KONTAKTY

Odpovede v priebehu | Responses within: 21 dní/21 days

Všetky záležitosti a komunikácia musia mať aj písomnú verziu, to znamená aj v prípade, že ste niečo konzultovali telefonicky, je potrebné zaslať nám to aj v písomnej forme cez kontaktný formulár alebo e-mailom.

📧

CENTRÁLA | CENTRAL OFFICE: odpovede do 21 pracovných dní

  • jazykove1 @ gmail.com
  • info @ jazykovevzdelavanie.sk

PROJEKTY

  • Kontakty pre jednotlivé projekty obdržia účastníci vždy v inštrukciách pre daný ročník projektu. Tieto kontakty sú aktívne počas jednotlivých častí / kôl daného projwktu Všetky sú na … @ jazykovevzdelavanie.sk.

✉ 📦

DORUČOVACIA (POŠTOVÁ) ADRESA | SHIPPING ADDRESS

Za zaslanie zásielky na správnu adresu je v plnom rozsahu zodpovedný odosielateľ zásielky.

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42334829

DIČ: 2120016932

Reg. MVSR: VVS/1-900/90-41516

O združení IALF tu

Najnovšie články: