štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Jednou z najbohatších slovnodruhových kategórií sú bezpochyby slovesá. Slová, ktoré sú činiteľmi vo vetách, majú množstvo vlastností a sú zaujímavé na analýzu. Rovnaký princíp platí aj pre cudzojazyčné slovesá. V dnešnom článku sa zameriame na minulý čas slovies, no neupriamime pozornosť na náročnejšiu a pestrejšiu kategóriu nepravidelných slovies, ale dôraz dáme na slovesá pravidelné.

V anglickom jazyku nie je na prvý pohľad zrejmé, ktoré slovesá sú pravidelné a ktoré nepravidelné. Zväčša tie najpoužívanejšie, či elementárne slovesá majú nálepku nepravidelné, no nemusí to tak byť vždy. V súčasnosti si vieme v slovníkoch vyhľadať, či je sloveso regular (pravidelné) alebo irregular (nepravidelné), môžeme použiť aj etymologický slovník, v ktorom sa dozvieme o pôvode daného slovesá, ale prečo sa niekto rozhodol ponechať práve to a to sloveso (ne)pravidelné sa s určitosťou nedozvieme.

O správnom zaradení slovies do týchto kategórií nadobudneme informácie postupom času, ak sa budeme aktívne učiť jazyk. Prečo je to dôležité? Z hľadiska slovesného času, konkrétne minulého času ide o podstatnú informáciu, pretože, ak je sloveso pravidelné, postačí na jeho konci pridať koncovku -ed. Je potrebné mať na pozore písomnú podobu slovesa.

Bezproblémové sú napríklad slovesá walk – walked alebo open – opened.

Pri slovese live, ktoré sa končí na písmeno -e postačí pridať písmeno -d (live – lived). 

Slovesá na -y sú náročnejšie.

 • Ak sa končia v kombinácii spoluhláska-samohláska-samohláska, pridáva sa za nimi tradičné -ed (enjoy – enjoyed).
 • Ak sa končia v kombinácií spoluhláska-spoluhláska-samohláska, písmeno -y sa mení na -i, za ktorým sa pridáva -ed (carry – carried).

Zaujímavá súčasť pridávania -ed k slovesám je aj jeho výslovnosť. Veľa ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s anglickými slovesami prvýkrát majú tendenciu ho vyslovovať ako -it, čo je nesprávne.

-Ed sa ako -id prečíta len v troch prípadoch:

 1. ak sa sloveso končí na -d (mind – minded)
 2. ak sa sloveso končí na -t (want – wanted)
 3. ak sa sloveso končí na -e a pred -e je písmeno -t alebo -d (hate – hated, fade – faded)

V ďalších prípadoch sa -ed číta ako:

 1. -t, ak sa slovo končí na neznelú hlásku, okrem -t (cook – cooked)
 2. -d, ak sa slovo končí na znelú hlásku, okrem -d (call – called)

Na lepšie zorientovanie sa v znelosti môžete použiť tento obrázok.

Pronunciation of ED

Pravidelných slovies je asi 90% zo všetkých aktívne používaných slovies v angličtine. Preto sa učíme najmä nepravidelné slovesá, aby sme pri pravidelných slovesách vedeli použiť vyššie spomínané pravidlá.

Na záver pripájam ešte rozšírený zoznam pravidelných slovies podľa výslovnosti. Koľko pravidelných slovies sa dokážete naučiť?

Výslovnosť -t na konci

 • Announce → Announced
 • Cook → Cooked
 • Walk → Walked
 • Talk → Talked
 • Finish → Finished
 • Type → Typed
 • Dance → Danced
 • Watch → Watched
 • Look → Looked
 • Miss → Missed
 • Rush → Rushed
 • Hope → Hoped
 • Wish → Wished
 • Dress → Dressed
 • Practice → Practiced
 • Cough → Coughed
 • Help → Helped
 • Develop → Developed
 • Knock → Knocked
 • Snatch → Snatched
 • Step → Stepped
 • Punish → Punished
 • Hush (up) → Hushed (up)
 • Mix (up) → Mixed (up)
 • Wrap → Wrapped
 • Stalk → Stalked
 • Fish → Fished
 • Slap → Slapped
 • Force → Forced
 • Discuss → Discussed
 • Hitchhike → Hitchhiked
 • Laugh → Laughed
 • Brush → Brushed
 • Crash → Crashed
 • Work → Worked
 • Like → Liked
 • Attack → Attacked
 • Lock → Locked
 • Stop → Stopped
 • Ask → Asked
 • Wash → Washed
 • Brake → Braked
 • Escape → Escaped
 • Kiss → Kissed
 • Trip → Tripped
 • Jump → Jumped
 • Promise → Promised
 • Slip → Slipped
 • Touch → Touched
 • Fix → Fixed
 • Piss (off) → Pissed (off)
 • Pip → Ripped
 • Check → Checked
 • Pluck → Plucked
 • Coax → Coaxed
 • Rehearse → Rehearsed
 • Curse → Cursed
 • Jinx → Jinxed
 • Banish → Banished
 • Dunk → Dunked
 • Push → Pushed
 • Fake → Faked
 • Flush → Flushed
 • Back (up) → Backed (up)
 • Place → Placed
 • Reduce → Reduced

