t. okolí na Dněpru blízko prahův (rus: porogi), sem převedeni byli. Grebenští kozáci, sídlící na řece Tereku, volžští mezi Astrachaní i Caricynem,[1713] uralští na řece Uralu, starém Jaiku, od Verchouralska,[1714] do Gurjeva,[1715] a sibirští pocházejí původně od donských; pročež i dle nářečí k Velkorusům připočteni býti musejí.

Ke str. 47, ř. 13. [1716]

Jména bulharských osad v Bessarabii v újezdě Kahulském: Město Bólgrad, vsi Kómrat, Taráklija, Volkónešty, Kirsov, Tatár-Kopčák, Kubej, Kongáz, Kozajáklija, Čadýr-Lunga, Češmékioj, Tabáki, Novo-Trojány, Čiíšija čili Grádina, Karakúrt, Čišmévaruit, Tášbunár, Bábeli, Kajráklija, Erdékburnú, Dolúkioj, Vjasál, Derméndere, Dizginžé, Čókmajdan, Avdarmý, Bešalma, Tómaj, Džóltaj, Kiriét, Baúrči, Bajdár, Bezgíoz, Valíperža, Báškalija, Ferapóntjevka, Tvárdica, Kjurútne, Ivánova, Dmitrijevka, Satalýk-Hadží, Bánova, Sikirlý-Kitáj, Kódkitaj, Jeníkioj, Zadunájeva, Hassánbatyr’, Pandáklija, Gólica, Novo-Pokróvka, Fontinodzinimilor, Staryje Trojany, Selióglo, Glavány, Devlét-Agač, Kuparány, Čumlékioj, Dul’mény, Iserlíj, Burgundží, Delželéry, Kámčik, Kulévča, Novo-Karagáč, Tropoklo, Eskípelos, Hadží-Abdúla, Kurčí, Inpucíty, Bóldoka, Karágač, Bárta, Kartál, Satunóvo, Kolibáší, Brínza, Valeny, Slobodzéja, Itúlija, Kislíca, Žuržuléšty, Anadólka a Frikacéja. V gubernii Chersonské: Boľšoj Bujalýk, Kataržína, Malyj-Bujalýk, Kubánka, Ternovka a Parkány.

Ke str. 58, ř. 6.

Jména srbských osad v Rusku, v nynější gubernii Chersonské, byla původně l. 1763 podle Skalkovského tato: v pluku husarském Horvata čili v protopresbyteriátu Novomirhorodském: Novyj Mirgorod, Pečka, Petroostrovo, Nadlak, Kal’niblat (na jiném místě Kal’niboloto), Semlík, Archangel’skoj, Martonoš, Pančevo, Kaniža, Senta čili Sentov, Vukovar’, Fedvar’, Subotica, Cybulev, Mošorin, Dmitrovka, Sombor, Glinsk, Veršac; v pluku pandurském čili v protopresbyteriátu krylovském: Krylov, Taburino, Krjukov, Kemanka, Zimun’, Vingoš, Čanad, Pilažnicy, Kovin, Slankameň, Bečej, Varaždin, Glogovac, Janov, Šolmoš, Čongrad, Pavliš, Mondorlok a Sentamaš. Potom, l. 1766 a 1775, následovaly jak z ohledu na rozestavení osad, tak též na jména, některé proměny; podle novějších map, Podrobné a Šubertovy, nyní tam se nacházejí: Nadlak, Janopol, Erdeljevka, Martonoš, Pančevo, Kaniža, Sentov, Vukovar, Fedvar, Mošorin jinak Beška, Subotica, Veršac, Janov, Kulpinka, Slankamen, Bondurovka a j., Čongrad pak slove teď Andrusovka, Sombor Dikovka, Semlik Skalevoje a jiné jinak.

Ke str. 117, ř. 11.

Jména valaských vesnic v Srbsku v okruhu Kladovském, okolí Ključ jmenovaném: Kostol, Šatu-Župunuluj, ostrov Šimijan, Vrbica malá, Vrbica velká, Rtkovo, ostrov Korbova, Korbova na suchu, Valjuka, Brlog, Velesnica, Burdel’, Grabovica, Rěka, Kamenica, Podvrška, Rěčica, Manastir, Ostrov gol (druhdy Barul), Džidžerac, Kladošnica, Kozla, Tekije, Golubinje. Mimoto v okolí Krajina řečeném několik vesnic mezi srbskými.

Ke str. 120, ř. 7.

Jména německých vesnic okolo města Budějovic v Čechách: Rožňov (Strodenitz), Roudný[1717] (Ruden), Mladý[1718] (Lodus), Hodějovice[1719] (Hodowitz), Pucherka (Bucharten), Dobrávoda (Gutwasser), Suchý Vrbný[1720] (Dürnfellern), Hlinsko[1721] (Linz), Dubično[1722] (Dubiken), Hlinská Hora[1723] (Pfaffendorf), Vráto (Brod), městečka Velké Hory[1724] (Rudolfstadt), a Malé Hory[1725] (Adamstadt[1726]), ač toto více české jest než německé; pak na levém břehu Vltavy Český Vrbný[1727] (Böhm. Fellern), Haklovy dvory (Hackelhöf), Čtyry dvory (Vierhöf), Šindlovy dvory (Schindelhöf), Mokrý (Gauendorf), Litvinovice (Leitnowitz) a z částky také Planá[1728] (Plan), a Homole[1729] (Humeln).

Ke str. 120, ř. 17.

Jména německých osad v království halickém a vladimirském: Ainsingen na panství potyličském v kraji Žółkevském, Bagensdorf u Kolomyje, Beckersdorf p. Novosiół. k. Břežan, Brigidau p. Medenic k. Sambor., Bruckenthal p. Choronov. k. Žółkev., Brunendorf p. Grodecké k. Lvov., Deutschbach u Nového Brusna p. Křyv. k. Žółk., Burgau u Młodova p. Lúbač. k. Žółk., Burgthal p. Grod. k. Lvov., Nove Chrusno p. Ščeřecké k. Lvov., Dornbach p. Ležajské k. Řešov., Dornfeld p. Ščeřecké k. Lvov., Ebenau p. Čerlan. k. Lvov., Einsiedel p. Humieniecké k. Lvov., Eisenau pod Vamau p. Illišest. v Bukov., Anjelóvka č. Engelsberg pod Veldžišem p. Veldžiš. k. Stryj., Engelsbrunn Horní i Dolní pod Hučkem p. Dobromil, k. San., Ernstdorf p. Bobr. k. Břežan., Ernstdorf u Maškovic p. Kamien. k. San., Falkenberg u Hujska p. Dobromil, k. San, Falkenstein p. Humien. k. Lvov., Fehlbach u Kobelnice ruské p. Kobeln., k. Žółk., Felsendor. u Opoky p. Lubačov. k. Žółk., Franzensthal u Molodie p. Kucurmar. k. Bukov., Freifeld u Žukova p. Blazov. k. Žółk., Fürstenthal p. Solecké (Solka) v Buk., Gelsendorf p. Bolechov. k. Stryj., Gillershof p. Ležajské k. Řešov., Grünthal p. Grod., k. Lvov., Hartfeld u Řečyčan p. Javorov. k. Přem., Hoffnungsau u Nadziejova p. Dolin. k. Stryj., Hohenbach u Reichheima p. Tušov. k. Tarnov., Hutweide p. St. Sand. k. Sand., Josephinendorf u Podubic k. Žółk., Josephsberg p. Meden. k. Sambor. a p. Tušov. k. Tarn., Kaltwasser p. Janov. k. Lvov., Karlsberg p. Raduc. k. Bukov.,[1730] Kaiserdorf p. a k. Sambor., Kleindorf u Mołostkovic p. Javorov, k. Přem., Königsau p. Meden. k. Samb., Königsbach a Königsberg u Zařycké Vole p. Ležajské k. Řešov., Kranzberg p. a k. Samb., Kuttenberg u Zbadyna p. Javor. k. Přem., Landestreu p. Kaluš. k. Stryj., Laufendorf u Biegonic p. St. Sand. k. Sand., Lindenfeld p. Polan k. Lvov., Lindenau u Lipovic p. Lipov. k. Žółk. Luisenthal u Fundul-Moldavy p. Mold. Kimpolunské k. Bukov., Malinisko[1731] p. Pieniacké k. Złočov., Mariahilf u Kołomyje, Mariensee u Jakoben p. Mold.-Kimpol. k. Buk., osada německá u Mokrotyna v Žółk., Mosberg u Podlub p. Javor. k. Přemys., Mühlbach p. Bobr. k. Břež., Neudorf p. Drohobyč. k. Samb. a p. i k. Samb., Neudörfel p. St. Sand. k. Sand., Oberdorf u Krościénka p. Dobromil. k. San., Otenhausen p. Janov. k. Lvov., Prinzenthal u Smerečné p. Dobromil. k. San., Rauchersdorf p. Huřyn. k. Řešov., Rehberg p. Sarn. k. Přem., Rehfeld p. Bobr. k. Břež., Reichau p. Lubač. k. Žółk., Reichbach[1732] p. Ščeřec. k. Lvov., Reichsheim p. Tušov k. Tarn., Rosenberg u Zagrodky p. Ščeřec. k. Lvov., a u Pětnice p. Dobromil. k. San., Rotenhan p. Janov. k. Lvov., Schönanger p. Tušov. k. Tarn., Schönthal p. Janov. k. Lvov., Siegenthal u Berehův p. Dobromil. k. San., Steinau p. Niské k. Řešov., Steinfels u Stebnika p. Dobromil. k. San., Thal Josaphat u Voloského Sela p. Bolechov. k. Stryj., Ugartsberg p. Meden. k. Samb., Ugartsthal p. Kaluš. k. Stryj., Unterbergen p. Vinické k. Lvov., Unterwall u Podhajčyk p. Kimiř. k. Głoč., Vorderberg p. Krynic. k. Lvov., Wachendorf u Střešyc p. N. Sand., Waldorf p. Grodecké k. Lvov., Weinbergen p. Vinické k. Lvov., Wiesenberg u Mieřvice p. Mokrotyn. k. Žółk., Wiesendorf p. Kamien. k. Sand., Wildenthal p. Ranišov. k. Řešov.

