piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Na čo slúžia diktáty?

Diktáty slúžia na precvičenie a preverenie vedomostí žiakov. Využívajú sa v nich sluchové vnemy v kombinácii so zrakovým vnímaním. Diktáty môžeme rozdeliť podľa rôznych hľadísk:

  • podľa účelu na nácvičné a kontrolné,
  • podľa zostavovania: na izolované slová, spojenia slov, izolované vety, súvislé slohové celky,
  • podľa množstva preberanej látky na špeciálne a všeobecné,
  • podľa spôsobu práce poznáme diktáty: výberový diktát, diktát s upozornením, vysvetľovací diktát, tvorivý diktát, autodiktát, kontrolný (skúšobný) diktát.

Nácvičný diktát má význam v procese zautomatizovania pravopisných zručností. Pri utváraní návyku správne písať sa musí zapojiť sluchové aj zrakové vnímanie, musí sa urobiť predbežný rozbor pravopisných javov, treba zopakovať so žiakmi praovpisné poučky, pritom učiť žiakov pohotvo použiť poučku.

Diktát má hodnotu v tom, že si žiaci cvičia pozornosť, bystrosť a pohotovosť. Pri nácvičných diktátoch sa žiaci učia používať diktovaný text, zapamätávať si a opravovať. Oprava býva presnejšia a rýchlejšia, keď jeden žiak píše diktovaný text na tabuľu, na zadnú stranu. Bez zápisu na tabuľu si žiaci cvičia sluchové vnímanie a pamäť.

Výberový diktát má tú výhodu, že je časovo úspornejší. Žiaci pri ňom nepíšu celý text, ale len slová alebo spojenia slov s nacvičovanými alebo kontrolovanými pravopisnými javmi. Rozhodovanie o výbere slov alebo slovných spojení núti žiaka k uvedomelejšiemu a pozornejšiemu prístupu k diktátu.

Diktát s upozornením – pri tomto type diktat učiteľ najskôr rozoberie so žiakmi pravopisnú stránku slov alebo viet, ktoré sa napíšu na tabuľu, aby žiaci videli tieto slová a vety najskôr napísané a až potom sa slová alebo súvislý text nadiktuje.

Vysvetľovací diktát (diktát s výkladom) tvorí prechod medzi nácvičným a kontrolným diktátom. Pri tomto diktáte sa neupozorňuje na javy pred písaním textu, ale až po skončnení diktátu sa vysvetlia pravopisné javy, v ktorých žiaci urobili chyby.

Tvorivý diktát je práca tvorivého charakteru, blízka slohovej práci. Nie je to diktát v pravom zmysle slova. Je to kratšie rozprávanie, které žiaci píšu podľa určených oporných bodov. Tieto oporné slová sa vyznačujú tým, že je v nich nejaký pravopisný jav. Žiakom sa vopred uvedú tieto slová, pripomenú sa potrebné pravopisné pravidlá. Niekedy je to možné spojiť aj s obrázkom.

Autodiktát (voľný diktát) je forma diktátu, pri ktorej dochádza k reprodukcii čítaného textu. Pred čítaním textu si žiaci zopakujú pravopisné poučky. Učiteľ pred čítaním textu upozorní žiakov, aby si text zapamätali. Potom ho prečíta znova, s väčšími prestávkami, po myšlienkovo ucelených častiach. Na učiteľov pokyn žiaci píšu text, ako si ho zapamätali.

Kontrolný diktát slúži na kontrolu, na overovanie pravopisných zručností žiakov. Kontroluje sa ním predpokladaná úroveň pravopisných zručností žiakov. Kontrolný diktát sa zvyčajne klasifikuje. Kontrolný diktát sa niekedy nazýva samostatný diktát. Žiak si pri ňom počína úplne samostatne, neposkytuje sa mu nijaká bezprostredná príprava na správne písanie. Obsah kontrolného diktátu má pozostávať z prebratého, vysvetleného a precvičeného učiva.

Zdroj: internet