štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Činné príčastie prítomné a trpné príčastie v slovenčine

Ako tvoríme činné príčastie prítomné?

Tvoríme ho od kmeňa prítomného času nedokonavých slovies pomocou prípony -úci, -úca, -úce; -iaci, -iaca, -iace (-aci, -aca, -ace).

Napr.: nesúci, berúci, trúci, plynúci, češúci, mladnúci, žnúci, pracujúci, bijúci, sejúci, volajúci, rozumejúci, robiaci, vidiaci, držiaci, stojaci, bijaci sa, vediaci, chcejúci, jediaci, idúci.

Prípona činného príčastia prítomného -úci, sa po dlhej slabike skracuje:

  • (ne)žiaduci, vládnuci, píšuci, viaznuci, striehnuci (v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu, 2000)

Pádové koncovky sú vždy krátke:

  • vládnuci, vládnuceho, vládnucemu atď.
  • stojaci, stojaceho, stojacemu atď.

Ako tvoríme trpné príčastie?

Trpné príčastie sa tvorí pomocou prípony -tý alebo príponou -ný, (-ený).

Prípona -tý býva:

a) v slovesách vzoru trieť – trie – trú: utretý, začretý, vydretý, zapretý, umretý, vystretý, prežretý

b) v slovesách vzoru minúť – minie – minú: minutý, navinutý, klenutý

c) v slovesách vzoru padnúť – padne – padnú: opadnutý, odmietnutý, odomknutý, zapriahnutý, zamknutý, privyknutý, nadchnutý, dosiahnutý

d) v slovesách vzoru žať – žne – žnú: zožatý, začatý, zaťatý, zapätý, prijatý, (pre)vzatý, sňatý, vyňatý

e) v slovesách vzoru biť – bije – bijú: bitý, ušitý, zhnitý, opitý, prežitý, skrytý, umytý, počutý, zopsutý, obutý, okutý

f) v slovesách vzoru siať – seje – sejú: zasiaty, odliaty, usmiaty, dozretý, vypletý, prekliaty

g) v slovese stáť: odstáty

Slovesá vzoru brať – berie – berú tvoria trpné príčastie príponou – aj -ný:

bratý – braný; vypratý – vypraný

Ostatné slovesá (väčšina) tvoria trpné príčastie príponami -ný, -ený:

písaný, čítaný, krátený

Úvodzovky

Vybrané slová

Slovenčina kedysi a dnes

Zdroj: Kol. autorov: Slovenčina bez chýb, rok vyd.: 2002