piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Too, Also and As Well

 

Tiež to vieš a tiež, tiež, tieź (aj) rozumieš? 🙂

 

Also, as well a too sú príslovky.

 

Also

Also sa viac používa pri písaní, menej často pri hovorení.

Vo vete má rôzne pozície:

a) v úvodnej pozícii použijeme also vtedy, keď chceme zdôrazniť, čo nasleduje, alebo pridať nový bod alebo tému, napr.:

I’ll write you next week and we can discuss it then. Also, we need to decide who will make the order.

b) stredná pozícia  častá pre príslovky, medzi podmetom a hlavným slovesom, alebo za modálnym slovesom (can, may …) alebo prvým pomocným slovesom (am, have …)

V tejto pozícii sa also viaže k celej predošlej časti vety, napr.:

She works hard but she also goes swimming every week.

I’ve been learning for my exams, and I’ve also been relaxing.

c) v koncovej pozícii also zvyčajne spája dve frázy.

Namiesto also používame v koncovej pozícii as well alebo too, predovšetkým pri hovorení, napr.: 

Sue called him to the office but he didn’t answer the phone. His mobile phone was silent also / was silent too / was silent as well.

As well

As well sa používa bežnejšie v hovorenej forme ako písomnej.

Takmer vždy je v koncovej pozícii, na konci vety, napr.:

I’ll have pasta please.

– Yes.

And I’ll have the vegetable salad as well.

Too

Too zvyčajne použivame v koncovej pozícii, na konci vety, napr.:.

Tom is having chocolate cake. I’ll probably have one too.

His dog Ben looks thirsty and he must be hungry too.

Too môžeme použiť aj hneď za podmetom, niekedy píšeme pred a za too čiarku.

too thought she looked well.

We, too, have been very pleased to meet them again.

Too sa zvyčajne nepoužíva po modálnom (can, may …) alebo pomocnom (have) slovese.

NotWe have too been very pleased 

Too sa beźne používa v reakciách, odpovediach, pri želaniach, napr.:

Enjoy the weekend!

– Thanks. You enjoy your weekend too.

—–

I need to go to the bathroom.

– Yeah, me too.

 

Rozkaz (Imperative)

Pri rozkaze uprednostňujeme používanie as well a too, napr.:

Give me ten envelopes and ten stamps as well then please.

 

Like or As

Tvorenie slov v angličtine

Feelings – 15 Idiomatic Expressions