Jazyková štafeta

☘☘☘

Jazyková štafetaARR je celoslovenský jazykovo-športový projekt pre 3-členné tímy, deti a mládež, zameraný na gramatiku + slovnú zásobu + konverzáciu. 

Jazykové kategórie sa vyhlasujú pre každý ročník samostatne.

Tïmy sa môžu povzbudzovať, čiže ide o hlučný koncept. Štafeta je vhodná pre deti a tínedžerov, ktorí dobre zvládajú “časový adrenalín” a víťazom srdečne “potrasú rukou”. Ako to prebieha?


Pravidlá Jazykovej štafety

1. Definícia projektu 2. Kto sa môže zapojiť 3. Kategórie 4. Termíny, prihlasovanie a realizácia 5. Výsledky, diplomy a ceny 6. Cestovné, stravné 7. Zodpovednosť za tímy 8. Súhlasy 9. Záver

1. DEFINÍCIA PROJEKTU

Projekt “Jazyková štafeta – Language Relay” je jednokolový celoslovenský jazykovo-športový projekt v “trojboji” určený pre trojčlenné tímy detí a tínedžerov.

Jazykový trojboj pozostáva z: gramatika + slovná zásoba + konverzácia

Ide o spojenie jazyka a pohybu, kde sa tímy môžu povzbudzovať, čiže prostredie je hlučné.

Štafeta má medzinrodnú jazykovú akreditáciu: IALFAC190901-LP-169.

2. CIEĽOVÉ SKUPINY = KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Trojčlenné tímy zo ZŠ, SŠ, osemročných škôl.

Limity / škola:

》ČLENOVIA 3 tímy / kategória

》 NEČLENOVIA 1 tím / kategória

Limity / kategória: organizátor má právo stanoviť maximálny počet tímov, ktoré je možné prijať do vyhlásených kategórií, ak tak urobí, uvedie to na tejto stránke v informáciách pre aktuálny ročník projektu.

3. KATEGÓRIE

3. 1: JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

 • Angličtina (AJ) | English (EN)
 • Nemčina (NJ) | Deutsch (DE)
 • Ruština (RJ) | РУССКИЙ ЯЗЫК (РУ)
 • Španielčina (ŠPJ) | Español (ES)
 • Francúzština (FJ) | Français (FR)
 • Taliančina (TJ) | Italiano (IT)
 • Slovenčina (SLJ) 

3. 2: ÚROVŇOVÉ KATEGÓRIE  

 • Začiatočník | Elementary (A)
 • Mierne pokročilý | Pre-intermediate (B1)
 • Pokročilý | Intermediate (B2)
 • SLJ 3R = 3., 4., 5. ročník
 • SLJ 6R = 6., 7., 8. a 9. ročník

BILINGVALIZMUS: “+BIL”

Úrovne sú v súlade s CEFR. 

Tímy sú do projektu prihlasované na základe úrovne jazyka podľa CEFR, nie podľa ročníka školy. 

 • Úroveň A (A1-A2), orientačne by mala zodpovedať 1. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 – 4 hod./týždeň.
 • Úroveň B1 by orientačne mala zodpovedať 2. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 – 4 hod./týždeň.
 • Úroveň B2 by orientačne mala zodpovedať SŠ pri bežnej dotácii hodín 2 – 4 hod./týždeň.

Resp. ekvivalent podľa toho, kedy sa s výučbou jazyka začalo. Napr. ak sa NJ začal učiť na druhom stupni ZŠ, tak piataci sú zaradení do úrovne A. 

Úroveň jazyka podľa CEFR je uvádzaná aj na učebniciach, ktoré školy používajú na výučbu.  

3. 3: KATEGÓRIE POČAS REALIZÁCIE  

Počas realizácie projektu sú kategórie označované v tvare: skratka jazyka + úroveň (+bilingvalizmus)

vzor: AJ A; ŠJ A; NJ B1; RJ B2; TJ A+; SLJ 3R

Vyhlásené kategórie sa vždy uvádzajú v informáciách pre aktuálny ročník projektu.

4. TERMÍNY, PRIHLASOVANIE A REALIZÁCIA

4. 1: TERMÍNY

Konkrétne termíny sa uvádzajú na ročníkovej stránke.

 • Uzávierka prihlasovania: 19. október 
 • Rozoslanie e-pozvánok: apríl / máj
 • Realizácia projektu: prezenčná v máji / júni – uvádza sa na ročníkovej stránke

4. 2: PRIHLASOVANIE

 • Po prihlásení tímu nie je možné zmeniť jeho názov.
 • Menoslov členov tímu sa uvádza podľa inštrukcií v e-pozvánke na celoslovenské kolo, t. j. v apríli / máji. Tímom odporúčame mať v zálohe aj náhradníka, pretože súťaž musí absolvovať 3-členný tím. V prípade neúčasti sa vložné na súťaž nevracia.
 • Vložné sa uvádza v prihláške na konkrétny ročník projektu. Zahŕňa: spracovanie a prijatie prihlášky tímu, vystavenie dokladov k vložnému, spracovanie zoznamov a podkladov na základe prihlášok, vytlačenie zoznamov a podkladov pre kolo, vytvorenie diplomov, tlač diplomov, práva na kopírovanie diplomov do evidencie školy, vytvorenie potvrdení o účasti, tlač potvrdení o účasti na kole (do evidencie školy), vytvorenie e-pozvánok, rozoslanie e-pozvánok na kolo, spracovanie informácií z potvrdených účastí tímov podľa pokynov v e-pozvánke, spracovávanie a uverejňovanie oznamov k realizácii projektu na webstránke projektu – žiadne iné úkony a náklady vložné nezahŕňa. 

