nedeľa, 23 júna, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Oni a ony

Nesprávne používanie mäkkého “i” a tvrdého “y” je stále aktuálnym javom, nielen na internete to hýri a každý, komu sa ich používanie mýli, by nosil Štúra na rukách.

Často dochádza k nesprávnemu používaniu zámen oni & ony. Ako ich používame správne podľa aktuálnych pravidiel spisovnej slovenčiny?

zámeno oni

  • používame, ak hovoríme o osobách v mužskom rode (muži, básnici)
  • používame ho aj v zmiešaných skupinách (Potom prišli tancujúci muži a ženy. Boli to oni, tí z minulého leta.)

zámeno ony

  • používame pri podstatných menách ženského rodu (ženy, speváčky), stredného rodu (deti), zvieracích podstatných menách (kone, vrabce) a neživotných podstatných menách mužského rodu (stromy, kamene)

Výnimka: Pravidlo platí pri zvieracích podst. menách okrem psov, vlkov a vtákov, ktoré majú v pluráli dvojtvar: tie psy, vlky, vtáky a tí psi, vlci, vtáci. 

Rovnaké pravidlá platia aj pre sami – samy, radi – rady. napr.:

  • Naši psi si sami otvárajú dvere. Naše psy si samy pustia vodu.
  • Moje kamošky rady kreslia, ale moji bratia neradi kreslia.
  • Ignác a Bonifác zostali cez prestávku sami v triede, lebo mali službu.

Y/I

Spodobovanie