Ke str. 120, ř. 21.

Jména německých farních míst v Krajině v tak nazvaném Hočeví: Hočevje (Gottschee), Stará Cerkev (Mitterdorf), Stari Log (Altlag) a její lokalie Polem (Ebenthal) a Topla Reber (Unterwarmberg), Čermošnice (Tschermoschnitz) a její lokalie Polanca (Pöland) a Planina (Stockendorf), Koprivnik (Nesselthal), Mozel (Mösel), Reka (Rieg) a její lokalie Moravica (Morobitz), posléze lokalie Gerčarca (Masern). Oboje řeč, slovenská i německá, v Suhmu (Suhem, něm. Suchen) a lokalii Dolením Logu (Unterlag).

Ke str. 123, ř. 16.

Jména německých osad v gubernii Saratovské v Rusku: v Saratovském újezdě Krásnojarském okruhu: Krasnyj-Jar, Podstepnaja, Starica, Usť-Karaman, Teljauza, Zvonarevka, Zvonarevkut, Ługovaja-Grjaznucha, Nidar-Monža (Nieder-Monjou); v Tonkošurevském okruhu: Tonkošurovka, Otrogovka, Susly, Krutojarovka, Raskaty, Lipovka, Lipovkut, Osinovka, Jagodnaja-Poljana, Pobočna, Novaja-Skatovka; ve Volžském újezdě Jekaterinštatském okruhu: Jekaterinštat, Boregard (Beauregard), Kano (Canneau), Paulskaja, Filipfeld, Ernestinendorf, Boaro (Boisroux), Ober-Monža, Orlovskaja; v Paninském okruhu: Paninskaja, Šafhauzen, Glaris, Baratajevka, Bazeľ, Circh, Zoloturn, Cug, Lucern, Untervaľden, Susanenthaľ, Rezanovka, Baskakovka, Brokhausen, Hokerberg; v Kamišinském újezdě Sosnovském okruhu: Sosnovka, Talovka, Sevasťjanovka, Goloj-Karamyš, Ključi, Popovka, Gololobovka, Usť-Zolicha, Lěsnyj-Karamyš, Karamyševka, Kamennyj-Ovrag, Makarovka, Počinnája; v Kamenském okruhu: Kamenka, Rossoši, Jelšanka, Kopenka, Grjaznovatka, Gniluška, Karauľnyj-Bujerak, Panovka, Ilavla, Semenovka, Usť-Grjaznucha; v Usť-Kulalinském okruhu: Usť-Kulalinka, Verchnjaja-Kulalinka, Verchnjaja-Dobriňka, Bujdakov-Bujerak, Krestovyj-Bujerak, Grjaznucha (Verchnjaja), Vodjanoj-Bujerak, Ščerbakovka; v Tarlyckém okruhu: Kazikaja, Berezovka, Zaumorje, Stepnaja, Volžskaja, Jablonovka, Popovkina, Tarlyk, Tarlykovka, Skatovka, Privoľnaja, Krasnopolje, Kočetnaja, Rovnaja, Kustareva-Krasnorynovka, Norka, Splavnucha, Linevo-Ozero, Oleška, Veršinka, Pamjatnaja, Verchovje; v Atkarském újezdě: Medvědickij-Krestovyj-Bujerak, Grečinaja-Luka, Piskovatka.

Ke str. 123, ř. 20.

Jména německých osad v Rusku, gubernii Tavrické, újezdě Orěchovském č. Melitopolském: a) Osady Mennonitův v podkrají Moločny: Halbstadt, Petershagen, Ladekop, Fürstenau, Schönsee, Liebenau, Wernersdorf, Felsenthal, Montau, Tiegenhagen, Schönau, Fischau, Lindenau, Lichtenau, Blumenstein, Münsterberg, Altonau čili Altona, Ohrlof, Tiege, Blumenort, Rosenort, Tiegerweide, Rückenau, Fürstenwerder, Alexanderswohl, Gnadenheim, Friedensdorf, Morgenau, Lichtfeld, Neukirch, Prangenau, Steinbach, Elisabeththal, Alexanderthal, Schordau, Pordenau, Marienthal, Rudnerweid, Grossweid, Pastwa, Franzthal. b) Různých Němcův v podkrají též řeky: Prišib čili Moločna, Heidelberg, Hoffenthal, Alt-Nassau, Weinau, Durlach, Karlsruh, Reichenfeld, Kostheim, Leitershausen, Wasserau, Neu-Nasau, Hochstadt, Friedensfeld, Rosenthal, Neu-Monthal, Grünenthal, Blumenthal, Tiefenbrunn, Walldorf, Alt-Monthal, Neudorf, Kronthal. c) Virtemberských separatistův v podkrají řeky Berdy: Neuhoffnungsthal, Bosenfeld, Neuhoffnung.

Ke str. 127, ř. 19.

Jména řeckých osad v gubernii Jekaterinoslavské, okruhu Mariupoľském: Jalta, Urzuf, Staryj-Krym, Laspi, Čardakly, Malaja-Janisoľ čili Jenisala, Boľšaja-Janisol čili Jenisala, Bogatyr’, Konstantinopoľ, Ulakly, Volnovacha (Bugas), Stili, Karakuba, Beševo, Karaň, Kamar’, Sartani, Kermenčik čili Kremenčug, Novoj-Kremenčik čili Kremenčug, Ignaťjevka, Čermalyk, Manguš a Anatolija.[1713] Stalingrad.

[1714] Uralsk (na řece Ural) — E.

[1715] Gurjev (při Kaspickém moři) — E.

[1716] Další jména obcí, uvedená v Šafaříkových „Přídavcích“, jsou zhruba lokalisována předcházejícím textem (viz odkazy Šafaříkovy na příslušné stránky). Podrobnou lokalisaci a dnešní názvy těchto osad nelze za daných možností podat.

[1717] V I. vyd. Roudná.

[1718] V I. vyd. Mladá.

[1719] V I. vyd. Hodějice.

[1720] V I. vyd. Vrbny Suché.

[1721] V I. vyd. Hlinec.

[1722] V I. vyd. Dubikov.

[1723] V I. vyd. Lincova Hora.

[1724] V I. vyd. Rudolfov.

[1725] V I. vyd. pouze Malé.

[1726] V I. vyd. Adamstadtel.

[1727] V I. vyd. Vrbny české.

[1728] V I. vyd. Planý.

[1729] V I. vyd. Homoly.

[1730] V I. vyd. navíc vsunuto: Kastelan u Stolpina p. Toporov k. Zločov.

