pondelok, 22 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorenie slov v slovenčine

Veľkou pomôckou pri rozširovaní si slovnej zásoby je v mnohých jazykoch znalosť tvorenia slov.

Ako sa tvoria v slovenčine? Áno, nám rodeným hovorcom to ide automaticky, tak si to len zopakujeme, aby sme to prípadne mohli vysvetliť priateľom z iného jazykového prostredia.

Medzi základné spôsoby tvorenia slov patria:

ODVODZOVANIE

Odvodzovanie je najčastejší spôsob tvorenia slov v slovenčine.

Slová vznikajú zo základného slova pripojením:

a) predpony (prefix), napr.:

 • o- orezať
 • vy- vyskočiť, vymaľovať,, vymyslieť, vystrašiť, vysadiť
 • pre- preletieť, prečítať, prekonať, prepísať, presadiť
 • pri- priskočiť, priplávať, priletieť
 • od- odletieť, odskočiť, odplaviť, odčítať
 • na- načítať, nahovoriť, nahromadiť
 • za- zasadiť, zavolať, zachrániť
 • ná- nástroj

b) prípony (sufix), napr.:

 • -ec plavec
 • -kyňa kolegyňa, zástupkyňa
 • -ník strojník, náhradník
 • -isko pieskovisko, parkovisko
 • -ička ženička, loptička, tortička
 • -ček stromček, domček, chlapček

c) oboch (konfix), napr.

 • výmyselník, územie, predškolský

SPÁJANIE

a) Skladáme slová do jedného, napr.:

 • more + plavec = moreplavec
 • auto + škola = autoškola
 • desať + členný = desaťčlenný
 • mini + sukňa = minisukňa

Veľmi často sa prvá časť nového slova pripája k druhej časti samohláskou -o, -e, -i, napr.:

 • zem + guľa = zemeguľa,
 • mucha + lapka = mucholapka,
 • hlad + mor = hladomor,
 • zver + lekár = zverolekár
 • sneh + biely = snehobiely

b) Spájanie do združených pomenovaní, napr.:

 • vianočné sviatky, Slovenská akadémia vied

SKRACOVANIE

 • doktor > dr
 • Slovenská republika > SR
 • napríklad > napr.

UNIVERBIZÁCIA

Pri univerbizácii z viacslovného pomenovania vzniká jednoduché pomenovanie, pričom tento spôsob je typický najmä pre hovorový štýl, napr.:

 • minerálna voda > minerálka
 • mobilný telefón > mobil
 • nočný vlak > nočák
 • spací vak > spacák

MULTIVERBIZÁCIA

Pri multiverbizácii vzniká z jednoslovného pomenovania viacslovné pomenovanie, vidíme to hlavne v odbornom štýle, napr.:

 • kontrolovať > vykonať kontrolu
 • súťažiť > zúčastniť sa súťaže
 • asfaltka > asfaltová cesta

Tvorenie slov v angličtine>>