streda, 24 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdeľovanie slov v slovenčine II.

V predošlej časti sme sa venovali pravidlám, čo nerozdeľujeme. Dnes budeme pokračovať s pravidlami, kedy a ako slová rozdeľujeme.

B) Slová rozdeľujeme, ak ide o:

1) slovo s predponou

V tomto prípade slová delíme hneď za predponou, napr.:

 • pre-raziť
 • do-končiť
 • na-kresliť
 • sú-hvezdie
 • nad-poručík
 • vy-tvoriť

2) slovo s príponou

Takéto slová delíme tesne pred ňou, napr.:

 • učiteľ-ka
 • kamarát-ka
 • divadiel-ko
 • stroj-ček
 • sloven-čina

3) zložené slovo

Takéto slovo delíme prednostne na jednotlivé celky, z ktorých sa skladá, napr.:

 • zeme-pis nie ze-mepis
 • vodo-vod
 • osem-uholník
 • šéf-kuchár
 • zeme-trasenie

4) slová, ktoré sa píšu so spojovníkom

Tieto slová rozdeľujeme v mieste spojovníka, pričom pomlčku napíšeme na koniec riadku a spojovník na začiatok v ďalšom riadku, napr.:

vedecko-fantastický > vedecko-

-fantastický

široko-ďaleko > široko-

-ďaleko

slovensko-anglický > slovensko-

-anglický

5) slová rozdeľujeme na rozhraní slabík, napr.:

 • ma-ma, vie-tor, vo-da, ru-ka
 • pra-co-vať, zna-me-nie, sní-va-nie

Cvičenie

Rozdeľ nasledujúce slová.

mlieko, dvere, zatvoriť, odpísať, cesta, stolička, zem, tabuľa, dejepis, murárka, lietadlo, klát, anglicko-český, slon, zvonček, raketa, vlasť, žirafa

Zdroj obrázku: slovakia.travel