Výslovnosť -d na konci

 • Live → Lived
 • Climb → Climbed
 • Phone → Phoned
 • Wave → Waved
 • Arrive → Arrived
 • Clear → Cleared
 • Study → Studied
 • Open → Opened
 • Enjoy → Enjoyed
 • Copy → Copied
 • Mail → Mailed
 • Call → Called
 • Borrow → Borrowed
 • Hurry → Hurried
 • Sign → Signed
 • Play → Played
 • Carry → Carried
 • Move → Moved
 • Pull → Pulled
 • Wonder → Wondered
 • Kill → Killed
 • Marry → Married
 • Believe → Believed
 • Beg → Begged
 • Prefer → Preferred
 • Tease → Teased
 • Close → Closed
 • Accuse → Accused
 • Stroll → Strolled
 • Shrug → Shrugged
 • Praise → Praised
 • Follow → Followed
 • Bog down → Bogged down
 • Encourage → Encouraged
 • Listen → Listened
 • Tour → Toured
 • Consider → Considered
 • Travel → Traveled
 • Stay → Stayed
 • Rescue → Rescued
 • Happen → Happened
 • Destroy → Destroyed
 • Refuse → Refused
 • Die → Died
 • Belittle → Belittled
 • Question → Questioned
 • Discover → Discovered
 • Argue → Argued
 • Try → Tried
 • Cry → Cried
 • Lie → Lied
 • Use → Used
 • Clean → Cleaned
 • Love → Loved
 • Design → Designed
 • Change → Changed
 • Join → Joined
 • Grab → Grabbed
 • Seem → Seemed
 • Explain → Explained
 • Rob → Robbed
 • Continue → Continued
 • Hire → Hired
 • Store → Stored
 • Heal → Healed
 • Foster → Fostered
 • Learn → Learned
 • Sue → Sued
 • Harm → Harmed

Výslovnosť -id na konci

 • Suggest → Suggested
 • Vote → Voted
 • Wait → Waited
 • Want → Wanted
 • Shout → Shouted
 • Hunt → Hunted
 • Adopt → Adopted
 • Emigrate → Emigrated
 • Start → Started
 • Visit → Visited
 • Investigate → Investigated
 • Attend → Attended
 • Affect → Affected
 • Chat → Chatted
 • Heat → Heated
 • Sort → Sorted
 • Regret → Regretted
 • Wast → Wasted
 • Interrupt → Interrupted
 • Mind → Minded
 • Sound → Sounded
 • Count → Counted
 • Demand → Demanded
 • Hesitate → Hesitated
 • Proceed → Proceeded
 • Succeed → Succeeded
 • Accept → Accepted
 • Paint → Painted
 • Contact → Contacted
 • Hate → Hated
 • Include → Included
 • Land → Landed
 • Need → Needed
 • Recommend → Recommended
 • End → Ended
 • Grade → Graded
 • Rate → Rated
 • Hesitate → Hesitated
 • Decide → Decided
 • Interest → Interested
 • Trade → Traded
 • Last → Lasted
 • Insist → Insisted
 • Avoid → Avoided
 • State → Stated
 • Taste → Tasted
 • Admit → Admitted
 • Invent → Invented
 • Create → Created
 • Compete → Competed
 • Intend → Intended
 • Concoct → Concocted
 • Request → Requested
 • Disregard → Disregarded
 • Assist → Assisted
 • Ground → Grounded
 • Lift → Lifted
 • Overreact → Overreacted
 • Bound → Bounded
 • Pretend → Pretended
 • Twist → Twisted
 • Cheat → Cheated
 • Outsmart → Outsmarted
 • Disappoint → Disappointed
 • Scold → Scolded
 • Mistreat → Mistreated
 • Attempt → Attempted
 • Coexist → Coexisted

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

50 populárnych anglických textových skratiek

Dvojitý rod – Double genre