štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Each and Every

alias každý a každý 🙂

EACH  [i:ʧ] [íč]

1) Používame pri počte dvaja a viac.

  • She has a bracelet on each wrist. ~ Má náramok na každom zápästí.

2) Používame, ak hovoríme o veciach jednotlivo, napr.:

  • Each girl in the shop received a fashionable scarf. ~ Každé (jedno) dievča v obchode dostalo módny šál.

Používa sa s jednotným číslom podstatného mena – each girl, each wrist, each eye …

EVERY [evri]

1) Používame pri počte traja a viac.

  • You should wash every window in your flat. ~ Mal(a) by si umyť každé okno v tvojom byte. (sú tam viac ako tri)

2) Používame, ak veci vnímame ako súčasť skupiny, napr.:

  • Every boy has a ball. ~ Každý chlapec (alebo aj všetci) má loptu.

Používa sa s jednotným číslom podstatného mena – every man, every house, every window …

EACH / EVERY + OF

each + of + množné číslo, zámeno, determinátor …

Each of us is happy to see you.~ Každý z nás je šťastný, že ťa vidí.

every one + of + množné číslo, zámeno, determinátor …

Every one of his family is generous and kind. ~ Každý z jeho rodiny je srdečný a milý. Every of his family …

Obidve slovíčka (each, every) môžeme použiť vo vete aj dokopy. Toto ich spojenie sa používa na zdôraznenie, napr.:

  • Please, check each and every item in the parcel. – Prosím skontrolujte naozaj každú jednu položku v balíku.

ŤAHÁK

Nie ste si istí, či máte použiť each alebo every?

Opýtajte sa sami seba:

Mám na mysli jednotlivcov v skupine alebo skupinu ako celok?

Ak je odpoveď

  • „jednotlivci v skupine“ -> použite each
  • „skupina ako celok“ -> použite every.