nedeľa, 23 júna, 2024

SLOVENČINA

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Čo je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra?

Je to pracovisko, v ktorom sa v Slovenskej republike sústreďuje základný výskum spisovných aj nespisovných útvarov slovenského jazyka.

Kedy vznikol?

Ústav vznikol v roku v r. 1943 pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie a umení – SAVU, v roku 1952 bol premenovaný na Ústav slovneského jazyka SAVU a od roku 1966 ho poznáme pod súčasným názvom.

Čomu sa venuje?

Ústav skúma slovenský národný jazyk, jeho územnú a sociálnu diferenciáciu a dejiny. Súčasťou výskumu sú teretické otázky všeobecnej jazykovedy, jazykovej kultúry, odbornej terminológie a onomastiky.

Výsledky výskumu sa aplikujú pri tvorbe základných kodifikačných príručiek, pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie a pri štandardizácii geogrfického názvoslovia.

Ktoré jazykovedné diela sú najvýznamnejšie a zároveň najznámejšie?

 • Slovník slovenského jazyka – 6 zväzkov: 1959 – 1968
 • Krátky slovník slovenského jazyka – 4. vydanie v roku 2003
 • Synonymický slovník slovenčiny – 2. vydanie: 2000
 • Slovník súčasného slovenského jazyka – 2 zväzky: 2006, 2011
 • Pravidlá slovenského pravopisu – 3. vydanie: 2000

Okrem sponánaných slovníkov a pravopisných pravidiel ústav vydal ešte iné príručky a slovníky. Pracovníci ústavu pripravili desiatky monografií z rozličných oblastí výskumu národného jazyka. Ústav vydáva sériu zborníkov Jazykovedné štúdie (je ich vyše 30), ktoré sa monotematicky venovali niektorej jazykovednej disciplíne.

Medzi hlavné oblasti výskumu patria:

 • systém súčasnej slovenčiny
 • fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii
 • teória a prax jazykovej kultúry
 • odborná terminológia
 • etymológia (veda o pôvode) a jazykový zemepis
 • dejiny jazyka
 • onomastika (veda o vlastných menách)
 • korpusová lingvistika a počítačové spracovanie národného jazyka (korpusová lingvistika skúma a opisuje jazyk, resp. jeho použitie (parole) v reálnych kontextoch, ktoré sa vyhľadávajú v korpuse a spracúvajú pomocou počítačových nástrojov a štatistických metód)

Ponúka doktorandské štúdium a stáže. V rámci medzinárodnej spolupráce ústav spolupracuje so zahraničnými pracoviskami v Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Českej republike, Chorvátsku, Macedónsku, Poľsku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajine a USA.

Vydáva tiež časopisy:

 • Jazykovedný časopis
 • Kultúra slova
 • Slovenská reč

 

Slovenčina v minulosti a dnes

Tykanie, vykanie, onikanie

Vybrané slová