[1731] V I. vyd. Maliniska (Małenica?).

[1732] V I. vyd. Reichenbach.

Přehled národův kmene slovanského léta 1842

Vzory slovanských nářečí

I. Velkorusky


1

Kak na dubčikě dva gałubčika
Cěłavali-sja, miłavali-sja,
Sizy kryľjami abnimali-sja.
Atkoľ nivzjał-sja mład jasjen sakoł:
On ušib, ubił siza gołubja,
Siza gałubja, machnanogava,
Pralił krov’ jevo pa syru dubu,
On kidał pjer’ja pa čistu polju,
Pustił puch jevo pa padnjebjes’ju.
Kak raztužit-sja, razvarkujet-sja
Tut gałubuška pa gałubčikě,
Pa gałubčikě machnanogjeňkom.
Kak vazgavorit mład jasjen sakoł:
„Njepłač’, sizaja ty gałubuška!
Pa svajom sizom pa gałubčikě:
Paleču-li ja na sinje morje,
Priganju k tjebě gałubjej stado;
Vybiraj sjebě siza gałubja,
Siza gałubja, machnanogava.“
Kak vazgavorit tut gałubuška:
„Njeleti, sakoł, na sinje morje,
Njegani ka mně gałubjej stado:
Viť to budjet mně už drugoj věnjec,
Małym dětuškam njeradnoj[1733] atjec!“
(Sacharov.)

2

Na ulicě to dožď, to sněg,
To dožď, to sněg, to v’jalica,
To v’jalica, to mjetjelica,
Kutit, mutit, v głaza njesjot:
Mjenja mładu svjekor zavjot.
Dlja svekruška dlja batjuški
Sama s města njetronu-sja,
Njetronu-sja, njevarochnu-sja.[1734][1735]
  Na ulicě to dožď, to sněg,
To dožď, to sněg, to v’jalica,
To v’jalica, to mjetjelica,
Kutit, mutit, v głaza njesjot:
Mjenja mładu svjekrov' zavjot.
Dlja matuški svjekrovuški
Sama s města njetronu-sja,
Njetronu-sja, njevarochnu-sja.
  Na ulicě to dožď, to sněg,
To dožď, to sněg, to v’jalica,
To v’jalica, to mjetjelica,
Kutit, mutit, v głaza njesjot:
Mjenja mładu mił drug zavjot.
Dlja družeňka dlja miłavo
Idu, idu skarješjeňko,
Skarješjeňko, tarapješjeňko.
(Sacharov.)

3

Sibirská

Iz boru, bóru,
Iz zelenágo,
Stučała, greměła
Bystraja rěčka:
Obrostała bystraja rěčka
Kalinoj, malinoj.
Na kalinovom mostočkě
Siděła gołubka,
Nožeňki myła.
Peremyvała,
Svoje sizo péryško
Perebirała.
Perebravši sizo per’je,
Sama vzvorkovała:
„Závtra, po utru
Batjuška budet;
Choť on budeť, al’ nebudet,
Toski neubudet;
V dvoje, v troje u gołubki
Pečali pribudet.“
(Zap. o Sibiri.)

II. Malorusky

A) Z Ruska

 
1

Oj spav puhač[1736] na mohyli,
  Da j kryknuv vin: „puhu!
Čy nedasť Bih Kozačeňkam
  Choč teper potuhu?

Ščo deň, ščo nič, use ždemo:
  Požyvy nemajem.
Davno buła! Chmelnyčeňka
  Uže nezhadajem!

Oj kołyš my vojovały;
  Da bilše nebudem!
Toho ščasťja j tiji doli
  Povik nezabudem!

Da vže šabli zaržaviły,
  Muškety bez kurkiv;[1737]
A šče serce kozaćkeje
  Nebojić-cja Turkiv!“
(Maksimovič.)

2

Oj chvortuno, churtovyno![1738]
  Ščo ty vyrobljaješ?
Dała na čas piznaty-sja,
  Teper rozłučaješ!

Usi sady zełenijuť,
  Tilky sucha słyva:
Koho ljublju, žyť nemožu,
  Dolja neščasłyva!

Usi sady zełenijuť,
  Tilky sucha vyšnja:
Koho ljublju, žyť nemožu,
  Za toho nevyšła!

Ne vsi tiji sady cvituť,
  Ščo rozvyvajuć-cja:
Ne vsi tiji vinčajuć-cja,
  Ščo ženychajuć-cja.

Połovyna sadu cvite,
  Połovyna vjane:
Bilše toho vinčajeć-cja,
  Ščo rodom neznae.

Och vy roky, och vy roky,
  Roky nepravdyvy!
Vkorotite žiťja myni,
  Buďte myłostyvy!

Vkorotite žiťja myni!
  Pokil v smutku budu?
Luččež mene umertvite;
  To vsjoho zabudu.

Och vy roky, och vy roky,
  Choč neprybuvajte!
Koły vy nas rozłučyły,
  Dak žyťja nedajte!

Łetiv oreł ponad morem,
  Da j stav hołosyty:
„Tjažko, važko[1739] na čužyni
  Bez myłoho žyty!“

Łetiv oreł ponad morem:
  „Podaj, more, pyty!
Tjažko, važko nam ubohym
  Bahatych ljubyty!

Ne tak ščasťje, ne tak dolja,
  Jak bahaty ljude:
Jak rozłučuť po ljubovi,
  To j ščasťja nebude.

Step šyrokyj, vodu vydno,
  Myłoho nebaču:[1740]
Jak počuju movu joho,
  Nechotja zaplaču.

Oj mała ja, mij myłeňkyj,
  Družynoju buty:
Oj daj nyni toho zil’ja,
  Ščob tebe zabuty!“

„Je u mene také zil’ja,
  Błyźko perełazu:
Jak dam tobi napyty-sja
  Zabudeš od razu.“

„Budu pyty, vypyvati,
  Ta j kapli nevpušču:
Todiž tebe ja zabudu,
  Jak oči zapljušču!“
(Bodjanský.)

B) Z Haliče


1

Koły nebuło z naščada[1741] svita,
Tohdi nebuło neba ni zemli.
Ano łem[1742] buło syneje more,
A sered morja zełenyj javir,
Na javoroňku try hołuboňky.
Try hołuboňky radoňku radjať,
Radoňku radjať, jak svit snovaty:
„Ta spustymo-sja na dno do morja,
Ta distanemo dribnoho pisku,
Dribnyj pisočok posijemo my,
Ta nam staneć-cja čorna zemłycja.
Ta distanemo zołotyj kamiň,
Zołotyj kamiň posijemo my,
Ta nam staneć-cja jasne neboňko,
Jasne neboňko, svitłe sonyňko,
Svitłe sonyňko, jasen misjačyk,
Jasen misjačyk, jasna zirnycja,
Jasna zirnycja, dribny zvizdočky.“
(Vahylevič.)

2

Pojichav Ivaseňko na polovanje,
Pokynuv svoju myłu na chorovanje;
Vyjichyv Ivaseňko v čysteje pole,
Pustyv konyka na popasanje,
A sam prypav k syrij zemli na spočyvanje.
Prysnyv-sja Ivaseňkovi dyvneňkyj son,
Ščo złetiv z prave ručky jaseňkyj sokoł.
Pojichav Ivaseňko do vorožeňky,
Ščob odhadała dyvneňkyj son.
Vorožeňka hołuboňka son odhadała,
Mołodomu Ivasjovi žalu zavdała.
Jide, jide Ivaseňko, konyka bjučy,
A vže svoji myłeňkoji nezastajučy.
Pryjichav Ivaseňko pid voritočka,
Huknuv, puknuv konyk v kopytočka.
Vyjšla do joho najstaršaja svisť:
„Vytaj, vytaj, pane zjatju, čužyj ta ne naš!
A vže tvoji myłeňkoji na sviti nemaš!“
Uvijšov Ivaseňko do svitłyci,
Łežyť joho myłeňkaja na prestołnyci.
„Nižkyž moji skoropadłyji, čom nepidete?
Ručky moji biłeňkyji, čom neprihornete?
Očy moji čorneňkyji, čomu nehlanete?
Usta moji prijazneňkyji, čom nepromovite?“
(Golębjovski, Zaleski.)

III. Bělorusky


1

„Čamú ty, Audotka, njapłakała,
Jak cjebjé maładú zaručalí,
Załatyja pjarścjonky pjeremjenjali.
Hórkoju harełkaj zapivali,
Sałódkym pjérničkom zakúsyvali?“
(Rybiński.)

