piatok, 24 mája, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Spojovník a zátvorky v slovenčine

 

Pri písani rôznych typov textov sa stáva, že potrebujeme použiť spojovník alebo zátvorky.

Kedy a ako ich používame?

 

Spojovník

 

1) Spojovník píšeme pri rozdeľovaní slov na konci riadku podľa slabík, napr.:

zá-klad, má-to-ha

Nikdy nerozdeľujeme:

  • ia, ie, iu, dz, dž, ch:niekam, lialo
  • jednoslabičné slová, napr. od vzdy píšeme od, nedelíme ho na o-d, rovnako na-d =bnad,  pr-ed = pred, atď.

Na konci riadku nepíšeme jednotlivé predložky a spojky, napr. v, s, o, a, i, atď.

2) Spojovník tiež používame v jednotlivých výkladoch na označenie častí, na ktoré možno slovo rozložiť:

uči-teľ-stvo, spá-ja-nie

3) Spojovník použivame pri zložených výrazoch typu:

čierno-biely, bielo-červeno-zltý, slovensko-španielský, česko-slovenský

!!! Opakovane píšeme spojovník v prípade rozdelenia výrazu aj na ďalšom riadku pri druhej časti výrazu, teda čierno- -biely, slovensko- -český.

!!! Avsak československý = týkajúci sa bývalého Československa.

!!! Pri farbach, pokiaľ ide o odtieň jednej farby spojovník nepoužívame, napr.:

svetlomodrý, tmavočervený, svetložltý

4) Spojovník píšeme medzi jednotlivými členmi zložených vlastných mien (priezvisk, miestnych mien), napr.:

Jozef Gregor-Tajovský, Martin-Vrútky

5) So spojovníkom píšeme ustálené spojenia, ktoré formálne predstavujú dve samostatné slová, ale majú ucelený význam:

hory-doly, cupi-dup, voľky-nevoľky, trma-vrma, zle-nedobre, krížom-krážom, zubami-nechtami, už-už, kde-tu, kedy-tedy, horko-ťažko, dnes-zajtra

Bez spojovníka pišeme zložené prídavné mená utvorené zo združených pomenovaní, napr.:

banskobystrický (Banská Bystrica), literárnovedný, národnooslobodzovací, západoslovenský

 

Zátvorky

 

Do zátvoriek kladieme zložené slová alebo výrazy, ktorými vysvetľujeme, objasňujeme alebo doplňujeme myšlienku jazykového prejavu. Namiesto zátvoriek môžeme použiť pomlčky, alebo ak je vložka dlhá, i čiarky, napr.:

Rysavá jalovica je dielo napísané Martinom Kukučínom (reprezentuje realizmus).

Do zátvoriek dávame meno autora za citátom:

“Ani perly nebývajú veľké. Neporážajú veľkosťou, ale vnútornou hodnotou. “. (Svetozár Hurban Vajanský)

Výrazmi v zátvorkách vysvetľujeme alebo rozvádzame pojem pred zátvorkou, napr.:

Dobré vodiče (meď, striebro) kladú elektrickému prúdu malý odpor.

Pri odborných výkladoch možno dať do zátvoriek synonymá alebo varianty, ktoré sa uvádzajú za základným termínom alebo tvarom, napr.:

Podstatné mená (substantíva) a prídavné mená (adjektíva) sa v slovenčine …

 

Čiarka

Bernolákovčina?

Rytmický zákon