GDPR Ochrana údajov

I. Spracovateľ údajov * II. Rozsah spracovania údajov * III. Účel spracovania údajov * IV. Právny základ spracovania osobných ûdajov * V. Doba a miesto uchovávania osobných údajov * VI. Prístup tretích strán k osobným údajom * VII.  Práva zákazníkov * VIII. Používanie súborov cookies IX. Kontakt
Znak ” /  ” znamená “alebo”.

I. Spracovateľ údajov

 • Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov / kliientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov projektov združenia IALF o. z., webové sídlo www.ialf.sk, IČO: 42334829, v súvislosti s využívaním webstránok, online služieb, e-shopov, spolupráce a účasti v projektoch združenia IALF.
 • Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach združenia IALF.
 • Združenie IALF  má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našich webových stránok, e-shopov, poskytovaním služieb  a účasťou v projektoch združenia. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • tituly
 • dátum narodenia / vek
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • platobné údaje
 • história objednávok
 • história účasti v projektoch
 • IP adresa
 1. Cookies
  • údaje o vyhľadávaní na internete
  • údaj o koncovom zariadení
  • údaje o sociálnych médiách

III. Účel spracovania osobných údajov

Združenie IALF spracováva osobné údaje na nasledovné účely:

  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorilo združenie IALF so zákazníkom / klientom / partnerom / spolupracovníkom / účastníkom projektov
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete
  • evidovanie informácií o zákazníkoch / klientoch / partneroch / spolupracovníkoch / účastníkoch projektovv združenia IALF a produktoch a službách, ktoré im združenie IALF poskytlo
  • marketingové účely za účelom informovania zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov projektov o nových produktoch, projektoch a službách združenia IALF (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu)
  • plnenie prípadných zákonných povinností

IV. Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva združenie IALF

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom / klientom / partnerom / spolupracovníkom / účastníkom projektov združenia IALF  (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi združením a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

V. Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Združenie IALF spracováva osobné údaje po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu sa spracovávajú a uchovávajú po  dobu trvania zmluvy, pričom sú vymazané najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi združením a jejho zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník / klient / partner / spolupracovník / účastník udelí združeniu IALF súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva združenie IALF jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov neopustia územie členských štátov Európskej únie.

VI. Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov projektov môžu mať prístup:

 1. Písomne poverené osoby s presne vymedzeným rozsahom prístupu a použitia osobných údajov.
 2. Tretie osoby konajúce v mene združenia IALF s oficiálnym písomným poverením. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje  používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 3. Tretie osoby poverené dopravou produktov v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom len na doručenie produktov.
 4. Oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností združenia IALF voči oprávnenej osobe.

VII. Práva zákazníkov

 1. Zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / účastníci projektov združenia IALF majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka / klienta / partnera / spolupracovníka / účastníka projektov
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v strojovo čitateľnom formáte a môžu požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 2. Zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / účastníci projektov majú právo kedykoľvek odvolať ich súhlas za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu IALF, o. z., Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia alebo e-mailu zaslaného na emailovú adresu jazykove @ gmail.com). V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov združenia IALF  prestane okamžite spracovávať jeho osobné údajje.

VIII. Používanie súborov cookies

 1. Pri použití webstránok združenia IALF sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si webstránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a využíva ich pre lepšie prispôsobenie obsahu webstránok záujmom návštevníko a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z webových stránok združenia IALF dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka, dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú
  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam
 4. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre združenie IALF na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 5. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia.
 6. Združenie IALF nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán, ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

IX. Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / ûčastníci projektov majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa na nás obrátiť elektronicky na emailovú adresu: jazykove @ gmail.com.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www. dataprotection. gov. sk).