2

„Da štož ty, łosju, štož ty, njabože,
Tak k sjałú pryvykaješ?
Da čyž ty, łosju, čyž ty, njabože,
Lichuju zimeňku čuješ?“
„Oj čy lichaja, čy njelichaja,
Da njabudzić jak léteńka,
Da njabudzić jak cjópleńka;“
„Štož ty, Tacjańka, štož ty mółada,
Tak k stałú prypadaješ?
Čyž ty, Tacjańka, štož ty, mółada,
Lichuju svjakróu čuješ?“
„Oj čy lichaja, čy njelichaja,
Da njabudzić jak mámeńka,
Da njabudzić jak ródnjeńka!“
(Rybiński.)

3

Tumán, tumán pry dalinje,
Šyrokyj liść na kalinje,
Šyréj tahó na dubočku,
Manić hołub hałubočku,
Daj, nja svajú, a čužuju:
„Chadzi, serce pacałuju!“
(Rybiński.)

IV. Starobulharsky

(Z rkp. 1390.)


1

Na Ągrěch slyšą jako klepląť:
Da ašte klepląť, razvě pleštąť,
I rykająť i glas izpuštająť,
I udarająť i kryla potręsająť,
Sъ stariceją lisičiceją,
Ježe pade i sъgni sę
Priidošę dva mąžъstvьna,
Da ją chotęť vъzdvignąti,
Sъ Srьbinom paličnikom,
I Alamanskym kopijem,
I sъ mьčem naoštrennom,
I sъ perom širokym,
I sъ bičem naoštrennom:
I ryčąšte razprostirająť,
I mir sъtręsająť.

2

Viděch babu, gde prěskoči trap;[1743]
Jakože ją viděch, počudich sę,
Kako baba prěskače trap,
I prěskače ga i mimochodiť
I nebojiť sę, da sę padneť,
Nъ tečeť i mimochodiť,
I trap razvaljajeť.

V. Bulharsky


(Z Karadžiće.)

1

1

Devojče mlado, jubavo!
Nemoj mi mina prez dvori,
Nezadavaj mi jadove,
Malko le mi sa moji-te?
Ta što da čine s tvoji-te?
Devojče mlado, jubavo!
Ti f mene gledaj, ja f tebe,
Da ti ispišem lice-tu
Na Turcka bèla hartija:[1744]
Da nose majci, da vidi
Kakvo sam ljubъf zaljubil,
Katu fidanče[1745] f gardina[1746]
Prolètno vrème f maija,
Koga cvèće-te cafte.

2

„Stamato mome, Stamato!
Za tri godini košule-ta neje prana,
Čini dobro, operi ja!“ —
„Nemam sapun,[1747] da ja trija.“ —
„Tvoje lice raki — sapun:[1748]
Čini dobro, operi ja.“ —
„Nemam voda, da ja plave.“ —
„Tvoji crne oči dva bistra kladenca:[1749]
Čini dobro, operi ja.“ —
„Nemam peralća,[1750] da ja pera.“ —
„Tvoji běli race dve peralći:
Čini dobro, operi ja.“

3

Šetnala se[1751] kadъn[1752] Mitra
Niz lozja-ta[1753] Radovišći,
Da nabere bèlo grozde.
Dogleda ja padarče-to[1754]
Ta na Mitro govoreše:
„Ojde Mitro, kadъn Mitro!
Neberi mi bèlo grozde,
Bèlo grozde Radoviško;
Će te fate, će te vrze.“-[1755]

4

Jovane, galeno[1756] dete!
Jovana majka galila[1757]
Presno go mlèko ranila,[1758]
Rojno go vino pojila:
„Rasti mi, rasti, Jovane!
Da si te majka oženi,
Da si se s tebe raduva!“

VI. Srbsky

(Z Karadžiće.)


1

Děvojka sědi kraj mora,
Pak sama sebi govori:
„Ah, mili Bože i dragí:
Ima l’ što šire od mora?
Ima l’ što duže od polja?
Ima l’ što brže od konja?
Ima l’ što sladje od meda?
Ima l’ što draže od brata?“
Govori riba iz vode:
„Děvojko, luda budalo![1759]
Šire je nebo od mora,
Duže je more od polja,
Brže su oči od konja,
Sladji je šetjer[1760] od meda?
Draži je dragi od brata.“

2

Oj, děvojko, pitoma ružice!
Kad si rasla, na što si gledala?
Il’ si rasla na bor gledajući,
Il’ na jelu tanku ponositu,[1761]
Il’ na moga brata najmladjega?“ —
„Oj, junače, moje jarko sunce!
Nit sam rasla na bor gledajući,
Ni na jelu tanku ponositu,
Nit na tvoga brata najmladjega;
Već sam mlada prema tebi rasla.“

VII. Chorvatsky


1

Sadila sem bažulek,
Sad mu ima treti den,
V skrovnom mestu za gradom,
Idemo ga gledati,
Jel je zniknul i precvel?
Utergnemo kite tri:
Jedna tebi na škerljak,[1762]
Druge meni vu ruke,
Tretju z sobum vzememo,
Kad pojdemo vu gosti,
K mojoj majki na večer.
Nesedaj ti pri meni,
Da se ljudi nesete,[1763]
Da se mi dva ljubimo.
(Sreznevský.)

2

Trava zelena!
Gdo bu tebe, trava, kosil,
Kad ja budem pušku nosil?

Roža rumena!
Gdo bu tebe, roža, tergal,
Kad ja nebum k maši[1764][1765] hodil?

Vino čerleno!
Gdo bu tebe, vince, pil,
Kad ja budem v zemli gnil?

Gora visoka!
Saki[1766] grozdek po poličku,[1767][1768]
Saki tersek po vedricu.
(Sreznevský.)

3

Chorvatské tuše. (Z Rabské dioecese)

Kad si na placi sidila,
Lipa se mi si vidila;
Črnij’ oči, bjälo lice,
Sidila si kut[1769] ruožica.

Strad[1770] ću se otšjätat[1771]
Na zeljäni vrtljäc[1772]
Tъrću[1773] si pogljädat
Za drugu ruožicu.

Sam si nakanila,
Na duge ljubiti;
Ali strada vidim,
Da nemore biti.

Miloga zjimala,
Ljubat ga neznala;
Dab’ ga strad jimala,
Ljubit bi ga znala.

Stopъr sam počala
Na višinu rasti.
Ur morem[1774] nositi
Tuge na srdašce.[1775]

Srce moje, srce,
Nehodi na sunce;
Ar ćeš[1776] se usušit
Kot o lozi[1777] drivce.
(Sreznevský.)

VIII. Korutansko-slovensky

1. Krajinsky


Plješi, plješi crni kus![1778]
Kam bom pljesu, ki sú bès[1779].
Kam si soje čreulce dû?
Soji lubci sěm jih dû.
Kam jih je lubca dejla?
V grmiček[1780] jih je zakopala.
Kej je tisti grmiček?
Grmiček je pogôru.
Kej je tisti pepio?
Vôda ga je vzela.
Kej je tista vôda?
Golobci so je popili.
Kej so tisti golobci?
Gospôda jih je pojejla.
Kej je tista gospôda?
Črez prelaz je skočila,
Ritko si razpočila.
(Vraz.)

2. Korutansky


a) Z Rožje

Per nas je padu velik sneh,
Sačemi[1781] moži do kolěn:
Zapadu je devet vesí,
Devet vesí, sedem cerkví:
Se nevidi drujeha,
Ko nove cerkve vèrh turna.[1782]
Tam hori sědi černi kůs
Lěpo žvižha noj poje,
Dabi skoro vihred[1783] bûa,
Dab’ se hribci[1784] prekopneli,
Dabi rasle jahodce,
Jahodce noj vjolice,
Dab’ dečle[1785] peršle terhat je,
Dabi kůs večbarti vidu je.
(Mayr.)

b) Z Zilje
[1786]

„Půbič[1787] moj je šóu v pûaniną,
Strělat čudną vsą zvěriną.
Al’ ga bo zvěrina vjedûa,
Koj bôn dečûa půbča meûa!“
Strenčata[1788] ga dva medvěda,
Kista půbiča vjedûa.
Dečûa je v potoce praûa,
Je pertekûa vôda vsa kervava.
Še en maû[1789] je dečûa praûa,
Kûobčič[1790] že pred nją perpûaûa.
Kûobčič je pa že poznaûa,
K’ je žôjece[1791] cu[1792] děûaûa.
Še en maû je dečûa praûa,
Půbič že pred nją perpûaûa.
„Oje joje moja gûava!
Kan bôn dečûa půbča djaûa?
V gartelč[1793] bôn ga pokopaûa,
Rôžce bôn po njemi sjaûa;
Der bôn dečûa rôžce pleûa,
Půbča bôn u žinji[1794] meûa.“
(Mayr.)

