ŤUKNI zaslanie

POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI

Zaslanie poviedok do PK: 24  – 31. január príslušný rok vrátane

Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI

1) Poviedky je potrebné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc(x)) alebo PDF ako prílohu k e-mailu

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO AUTORA POVIEDKY (súťažiaceho) NÁZOV POVIEDKY 

vzor ako nazvať súbor:

II SLJ TUK Adam Tvorivy Oblaky

III AJ TUK Laura Bystra My Hope

III ŠJ TUK +BIL Ema Múdra La vida

2) Predpísané parametre poviedky

2. a) nad textom poviedky:

  • čestné vyhlásenie v znení: “Čestne prehlasujem, že táto poviedka je výhradne mojim vlastným autorským textom a nebola ešte nikde publikovaná.”
  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK; III. AJ ŤUK +BIL)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)
  • uvedený názov príspevku (napr. Možno; My Hope)

VZOR TEXTU NAD POVIEDKOU:

Čestne prehlasujem, že táto poviedka je výhradne mojim vlastným autorským textom a nebola ešte nikde publikovaná.

II SLJ TUK Adam Tvorivy Oblaky 

2. b) typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda

2. c) rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov s medzarami)

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.

3) Zaslanie poviedky

3. a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + TUKNI ROČNÍK (napr. 2022, 2024 …)

Predmet e-mailu ~ vzor: 

BA TUKNI 2024; BB TUKNI 2024; KE TUKNI 2024NR TUKNI 2024; PO TUKNI 2024; TN TUKNI 2024; TT TUKNI 2024; ZA TUKNI 2024

3. b) v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, celé meno autora poviedky, vek, názov poviedky, koľko rokov sa autor poviedky učí daný jazyk a koľko hodín týždenne, meno pedagóga a názov školy.

Vzor textu do e-mailu: 

II. SLJ ŤUK

Adam Tvorivý, 12r.

Oblaky 

6 rokov – 3 hod./ týž.

Mgr. Nataša Motivujúca,  Kreatívna, Mesto

3. c) Poviedku(y) odošlite jedným rovnakým mailom na 2 adresy: 

jazykove1 (zavináč) gmail.com 

tukni @ jazykovevzdelavanie.sk

Poviedku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.   

Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 – 7 pracovných dní.

ĎALŠÍ KROK

Poviedky budú hodnotiť poroty a určia tie, ktoré postúpia na celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále). Na FK poroty udelia poviedkam miesta 1. až 4..  

Výsledky Postupového kola (PK) budú uverejnené na ročníkovej stránke v oznamoch v časti Priebeh.

Všetci súťažiaci Postupového kola získavajú e-Certifikíát a e-publikáciu.