piatok, 19 júla, 2024

JAZYKOVEDA, RÔZNE JAZYKY

Jazykovedné disciplíny

Základné jazykovedné disciplíny

Jazyk môžeme skúmať na rôznych úrovniach – od hlásky až po text a slovný prejav.

Medzi základné jazykovedné disciplíny patria: fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, syntax a štylistika.

1. Hláskoslovie – fonetika

 • skúma ako hovoríme, vyslovujeme hlásky
 • základnou jednotkou fonetiky je hláska (fonéma): samohláska [a], [i] …, dvojhláska [ia] …, spoluhláska [n] [p] …

2. Fonológia

 • pri fonológii už nejde o to, ako hlásku vyslovíme, ale o jej rozlišovaciu funkciu v slovách
 • na záznam foném používame grafémy (písmená)

3. Tvaroslovie – morfológia

 • zaoberá sa tvarmi slov a slovnými druhmi
 • z hlások tvoríme slabiky (morfémy) a pomocou nich tvolríme jednotlivé slová a z nich zasa ďalšie slová

4. Slobná zásoba – lexikológia

 • skúma slová; synonymá, antonymá, cudzie slová, archaizmy a i.
 • zo slabík (morfém) vzniká slovo (lexéma)

5. Skladba – syntax

 • skúma vetnú skladbu
 • slová tvoria vety a súvetia
 • základnou jednotkou je vetný sklad – syntagma: podmet, prísudok, predmet, doplnok, jednoduchá veta, priraďovacie súvetie a i.

6. Funkčnosť jazykového prejavu – štylistika

 • zaoberá sa usporiadaním jazykových prostriedkov – kompozíciou
 • utvorené vety a súvetia spájame do odsekov, textov. Aby sme utvorili text, ktorý spĺňa svoju funkciu (napr. informovať, opísať, vysvetliť, porozprávať), potrebujeme mať štylistické zručnosti
 • základnou jednotkou štylistiky je štyléma – jazykový prostriedok používaný v určitom jazykovom štýle

hláska 》slabika 》slovo 》veta 》text