piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdeľovanie slov v slovenčine I.

V predošlých článkoch sme sa už venovali písaniu veľkých písmen, čiarke, úvodzovkám, zátvorkám a dnes sa budeme venovať rozďeľovaniu slov.

Neraz sa stane, že nám pri písaní nestačí riadok a to je presne ten okamih, kedy uplatníme to, čo vieme o rozdeľovaní slov.

Pravidlá si rozdelíme na dve časti a to:

A. nerozdeľujeme

B. rozdeľujeme

A. Čo nerozdeľujeme?

1) jednoslabičné slová, napr.:

 • dom, dar, hrad, pes, lúč, plot, most, list, brat

2) skratky,, napr.:

 • SR, OSN, OUP, SNP

3) písmená (zložky) ch, dz, dž

 • muc-ha mu-cha
 • chôd-za chô-dza
 • gund-ža gun-dža

4) dvojhlásky (zložky) ia, ie, iu, io, napr.:

 • pi-atok pia-tok
 • li-enka lien-ka
 • bi-ely bie-ly
 • ma-tri-oška ma-trioš-ka

5) začiatočnú slabiku slova, ak obsahuje iba jednu samohlásku, napr.:

 • i-dea idea
 • i-hrisko ihris-ko
 • a-merický ame-rický

Cvičenie

Vyber zo zoznamu slov jednoslabičné slová.

nos, lúka, maslo, vlak, žaba, lopta, rým, kruh, spať, maco, dať, učiť

Pokračovanie B) nabudúce.