3. Štyrsky


1

(Z Celského.)

„Djekle, djekle, jez tjebe prašan,
Kaj ti dajelaš v vàrteci?[1795]
Al ti drobne rožce bjereš?
Al ti zjelen rožmarin?
Djekle, djekle, jez tjebe prašan:
Nebi ti hotlo moje biti?
Jez bi ti kúpû pàrstanj zlat.“
Kaj bi mjeni mamca rjekli,
Da bi pàrstanj vidili?“
„Djekle, djekle, neznaš lagati,
De s’ga v vàrti najdilo?“
„Kjer bi mjene učíu lagati,
Tisti bo sovražnik moj.“ —
„Jez son biu danes v Lublanci
V sojih laepih škornicah;
Pa son vidu jakše rožce,
Ko so v tojmo vàrteco.“
„Jez son bla danes v Lublance
V sojmo laepmo gvanteco;[1796]
Pa son vidla jakše ftice,
Ko so v tojmo fogležo.“[1797]
(Vraz.)

2

O sijaj, sijaj, sonce, oj sonce romeno!
Jaz nemrem ti sijati od velke žalosti.
Če rano jaz perhajam, se dekle kregajo;[1798]
Če pa rano zahajam, pastirci jočejo;[1799]
Če sijam na planine, vidim sirotice;
Če sijam na doline, pa vidim šterčeke.[1800]
(Vraz.)

IX. Polsky


(Z Vojcického.)

1

Jasio konia poił, Kasia vodę brała;
Jaś sobie zaspiéwał, Kasia zapłakała.
„Niepłač, Kasiu, niepłač, dosyć tego płaču;
Pójdzieš do Jasiunia gdyby do pałacu;
Izba i komora gdyby kamienica;
Pójdzieš do Jasiunia gdyby do šlachcica.“
„Cóž mi z tego přyjdzie, lepša dia mnie chata;
Niebędzieš mnie kochał, bo ja niebogata.“
„Chociaž niebogata, choć maš posąg mały,
Ale mi się očki tvoje spodobały.“

2

Vyšła dzievčyna,
Vyšła jedyna,
Jako róžovy kviat:
Białe rąčki załamała,
Čarne očki zapłakała,
Zmienił jéj się sviat.

„A čego płačeš,
Čego žałuješ,
Dzievčyno moja?“
„Jak niemam płakać,
Niemam žałovać?
Niebędę tvoja!“

„Będzieš, dzievčyno,
Będzieš, jedyno!
Będzieš, dalibóg!
Ludzie mi cię rają,
I rodzice dają
I sam sędzia bóg.“

X. Česky

a) Z Čech

[1801]


(Čelakovský, Erben.)

1

„Pod našima okny
Teče vodička:
Napoj mně, má milá,
Mého koníčka!“
„Nechci, nenapojím;
Já se koně bojím,
Že sem maličká.“

„Pod našima okny
Roste olíva:
Pověz mně, má milá,
Kdo k vám chodívá?“
„K nám žádný nechodí,
On o mne nestojí,
Že sem chudobná.“

„Pod našima okny
Roste z růže květ:
Pověz mně, má milá,
Proč tě mrzí svět?“
„Mne svět nic nemrzí,
Ale srdce bolí:
Plakala bych hned!“

2

Na kopečku stromeček,
Pod kopečkem lauka:
Ach, když já si zpomenu
Na svého holaubka!

Ach, když já si zpomenu
Ve dne nebo v noci,
Tak se se mnau celý svět
Do kolečka točí.

Jak jest těžko umírat,
Když bolesti není;
Ještě hůře milovat,
Co k libosti není.

Co k libosti bylo,
To mne opustilo:
Co k libosti není,
Samo za mnau chodí.

3

Čí sau to koníčky
Na tom našem auhoře?
Oni se tam pasau
Od samého poledne.

Kdybych já věděla,
Že sau mého milého,
Já bych je zahnala
Do jetele bílého.

Kdybych já věděla,
Že sau mého Jeníčka,
Já bych je zahnala
Do pěkného zelíčka.[1802][1803]

b) Z Moravy
[1804]

1

Proč, kalino, v struze stojíš?
Snad se tuze sucha bojíš?

„Já se sucha nic nebojím,
Kde sem zrostla, tady stojím.“

Proč, kalino, neprokvětáš?
Snad, že ani vrchu nemáš?

„Já sem dávno prokvětala
Červenýma malinama.

S vrchu vrabci obzobali,
z dola panny oblámaly.“

Oblámaly na kytečky
Mládenečkům za klobaučky.

Ulomila každá svému;
Já ubohá nemám komu!

Já svou pustím po potoce;
Snad ju najde někdo přece.

Já ju pustím po palášó,
Kde mládenci koně pasau.

Pasau jich tam na dolině,
Na té drobné jetelině.

Pasau jich tam na trávníčku,
Chyť kytečku, šohajíčku!
(Sušil.)

2

Ach Bože, Rozbože!
Kde je má maměnka?
Už na ní narostla
Zelená trávěnka!

Zelená trávěnka
Modrým kvítím kvete:
Že už mne, maminko,
Vdávat nebudete.

Ach Bože, Rozbože!
Kde je můj tatíček?
Už na něm narostl
Zelený trávníček!

Zelený trávníček,
Červený hřebíček,
Že už mne nebude
Vdávat můj tatíček.

Já nemám maměnky
A nemám tatíčka;
Já tady mám jenom
Jednoho bratříčka.

Ach Bože, Rozbože!
Jakau já křivdu mám!
Komu požaluju,
Dyž rodičův nemám?

Požalovalabych
Svému bratříčkovi;
Přec to tak nebude,
Jako tatíčkovi.

Požalovalabych
Své milé sestřince;
Přece to tak není,
Jako své matince.

V Slavkovském krchově
Holubička sivá;
Že tam odpočívá
Má maměnka milá.

V Slavkovském krchově
Vyrostá hřebíček;
Tamto odpočívá
Můj milý tatíček.

XI. Uhersko-slovensky


(Z Kollára.)

1

Plelo děuča, plelo lan,
Doplelo sa do Dolan;
Doplelo sa do chrasti:
Chceu ho šuhaj[1805] ukrasti.
„Njekradni ma, šuhaj, sám;
Ale ty priď s ludmi k nám!“
„Ač já pridem s ludmi k vám,
Bělú ružu potrhám,
Bělú ružu potrhám,
Po červenej postúpám.“

2

Pěsně moje, pěsně,
Ver vás já velo věm!
Keď já stato puojdem
Kdeže vás já poděm?[1806]
Ver vás já zakopem,
Pod moj’ matky stěnu:
Ked já stato puojdem,
Slzy ma zalejú.

3

Já som sa nazdala, že sa pole mračí:
A to sa milimu začerněli oči!
Já som sa nazdala, že pole horelo:
A to sa milimu líčko červenělo!
Já som sa nazdala, že sa pole blýská:
A to si muoj milý na píšťalce píská!
Já som sa nazdala, že húska letěla:
A to sa milimu košelka bělela!
Já som sa nazdala, že sa pole trasje:
A to muoj milenký sivjé volky pasje!

XII. Hornolužicky


(Z Haupta a Smoleře.)

