streda, 24 apríla, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY

Rým a čo s ním

Zvukové jazykové prostriedky majú svoje štylistické využitie vo všetkých jazykových štýloch. Najväčšie zastúpenie majú v umeleckom štýle.

Rým je zvuková zhoda slabík na konci dvoch alebo viacerých veršov alebo poloveršov.

Rozlišujeme:

  • vlastný rým: úplná zhoda samohlások a spoluhlások
  • vnútorný rým: rýmujú sa slová v tom istom verši – polverš sa rýmuje s koncom verša
  • asonancia: zhodujú sa len samohlásky na konci verša, spoluhlásky nie
  • gramatický rým: rýmujú sa slová toho istého slovného druhu a v tom istom gramatickom jave (rod, číslo…)

Podľa spôsobu, akým sú rýmy rozložené, rozlišujeme:

1) združený rým a a b b

Vyprahnuté trsy trávy pokrýval sneh,

pod bielou prikrývkou spočinul i riečny breh,

hlasno zívli lesy a hory,

zvieratá uložili sa do pripravenej nory,

ľudia ponorili sa do kníh a myšlienok,

čakajúc, kým im príroda oznámi ďalší rok.

2) striedavý rým  a b a b

A plameň v srdci akoby sa hlásil k slovu,

akoby v hrudi nastal východ slnka,

v hlave nachàdzam myšlienku novú,

ako potok, ba už rieka, vôkol mňa žblnká.

3) obkročný rým  a b b a

Smútok sa vkráda ľuďom do duší,

nevidia hviezdy, ktoré im svetlo nesú,

radosť sa stratila pod prachom desu,

čo však možno veľa z nich netuší,

4) postupný rým  a b c a b c

V ľúbosti vidíš v očiach jas,

svetlo v tme i za svetla ti svieti,

pokladom každé slovo je,

v ľúbosti hudba hrá z nás,

tichý úsmev radosť vznieti,

duša je plná sily a nádeje.

5) prerývaný rým  a b c b

Bola raz jedna malinká žsbka,

rada preskakovala polená,

raz do farby skočila

a odvredy bola celá zelená.

Išla okolo naša babka,

je to taká stvora milená,

a keđ žabinku zočila,

hneď bola do nej zaľúbená.

Vtom zjavila sa biela labka

a medvedica zasnená,

babku i žabku stočila

a dvojica bola kliatby zbavená.

Zajagala sa kryštálová kvapka,

miesto babky dievčina v zlate odená,

žabka kožu zelenú zhodila,

tu mládenec a v ruke ruža červená.

~♡~

Rým a zvukové jazykové prostriedky obohacujú text a robia ho kvetnatejším.

Verš

Intonácia