štvrtok, 23 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Ohybné a neohybné slová

V slovenčine máme desať slovných druhov. Päť z nich je ohybných a päť neohybných.

Ohybné slovné druhy sú:

 • Podatatné mená – označujú osoby, zvieratá, veci a javy. Kto? Čo?, napr. dievča, spevák, kôň, hruška, vietor
 • Prídavné mená – vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a vlastnícke vzťahy. Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie?, napr. múdra, vysoký, silný, nová, veselé
 • Zámená – odkazujú alebo ukazujú na osoby, veci a javy, napr. ja, ona, ich, naše, ten, to
 • Číslovky – vyjadrujú počet alebo poradie. Koľko? Koľký v poradí?, napr. tri, dvadsať, prvý, desiaty
 • Slovesá – vyjadrujú dej, činnosti a stavy. Čo sa robí? Čo sa deje?, napr. čítať, tancovať, šiť, pršať, snežiť

Ohybné slovné druhy môžeme:

A. skloňovať, napr.:

 • kôň, od koňa, daj žrať koňovi, vidím koňa, o koňovi, s koňom
 • múdra sova, od múdrej sovy, povedz to mudrej sove, vidím múdru sovu, o múdrej sove, s múdrou sovou

B. alebo časovať, časujeme slovesá, napr.:

 • tancujem, tancuješ, tancuje, tancujeme, tancujete, tancujú

Slovesá vyjadrujú minulosť (písal som), prítomnosť (píšem), budúcnosť (budem písať, napíšem) = čas a preto ich časujeme.

Neohybné slovné druhy sú:

 • Príslovky – vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti deja. Kde? Kedy? Ako? Prečo?, napr. doma, vonku, včera, dnes, pomaly, ľahko, hravo
 • Predložky – vyjadrujú okolnosti a vzťahy medzi slovami, napr. na, pod, nad, medzi
 • Spojky – vyjadrujú vzťahy priradenosti a podradenosti, napr. a, alebo, aby, že
 • Častice – vyjadrujú postoj k slovu a k výpovedi, napr. určite, naozaj, len, sotva, ešte, však
 • Citoslovcia – pomenúvajú city, vôľu a napodobňujú zvuky, napr. fíha, au, haha, aha, hijò, ahoj, chŕŕ, mňau, bum, klop-klop

Neohybné slová neskloňujeme ani nečasujeme. Príslovky, zväča tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien, stupňujeme, napr. veselo > veselšie > najveselšie, silno > silnejšie > najsilnejšie.