1

„Dobrý večor, maćerka!
Dže je vaša džóvčička?“
„Moja džóvka domach ńej’,
Vona je mi vumřela.“
Hólčik zavróći konika,
Rajtovaše na keřchov.[1807]
Tsikróć keřchov vobrajtva;
Na jej róvčku pozasta.
„Što sy mi ty činiła,
Žo sy mi ty vumřeła?“
„Štoda na tym svěći cu?
Všitcy ludžo na mńe su.“
Hólčik zavróći konika,
Rajtovaše zasy preč.
Konik vjeslje zaskaka,
Hólčik zrudnje zapłaka.
„Ńepłač, ńepłač, luby mój!
Šak je svěći holcov dosć!“
„Holcóv je dre svěći dosć,
Al’e žana, kajž ty bě!“

2

Hołbik dvě bělej nóžcy ma,
Hólčik dvě rjanej lubcy ma.
Dyž von z tej jenej ryčeše,
Da so ta druha ’něvaše.
„Ňe’něvaj so ty, holečo!
Šak tebe ja tejž lubo mam.“
„Vo tajku lubość ńerodžu,[1808]
Dyž tebe sama ńekrydnu.“[1809]
A’załoj staj so za ručku,
A vjedłoj staj so pšez łučku.
Do pół staj łučki ńepśišłoj,
A dvaj staj ’rodaj nadejšłoj.
„Ńetk’lej mi pověz, holečo,
Kotrymž ty ’rodži bydlić ’cejš?“
„Bydlu, moj luby, kotrymž je,
Sym-li jenož pśec’ pśi tebi!“

XIII. Dolnolužicky


Pśejšlej stej dva młoźenca,
Dva bělej, cervjenej;
Golku, golku[1810] pśejšlej stej,
Zagrodu nadejźestej.

Na zagroźe jo jabłoňašk,
A na nim jabłuški;
Spod jadnym bockom zelene,
Spod drugim cervjene.

Spod jabłoňom se sednustej
Az stej hobaj husnulej:
„Chtož buźo naju gorě vołaś,
Gaź buźo źeń buvaś!“

„Nad nama sejźi syłovik,
Ten jaden drobny ptašk;
Ten buźo naju gorě vołaś,
Gaž buźo źeń buvaś.“

Syłovik vjasele zaspiva
Na tom gaju zelenym;
Šikjen se gajašk rozlega,
Zelena ćava spolega.

Svita, svita, źeń buva,
Cervjene zorja gorejdu:
Chto spodla svojej lubki spał,
Ten ma cas vot něje hiś.

Ten ma cas vot lubki hiś,
Tekje vona vot njogo;
Vot rjedneje velik cas,
Vot grozneje dauno cas.
(Čelakovský.)

XIV. Drevansky


(Z Ekkarda.)

Kati mes ninka[1811] bejt?
Telka[1812] mes ninka bejt.
Telka rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Joz jis vilťu grizna zena;
Nemig ninka bejt,
Joz nemig ninka bejt.

Kati mes zantik[1813] bejt?
Strezik mes zantik bejt.
Strezik rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Joz jis vilťe mole ťarl;[1814]
Nemig zantik bejt,
Joz nemig zantik bejt.

Kati mes trajbnik[1815] bejt?
Vorno mes trajbnik bejt.
Vorno rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Joz jis vilťe corne ťarl;
Nemig trajbnik bejt,
Joz nemig trajbnik bejt.

Kati mes ťauchar[1816] bejt?
Vaucka mes ťauchar bejt.
Vaucka rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Joz jis vilťe glupcit ťarl;
Nemig ťauchar bejt,
Joz nemig ťauchar bejt.

Kati mes cenkir[1817] bejt?
Zojąc mes cenkir bejt.
Zojąc rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Joz jis vilťe drole[1818] ťarl;
Nemig cenkir bejt,
Joz nemig cenkir bejt.

Kati mes spelman[1819] bejt?
Buťan mes spelman bejt.
Buťan rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Joz jis vilťe dauge rať;[1820]
Nemig spelman bejt,
Joz nemig spelman bejt.

Kati mes tejsko[1821] bejt?
Lejska mes tejsko bejt.
Lejska rici
Vapak ka nejmo ka dvemo:
Rizplastnejtmo[1822] mja vapejs,[1823]
Bunde vosa tejsko,
Bunde vosa tejsko.[1733] Nerodný

[1734] nehnu se.

[1735] V I. vyd. tento odkaz chybí.

[1736] výr, strix bubo

[1737] kohoutkův

[1738] chumelice, vír

[1739] velmi těžce

[1740] nevidím

[1741] Od slova naščaditi, roditi;

[1742] jen

[1743] rokle, jáma

[1744] papír

[1745] trs, stéblo, keř

[1746] zahrada

[1747] mýdlo

[1748] mýdlo

[1749] pramen

[1750] píst

[1751] procházela se

[1752] panna

[1753] vinice

[1754] hlídač

[1755] sváži tě

[1756] milé

[1757] maznala, milkovala

[1758] krmila

[1759] Bláznivá bláznice

[1760] cukr

[1761] hrdou

[1762] klobouk

[1763] nepozorují, nevzpomenou si

[1764] mši

[1765] V I. vyd. k Maši; bez odkazu.

[1766] V I. vyd. Vsaki.

[1767] pintě, másu

[1768] V I. vyd. 1) jistá míra, holba..

[1769] jako

[1770] nyní

[1771] jíti

[1772] zahrádku

[1773] V I. vyd. Tъrtju.

[1774] již musím

[1775] tak, místo srdašči

[1776] V I. vyd. tješ.

[1777] jako v lese

[1778] kos

[1779] bos

[1780] keř

[1781] všakému, každému

[1782] věže

[1783] jaro

[1784] pahorkové

[1785] děvčata

[1786] V této písni psáno û místo hrubého ł, kteréž vlastně jako silně vokalisované v se vyslovuje. (Pozn. P. J. Š.)

[1787] hoch, něm Bube

[1788] potkala

[1789] jednou, něm. -mal

[1790] klobouček

[1791] pásek, pentle

[1792] něm. dazu

[1793] zahrádka, něm. Garten

[1794] v mysli, něm. im Sinn

[1795] zahrádka

[1796] šatech, něm. Gewandt

[1797] klec, něm. Vogelhaus

[1798] vadí se

[1799] pláčí

[1800] žebráky

[1801] V I. vyd. není uvedeno označení Z Čech.

[1802] Ve zpěvu é a ý v ý a ej někdy se mění, jakož i v před o přisouvá. (Pozn. P. J. Š.)

[1803] V I. vyd.: Ve zpěvu é a ý v ý a ej se nemění, jakož ani v se před o nepřisouvá.

[1804] Písně z Moravy nejsou v I. vyd. vůbec uvedeny.

[1805] hoch

[1806] později

[1807] hřbitov, něm. Kirchhof

[1808] nedbám

[1809] nedostanu

[1810] lesík

[1811] rus. njanka, nevěsta

[1812] z něm. die Eule, demin.

[1813] ženich

[1814] v něm. Kerl

[1815] družba

[1816] kuchař

[1817] šenkýř, číšník

[1818] rychlý, z něm.

[1819] hudbař, z něm.

[1820] hráč

[1821] tejsko z něm. Tisch, demin.

[1822] rozplácněme

[1823] opyš, ocas

Výklad místních jmen

Písmeny Ab atd. vyznačuje se čtyřhranné políčko mezi poledníky a rovnoběžníky, v němž město leží, na př. Praha Ee, t. to políčko, které nalezneš, když od písmen E a e na krajích stojících prstem mezi poledníky a rovnoběžníky čáry protáhneš: kde se tyto čáry stýkají, tam jest to políčko, v němž Praha leží. Do následujícího popisu pojata jsou pouze ta místná jména, jenž v jiných jazycích, zvláště v německém, docela jinak nežli v slovanském znějí, s pominutím ostatních, buďto stejně, buďto aspoň s nepatrnými rozdíly vyslovovaných.