4. 3: REALIZÁCIA PROJEKTU ~ Ako to prebieha?

Termín sa môže križovať s prijímačkami / maturitami. Prihlásenie končiacich ročníkov / maturantov preto zvážte, pretože termín kola nie je možné individuálne prispôsobovať.

Štafety sa zúčastňujú trojčlenné tímy. Jednotlivé časti Štafety riešia / vykonávajú členovia tímu jednotlivo na stanoviskách, t. j. prvý člen vykoná gramatickú úlohu, so štafetou beží k druhému členovi, ktorý vykoná úlohu zo SZ a ten po vyriešení odovdzá štafetu poslednému členovi tímu na stanovisku pre konverzáciu.

V časti Gramatika sú úlohy typu utvor negatív, otázku, krátku odpoveď, word order…

V časti Slovná zásoba sú úlohy typu: aké je množné číslo,  ženský/mužský rod, vymenuj 10 druhov napr. ovocia v danom jazyku, utvor komparatív, antonymá, tvorenie slov sufixami a prefixami, anagramy, a pod. – typ úlohy závisí od úrovňovej kategórie.

V časti Konverzácia ide o živú konverzáciu na tému, ktorú si člen tímu vytiahne. Témy sa menia každý ročník a sú spoločné pre všetky jazyky. Uverejňujú sa na ročníkovej stránke po uzávierke prihlášok.

Víťazmi sa stanú tímy, ktoré dosiahnu minimálne 90% správnosť riešení/odpovedí/bodov za najkratší čas. 

5. VÝSLEDKY, DIPLOMY A CENY

5. 1: VÝSLEDKY

Výsledky sa vyhlasujú na mieste konania. Nezasielajú sa v osobitných e-mailoch.

Výsledky sa uverejňujú na stránke pre príslušný ročník do 14  pracovných dní odo dňa realizácie projektu.

5. 2: DIPLOMY A CENY

 1. Víťazné tímy = 1. miesta: diplomy + vecné ceny
 2. Tímy na 2. a 3. mieste: diplomy + prípadné drobnosti
 3. Ostatné tímy: jednotné 4. miesto, diplomy + prípadné drobnosti

Diplomy, ktoré tímy získajú majú hodnotu 55€ za 1. miesto, 35€ za 2., 3. a 4. miesto.

Ceny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné žiadnou cestou.

Diplomy a ceny je potrebné prevziať si priamo na mieste konania, prípadne prevzatím poveriť inú osobu, ktorej celé meno uvedie pedagóg / sprevádzajúca dospelá osoba pri registrácii tímu na mieste konania. 

Prevzatie diplomov a cien je plne v zodpovednosti zúčastnených tímov.

Neprevzaté diplomy je možné poslať doporučenou poštou v termíne do 15. júla príslušného roku za poplatok 6€ + poštovné podľa aktuálneho cenníka Slov. pošty.

V prípade straty diplomu je možné vystaviť duplikát diplpmu vo forme e-diplomu za poplatok 6€/1 e-diplom.

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

6. CESTOVNÉ, STRAVNÉ, UBYTOVANIE

6. 1: Cestovné náklady tímu/ov na kolo znáša vysiealajúca organizácia (príp. sponzor tímu – na vyžiadanie pošleme e-potvrdenie sponzorovi tímu, že tím je riadne prijatý do projektu).

6. 2: Náklady na stravu tímov znáša vysielajúca organizácia. Informácie o prípadnom občerstvení sa uvádzajú v e-pozvánke na kolo.

6. 3. Náklady na prípadne ubytovanie tímov znáša vysielajúca organizácia (príp. sponzor tímu – na vyžiadanie pošleme e-potvrdenie sponzorovi tímu, že tím je riadne prijatý do projektu).

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA TÍMY

7. 1: Za členov tímu(ov) je plne zodpovedný sprevádzajúci pedagóg alebo poverená dospelá osoba, ktorá tím sprevádza.

Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie členov tímu na mieste realizácie kola, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.

Zároveň sú priamo všetci účastníci zodpovední za svoje osobné veci a organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, škody a ujmy na podujatí. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.

8. SÚHLASY

Odoslaním prihlasovacieho formuláru na príslušný ročník projektu odosielateľ a členovia tímu(ov) plne súhlasia s:

a) používaním údajov na stránke projektu a organizátora (názov tímu(ov) a školy) a GDPR spracovaním údajov na účely realizácie projektu

b) fotodokumentáciou počas projektu a použítím fotografií na stránke projektu a organizátora

c) videodokumentáciou počas projektu a jej použitím na stránke projektu a organizátora.

9. ZÁVER

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek prípadné zmeny a to bez udania dôvodu.

Odoslaním prihlášky do projektu prehlasujete, že:

a) všetky uvedené údaje v prihlsovacom / registračnom formulári sú pravdivé

b) zapojením sa do projektu sa budete správať korektne voči organizátorovi, ostatným účastníkom projektu a partnerom projektu

c) ste si prečítali tieto pravidlá a tiež informácie k príslušnému ročníku projektu, porozumeli ste im, uvedomujete si vlastnú zodpovednosť za svoje konanie počas realizácie projektu a z vlastnej slobodnej vôle s týmito pravidlami a informáciami súhlasite v pnom rozsahu a akceptujete ich v plnom rozsahu.

Logo Jazykovej štafety

Predošlé ročníky na starej stránke