piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vokalizácia v slovenčine

Vokalizáciu používame každý deň. Je to vkladanie samohlások medzi spoluhlásky, resp. pripájanie samohlásky k spoluhláske, aby sa nám slová ľahšie vyslovovali.

V slovenčine vokalizujeme:

1) PREDLOŽKY k, s, v, z 

Pridávame za ne samohlásku, ak:

a) sa nasledujúce slovo začína na rovnakú alebo podobne znejúcu spoluhlásku, napr. (čítajte si príklady nahlas):

 • ideme k Karolovi -> ideme ku Karolovi
 • prišiel s ženou -> prišiel so ženou
 • cestovali sme s známym hercom -> cestovalu sme so známym hercom
 • oddychujem v vani -> oddychujem vo vani
 • v víre udalostí -> vo víre udalostí
 • kameň v vode -> kameň vo vode
 • priniesol som jablká z záhrady -> priniesol som jablká zo záhrady
 • zodvihol ho z zeme -> zodvihol ho zo zeme

b) sa nasledujúce slovo začína na skupinu spoluhlások, pričom na druhom alebo treťom mieste stojí rovnaká spoluhláska alebo spoluhláska s podobnou výslovnosťou, napr. (čítajte si príklady nahlas):

 • priviezli to až k škole -> priviezli to až ku škole
 • zviera s srsťou -> zviera so srsťou
 • uvidíme sa v štvrtok  -> uvidíme sa vo štvrtok

2) JEDNOSLABIČNÉ PREDLOŽKY+ tvar osobného zámena ja

Pri vokalizácii pripájame -o.

 • od mňa -> odo mňa
 • nad mňa -> nado mňa
 • cez mňa -> cezo mňa
 • bez mňa -> bezo mňa
 • pod mňa -> podo mňa

SPODOBOVANIE

Predložky k s sa niekedy vyslovujú inak, ako sa píšu. 

Predložka k sa vyslovuje ako [g], ak za ňou nasleduje znelá spoluhláska (d  t, n, l …) alebo samohláska (a, e, i  y, o, u), napr.:

 • domu [g domu]
 • Adamovi [g Adamovi]
 • mame [g mame]

Vokalizovaná predložka ku sa vyslovuje ako [gu], napr.:

 • ku kurínu [gu kurínu]
 • ku komu ideš [gu komu ideš]

Predložka so sa vyslovuje ako [zo],napr.:

 • stoličky so stolom [stoličky zo stolom]
 • so žiakmi [zo žiakmi]

Tvorenie slov

Úvodzovky

Slová, slovíčka