Aderkas-Moiza, lot., Kurbis — Bk

Aispulte, lot., Hasenpot — Bh

Aivékste řeka, lot., Ewst Fluss — Bl

Bág, srb., Carlopago — He

Bakar, srb., Buccari — He

Bar, srb., Antivari — Ig

Bardijov, uslv., Bartfeld — Fh

Barut, čes., Baireuth — Fc

Běla, slv., Resciutta — Gd

Bělacrkva, srb., Weisskirchen — Hh

Bělehrad, uslv., Stuhlweissenburg — Gg

Belgrad, slv., Karlsburg — Gi

Benátky, čes., Mletki, srb., Venedig — Hd

Běr, bulh., Karaferia — Kh

Bílé moře, Marmara — Kl/Km

Biljak, kslv., Villach — Gd

Bilsk, Bilsko pol., Bielitz — Fg

Birinčok, uslv., Mezöberény — Gh

Biskupice, pol., Bischofswerder — Dg

Biskupice, pol., Bischofsburg — Ch/Dh

Bistrica, kslv., Wind., Feistritz — Ge

Bitel, bulh., Bitogila-Manastir — Kh

Blatno jezero, uslv., Plattensee — Gf

Bor, čes., Haid — Fd

Bráč ostrov, srb., Brazza — If

Bran sútěska, val., Türzburg — Hk

Branibor, čes., Brandenburg — Dd

Braslav, uslv., Poroszló — Gh

Brašov, srb., Koruna, Kronstadt — Hk

Břeclava, česk., Lundenburg — Ff

Bréžce, kslv., Rann — Ge

Břetislava (Prešpurek), uslv., Pressburg — Ff

Brodnica, pol., Strassburg — Dg

Budin, uslv., Ofen — Gg

Budyšin, čes., Bautzen — Ee

Bydgošč, pol., Bromberg — Df

Bystrica Baňská, uslv., Neuschl — Fg

Bytom, pol., Bütow — Cf

Cavtat, srb., Ragusa vecchia — If

Celje, kslv., Cilli — Ge

Celjovec, kslv., Klagenfurt — Gd

Césvejne, lot., Seswegen — Bk

Crés ostrov, Srb., Cherso — He

Čakovec, chorv., Tschakathurn — Gf

Černavěža, slov., Rother Thurm-Pass — Hi

Čudskoje ozero, Peipus-See — Al

Dąbrowna, pol., Gildenburg — Dg

Dejšina, oprav Toužim, čes., Theising — Fd

Derpt, strus. Jurjev, Dorpat — Al

Dervenik ostrov, srb., Zirona — Ie

Djakovo, srb., Diakovár — Hg

Djilav, slv., Gyalú — Gd

Dovhepole, mrus., Hoszúmezö — Fi

Drač, srb., Durazzo — Kg

Dřevňov, st. čes., Tachau — Fd

Dobrovnik, srb., Ragusa — If

Dvorec, čes., Hof — Ff

Działdovo, pol., Soldau — Dg

Elbłąg, pol., Elbing — Cg

Ergle, lot., Erlau — Bk

Flein, strus., Marienhaus — Bl

Gauja řeka, lot., Aa Fluss — Bk

Gněv, pol., Mewe — Dg

Gorica, kslv., Görz — Hd

Gorska, drev., Bergen — Dc

Gradec slovenski, kslv., Windischgrätz — Ge

Gradec, kslv., Gratz — Ge

Gradišče, kslv., Gradiska — Hd

Grodek, dluž., Spremberg — Ee

Grudziąž, pol., Graudenz — Dg

Halič, uslv., Gatsch — Fg

Hočevje, kslv., Gottschee — He

Hodědjina, slv., Bánfi-Hunyad — Gi

Horšův Týn, čes., Bischofteinitz — Fd

Hranice čes., Weisskirch — Ff

Hron řeka, uslv., Gran Fluss — Fg

Htetovo, bulh., Kalkandelen — Kh

Hvár, ostrov, srb., Lesina — If

Cheb, čes., Eger — Ed

Chełmža, pol., Chulmsee — Dg

Chošobuz, dluž., Kottbus — Ee

Chvalinské moře, Kaspické — Hv

Instruć, pol., Insterburg — Ch

Iž ostrov, srb., Eso — Ie

Jabloň, čes., Gabel — Ee

Jager, uslv., Erlau — Gh

Jakin, srb., Ankona — Id

Jékaba-Mésts, lot., Jakobstadt — Bk

Jelgava, lot., Mittau — Bi

Jesna řeka, Jetzel Fluss — Dc

Jičín Nový, čes., Neutitschein — Ff

Jihlava, pol., Eylau — Ch

Jindřichův Hradec, čes., Neuhaus — Fe

Jurburk, pol., Georgenburg — Ci

Kamenica, čes., Chemnitz — Ed

Kamnik, kslv., Stein — Ge

Kark ostrov, srb., Veglia — He

Karlovac, srb., Karlstadt — He

Karlovci (donji), srb., Karlowitz — Hg

Karňov, pol., Jägerndorf — Ef

Kes, rus., Ceze, lot., Wenden — Bk

Kisek, uslv., Güns — Gf

Kišperk, Supí hora, čes., Geiersberg — Ef

Kladsko, čes., Glatz — Ef

Klajpeda, lit., Memel — Ch

Klonska, drev., Klenze — Dc

Kolivaň, rus., Reval — Ak

Kološ, slv., Clausenburg — Gi

Komořany, čes., Gundrum — Ff

Kopar, kslv., Capo d’Istria — Hd

Kostovo, bulh., Gostivar — Kh

Kostrin, čes., Küstrin — De

Kotor, srb., Cattaro — Ig

Košice, uslv., Kaschau — Fh

Koźle, pol., Kozel — Ef

Krajn, kslv., Krainburg — Gd

Kralovec, čes., Königsberg — Ch

Královédvůr, čes., Königinhof — Ee

Krapkovice, pol., Krapnitz — Ef

Križevci, chorv., Kreutz — Gf

Krka řeka, kslv., Gurk Fluss — Gd

Krkonoše, čes., Riesengebirge — Ee

Kroměříž, čes., Kremsier — Ff

Krupina, uslv., Karpfen — Fg

Krusta-Pils, lot., Neuhausen — Bl

Kuldiga, lot., Goldingen — Bh

Kupa řeka, srb., Kulpe Fluss — He

Kvidzyn, pol., Marienwerder — Dg

Kvisa řeka, Queis Fluss — Ee

Lastovo ostrov, srb., Lagosta — If

Ledec, čes., Laatz — Ff

Leijas-Moiza, lot., Aahof — Bl

Lěš, srb., Alessio — Kg

Levoča, uslv., Leutschau — Fg

Liberk, čes., Reichenberg — Ee

Libin, čes., Lubin, luž., Lubben — Ed

Liboraz, čes., Lieberose — De

Limbaša, lot., Lemsal — Bk

Ljauchiv, drev., Lüchow — Dc

Ljauncij, drev., Hitzacker — Dc

Ljubljana, kslv., Laibach — Ge

Lohovec, čes., Bischofswerth — Ff

Loka, kslv., Laak — Ge

Loket, čes., Elbogen — Ed

Ložiň ostrov, srb., Lussin — He

Lubij, hluž., Löbau — Ec

Lubno, kslv., Leoben — Ge

Luboras, dluž., viz Liboraz —

Lunga ostrov, srb., Lunga o Grossa — Ie

Malbork, pol., Marienburg — Cg

Maslinica ostrov, srb., Solta — Ie

Metlika, srb., Mötting — He

Mikulov, čes., Nikolsburg — Ff

Mlět ostrov, srb., Meleda — If

Mletki, srb., Benátky, čes., Venedig — Hd

Mněrkur, val., Geussmark — Hi

Mnichov, čes., München — Fc

Mohelnice, čes., Müglitz — Ff

Molat ostrov, srb., Meleda — He

Most, kslv., Bruck — Ge

Mošoň, uslv., Wieselburg — Gf

Mrěže, kslv., Friesach — Gd

Muhač, srb., Mohatsch — Gg

Mužakov, hluž., Muskau — Ee

Narrata, lot., Nerft — Bk

Nezider, uslv., Neusiedel — Gf

Nin, srb., Nona — He

Niš, bulh., Nissa — Ih

Nové město, čes., Neustadt — Ge

Nové zámky, uslv., Neuhäusel — Ff

Novigród, pol., Naugard — De

Novisad, srb., Neusatz — Hg

Novoměsto, srb., Cittanuova — Hd

Novoměsto, kslv., Neustadt — He

Odolanóv, pol., Adelnau — Ef

Ohře řeka, čes., Eger Fluss — Ed

Oleśnica, pol., Oels — Ef

Olgun, srb., Dulcigno — Kg

Omiš, srb., Almissa — If

Opava, čes., Troppau — Ff

Opole, pol., Oppeln — Ef

Opuzina, srb., Fort-Opus — If

Oraštje, slv. i val., Szász-Vároš — Hi

Ormož, kslv., Friedau — Ge

Osěk, srb., Essek — Hg

Ostrihom, uslv., Gran — Gg

Ostrov, drev., Wustrow — Dc

Ozola-Moiza, lot., Eckau — Bi

