piatok, 24 mája, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Čiarka – môj ďalší bubák v slovenčine

V predošlom článku o bubákoch 🙂 v spisovnej slovenčine sme si spomenuli slovesné tvary, vybrané slová a dvojice pomenovaní. Dnes bude našou temou čiarka.

Čiarka 

1) Čiarkou sa oddeľujú jednotlivé členy viacnásobného výrazu, napr.:

Otec, matka, syn i dcéra nastúpili do vlaku.

2) Čiarku píšeme, ak ide o samostatné vety bez spojky a, napr.:

Tancovali celú noc v záhrade, pozerali na hviezdy, nedbali na čas.

3) Čiarku píšeme aj v týchto prípadoch:

  • ako jeden, tak i druhý
  • tak sestra, ako aj ty
  • v Modre, ako aj vo Svite
  • jednak pracuje, jednak študuje
  • čierny, ale zdravý chlieb

4) Medzi členmi rozvitého prívlastku, ktorý tvorí významový, zvukový a rytmický celok (preto medzi členy nemožno vložiť spojku a, i, ani výrazy a to, to jest – t. j.), nepíšeme čiarku, napr.:

dnešní poprední slovenskí autori

významné umelecké slovenské diela

5) Čiarku nepíšeme ani pri tesnom prívlastku, ktorý bližšie určuje podstatné meno a preto ho nemožno vynechať bez porušenia významu, zmyslu, napr.:

Súhlasím s myšlienkou uvedenou v tejto básni – t. j. nie s hocijakou myšlienkou, ale len “s myšlienkou uvedenou v tejto básni”.

Dodatok

Ak slovko ako uvádza tesný prívlastok, nepíšeme pred ním čiarku, napr.:

Jazyky ako slovenčina a srbština sú slovanské jazyky.

Čo je pre mňa bubákom v slovenčine

Slovenčina v minulosti a dnes

Ilustračný obr. ku článku: Martin Benka, Život s kvetmi

Podklad pre článok: Ivanová – Šalingová, M., šaling, S., Maníková Z.: Slovenčina bez chýb, vyd. SAMO, Bratislava, 2002, 2. vyd.