Pečuh, srb., Fünfkirchen — Gg

Polěšač poloostr., srb., Sabioncello — If

Plibrk, kslv., Bleiburg — Ge

Podstupim, stčes.,Potsdam — Dd

Postojna, kslv., Adelsberg — Hd/He

Požarevac, srb., něm. Passarowitz — Hh

Prabuta, pol., Riesenburg — Dg

Prešov, uslv., Eperies — Fh

Příbor, čes., Freiburg — Ff

Prostějov, čes., Prostnitz — Ff

Pščyna, pol., Pless — Eg

Ptuj, kslv., Pettau — Ge

Rab ostrov, srb., Arbe — He

Rádgona, kslv., Radkerburg — Ge

Radolca, kslv., Radmannsdorf — Gd

Rakovor, rus., Wessenberg — Ak

Rěka, kslv., Rieg — He

Rěka, srb., Fiume — He

Řezno, čes., Regensburg — Fc

Rčer, bulh., Arcer — Ii

Roh, Rohy, čes., Horn — Fe

Ršava St. i N., srb., Orsova — Hh/Hi

Rujana ostrov, Rügen — Cd

Sabinov, uslv., Zeben — Fh

Sakkaleija, lot., Sakenhausen — Bh

Sal-ace, lot., Salis — Bk

Saldupils, lot., Frauenburg — Bi

Sebeslav, uslv., Szoboszló — Gh

Sěr, bulh., Seres — Ki

Sibin, srb., Hermannstadt — Hi

Siné moře, Adriatské — Hd

Siekierka Sv., pol., Heiligenbeil — Cg

Sjady, lit., Szoden — Bh

Skadar, srb., Skutari — Ig

Skradin, srb., Skardonna — Ie

Slavkov, čes., Austerlitz — Ff

Sleza řeka, Lohe Fluss — Ef

Sliven, bulh., Sélimno — Ik

Słupsko, pol., Stolpe — Cf

Smederevo, srb., Semendria — Hh

Smolník, uslv., Schmölnitz — Fg

Sobotica, uslv., srb., Theresiopel — Gg

Sohdu-Moiza, lot., Sessau — Bi

Solun, bulh., Thessalonichi — Ki

Splět, srb., Spalatro — If

Srbiště, čes., Zerbst — Ec/Ed

Starilog, kslv., Altlag — He

Starogród, pol., Stargard — De

Ston, srb., Stagno — If

Stříbro, čes., Mies — Fd

Subotica, č. Kamenec, uslv., Stein am Anger — Gf

Surožské moře, Azovské — Hp/Hq

Súsak ostrov, srb., Sansego — He

Svatý Djúr, uslv., S. Georgen — Ff

Svent-A, lot., Heiligen-Aa — — Bh

Svěcie, pol., Schwetz — Dg

Světla, čes., Zwettel — Fe

Svištov, bulh., Sistow — Ik

Sycóv, pol., Wartenberg — Ef

Šebiša,slv.,Szász Sebes, Mühlenbach — Hi

Ščytno, pol., Ortelsburg — Dh

Šegešvár, slv., Schässburg — Gk

Šent-Fed, kslv., S. Veit — Gd

Šibenik, srb., Sebenice — Ie

Šlemno, pol., Gardensee — Dg

Šopron, kslv., Oedenburg — Gf

Šťavnica, uslv., Schemnitz — Fg

Šumen, bulh., Schumla — Il

Šylokařno, pol., Heidekrug — Ch

Toužim, čti místo Dejšina, Theissing — Fd

Třeboň, čes., Wittingau — Fe

Trogir, srb., Trau — Ie

Trst, kslv., Triest — Hd

Tsčevo, pol., Dirschau — Cg

Tylža, pol., Tilsit — Ch

Unčov, čes., Mährisch Neustadt — Ff

Ušava, lot., Hassau — Bh

Uzma, lot., Usmeiten — Bh

Vacov, uslv., Waitzen — Gg

Vałęč, pol., Deutschkrone — Df

Valtenberga-Moiza, lot., Salisburg — Bk

Varadin, srb., Peterwardein — Hg

Vejherovo, pol., Neustadt — Cf

Veles, bulh., Kjuprija — Kh

Veljan, rus., Fellin — Ak

Velkovec, kslv., Völkermarkt — Ge

Vels-Zvrhnji, kslv., Oberwels — Gd

Vengoborg, pol., Angerburg — Ch

Verovitica, srb., Veröcze — Gf

Videm, kslv., Udine — Gd

Vielava, pol., Wehlau — Ch

Vieřbołov, pol., Wirballen — Ci

Vipava, kslv., Wippach — Hd

Vis ostrov, srb., Lissa — Ie

Višnja Gora, kslv., Weichselburg — He

Vladimirec, rus., Wolmar — Bk

Vładysłavóv, pol., Neustadt — Ci

Vltava řeka, čes., Moldau Fluss — Fe

Voglej, kslv., Aquileia — Hd

Vojerecy, hluž., Hoyerswerda — Ed

Vojkam, drev., Dannenberg — Dc

Vojmir, čes., Weimar — Ec

Volary, čes., Wallern — Fd

Vratislav, čes., Breslau — Ef

Vrchlabí, čes., Hohenelbe — Ee

Vysoké Mýto, čes., Hohenmauth — Fe

Zadar, srb., Zara — Ie

Zagreb, chorv.,Agram — He

Zgorelc, luž., Görlitz — Ee

Zilja řeka, kslv., Gail Fluss — Gd

Zvolen, uslv., Altsohl — Fg

Žatec, čes., Saatz — Ed

Žegan, luž., Sagan — Ee

Železné město, uslv., Eisenburg — Gf

Žirija ostrov, srb., Zuri — Ie

Žitava, čes. Zittau — Ee

Výklad zkracování

B. Boľši, t. Velký

bulh. bulharsky

č. čili

čes. česky

D. Dolní

dluž. dolnolužicky

drev. drevansky č. polabsky

gub. gubernie

H. Horní

hluž. hornolužicky

CH. Chorvati

chorv. chorvatsky

kslv. korutansko-slovensky

lit. litevsky

lot. lotyšsky

luž. lužicky

M. Malý

M. čudsky Moiza, lot. Muiža, t. dvůr

N. Nový

Niž. Nižní

np. na příklad

O. ozero,jezero

Pol. Poláci

pol. polsky

R. Rusíni

rus. rusky

SL. Slováci

slv. slovensky

SR. Srbové

srb. srbsky

St. Starý

stčes. staročesky

strus. starorusky

t. totiž, to jest

uslv. uhersko-slovensky

V. Velký

val. valasky

Jiná, zde pominutá zkracování gramatických názvův, n. př. jd. p. (jednotný počet), mn. p. (množný počet), nom. gen. atd. (nominativ, genitiv atd.), snadná jsou k vyrozumění.

Připomenutí

[1824]

Od mnohých vážných osob a z rozličných stran byli exx. Slovanského zeměvidu, jichž se po delší čas již nedostávalo, opětovaně a ousilně požadováni. Poněvadž pak ani mapy bez výkladu vydati za prospěšné neuznáno — neboť tento onu nejen vysvětluje, ale i doplňuje — ani k novému předělání textu pro krátkost času a jiné práce té chvíle přistoupiti možné nebylo, viděl se podepsaný přinucena vydati vysvětlení mapy čili Národopis v témž způsobu, jakýž při druhém poopraveném vydání byl na se vzal. Kdokoli nestranně pováží, že výklad tento pouze k orientování v prostranném světě Slovanstva, nikoli k vyvážení mnohanásobních v něm leda běžně dotčených předmětův určen jest; zajisté nebude zapírati, žeť on i podnes k témuž cíli vždy dobře posloužiti může. Poměrové vcelku všudy titíž, třebas v částkách a podrobnostech mnoho proměn. Tyto nastoupí brzy i v tom, co dnes stává; takže čtenář vždy i sám mysliti a pokračovati musí, chce-li se s naukou svou na rovni času udržeti.

V Praze v lednu 1849.

Spisovatel.[1824] Toto připomenutí je doslovem k III. vydání.

Omyly na mapě

I. [připoj. k I. vyd.]

V poli Ff: Vymezení maďarských osad u Nitry má na západě jen dosahovati, nikoliv obsahovati města Nitry.

— Gq: Uprostřed řeckých osad punktovanou čáru, přes M. Jenisalu, Ignatjevku a Laspi běžící, vymaž.

— Cx: Místo Čeremisan (řeka) čti Čeremšan.

II. [připoj. k II. a III. vyd.]

V poli Fd: místo Dejšina čti Toužim.

— Fl: místo Podhirce (řeka) čti Zbruč.